خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- رییس کمیته
رئیس کمیته ناظر بر نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 


دکتر عبدالمجید ارجمندی
  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
  سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

  رییس کمیته­ی ناظر بر نشریات دانشگاه
از سال ۱۳۹۸- تا کنون

  پست الکترونیک: a_arjomandiiust.ac.ir
  تلفن: ۷۷۲۴۰۵۶۳
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.65.125.fa
برگشت به اصل مطلب