[Home ]   [ فارسی ]  
Main Menu
Home::
About ::
People::
Departments::
Research ::
Library::
Facilities::
Scientific News & Events::
Photo Gallery::
Contact::
Site Facilities::
::
useful links
AWT IMAGEFTP
AWT IMAGEE Book
AWT IMAGE

IEEE Xplorer

AWT IMAGEELSEVIER
AWT IMAGEIUST WEBMAIL
AWT IMAGEIranian Conference on Electrical Engineering
AWT IMAGEPartial Discharge Scientific Network
AWT IMAGE
Student branch of IEEE
..
:: Ali Akbar Shams Baboli ::

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Improving the Face Recognition Accuracy with the new method Multilinear Discriminant Analysis(MDA)

Abstract

With the improvement of communication and identification and determination of people identity problems for achieving the information, transfer the money and controlling the import and exporting the people of country and different places become important topics to invest in.

Biometrics is methods to automatically verify or identify individuals using their physiological or behavioral characteristics. The necessity for personal identification in the fields of private and secure systems made face recognition one of the main fields among other biometric technologies. The importance of face recognition rises from the fact that a face recognition system does not require the cooperation of the individual while the other systems need such cooperation.

Feature extraction methods try to reduce the feature dimensions Used in the classification step. There are especially two methods used in Pattern recognition to reduce the feature dimensions; Principal Component Analysis (PCA) and Linear Discriminant Analysis (LDA). These algorithms transform the input image data into a 1-D vector, which ignores the underlying data structure so these methods suffer from curse of dimensionality and often leads us to the small sample size problem.

For solving these problems we proposed a new algorithm MDA that transform the image into a tensor with its own order. MDA with optimizing the new criterion, DTC, achieves multiple subspaces that the number of these subspaces determined with the order of the tensor. Performance of this algorithm is evaluated with 3 standard databases. With the respect to these results, our proposed algorithms improve the face recognition accuracy and the time of finding these optimum results and also avoiding the curse of dimensionality and the SSS problem.

Student : Ali Akbar Shams Baboli

Superviser: Dr. Rezai rad

Defense date : Sat. 14/12/1389 Time :12:30

Place: class 303

View: 2119 Time(s)   |   Print: 595 Time(s)   |   Email: 56 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Seyyed Mohammad Sadegh Moosavi ::

AWT IMAGE

Department of Electrical Engineering
M.Sc. Thesis Defense 269

AWT IMAGE

Simulation of Iris Recognition Systems by Using Active Contours in Segmentation Stage

abstract

A biometric system provides automatic recognition of an individual based on some sort of unique feature or characteristic possessed by the individual. Biometric systems have been developed based on fingerprints, facial features, voice, hand geometry, handwriting, the retina, and the one presented in this thesis, the iris. Biometrics based on iris has been widely used in recent years because of the useful features of iris.

The iris recognition system is to be composed of a number of sub-systems, which correspond to each stage of iris recognition. These stages are segmentation – locating the iris region in an eye image, normalisation – creating a dimensionally consistent representation of the iris region, and feature encoding – creating a template containing only the most discriminating features of the iris. The input to the system will be an eye image, and the output will be an iris template, which will provide a mathematical representation of the iris region.

The segmentation stage is critical to the success of an iris recognition system, since data that is falsely represented as iris pattern data will corrupt the biometric templates generated, resulting in poor recognition rates. The unacceptable performance of traditional segmentation methods like Hough Transform in boundary detection leaded to developing Active Contours. Hence, current research is directed toward resolving the drawbacks of some active contours such as Balloon and Greedy in order to segment iris images. In fact, three different Iris Recognition systems have been developed based on the mentioned active contours as well as Hough transform. The simulation results show that the proposed active contours yield better results than Hough transform from both view points of Accuracy and time. Besides, the employed data-base is CASIA Iris Database.

Student: Seyyed Mohammad Sadegh Moosavi

Supervisor: Dr. Ahmad Ayatollahi

Referees: Dr. G. Rezaei-Rad , Dr. S. B. Shokoohi , Dr. M. H. Ghasemian-Yazdi

Defense Date: Saturday, March, 5, 2011 11 AM

Location: Class No. 303, Department of Electrical Engineering

View: 2234 Time(s)   |   Print: 669 Time(s)   |   Email: 83 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Seyed Mohammad Seyedzadeh ::

AWT IMAGE

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
Master of Science Thesis Defence

AWT IMAGE

Using AES Algorithm to Improve Fault Tolerance in Encryption of Satellite Images

Abstract

Security information in the satellite images is rapidly growing and has been the focus of many researches. Illegal access to satellite networks for the purpose of accessing satellite data has proved the vulnerability of most of these data to Hacking threats. To overcome these threats, the security of satellite data can be achieved by encryption. Currently, most of the Earth Observation (EO) Satellites are equipped with the onboard encryption system for protection of the data that are transmitted to the earth Stations. Regarding to the fact that satellites operate in the Harsh Radiation Environment, each electronic onboard system and typically encryption processors are prone to Single Event Upsets.

To increase the Fault Tolerance of the AES algorithm in the encryption of satellite image, this thesis proposes architecture based on the Hamming code error detection and correction method. This architecture can detect and correct single bit fault through the encryption process. The architecture uses a module for the detection and correction of faults in each transformation in each round of the AES algorithm. This module detects and corrects the fault that occurs during the encryption.

The fault propagation in the proposed architecture is simulated by a java program and then validated in 5 operation modes of the AES algorithm. Synthesizing of this architecture was done by the ISE software. The value of Efficiency, Overhead, Throughput, Maximum Frequency, and Power were 1.1 Mbps/slice, 16%, 24.2 Gbps, 188.718 MHz, and 1232 mW respectively. These results show that the proposed architecture has more satisfactory performance than the other architectures mentioned in the thesis.

Student : Seyed Mohammad Seyedzadeh

Supervisor: Dr. Sattar Mirzakuchaki

Referees: Dr. Houshang Hasibi, Dr. Karim Mohammadi, Dr. Hadi Shahriyar Shahhoseini

Date of Defense: March 5, 2011 Time:13

Place: Class 305 Faculty of electrical engineering

View: 2792 Time(s)   |   Print: 794 Time(s)   |   Email: 75 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Meisam Rezaeian ::

AWT IMAGE

Department of Electrical Engineering

Session Defense of MSc Thesis 269

AWT IMAGE

MicroGrid Online Management Using Multi-Objective Optimization

Abstract:

The MicroGrid (MG) concept assumes a cluster of loads and microsources operating as a single controllable system that provides both power and heat to its local area. This thesis presents scheme of optimal management of microgrid using multi-objective genetic algorithms (MOGA) aimed at reduction of cost and emission with satisfying constraints, electrical and heat loads. microgrid structure, system component models, objective functions and problem solving method is described. Proposed MG consists of a diesel generator, a fuel cell, a micro turbine, a wind turbine, a photovoltaic array and battery storage. Recovered heat by micro-turbine and heater can be used to supply heat demand. Also heat penalty, hourly revenue and outgo from sold and purchased power added to the cost function. The main goal of this thesis is to demonstrate impacts of using CHP system, heat penalty and also sale and purchase price changes on management and operation of microgrid. Therefore optimization problem solves as multi-objective for several scenarios to supply loads and satisfy constraints during twenty-four hour period. Simulation by MATLAB demonstrates the accuracy of results on proposed microgrid.

Student: Meisam Rezaeian

Advisor: Dr. Sh. Jadid

Opponents: Dr. S. H. Hosseini, Dr. M. Kalantar, MSc. A. Kazemi

Date: Wednesday, 1389/12/18 Time: 1-3 pm

Location: Department of Electrical Engineering Building, Class 303.

View: 2135 Time(s)   |   Print: 699 Time(s)   |   Email: 52 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Abolfazl Mosaddegh ::

AWT IMAGE

Electrical Engineering Department

Master of Science Defense Meeting

AWT IMAGE

Determination of DG Capacity to Maintain the Coordination between Fuses and Reclosers in Order to Prevent the Reliability Degradation

Abstract

The Structure of distribution systems are conventionally radial and for this reason, the downstream feeders of the network are just supplied with the main available source and also the protection systems are designed with respect to radial structure of the networks. If the fault occurred in these networks, the fault current is solely fed by one source. Connecting Distributed Generations (DGs) to networks, its structure is not radial anymore and in the fault situations, the fault current is fed by all available sources i.e. DGs participate to supply the fault current.

In this dissertation, two strategies are introduced to maintain the coordination between fuses and reclosers in distribution systems. In the first strategy, the DGs capacity in the network is determined whereas with these capacities, the coordination between protective components of fuse and recloser is maintained correctly. In the second strategy, the protective settings of micro-processor reclosers are changed in order to keep the coordination of protective devices with maximum DGs capacity. The micro-processor reclosers can be performed by multiple operation curves while the simple reclosers only operate with one operation curve. Choosing the test system RBTS bus 2, the simulations are done and the results are derived for mentioned test system.

Finally, the reliability calculations are presented and compared in three cases of without any DGs in the network, the network in presence of DG with respect to strategies (coordination is maintained) and the network in presence of DG with maximum DG capacity (miscoordination may be occurred). The results show the effect of maintaining the coordination of protective devices on reliability of distribution systems.

By: Abolfazl Mosaddegh

Supervisor: Prof. Ahad Kazemi

Referees: Prof. Seyyed Mohammad Shahrtash; Prof. Davood Arab Khaburi; Prof. Seyyed Hosein Hoseinian

Date of Defense: Monday March 07, 2011 Time: 17-19

Place: Class 303 Electrical Engineering Department

View: 2272 Time(s)   |   Print: 711 Time(s)   |   Email: 75 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Arash Alizadeh Vandchali ::
AWT IMAGE

AWT IMAGE

Design and Simulation All Optical Switches Based on Nonlinear Photonic Crystal Device

Abstract

The main purpose from designing photonic devices is increasing the effective use of optic fibbers bandwidth. One of the devices to achieve this is using photonic switch. Photonic switches are variously used to increase switching Speed. Recently, photonic crystal switches are variously fascinated due to specific characteristics of photonic crystals in controlling and conduction of light. Here an all optical photonic crystal switch based on MZI has been proposed to achieve maximum switching speed and lowest consuming power. The amount of nonlinearity of each switch can be a good factor in determining its quality and performance. To increase the nonlinearity, here we put a polymeric material with high nonlinearity Kerr effect in one arm of the MZI waveguide Kerr nonlinear index of n2=3 × 10-15(m2/W). Necessary analysis has been done to obtain switch parameters such as length of the arm and required power for switching. Since having a bend with low dissipation is considered in switch design, rectangular structure has been used. With considering this fact that photonic crystal wave guide based on rode has great band width and great group speed velocity. Therefore general structure is selected as rectangular photonic crystal with dielectric rods in background of air. All the results have been verified through the mathematical equations and simulations with two numerical techniques: FDTD and PWE. In most cases identifying the band structure of one or some parameters are important for optimizing photonic crystal designs. Material used here is SiGe and has refractive index of n0=3.6. To find the optimized value for lattice, the centre of this band gap considered as designed frequency, here maximum band gap lattice constant is a=0.602?m then r=0.155 × a=0.0933?m.

First we designed 1 × 1 all optical switch based on MZI 1By doing calculations, switching occurs at I= 7(W/mm). Direct coupler has been designed to eliminate ring mode in MZI output. Designed coupler has new structure with vertical bends. Next we designed one 1 × 2 that switching occurs at I= 11(W/mm). Finally we designed one 2 × 2 switch, which switching occurs when input intensity of light exceeds 4.7W/?m and essential phase difference for switching obtained when the intensity of input light reaches 6.5W/?m . These switches have capability to have good performance in integrated photonic crystal circuit and also applications in WDM lattice.

STUDENT: Arash Alizadeh Vandchali

Supervisor: Dr.Shahram Mohammad nejad

Defence date:11/12/89 time:15:00

View: 2482 Time(s)   |   Print: 858 Time(s)   |   Email: 61 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Mohammad Akbari ::

AWT IMAGE

Electrical Engineering Department

Master of Science Thesis Defense Session 269

AWT IMAGE

Performance Improvement of FHSS-Based Cognitive Radio Network in The Presence of Jamming, Using Secure Cooperative Spectrum Sensing Techniques

Abstract

A serious threat to cognitive radio networks which sense the spectrum in a cooperative manner is the transmission of false spectrum sensing data by malicious secondary nodes. This enforces the system to acquire authentication. This issue is beyond regular authentication of data origin which assurances that messages are indeed from who they claim they are from. Actually, the decision maker needs to determine the reliability or trustworthiness of the shared data. This thesis utilizes the potential benefits of cooperative spectrum sensing method in a way that it can become applicable when the CR nodes encounter wireless channel uncertainty and some CR nodes that behave maliciously. To this end, after estimating the channel and the PU signal statistics accurately, they are employed to determine the likelihood of CR sensing reports in a MAP hypothesis test scheme for decision about channel occupancy. Also, a computational trust evaluation algorithm is proposed to determine the trustworthiness of each CR user's data and eliminate the effect of SSDF attackers.

Defense against Primary User Emulation Attacker (PUEA) is the second issue that is considered in this thesis. To this end, an adaptive transmission technique for frequency-hop packet transmission is proposed and its performance is evaluated for certain channels with unknown attacker’s signal parameters. The power in the transmitted signal and the rate of the error-control code are adapted in a way that provides an energy-efficient communications. The performance of the adaptive transmission system is evaluated for channels with some PUE attackers that occupy some fraction of the spectrum band with time-varying partial-band interference and propagation loss.

By: Mohammad Akbari

Supervisor: Dr. Abolfazl Falahati

Reference Committee: Dr. M. Soleimani; Dr. B. Abolhasani; Dr. A.F. Ahmadi

Date of Defense: Saturday, February 26, 2011 Time: 3.0 pm

Place: Class 303, Electrical Engineering Department

View: 2588 Time(s)   |   Print: 828 Time(s)   |   Email: 81 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Milad Ghazal ::

AWT IMAGE

Iran University of Science and Technology School of Electrical Engineering

269

AWT IMAGE

Robust Observer Design for Stator Winding Fault Detection in Induction Motors

Abstract

In this thesis, two methods are proposed to detect stator winding fault in induction motors. The first method is based on a model based approach and a robust observer is presented to detect stator winding faults despite the load variations. Since the proposed observer should be robust, Unknown Input Observer (UIO) is used as robust observer. In the UIO design procedure, for flexible design, the stator currents and speed of induction motor are assumed as measurement signals. After designing a nonlinear UIO, an Extended Kalman Filter (EKF) is used for speed estimation of the induction motor. Therefore, speed measurement is relieved. Simulation results of stator winding fault with various short-inter-turns are shown to evaluate ability of the proposed approach. Finally, an experimental study on a 5-hp induction motor is performed under simulated short-turn stator winding. The results verify that faults can be reliably detected, and hence the proposed method can be used to improve safety and efficiency of the motors in industrial plants.

In the second method, a Wiener Filter method has been proposed for detecting stator winding fault in induction motors. This filter is used for estimating and removing useless components from stator currents in order to detect stator winding fault with high reliability. Since the Park’s vector modulus is sensitive to abnormality in three-phase stator currents, it will be used for detection purposes. Finally, the validation of proposed method will be verified by experimental data from a 5-horespower induction motor.

Student: Milad Ghazal

Supervisor: Dr. Poshtan

Referee teachers: Dr. Shahri , Dr. Momeni

Date of defense:27 Feb 2011

Location: 303 room

View: 2831 Time(s)   |   Print: 688 Time(s)   |   Email: 99 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: AbbasAli kazemian ::

AWT IMAGE

Iran University of Science and Technology

Electrical Engineering Department

Defense for Degree of Master of Science in Electronic

269

AWT IMAGE

Using Partial Differential Equations (PDEs) FOR Image Denoising

Abstract:

In this article, a new method is presented for the elimination noise from images, which makes use of the anisotropic diffusion equations and the wavelet transformation. In the existing methods for image noise elimination that are based on the wavelet threshold marking, the existing approximate coefficients in the wavelet transformation, which contain the overall information of the image, are not affected by threshold demarcation. Therefore, the final image (obtained after the noise elimination) will have a limited improvement. Since noise affects both the detail and approximate coefficients of the image, we apply the noise elimination technique based on the anisotropic diffusion equations, on the image's approximate coefficients in order to alleviate the problem associated with the wavelet-based noise elimination methods. By using the anisotropic diffusion equations, the existing noise data in this sub-band will also be preserved.

STUDENT: AbbasAli kazemian

Supervisor: Dr.Ahmad Ayatollahi

Defence date:27/11/89 time:16:00

View: 2412 Time(s)   |   Print: 770 Time(s)   |   Email: 86 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Alireza Ghorbani ::

AWT IMAGE

Iran University of Science and Technology

Electronics Department

Degree of Master of Science in electronics Defense session

AWT IMAGE

Design a current operational amplifier with high CMRR and low power

Current-Mode processing has attracted great attention in recent decades. Current –Mode circuits are distinguished from voltage-mod ones in two main criteria; 1) Instead of voltage, they process current signals as the main variable and data. 2) Ideally there should be no high impedance nodes in their signal paths.

In this thesis the current operational amplifier are introduced and their important specifications are noted. Moreover an overall review is performed on the researches that dealt with improvement in specification of this block. In this thesis various methods are proposed to improve the specification of current operational amplifier which any one is introduced to improve some of the current operational amplifier specifications. Designing of the current output stage with ultra high output impedance (13GΩ) , ultra low power consomptions (86µW) and a current follower with very low input resistance (38mΩ) , low power consomptions (145µW) and high CMRR (110dB) are some of the results of this thesis. HSPICE simulator is used to perform simulation and the simulation results are given to prove the validity of works.

By:

Alireza Ghorbani

Supervisor:

Dr. Seyed Javad Azhari

Jury : Dr. Shamsi; Dr. Ayatolahi; Dr. Abrishamifar

Sunday 6th February 2011,Time:13:00

Seminar room, first floor, electrical and electronic engineering faculty,

Iran university of science and technology (IUST)

View: 1876 Time(s)   |   Print: 696 Time(s)   |   Email: 57 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Mahdi Anvari ::

AWT IMAGE

Electrical Engineering Faculty

Defense of Master Thesis 269

AWT IMAGE

The Analysis & Simulation of the Power Systems of Tabriz POLYNAR Factory

Abstract

This project is studying the harmonic impedance of Tabriz POLYNAR Factory. In the first step, the Voltage and Current of different loads in the factory are measured with special measuring devices.

In the second step, the waveform of these measurands and their harmonic contents are extracted using MATLAB Simulink blockset. Then according to the extracted parameters, a suitable Load Model is selected and simulated in MATLAB Simulink blockset.

Finally, the results of these two methods, are compared and their equivalent Harmonic impedance and Resonance impedance are extracted.

Graduate Student : Mahdi Anvari

Supervisor : Abbas Shoulaei (Professor)

Jury : Alireza Jalilian ,Davood Arab Khaboori (Assistant Professor)

Reza Gandhari (Assistant Professor)

Date and Time : Sunday , 2011-01-24 at 14:00

Location : Electrical Engineering Faculty, Room No. 206

View: 2086 Time(s)   |   Print: 666 Time(s)   |   Email: 78 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Vahid Faraji ::

AWT IMAGE

Departman of Electrical Engineering

Master of Science Defense

Simulation of Direct Torque Control for Induction Motor Drive system Fed by Indirect Matrix Converter

Abstract

In thesis proposed a direct torque control (DTC) scheme for induction motor drive system fed by indirect matrix converter. DTC is a high performance motor control scheme with fast torque and flux response. However, the main disadvantage of conventional DTC is electromagnetic torque ripple. By suitably selecting switching pattern, conventional problem of DTC such as electromagnetic torque and flux ripple of the motor is effectively reduced. Using this switching strategy, the advantages of the DTC schemes and the benefits of the indirect matrix converter can be combined.

New methods of improving torque ripple are introduced in this thesis. In the rectifier stage, in order to reduce losses caused by circuit snubber the rectifier four-step commutation method is employed. To improve the dynamic behavior of motor, Active Learning Method (ALM) is implemented on the DTC. The ALM uses its own modeling technique called the ink drop spread (IDS) method.

Since the indirect matrix converter has an intermediate dc link, the control process can be separated into rectifier stage modulation and inverter stage modulation. Indirect space vector modulation (ISVM) for input current is applied on the rectifier bridge, while the inverter and motor can be seen as constant current load in DC link and ISVM for output voltage is applied on the inverter bridge. The modulation processes of rectifier stage and inverter stage are considered simultaneously.

By : Vahid Faraji

Supervisor : Dr. Davood Arab Khaburi

Jury: Dr. Mokhtari, Dr. Vahedi, Dr. Kalantar

Date of Defense: Saturday: januery 29 2011

Room No. 206

View: 2194 Time(s)   |   Print: 636 Time(s)   |   Email: 79 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Mahdi Taheri ::

AWT IMAGE

Department of Electrical Engineering

M. Sc. Thesis Defense 269

AWT IMAGE

Routing Security in Wireless Ad Hoc Networks

Mobile ad hoc networks are a special type of mobile wireless networks where a collection of mobile network devices from a temporary network without any aid of an established infrastructure. However, the fact that there is no central Infrastructure and that the devices can move randomly gives rise to various kinds of problems, such as routing and security. Many algorithms are proposed for security in routing process for wireless ad hoc networks. Too much of secure routing protocol in ad hoc networks focused in authentication, and they disregarded the data confidentiality after rout discovery.

Hence, in this thesis, we propose secure routing algorithm, named High Secure Routing Protocol in wireless ad hoc networks with two methods (HSAODV1 and HSAODV2). These protocols have two phases: In the first one, at the first step the source, destination and intermediate nodes authenticate by use of digital signature and asymmetric algorithms, after in the next step, the protocol utilizes one way function for data confidentiality increased. In the second one, at the first step the source, destination and intermediate nodes authenticate by use of one way hash function, the next step of the HSAODV2 is same as HSAODV1 with little different. We base the design of HSAODV1 and HSAODV2 protocols in part on the AODV ad hoc network routing protocol. Our protocols are robust against multiple routing attacks such as blackhole attack. In order to assess the functionality of this algorithm, the security matrix and the normalized routing overhead are evaluated for proposed method in three steps. For simulating the algorithms NS-2 network simulation tool is used. In the first step of simulation, the packet delivery ratio, average end to end delay and normalized routing overhead are evaluated for proposed algorithms. In the second step of simulation, the blackhole attack is simulated in AODV, HSAODV1 and HSAODV2 protocols then the security matrix and the normalized routing overhead are compared for these protocols and AODV. In the last step of simulation for performance analyze, the proposal algorithms are compared with AODV and SAODV protocols .

Student: Mahdi Taheri

Supervisor: Dr. Majid naderi

Adviser: Dr. H. Taheri, Prof. K. Mohammadi, Dr H. S. Shahosseini

Defense Date: Monday 31 January

Time: 2:30 PM

Location: Class No. 204, Department of Electrical Engineering

View: 2172 Time(s)   |   Print: 717 Time(s)   |   Email: 82 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Fatemeh Muhammadi- Monavar ::

AWT IMAGE

Iran University of Science and Technology

Electrical Engineering Department

Master of Science Defense Notice 269

Bandwidth Increment of Microstrip Patch Antenna using AMC Structures

Abstract

An invasive weed optimization ( IWO) algorithm design methodology is presented for improving the bandwidth of a microstrip patch antenna using jerusalem cross-shaped frequency selective surfaces (JC-FSSs). The IWO is employed to obtain optimal dimensions of the patch antenna and JC-FSS element in order for the whole structure to work at 5.8GHz with consideration of the gain. It is shown that choosing an appropriate particular shape like jerusalem cross, for the FSS element rather than a pixelized grid geo metry, allows for a superior antenna design in term of computational efficiency. Simulation results show that for this novel design, return loss bandwidths of about 10.44% have been achieved. However, considering the gain to be greater than 5 dB reduces the bandwidth to 8.41%. In general by introducing this novel jerusalem cross artificial magnetic conductor (JC-AMC) in lieu of the conventional perfect electric conductor (PEC) ground plane, the bandwidth enhancement of about 60% has been obtained. In order to check the competence of the design, the antenna-AMC structure is also synthesized. This antenna shows measured relative bandwidth of BW = 10.41%.

Keywords : Artificial magnetic conductor (AMC), invasive weed optimization (IWO) algorithm, wideband patch antenna, jerusalem cross-shaped frequency selective surfaces (JC-FSSs)

By:

Fatemeh Muhammadi- Monavar

Supervisor:

Dr. Nader Komjani

Decision Group: Dr. Jalil Rashed- Mohasel; Dr. Ahmad Chaldavi;

Dr. Majid Tayarani

Defense Date: October 18, 2010 (Monday)

Defense Time: 17:30

Location: Room No. 305 ( Electrical Engineering Department)

View: 2677 Time(s)   |   Print: 853 Time(s)   |   Email: 95 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Arvin Morattab ::

AWT IMAGE

Faculty of Electrical Engineering

Announcement for M.Sc Thesis defense session

269

AWT IMAGE

a distributed model predictive control design for formation flying of spacecraft

Abstract

Spacecraft formation flying is defined as a group of more than one satellite which cooperates together in a common space mission while maintaining a specific geometrical formation in space. This will provide the possibility of doing complex space missions using small, rigid and cheap micro and nano satellites with more accuracy in comparison with previous huge, flexible and expensive ones.

Despite its advantages, some concerns comes about with new technology of formation flying which are formation maintenance, fuel minimization and equalization, practical limitations for satellites and formation, collision avoidance between spacecrafts during maneuvers, decrease of communication bandwidth, computation reduction and robustness to probable faults in system.

In this thesis we first review different dynamical models and control methodologies for formation flying of spacecrafts. Comparing these control methods, we choose distributed model predictive control algorithm as a suitable control strategy and show that it satisfies all properties of a desirable formation flying controller. Also to prevent satellites form collision between two successive sample times during a maneuver, we propose a new method to overcome the problem. Finally the proposed control algorithm is validated through simulations on a network structure and the results show the effectiveness of the method.

Keywords: spacecraft formation flying, model predictive control, distributed control, collision avoidance, fuel equalization

Student: Arvin Morattab

Supervisors: Dr. Mohamadreza Jahed Motlagh, Dr. Hossein Bolandi

Advisor: Dr. Javad Poshtan

Jury: Dr. Hamidreza Momeni, Dr. Mohammad Shahri

Date of Defence: Saturday, October 16, 2010 time: 13:00

Location: Class No.305, new building of EE department

View: 2942 Time(s)   |   Print: 864 Time(s)   |   Email: 94 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Mohammadreza Ghazanchaei ::

AWT IMAGE

Iran University of Science & Technology (IUST)

Master Thesis Presentation Session 269

AWT IMAGE

Modeling and Sensitivity Analysis of Cylindrical Hysteresis Motors 

Simple construction with conventional three phase stator windings, solid rotor hysteresis ring and self starting torque are the main features of hysteresis motors. These advantages make the hysteresis motor suitable for applications, such as compressors, pumps, timing, and recording equipment. Hysteresis motor is a synchronous motor that uses the hysteresis characteristics of the magnetic materials. It is known that the magnetic characteristics of the motor could be easily affected by hysteresis material, structural dimensions and winding distributions. To consider those effects, it would be desirable to adopt the finite element method (FEM). In almost previous studies, 2D finite element (FEM) techniques for simulating of hysteresis motors have been developed. In this thesis the performance characteristics of conventional and hybrid hysteresis motor through a 3D finite element analysis (FEA) is provided. Meantime, In this study effect of different parameter variation on performance characteristics of a prototype motor is investigated and optimal parameter quantities are extracted through a 3D finite element method (FEM). Based on output results of sensitivity analysis and with consideration on objective functions and constrains a new motor is produced with optimal parameters. In this study, the application of complex permeability concept is implemented in order to model the hysteresis loop in the shape of inclined ellipse.

Finally, in order to validate the simulation an experimental set up is provided and output characteristics of conventional hysteresis motor are measured.

Keywords : Conventional hysteresis motor , Finite Element Model, Complex Permeability, Sensitivity analysis

Student: Mohammadreza Ghazanchaei

Supervisor: Dr. Abolfazl Vahedi

Examiners: Prof. Abbas Shoulaei, Dr. Alireza Jalilian, Dr. Javad Shokrollahi Moghani

Dissertation presentation: Wednesday 20 October 2010

Place: Class 305, Electrical Engineering department

View: 2929 Time(s)   |   Print: 966 Time(s)   |   Email: 92 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Mojdeh Abdi Khorsand ::

AWT IMAGE

Iran University of Science & Technology

School of Electrical Engineering

Degree of Master of Science in Electrical Engineering

AWT IMAGE

Determining the Optimal Amount of Reserves by Considering Wind Power Generation in Power System Using Stochastic Optimization

Abstract

This thesis presents a stochastic mixed-integer linear programming model by an emphasis on economic valuation of reserves in power systems with high penetration of wind power. The results are compared with the deterministic schedule of reserve requirement. The main purpose of this thesis is to determine a sufficient amount of reserve for a power system. This model considers the generators and network constraints. In this stochastic security model, Wind generation uncertainty is modeled through a set of scenarios representing all plausible realizations of this stochastic process. Each scenario has a probability based on a scenario tree that is located in objective function. The goal is to minimize the weighted-average generation cost over the entire scenarios. Also, To obtain optimal amount of reserves, the value of lost load and load shedding are considered in objective function. Additionally, this thesis focuses on the development of a model for interruptible load participation within the operating reserve in energy and reserve scheduling with high penetration of wind power. The characteristics of the procurement of interruptible load such as maximum interrupted time and minimum connected time, different offer in each IL’s agent, maximum and minimum IL’s quantity participation are explicitly considered. Moreover, A methodology for wind-thermal scheduling in a power system with high penetration of wind power subject to cost and air pollutants emission reduction is presented in this thesis. Because of simultaneous minimizing total operating cost and air pollutants emission, a Multiobjective Mathematical Programming (MMP) is introduced . The proposed approach is tested on a 3-buses system and IEEE-RTS system for 24 hours. The usefulness of the multiobjective wind-thermal approach was demonstrated through an IEEE 30-bus test system. The results showed that using the stochastic approach significantly reduces the reserves requirement and makes possible lower operation cost compared to the deterministic reserve criterion and the stochastic approach leads to a more efficient utilization of energy and reserve resources. Also, the participation of interruptible load in reserves market increases system security and decreases system operation cost. Finally, It is concluded that using multiobjective approach with aim of reducing total operating cost and air pollutant emission makes scheduling more efficient.

By:

Mojdeh Abdi Khorsand

Supervisor:

Dr. Hossein Heydari

Date:

Sunday 26-September-2010 08:00am

View: 3262 Time(s)   |   Print: 909 Time(s)   |   Email: 90 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Fatemeh Sadat Arzanforoosh ::

AWT IMAGE

School of Electrical Enginnering

Master of Science Dissertation Present 269

AWT IMAGE

The Effect of Electromagnetic Waves on Cockroach

Abstract

Robot design and implementation for better human life has been under development for years; in recent years a new interest is developing for small size robots, and as a result some attention has been paid to the benefit of controlling small size insects for specific purposes. Bio-robotic is a new developing field to explore and employ new concepts in this area. First researchers started with stimulating small insects like cockroaches for their special capabilities; it was first begun with direct stimulation with special electrodes to investigate the response from insect. Direct stimulation has led to designing a chip controller which is attached to back part of the cockroach body. This method has its own drawbacks like the heavy weight of the chips for some kinds of insects, falling off the back of the cockroach and short battery life. Therefore, Indirect control and stimulation became of interest soon. A unique stimulation method which has been under research for some times is electromagnetic wave stimuli. Static electric fields, static magnetic field and radio frequency waves are among the stimuli waves. Here we used electromagnetic waves in the range of 100 to 500 MHz. Experiments conducted here showed that the cockroach is responding to the stimuli by avoiding the electromagnetic field. Increasing the frequency causes more abrupt avoidance by the insect, which may be the result of wave's impact on antennas dielectric constant .

Keywords : Periplaneta cockroaches, electromagnetic waves, antennas equivalent circuits and dielectric constant.

Student : Fatemeh Sadat Arzanforoosh

Supervisor: Dr. Gholamali rezaii raad

Dissertation Committee: Dr. M.H.Ghasemian, A. Erfanian

Date: 31/6/89 Time: 11

Place: School of Electrical Eng. Seminar Room

View: 2953 Time(s)   |   Print: 963 Time(s)   |   Email: 79 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Seyyed Meysam Seyyed Barzegar ::

AWT IMAGE

Electrical Engineering Department

M.Sc Thesis Oral Defense 269

AWT IMAGE

Electric Islanding Detection Using Negative Sequence Voltage Component and Wavelet Transform

Abstract

One of the challenging protection problems is distribution network islanding since may cause serious problems for network equipment specially distributed generators. As most basic treatment to protect networks facing islanding, islanding detection has been discussed in this dissertation in depth. Used method to do that is passive one. Passive method is characterized by measuring detection parameters at distributed generators terminals. Main used detection parameter is negative sequence voltage component. Regarding various network fluctuations occurring at different situations in terms of generation and consumption equilibrium, the accuracy of detection method may be impacted. Therefore, beside negative sequence voltage component employing synchronous generator field voltage, positive sequence impedance, voltage harmonics distortion factor and defining indices based on voltage wavelet transform output have been considered in order to distinguishing condition caused by islanding from other six network changes. Connect and disconnect loads and capacitor banks, symmetric and asymmetric faults, voltage fluctuations, and voltage notch are those changes which have been distinguished from network islanding in this dissertation. Since passive methods treat based on determining threshold limit for detection parameters, inaccurate determining of these limits may lead to incorrect results. As r result, pattern recognition methods have employed to overcome this problem and omitting threshold limit determining step. Use of Support Vector Machine (SVM) and Neural Network (NN) to classify trained data in island and non-island classes, have demonstrate the efficiency of abovementioned methods to detect island situation. Simulation results show that proper characteristic selection has a major effect on data classification capability.

Student: Seyyed Meysam Seyyed Barzegar

Supervisor: Dr. Shahram Jadid

Jury Committee: Dr. Bathaee, Dr. Shahrtash, Dr. Kalantar

Date: 22 September 2010 Time:13

Place: EE Department Seminar Room

View: 2342 Time(s)   |   Print: 760 Time(s)   |   Email: 107 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Mohammad Miranbeigi ::

AWT IMAGE

Electrical Engineering Faculty

MSC Oral Defence Notice 269

AWT IMAGE

Design of Model Based Predictive Control for Supply Chain Management Systems

abstract

A supply chain is a network of facilities and distribution entities (suppliers, manufacturers, distributors, retailers) that performs the functions of procurement of raw materials, transformation of raw materials into intermediate and finished products and distribution of finished products to customers. Between interconnected entities, there are two types of process flows: information flows, e.g., an order requesting goods, and material flows, i.e., the actual shipment of goods. The significance of the basic idea implicit in the model predictive control has been recognized a long-time ago in the operations management literature as a tractable scheme for solving stochastic multi period optimization problems, such as production planning and supply chain management, under the term receding horizon. A move suppression term that penalizes the rate of change in the transported quantities through the network increases the robustness of the control system. In this paper, we applied centralized model predictive controller and decentralized model predictive controller to both supply chain management systems dynamic models without information cycles and with it. Also we added a move suppression term to cost function that increase system robustness toward changes on demands. Through illustrative simulations, it is demonstrated that the model can accommodate supply chain networks of realistic size under deterministic and stochastic input disturbances.

By:

Mohammad Miranbeigi

Supervisor:

Dr. Aliakbar Jalali

Advisor:

Dr. Mohammadreza Jahedmotlagh

Jury:

Dr. Houman Sadjadian , Dr. Sajjad Ozgoli

Defence date: 18/09/2010 Saturday Time: 12 am

Where: Electronic Research Center

View: 2595 Time(s)   |   Print: 755 Time(s)   |   Email: 79 Time(s)   |   0 Comment(s)
>
:: Other articles: ::
:: Hamed Zekri - -
:: Abbas Pahnabi - -
:: Amir Mousa Haddadi - -
:: Bahamin Sabouti - -
:: Mahmoud Vaghefinejad - -
:: Ahmad Ghanaatian-Jahromi - -
:: Khosro Khandani - -
:: mehdi arabghobadi - -
:: Maryam Najmafshar - -
:: Maryam Najmafshar - -
:: Ali Ghaffari nejad - -
:: Mohammad Nasser Saadatzi - -
:: Rahim Khorsandi Gavgani - -
:: BEHROOZ SHEYKHLOEI - -
:: Morteza Daneshkar Allam - -
:: Ahmad Mirzaei - -
:: Karim nasiri moghaddam - -
:: Ehsan Darabi - -
:: Mehdi Hamidkhani - -
:: Mohsen Parsa - -
:: Mohammad Hoseyn Akbarpour - -
:: shahram hedayati - -
:: Arash khodadadi - -
:: Shaho Ghanei - -
:: BEHROOZ SHEYKHLOEI - -
:: Asiye Aghazade - -
:: Mohammadjavad Jannati - -
:: Mohsen Hejazi - -
:: Mahdi Ebrahimzadeh - -
:: Khadijeh Nakhaei - -
:: Zeinolabedin Samadi - -
:: Jamal Nazem Razavi - -
:: Ali Abooee - -
Click here to see all texts in thesis topic.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.33 seconds with 141 queries by YEKTAWEB 3647