:: بایگانی بخش مصوبات شورای مدیران حوزه جهت اجراء: ::
:: 08/07/91 مصوبات - ۱۳۹۱/۷/۹ -