:: بایگانی بخش طرح پزوهشی 1388: ::
:: لیست پروژه های صنعتی در حال اجرا - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته 88 - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: چکیده مقالات چاپ شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ISI - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته 88 - ۱۳۸۹/۹/۱ -
:: اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1388 - ۱۳۸۹/۹/۱ -