خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای دانشجویی
اعضای دانشجویی کمیته ناظر در سال۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
    محمد امیر زمانی
    عضو اصلی کمیته ناظر
    رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
     ورودی ۱۳۹۵
 
    محمد مهدی رحمتی
    عضو اصلی کمیته ناظر
    رشته تحصیلی : مهندسی حمل و نقل ریلی
    ورودی ۱۳۹۵            

   حسین احمدی 
   عضو علی البدل کمیته ناظر
   رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
   ورودی ۱۳۹۵
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.70.127.fa.html
برگشت به اصل مطلب