خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- رییس کمیته
دکتر افشین شریعت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

دکتر افشین شریعت؛

  دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  معاون فرهنگی و اجتماعی

  رییس کمیته­ی ناظر بر نشریات دانشگاه
از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۸ 

  پست الکترونیک: shariatiust.ac.ir

  تلفن: ۷۷۲۴۰۵۶۳

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.65.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب