[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: دانشکده های معماری ایران ::
# عنوان پیوند یا نام پایگاه نشانی ارسال کننده مشاهده
 1   دانشگاه تبریز   www.tabriziau.ac.ir     ::
 2   دانشگاه ارومیه   www.urmia.ac.ir/Main/College.aspx?code=107     ::
 3   دانشگاه تربیت مدرس   www.modares.ac.ir/enpage/systems/index/Schools/art     ::
 4   دانشگاه یزد   www.yazduni.ac.ir/viewFaculty.do?dispatch=doShowFacultyInDetail&facultyId=1     ::
 5   دانشگاه کاشان   www.kashanu.ac.ir     ::
 6   دانشگاه هنر   www.art.ac.ir/      ::
 7   دانشگاه شیراز   www.shirazu.ac.ir/?page_id=154&menu_id=1&menu_item_id=50     ::
 8   دانشگاه شهید بهشتی   archurb.sbu.ac.ir/      ::
 9   دانشگاه هنر اصفهان    www.aui.ac.ir/default.aspx     ::
 10   دانشگاه به هنر کرمان   www.uk.ac.ir/Index/index.jsp     ::
صفحه 1 از 2
اولین
قبلی
1
 
براى برگشت به صفحه اول بخش معرفى پایگاه‌ اینجا را کلیک کنید.