:: بایگانی بخش آیین‌نامه‌ی اجرایی دوره‌ی دکترا برای ورودی‌های 87 و ماقبل : ::
:: آیین‌نامه‌ی اجرایی دوره‌ی دکترا - ۱۳۸۹/۸/۱۲ -