:: بایگانی بخش شرح وظایف: ::
:: شرح وظایف معاونت اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه - ۱۳۹۳/۷/۹ -