سبد غذایی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- بسمه تعالی

دانشجوي عزيز ارائه اطلاعات ناقص يا اشتباه موجب عدم بررسي درخواست شما مي شود

- قوانین

الف)جهت دریافت معرفی نامه اقلام مي توانيد به آشپزخانه مرکزی آقای زيراني مسئول انبار آشپزخانه مراجعه فرمائید .

ب)هزینه پرداختی: افزایش اعتبار اینترنتی کارت تغذیه  در سامانه سماد که بر حسب نوع سبد و موجودی حساب که در زمان کسر نمودن قابل کسر باشدبه ميزان 196000تومان جهت سبد کامل و 98000 تومان جهت نيم سبد غذائی

ج)شرایط انتخاب نوع سبد " سبد کامل: کسی که از شام و ناهار دانشجویی استفاده نمی نماید. نیم سبد : کسی که ازشام دانشجویی استفاده نمی نماید. ضمنا  صحت سبد درخواستی بررسی می گردد

د)  تعرفه آموزشی شما در سیستم گلستان می باشد که با پرینت اسکرین گرفتن از آن می توانید آنرا الصاق نمائید .

ه) فایل های ارسالی الزاماعکس و از نوع jpeg می باشد لطفا نام آنرا شماره دانشجویی تان قرار دهید

و)در صورت وجود هر گونه سئوال با 77491025 تماس حاصل فرمایید

- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی
2 کد ملی
3 جنسیت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مرد
زن
4 الصاق صفحه اول شناسنامه (خود یا همسر )
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
5 الصاق صفحه دوم شناسنامه (خود یا همسر )
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
6 الصاق عقدنامه( صفحه اول و دوم)
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
7 نشانی محل سکونت
8 تلفن همراه
9 ایمیل
10 تعهدنامه
اینجانب تعهد مینمایم که ساکن شهرستان  می باشم و همچنین کلیه اطلاعات مندرج را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده ودر صورتی که مطلبی خلاف واقع در این اطلاعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه هاي مربوط بصورت یکجا به حساب اداره تغذیه پرداخت نمایم و پس از آن نیز حق  استفاده از تسهیلات اداره تغذیه را نخواهم داشت .
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
قبول دارم
قبول ندارم
11 مدرک شهرستانی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- وضعیت تحصیلی
12 شماره دانشجویی
13 نیمسال ورود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اول
دوم
14 وضعیت دانشجویی

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شاغل به تحصیل
مهمان
انتقالی
15 تعرفه ثبت نام آموزشی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
16 نيمسال درخواستی سبد غذایی

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
نیمسال اول
نیمسال دوم
- فقط گزينه یکی از دو نوع سبد را انتخاب نمایید . در صورت عدم رعایت،امکان بررسی درخواست وجود ندارد

17 نوع سبد غذایی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سبد کامل
نیم سبد