:: بایگانی بخش سمینارها: ::
:: 95/8/10 سخنرانی علمی - ۱۳۹۵/۸/۱۱ -
:: کنفرانس بین‌المللی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ -
:: سمینار 2 - ۱۳۹۰/۵/۲۴ -
:: سمینار1 - ۱۳۹۰/۵/۲۴ -