خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
لیست نهایی انتخابات ۲۳ مهر ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/24 | 
ب
رای مشاهده لیست نهایی مدیران مسئول نشریات واجد شرایط را دادن و نامزد های تایید شده به پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ۱ نامزدها
پیوست ۲ نشریات
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.58.135.fa
برگشت به اصل مطلب