[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر پریسا حجازی ::
 | تاریخ ارسال: 1392/10/25 | 

            رتبه دانشگاهی: دانشیار

            گرایش : بیوتکنولوژی 

            تلفن دفتر :73228771

            تلفن دانشکده : 77240496

            دورنگار دانشکده : 77240495

              E-mail: Phejazi[at]iust.ac.ir

google scholar

مشخصات فردی

سوابق آموزشی


الف) تحصیلات دانشگاهی:

 • دکترای مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اخذ 1386
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اخذ 1379
 • لیسانس مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف، سال اخذ 1376
 
ب) دوره های آموزشی کوتاه مدت:
 • دوره 6 ماهه فرصت مطالعاتی در مقطع دکتری در زمینه فیلترهای زیستی، دانشگاه Vaxjo، سوئد، 2007
 • کارآموزی حرفه‌ای بین‌المللی در زمینه بیوتکنولوژی، مؤسسه Max-Planck،Magdeburg ، آلمان، سپتامبر و اکتبر 2004
 
سوابق شغلی
عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از مهرماه 1387 تا کنون
 
سوابق اجرایی
 • مدیریت کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت، 1392- 1387
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، 1393-1391
 • عضو کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1397-1392
 
سوابق تدریس دانشگاهی
در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • فرآیندهای بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی
 • میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری
 • آمار در فرآیندهای مهندسی
 • میکروبیولوژی عمومی
 • آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 • تکنولوژی آنزیم
 • مبانی بیوتکنولوژی
 
مقالات منتشر شده در مجلات ISI و علمی و پژوهشی
 1. Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Yamini, Y. "Supercritical Fluid Disruption of Ralstonia eutropha for Poly(b-hydroxybutyrate) Recovery", Biotechnology Progress, 2003, 19, 1519-1523.
 2. Hamidi-Esfahani, Z.; Hejazi, P.; Shojaosadati, S. A.; Hoogschagen, M.; Vasheghani-Farahani, E.; Rinzema, A. "A Two-Phase Kinetic Model for Fungal Growth in Solid-State Cultivation", Biochemical Engineering Journal, 2007, 36, 100-107.
 3. Shojaosadati, S. A.; Hamidi-Esfahani, Z.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Rinzema, A. "Evaluation of Strategies for Temperature and Moisture Control in Solid State Packed Bed Bioreactors", Iranian Journal of Biotechnology, 2007, Vol. 5, No. 4, 219-225.
 4. Hejazi, P.; Borenberg, F.; Isik, G.; Rupar-Gadd, K.; Strandmark, G.; Shojaosadati, S. A.; Welander, U. “Treatment of α-pinene-contaminated air using silicone oil-coated perlite biofilter”, Environmental Progress & Sustainable Energy, 2010, 29, No. 3, 313-318.
 5. Partovinia, A.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “Carbon Content Reduction in a Model Reluctant Clayey Soil: Slurry Phase n-Hexadecane Bioremediation”, Journal of Hazardous Materials, 181, 2010, 133–139.
 6. Sheibani, G.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “Statistical Factor Screening and Optimization in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6-Trinitrotuluene Contaminated Soil”, Journal of Hazardous Materials, 188, 2011, 1-9.
 7. Pirie, P.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “A Microcosm Study on P-Nitrophenol Biodegradation in Soil Slurry by Alcaligenes faecalise: Plackett-Burman Design”, Iranian Journal of Chemical Engineering, 8, 2011, 57-68.
 8. Sheibani, G.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “Screening Effective Factors in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) Contaminated Soil" Iranian Journal of Chemical Engineering, 8, 2011, 29-40.
 9. سروه کامروا، پریسا حجازی، "بررسی استخراج میسل معکوس اریترومایسین با استفاده از طراحی آزمایش OFAT"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، جلد 3، شماره 2، 1390، 65-57.
 10. Mazaheri, D.; Shojaosadati, S.A.; Mousavi, S. M.; Hejazi, P.; Saharkhiz, S. “Bioethanol production from carob pods by solid-state fermentation with Zymomonas mobilis”, Applied Energy, 99, 2012, 372-378.
 11. Bahrami, A.; Hejazi, P. “Electrostatic Immobilization of Pectinase on Negatively Charged AOT-Fe3O4 Nanoparticles”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 93, 2013, 1-7.
 12. Yousefi, A.; Allahverdi, A.; Hejazi, P. “Effective dispersion of nano-TiO2  powder for enhancement of photocatalytic properties in cement mixes”, Construction and Building Materials, 41, 2013, 224–230.
 13. Yousefi, A.; Hejazi, P.; Allahverdi, A. “Evaluation of Effective Strategies for Cultivation of Acidithiobacillus Thiooxidans as Cement-Degrading Bacteria”, Iranian Journal of Chemical Engineering, 10 (2), 2013, 55-66.
 14. محمد صادق جعفری؛ پریسا حجازی " تولید پلی هیدروکسی بوتیرات با استفاده از مخلوط سبوس و جوانه ذرت به روش تخمیر حالت جامدنشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 32 (3)، 1392، 105-93.
 15. Yousefi, A.; Allahverdi, A.; Hejazi, P. “Accelerated biodegradation of cured cement paste by Thiobacillus species under simulation condition”, International Biodeterioration & Biodegradation, 86, Part C, 2014, 317326.
 16. Kashefi Mofrad, S. M. R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P.; Nematollahzadeh, A. “Effect of Electrostatic Functional Monomers on Lysozyme Recognition by Molecularly Imprinted Hydrogel”, Journal of Applied Polymer Science, 132, 2015, 41366 (1-7).
 17. Karimi, A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Hashemi, M. “Porosity changes during packed bed solid-state fermentation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 2014, 4022-4027.
 18. Mazaheri, D.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Mousavi, S. M. “Bioethanol production performance in a packed bed solid-state fermenter: evaluation of operational factors and intermittent aeration strategies”, Annals of Microbiology, 65, 2015, 351-357.
 19. Eslamipour, F.; Hejazi, P. “Effects of surface modification and activation of magnetic nanoparticles on the formation of amylase immobilizationbonds under different ionic strength conditions”, , Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 119, 2015, 1-11.
 20. Kashefi Mofrad, S. M. R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P.; Nematollahzadeh, A. “Synthesis of Lysozyme Imprinted Column with Macroporous Structure and Enhanced Selectivity: Utilization of Cryogelation Technique and Electrostatic Functional Monomers”, Journal of Applied Polymer Science, 132, 2015, 42880 (1-9).
 21. اعظم یوسفی، پریسا حجازی، علی اله وردی، "سمّیت پوشش­های سیمانی حاوی نانوذرات تیتانیم دی­اکساید بر باکتری تیوباسیلوس تیوپاروسنشریه علمی و پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 4، 1394، 111-101.
 22. Eslamipour, F.; Hejazi, P. “Evaluating effective factors on activity and loading of immobilized α-amylase onto magnetic nanoparticles using response surfacedesirability approach”, RSC Advances, 6, 2016, 20187–20197.
 23. نازنین داراب زاده، زهره حمیدی اصفهانی، پریسا حجازی، "بررسی تأثیر میزان رطوبت سوبسترا و املاح فسفره، بر تولید سلولاز توسط سویه ی جهش یافته ی جدید تریکودرما ریزئی در سامانه تخمیر حالت جامد"، نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 10(کنگره سازی)، 1397، 19-9.
 24. نازنین داراب زاده، زهره حمیدی اصفهانی، پریسا حجازی، "انتخاب مناسب ترین سوبسترا و سویه قارچی تریکودرما ریزئی و اعمال جهش بر آن، با هدف افزایش تولید سلولاز در تخمیر حالت جامد"، نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 10(3)، 1397، 13-1.
 25. Darabzadeh, N.; Hamidi-Esfahani1, Z.; Hejazi, P. “Improvement of Cellulase Production and its Characteristics by Inducing Mutation on Trichoderma reesei 2414 under Solid State Fermentation on Rice By-products”, Applied Food Biotechnology, 5 (1), 2018, 11-18.
 26. Zolfaghari-Esmaeelabadi, M.; Hejazi, P. ”A new kinetic model for growth based on simultaneous substrate andbiomass limitation in solid-state fermentation using agar spheres as the model substrate”, Biochemical Engineering Journal, 136, 2018, 88–101.
 27. Zabihollahpoor, A.; Hejazi, P. “Assessment of Effective Factors in Bacterial Oxidation of Ferrous Iron by Focusing on Sweetening Natural Gas”, Iranian Journal of Chemical Engineering, 15(1), 2018, 17-34.
 28. Darabzadeh, N.; Hamidi-Esfahani1, Z.; Hejazi, P. “Optimization of cellulase production under solid-state fermentation by a new mutant strain of Trichoderma reesei”, Food Science & Nutrition, 2018, 1–7.
 29. Abbaszadeh, M.; Hejazi, P. “Metal affinity immobilization of cellulase on Fe3O4 nanoparticles with copper as ligand for biocatalytic applications”, Food chemistry, 290, 2019, 47-55.
 30. Zolfaghari-Esmaeelabadi, M.; Hejazi, P. “Dynamic mathematical modeling of heat transfer incorporating with the local nutrient and biomass limitation of growth in a packed-bed bioreactor”, Preparative Biochemistry and Biotechnology, 49 (3), 2019, 230-243.
 31. Ranjbar S., Hejazi P. “Modeling and validating Pseudomonas aeruginosa kinetic parameters based on simultaneous effect of bed temperature and moisture content using lignocellulosic substrate in packed-bed bioreactor”, Food and Bioproducts Processing, 117, 2019, 51-63.
 32. Goudarzi F.; Hejazi P. “Effect of biomolecule chemical structure on the synthesis of surface magnetic molecularly imprinted polymer in aqueous solution using various monomers for high-capacity selective recognition of human insulin”, Reactive and Functional Polymers, 143, 2019, 104322.
 
مقالات منتشر شده در کنفرانس های علمی
 1. ابراهیم واشقانی فراهانی، پریسا حجازی، یدالله یمینی “گسستن سلولهای رالستونیا یوتروفا با استفاده از سیال فوق بحرانی و استخراج پلی-b- هیدروکسی بوتبرات از آن“، ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1380.
 2. پریسا حجازی، سید عباس شجاع الساداتی، زهره حمیدی اصفهانی، ابراهیم واشقانی فراهانی "تأثیر متغیرهای آزمایشگاهی موثر بر عملکرد بیوراکتور حالت جامد زیموتیسیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1385.
 3. فائزه فرامرزی، فرشته نعیم پور، پریسا حجازی "بررسی عوامل موثر در تولید آنزیمهای پکتیناز و آمیلاز در تخمیر حالت جامد"، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مهرماه 1387.
 4. جعفر فرضی، فرشته نعیم پور، پریسا حجازی "تولید آنزیم پلی‌گالاکتروناز توسط آسپرژیلوس فوئتیدوس در کشت لرزان و بررسی اثر شرایط عملیاتی با استفاده از روش تاگوچی"، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مهرماه 1387.
 5. Karimi, A.; Shojaosadati, S.A.; Hejazi P.; Vasheghani-Farahani E., “Investigation of the porosity change during solid state fermentation and modeling these changes in terms of growth kinetics”, 2nd International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld-2007, Seville, Spain.
 6. Karimi, A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E. “Porosity change during solid-state fermentation of Aspergillus niger in laboratory scale packed bed bioreactors”, 5th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Jan. 2008, Kish Island, Iran.
 7. Hejazi, P.; Borenberg, F.; Isik, G.; Ruper-Gadd, G.; Standmark, G.; Shojaosadati, S. A.; Welwnder, U., "Biological treatment of air plluted with alpha-pinene", 16th European Biomass Conference and Exhibition, June 2008, Valencia, Spain.
 8. Naeimpoor, F.; Sheibani, G.; Hejazi, P., "Screening effective factors in slurry phase bioremediation of TNT contaminated soils", 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.
 9. Naeimpoor, F.; Pirie, P.; Hejazi, P., "A microcosm study on P-nitrophenol biodegradation in slurry phase by Alcaligenes faecalise and screening of effective factors", 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.
 10. سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم، فرشته نعیم پور، پریسا حجازی " تولید اسید سیتریک از تفاله هویج در بیوراکتور سینی‌دار تخمیر حالت جامد"، اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.
 11. سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم، فرشته نعیم پور، پریسا حجازی " بکارگیری تفاله هویج و سبوس گندم در تولید اسید سیتریک به روش تخمیر حالت جامد"، اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.
 12. محمدرضا صفوی، پریسا حجازی و فرشته نعیم­پور "مقایسه مدلهای سینتیکی در جذب زیستی آلاینده فلزی نیکل توسط قارچ آسپرژیلوس نایجرچهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.
 13. امیر مسعود مسعودی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور "بررسی فاکتورهای موثر بر فرآیندهای بیولوژیکی هوازی در بُیورآکتور هواگرد پرشده در محیط مدل"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.
 14. مریم دشتی، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی "جداسازی باکتری مولد بیوسورفکتانت از لجن تانکهای نگهداری نفت به منظور کاربردهای زیست محیطی"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.
 15. سحر شادرام، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی "بررسی حذف زیستی 4-کلروفنل از آب آلوده توسط کشت میکروبی خوگیری شده"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.
 16. Safavi, M. R.; Hejazi, P.; Naeimpoor, F., “Optimization of Nickel Biosorption Process by Aspergillus niger Using Response Surface Methodology”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, , I.R.Iran.
 17. Dashti, M.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Investigation on de-emulsification ability of a biosurfactant producing isolate from Tehran refinery sludge on water-oil emulsions”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.
 18. Kebriaee, R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Comparison of Erythromycin Production using Complex and Defined Media”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.
 19. Shadram, S.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Co-metabolic biodegradation of 4-chlorophenol (4-CP) by an isolated microorganism”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.
 20. امیر مسعود مسعودی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور "بررسی تاثیر پرکنها بر رژیم جریان در بیورآکتور هواگرد خارجی به منظور بهبود انتقال اکسیژن در تصفیه بیولوژیک"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 21. عطیه ذبیح الله پور، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور "مقایسه عملکرد میکروارگانیسم های مولد بیوسورفکتانت جداشده با دو روش غنی سازی حالت جامد و غوطه ورچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 22. محمدرضا صفوی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور "اثر فاز رشد میکروبی بر جذب زیستی آلاینده¬های فلزی آهن و نیکل توسط آسپرژیلوس نایجرچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 23. محمدرضا صفوی، مریم دشتی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور "بررسی جذب زیستی آهن توسط گونه مولد بیوسورفکتانت جدا شده از پساب نفتی پالایشگاه تهرانچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 24. سحر شادرام، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی "مقایسه حذف زیستی 4-کلروفنل توسط لجن فعال و لجن غنی‌ شده"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 25. مجید رافتی، پریسا حجازی، سید نظام الدین اشرفی زاده "حذف گاز گلخانه­ای متان از هوا توسط فیلتر زیستی"،  اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست، دانشگاه شریف، خرداد 1390.
 26. سیدرضا رضوانی نژاد، پریسا حجازی "استخراج مسیر رفت آنزیم اندوپکتیناز با استفاده از سیستم مایسل معکوس"، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریور 1390.
 27. سهیل احمدی، نوشین کرمی، پریسا حجازی، فرشته نعیم‌پور "تولید رامنولیپید با استفاده از مخلوط سبوس و کنجاله‌ی جرم ذرت در کشت حالت جامد"، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریور 1390.
 28. سحر شادرام، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی "تجزیه زیستی 4-کلروفنل توسط میکروارگانیسم­های جداشده از لجن فعال غنی­شده"، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریور 1390.
 29. Rezvaninejad, S. R., Hejazi, P., “Effect of factors on forward extraction of endopolygalacturonase using reverse micelles”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, , I.R.Iran.
 30. Kamrava, S., Hejazi, P., “Extraction of Erythromycin with Reverse Micelles: Effect of Salt, Surfactant, antibiotic Concentrations and pH”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 31. Bahrami, A., Hejazi, P., Partovinia, A., “Immobilization of pectinase on Fe3O4 nanoparticles coated with Docusate sodium salt”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 32. Ahmadi, S., Hejazi, P., Naeimpoor, F., “Effect of temperature and pH on rhamnolipid production in solid-state cultivation using corn residues”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 33. Movahedi, F., Jafari, M. S.,  Naeimpoor, F., Hejazi, P., “Comparison of PHB production in submerged and solid-state cultivation”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 34. Rafati Atri, M., Harasban, S., Hejazi, P., Ashrafizadeh, S. N., “Microbial Methane Oxidation From Coal Mines Applying a Biofilter”,The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 35. سمانه هرسبان، سید نظام الدین اشرفی­زاده، "حذف گاز گلخانه­ای متان به روش بیوفیلتر"، سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آذرماه 1390، ماهشهر.
 36. ضیاالدین راثی، پریسا حجازی، "سنتز و پوشش‌دهی نانوذرات مغناطیسی با استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و بررسی تثبیت آنزیم سلولاز بر آنها"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهرماه 1391، تهران.
 37. سارا رضایی روش، نیما ممتحن، پریسا حجازی، "بررسی تولید بیوسورفکتانت در بیوراکتور آزمایشگاهی تخمیر حالت جامد"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهرماه 1391، تهران.
 38. عطیه ذبیح­الله پور، عطیه متقی، پریسا حجازی، "بررسی عوامل موثر بر اکسیداسیون بیولوژیکی سولفات فروس توسط باکتری اسیدی تیوباسیلوس فروکسیدان در مقیاس ارلن"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهرماه 1391، تهران.
 39. Yousefi, A.; Allahverdi A.; Hejazi, P. “Studying the durability of concrete structures in the presence of Acidithiobacillus Thiooxidans bacterium”, 4th International Conference on Concrete and Development, 2013, Tehran.
 40. داود مظاهری؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ پریسا حجازی؛ سید محمد موسوی "بررسی شرایط تولید بیواتانول از کروب پاد توسط زیموموناس موبیلیس در ستون بستر آکنده تخمیر حالت جامدهشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، 1392، تهران.
 41. اعظم یوسفی؛ علی اله­وردی؛ پریسا حجازی "استفاده از فناوری کاتالیزگری نوری نانوذرات تیتانیم دی اکساید در کنترل آلودگی سازه های سیمانی"، دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست، 1392، تهران
 42. اعظم یوسفی؛ علی اله­وردی؛ پریسا حجازی "کاربرد فناوری نوین کاتالیزگری نوری نانوذرات تیتانیم دی اکساید در کنترل آلودگی میکروبی محیط زیست"، دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست، 1392، تهران
 43. ندا اخلاقی، پریسا حجازی، " بررسی اکسیداسیون بیولوژیکی آهن با سلول تثبیت شده در بیوراکتور پرشده با جریان مداوم "، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمن ماه 1393، تهران.
 44. فرزانه بیگی خسروشاهی، پریسا حجازی، " بررسی اثر فاکتورهای موثر بر فرایند استخراج آلفا آمیلاز به روش سیستم میسل معکوس AOT/ ایزواکتان"، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمن ماه 1393، تهران.
 45. Nadia Davoudvandi, Parisa Hejazi, “Synthesis, surface modification and magnetization properties of magnetic nanoparticles of Fe3O4 applicable in biotechnology”, 15th ICHEC, 2015, Tehran.
 46. Mohaddeseh Abbaszadeh, Parisa Hejazi, “Evaluation of copper loading onto magnetic nanoparticles for cellulase immobilization”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), December, 2015, Shiraz, I.R.Iran.
 47. Mahdiyeh Hajieghrari, Parisa Hejazi, “Biodegradation of n-Hexadecane in soil: Effect of intermittent aeration and microbial communities”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), December, 2015, Shiraz, I.R.Iran.
 48. Faegheh Eslamipour, Parisa Hejazi, “The effect of glutaraldehyde concentration as a linker on α-amylase covalent immobilization”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), December, 2015, Shiraz, I.R.Iran.
 49. Faegheh Eslamipour, Parisa Hejazi, “Immobilization of α-amylase on magnetic nanoparticles: a comparison of covalent and non-covalent binding”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), December, 2015, Shiraz, I.R.Iran.
 50. طلوع خیرخواه، پریسا حجازی، "بررسی توانایی رنگبری آنزیمی رنگهای آزو با قارچهای پوسیدگی سفید"، دومین همایش ملی توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست، اسفندماه 1395، تهران
 51. ساناز نوری، پریسا حجازی، "تأثیر انواع سوبسترای لیگنوسلولزی بر میزان فعالیت آنزیم سلولاز تولید شده به روش تخمیر حالت جامد"، دومین همایش ملی توسعه پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست، اسفندماه 1395، تهران
 52. فرناز گودرزی، پریسا حجازی، "جداسازی انسولین با استفاده از مولکول‌نگاری سطحی بر نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن"، چهارمین همایش ملی  علوم و مهندسی جداسازی، خردادماه 1396، بابل
 53. فاطمه قوسی­نژاد، پریسا حجازی، "جداسازی تمایل فلزی آنزیم سلولاز با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش دهی شده با AOTچهارمین همایش ملی  علوم و مهندسی جداسازی، خردادماه 1396، بابل
 54. مریم توسلی، پریسا حجازی، "تأثیر پیش تیمار قلیایی بر تولید اتانول زیستی به روش تخمیر حالت جامد از هسته خرما"، دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور 1396، کرج
 55. Farnaz Goudarzi, Parisa Hejazi, “Effect of Elution Solution and Time on the Prepared Molecularly Imprinted Polymers on the Surface of Functionalized Fe3O4 Magnetic Nanoparticles for Separation of Human Insulin”, The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), May 2018, Isfahan.
 56. Farnaz Goudarzi, Parisa Hejazi, “Surface Treatment and Functionalization of Fe3O4 Magnetic Nanoparticles in Preparation of Molecularly Imprinted Polymers for Separation of Human Insulin”, 7th international congress on nanoscience and nanotechnology, Sep. 2018, Tehran.
 57. آزیتا رحیمی، طلوع خیرخواه، پریسا حجازی، "زیست­سالم­سازی فنانترن از فاز خاک با قارچ­های پوسیدگی سفید بومی"، شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، اسفندماه 1397، تهران
 
سوابق پژوهشی
زمینه­های تحقیقاتی
 • بیوتکنولوژی صنعتی (تولید انواع محصولات بیولوژیکی مانند آنزیم­ و بیوسورفکتانت)
 • جداسازی زیستی به روش­های نوین (مولکول نگاری سطحی، میسل معکوس، جداسازی با نانوذرات مغناطیسی)
 • تخمیر حالت جامد و غوطه­ور در انواع بیوراکتورها
 • زیست سالم سازی
 • تثبیت آنزیم و سلول
 • نانو بیوتکنولوژی
 
طرح­های تحقیقاتی
 • همکاری در پروژه ملی “تولید میکروبی پلیمرهای زیست تخریب پذیر“، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
 • همکاری در پروژه "طراحی و ساخت بیوراکتور نیمه صنعتی بسترآکنده زیموتیس به روش تخمیر حالت جامد" در قالب SBDC با سازمان گسترش و نوسازی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.
 • مجری طرح "تولید بیوسورفکتانت"، ستاد زیست فناوری، 1395.
 
 ثبت اختراع
 1. Hejazi, P.; Shojaosadati, S. A.; Hamidi-Esfahani, Z.; Vasheghani-Farahani, E. “Solid state fermentation in modified zymotis packed bed bioreactor” USPatent NO. 20100203626A1, 2010.
 
 1. پریسا حجازی؛ سیدعباس شجاع الساداتی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی " تخمیر حالت جامد با بیوراکتور بسترآکنده زیموتیس توسعه یافته"، سازمان ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی، 1389.
 2. مهدیه حاجی اقراری؛ پریسا حجازی "فرآیند حذف زیستی آلاینده های هیدروکربنی از فاز جامد خاک با استفاده از میکروارگانیسم های تثبیت‌شده بر حامل لیگنوسلولزی"، سازمان مالکیت صنعتی، 1396.
 3. پریسا حجازی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ نازنین داراب­زاده "ساخت فرمانتور سینی­دار نیمه صنعتی با طراحی جدید جهت هوادهی مطلوب در سامانه تخمیر حالت جامد"، سازمان مالکیت صنعتی با تایید سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران (TRL=4.5)، 1397.

 
افتخارات کسب شده
کسب بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385-1382.
مدرس برتر در مرکز الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392.

دفعات مشاهده: 16110 بار   |   دفعات چاپ: 1316 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4331