[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Electrical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
مديريت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزش ::
امور پژوهش::
اخبار دانشکده::
فضاهای آموزشی و تحقيقاتی::
تسهيلات پايگاه::
ارتباط با صنعت::
لينک های مفيد::
تماس با ما::
گروه های دانشجویی::
::
مراکز تحقيقاتی و پزوهشی

مرکز تحقيقات نانوپترونيکس 

پژوهشکده سبز  

پژوهشکده الکترونيک 

آزمايشگاه تحقيقاتی الکترونيک قدرت 

قطب علمی اتوماسيون و بهره برداری از سيستمهاي قدرت 

مجله مهندسی برق و الکترونيک 

پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ايران  

آزمايشگاه تحقيقاتی آنتن 

مرکز مطالعات راهبردی وبين الملل فاوا

..
پيوند با سيستم های دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجي77
کدام بخش از سایت دانشکده مهندسی برق بیشتر مورد استفاده شما قرار می گیرد؟
آموزش و اطلاعیه های آموزشی
پژوهش و اطلاعیه های پژوهشی
اطلاعات دانشکده و اساتید
اخبار
اکثر موارد موجود در سایت
   
..
نظرسنجي77
ارزیابی شما از سایت دانشکده مهندسی برق چیست؟
اطلاعات ارائه شده در حد کفایت است.
اطلاعات ارائه شده مطلوب است ولی نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد.
اطلاعات ارائه شده کافی نیست.
   
..
درج نظر
به نظر شما کمبودهای سايت دانشکده برق چيست و برای رفع آن ها چه اقداماتی بايد انجام شود؟ برای درج نظر کليک نماييد.
..
:: متن ها : ليست دانشجويان دکترای مهندسی برق ::
AWT IMAGE
ليست دانشجويان دکترای مهندسی برق
نوبتنوع سهميهوضعيترشته و گرايشمقطعنام و نام خانوادگیشماره دانشجوئی#
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترابهروز رضايی818111621
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامصطفی شاه نظری818112352
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترااحمد عفيفی828110323
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحيد تلاوت828120244
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمد مرادی828120355
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسيد محمد موسوی گزافرودی828120576
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترافرهاد حق جو828120797
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراعلی عبدالعالی828130388
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامرتضی کازرونی828130499
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامحمدرضا ذوقی8281306210
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامعصومه شفيعيان بجستانی8281307311
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراامير فرهاد احيايی8281401912
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترانصور باقری8381100613
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترارضا ابراهيمی آتانی8381101514
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراحميدرضا کبروی8381102415
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراعليرضا صابرکاری8381103316
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراياسر بالغی دماوندی8381104217
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراسيد حسن ميرحسينی ديلمان8381106918
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامجيد آقا بابائی8381107819
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحسين شاطری8381200320
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراايمان زياری8381201221
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی زنگنه8381202122
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترارضا شريفی8381203923
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی مصلی نژاد8381204824
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی توفيقی8381205725
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسيد محمد حسين نبوی8381206626
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحيد بهجت8381208427
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمود رضا شاکرمی8381209328
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراعلی رضا شريفی8381300929
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراامير حبيب زاده شريف8381301830
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامحسن فلاح8381302731
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترافرهاد فانی صابری8381401532
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترامجتبی برخورداری يزدی8381402433
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراسيدجواد سيدمهدوی چابک8481100934
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترااميرکيوان ممتاز8481101835
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراشمس اله سالميان8481102736
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامحمد آراسته8481103637
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامهدی عالمی رستمی8481104538
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامهدی حريری8481105439
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراميثم منسوب بصيری8481107240
روزانهمربیدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراجمشيد فريبرز8481108141
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراافشين لشکرآرا محمره8481200642
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامصطفی سرلک8481202443
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحسين عزيزی مقدم8481204244
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراپيمان رضائی8481300345
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراياسر عطار ايزی8481302146
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامهدی رجبی8481303947
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراحميد خدابخشی8481304848
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراحبيب قربانی نژاد فومنی8481305749
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامجيد روح اله اردستانی8481306650
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترامهدی خدابنده8481400951
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- کنترلدکتراجعفر زارعی8481402752
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراخليل منفردی8581100353
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراغلامرضا اکبری زاده8581101254
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترابابک زمانلوی8581102155
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترااصغر طاهری8581103956
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراشبنم وحدتی دانشمند8581200957
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحيد وحيدی نسب8581201858
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسيد عليرضا داوری8581202759
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامسعود اسماعيلی8581203660
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعباس شيری8581204561
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی ثواقبی فيروز آبادی8581205462
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراحسن آقابابائيان8581301563
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترانيما آزادی طينت8581302464
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترامهدی مراديان8581303365
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترافاطمه صادقی کيا8581304266
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراسيد حسين محسنی ارمکی8581305167
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامجيد حاجتی پور8581400368
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترافرهاد بيات8581401269
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکتراداريوش عباسی مقدم8581502770
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراليلا صفری8681100671
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامحمد امين اميری8681101572
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترااحسان رحيمی ازغدی8681102473
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترافرزاد گلشن پور نيام8681103374
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراحميد رضا توکلی محمودآبادی8681104275
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترااحمد آل احمد8681105176
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترارضا ولی پور ابراهيمی8681106977
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراخديجه افهامی سيس8681107878
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراعلی محمدی8681108779
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترانيما جوينده آبکنار8681109680
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامصطفی ذوالفقاری نژاد8681110481
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراآرش دهستانی کلاگر8681201282
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترانويد غفار زاده8681202183
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراايمان پورفر8681203984
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترارضا پازوکی8681302785
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترامجتبی معينی فرد8681303686
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترانسرين نصر اصفهانی8681304587
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترامحمد محمدی راد8681305488
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترابهرام رضايی8681309989
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامهديه السادات سعدآبادی8681400690
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمد مهدی عارفی8681401591
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراحسن گل محمد8681402492
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراعلی کاظمی8681403393
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراخوشنام شجاعی ارانی8681404294
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراوهاب نکوکار8681405195
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترامحمود آتشبار8681500395
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترامهدی مهدی خانی8681501297
روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بيو الکتريکدکترااحمد شالباف8681600998
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراسيد شهاب الدين صحافی8781100999
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراآتيلا اسکندرنژاد87811018100
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامعصومه صفخانی87811027101
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراامير حسين جعفری87811036102
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراهوتن حداد لاريجانی87811045103
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامهدی محمدخانی87811054104
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراهادی جهانی راد87811063105
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراراضيه سادات اخوت87811072106
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراروشنک رضائی پور87812006107
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی اسدی87812015108
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراروزبه اسد87812024109
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراامير بکتاش87812032110
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحيد عباسی87812042111
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامرتضی رضايی87812051112
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحميد رضا عبدالمحمدی87812069113
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی کرمی87812078114
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترابهنام عليزاده گالشکلامی87812087115
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحميد خوشخو87812096116
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترااحسان اسماعيلی87812104117
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراپيام ربانی فر87812113118
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترامحمد آل بويه87813012119
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترامحسن جانی پور87813021120
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراوحيد نيری87813039121
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراسيدحسن صديقی87813048122
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراسيد محمد هاشمی87813066123
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترامحمود تلافی نوغانی87813075124
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامصطفی عابدی87814009125
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراساحره بيدقی87814018126
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراايرج خيری زاد87814027127
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراحامد جباری اصل87814036128
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمد رضائی87814045129
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکتراسيد عليرضا حسينی کرابی87815006130
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکتراحسين مومن زاده حقيقی87815015131
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکتراالهام حسينی87815024132
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترامهران مشرقی87815033133
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترامحمد حسين اکبری87815042134
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترافرزاد حسين پناهی87815051135
روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بيو الکتريکدکتراليلی صالحی87816003136
روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بيو الکتريکدکتراعليرضا اسدی کاريزکی87816012137
روزانهبورسيهدانشجومهندسی برق - بيو الکتريکدکترارضا شالباف87816021138
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامهدی آمون88811003139
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکتراامير روشنی طالش88811012140
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترارضا اميدی قوشه بلاغ88811021141
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترافرزاد گلشن88811039142
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامحمد نوروزی88811048143
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامحمد همقلم88811057144
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامصطفی شاطريان88811066145
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامعصومه طاهرخانی88811075146
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونيکدکترامهشيد دلاور88811093147
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراامين صفری88812009148
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراپگاه همدانی88812018149
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترادياکو عزيزی88812027150
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترارو ح الله شفائی88812036151
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسجاد صدر88812045152
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسعيد شهابی88812054153
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراشهاب دهقان88812063154
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعباس بابايی88812072155
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی اکبر ابريشمی88812081156
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراقاسم درخشان هوره88812099157
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمود صادقی88812107158
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراميثم خجسته سالکويه88812116159
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکترافرداد کارشناس88813006160
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراجواد قاليبافان88813015161
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراسکينه تونی88813024162
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراسلما سادات ميرهادی88813033163
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراسيروس بهرامی88813042164
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - ميداندکتراعلی ايمانی88813051165
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترانرگس صادق زاده نخودبريز88814003166
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمدحسن اشتری88814039167
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراهدی مودی88814057168
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترامحمد جباريان جهرمی88815009169
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترازهرا صادقی گل88815018170
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکتراسيد ياسر حسينيان برزی88815027171
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکترامحسن تورانی88815036172
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سيستمدکتراهدی جنتی88815045173
دفعات مشاهده: 28628 بار   |   دفعات چاپ: 8217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 195 بار   |   0 نظر
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران مي باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع مي باشد .
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 1.209 seconds with 883 queries by AWT YEKTAWEB 2713