:: بایگانی بخش جمع آوری گزارشات مدیران: ::
:: مشکلات خوابگاه داخل - ۱۳۹۱/۸/۲۳ -
:: گزارش بازدید خوابگاه جشنواره - ۱۳۹۱/۸/۸ -
:: گزارش بازدید از خوابگاه فرجام - ۱۳۹۱/۸/۸ -
:: بازدید از خوابگاه رشید - ۱۳۹۱/۸/۸ -
:: بازدید از خوابگاهها - ۱۳۹۱/۷/۱۷ -
:: 16/7/91 - بازدید خوابگاه مجیدیه توسط معاون محترم دانشجویی و هیات همراه - ۱۳۹۱/۷/۱۷ -