نظرسنجی مرکز مشاوره
[ برگشت به فرم ]
- نظرسنجی از مرکز مشاوره

مراجع گرامی جهت ارائه خدمات بهتر نظرسنجی ذیل را تکمیل فرمائید

1 1-چقدر از فضای مرکز مشاوره راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
2 2-چقدر از نحوه برخورد مسئول پذیرش راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
3 3-چقدر از شیوه وقت دهی راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
4 4-چقدر از نحوه برخورد مشاوری که مصاحبه اولیه شما را ارزیابی کرد راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
5 5-جهت وقتی که برای شما تنظیم شده، چقدر باید منتظر بمانید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
6 6-چقدر از نحوه برخورد کارکنان راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
7 7-چقدر در فضای مرکز مشاوره احساس آرامش کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
8 8-چقدر از سرعت انجام کار و رسیدگی به مشکلتان در زمان ورود به مرکز راضی بودید؟
8-
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
- نظرسنجی از جلسه مشاوره
9 9-چه میزان از نحوه برخورد مشاور در جلسه راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
10 10-چه میزان از جلسه مشاوره راضی بودید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
11 11-چه میزان تمایل دارید جلسات را ادامه دهید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
12 12-چه میزان مشاور را به لحاظ علمی خبره ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
13 13-چه میزان توانستید به مشاور خود اعتماد کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
14 14-چه میزان در احساس شما نسبت به مشکل، قبل و بعد مشاوره تفاوتی بوجود آمده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
15 15-چه میزان در جهت حل مشکل خود پیشرفت نموده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بسیار زیاد
2-زیاد
3-متوسط
4-ضعیف
5-بسیار ضعیف
16 16-آیا برای جلسه بعد تکلیف و یا راهکاری دریافت کردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بله
2-خیر
17 17-آیا مایل به ادامه روند مشاوره با همان مشاور هستید؟
17-
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بله
2-خیر
18 18-انتقادات و پیشنهادات خود را در کادر زیر وارد نمایید.