خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیأت علمی
دکتر پیشوایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

 AWT IMAGE

  دکتر میرسامان پیشوایی؛

  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت علمی کمیته­ی ناظر بر نشریات دانشگاه

  پست الکترونیک: pishvaee@iust.ac.ir

  تلفن: 73225016

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.69.15.fa
برگشت به اصل مطلب