[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزش ::
امور پژوهش::
اخبار دانشکده::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی::
تسهیلات پایگاه::
ارتباط با صنعت::
لینک های مفید::
تماس با ما::
گروه های دانشجویی::
::
مراکز تحقیقاتی و پزوهشی
مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی

مرکز تحقیقات نانوپترونیکس 

پژوهشکده سبز  

پژوهشکده الکترونیک 

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت 

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت 

مجله مهندسی برق و الکترونیک 

پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران  

آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن 

مرکز مطالعات راهبردی وبین الملل فاوا

..
پیوند با سیستم های دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شرایط مصاحبه برای عضویت هیات علمی

شرایط دعوت به مصاحبه برای متقاضیان عضویت در هیئت علمی گروه قدرت

تخصصهای مورد نیاز

..
نظرسنجی
کدام بخش از سایت دانشکده مهندسی برق بیشتر مورد استفاده شما قرار می گیرد؟
آموزش و اطلاعیه های آموزشی
پژوهش و اطلاعیه های پژوهشی
اطلاعات دانشکده و اساتید
اخبار
اکثر موارد موجود در سایت
   
..
نظرسنجی
ارزیابی شما از سایت دانشکده مهندسی برق چیست؟
اطلاعات ارائه شده در حد کفایت است.
اطلاعات ارائه شده مطلوب است ولی نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد.
اطلاعات ارائه شده کافی نیست.
   
..
درج نظر
به نظر شما کمبودهای سایت دانشکده برق چیست و برای رفع آن ها چه اقداماتی باید انجام شود؟ برای درج نظر کلیک نمایید.
..
:: لیست دانشجویان دکترای مهندسی برق ::
AWT IMAGE
لیست دانشجویان دکترای مهندسی برق
نوبتنوع سهمیهوضعیترشته و گرایشمقطعنام و نام خانوادگیشماره دانشجوئی#
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترابهروز رضایی818111621
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامصطفی شاه نظری818112352
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااحمد عفیفی828110323
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید تلاوت828120244
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمد مرادی828120355
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسید محمد موسوی گزافرودی828120576
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترافرهاد حق جو828120797
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراعلی عبدالعالی828130388
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامرتضی کازرونی828130499
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامحمدرضا ذوقی8281306210
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامعصومه شفیعیان بجستانی8281307311
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراامیر فرهاد احیایی8281401912
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترانصور باقری8381100613
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترارضا ابراهیمی آتانی8381101514
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراحمیدرضا کبروی8381102415
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراعلیرضا صابرکاری8381103316
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترایاسر بالغی دماوندی8381104217
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراسید حسن میرحسینی دیلمان8381106918
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامجید آقا بابائی8381107819
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحسین شاطری8381200320
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراایمان زیاری8381201221
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی زنگنه8381202122
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترارضا شریفی8381203923
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی مصلی نژاد8381204824
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی توفیقی8381205725
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسید محمد حسین نبوی8381206626
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید بهجت8381208427
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمود رضا شاکرمی8381209328
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراعلی رضا شریفی8381300929
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراامیر حبیب زاده شریف8381301830
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامحسن فلاح8381302731
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترافرهاد فانی صابری8381401532
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترامجتبی برخورداری یزدی8381402433
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراسیدجواد سیدمهدوی چابک8481100934
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراامیرکیوان ممتاز8481101835
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراشمس اله سالمیان8481102736
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامحمد آراسته8481103637
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی عالمی رستمی8481104538
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی حریری8481105439
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامیثم منسوب بصیری8481107240
روزانهمربیدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراجمشید فریبرز8481108141
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراافشین لشکرآرا محمره8481200642
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکترامصطفی سرلک8481202443
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحسین عزیزی مقدم8481204244
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراپیمان رضائی8481300345
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترایاسر عطار ایزی8481302146
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامهدی رجبی8481303947
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراحمید خدابخشی8481304848
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابراتدکتراحبیب قربانی نژاد فومنی8481305749
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابراتدکترامجید روح اله اردستانی8481306650
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترامهدی خدابنده8481400951
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکتراجعفر زارعی8481402752
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراخلیل منفردی8581100353
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراغلامرضا اکبری زاده8581101254
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترابابک زمانلوی8581102155
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااصغر طاهری8581103956
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراشبنم وحدتی دانشمند8581200957
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید وحیدی نسب8581201858
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسید علیرضا داوری8581202759
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامسعود اسماعیلی8581203660
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعباس شیری8581204561
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی ثواقبی فیروز آبادی8581205462
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراحسن آقابابائیان8581301563
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترانیما آزادی طینت8581302464
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامهدی مرادیان8581303365
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترافاطمه صادقی کیا8581304266
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسید حسین محسنی ارمکی8581305167
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامجید حاجتی پور8581400368
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- کنترلدکترافرهاد بیات8581401269
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراداریوش عباسی مقدم8581502770
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترالیلا صفری8681100671
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامحمد امین امیری8681101572
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااحسان رحیمی ازغدی8681102473
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترافرزاد گلشن پور نیام8681103374
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراحمید رضا توکلی محمودآبادی8681104275
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترااحمد آل احمد8681105176
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترارضا ولی پور ابراهیمی8681106977
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراخدیجه افهامی سیس8681107878
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراعلی محمدی8681108779
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترانیما جوینده آبکنار8681109680
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامصطفی ذوالفقاری نژاد8681110481
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراآرش دهستانی کلاگر8681201282
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترانوید غفار زاده8681202183
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- قدرتدکتراایمان پورفر8681203984
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترارضا پازوکی8681302785
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامجتبی معینی فرد8681303686
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترانسرین نصر اصفهانی8681304587
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحمد محمدی راد8681305488
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترابهرام رضایی8681309989
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامهدیه السادات سعدآبادی8681400690
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمد مهدی عارفی8681401591
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراحسن گل محمد8681402492
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراعلی کاظمی8681403393
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراخوشنام شجاعی ارانی8681404294
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراوهاب نکوکار8681405195
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامحمود آتشبار8681500395
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامهدی مهدی خانی8681501297
روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکترااحمد شالباف8681600998
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراسید شهاب الدین صحافی8781100999
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراآتیلا اسکندرنژاد87811018100
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامعصومه صفخانی87811027101
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراامیر حسین جعفری87811036102
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراهوتن حداد لاریجانی87811045103
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی محمدخانی87811054104
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراهادی جهانی راد87811063105
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراراضیه سادات اخوت87811072106
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراروشنک رضائی پور87812006107
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی اسدی87812015108
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراروزبه اسد87812024109
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراامیر بکتاش87812032110
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراوحید عباسی87812042111
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامرتضی رضایی87812051112
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحمید رضا عبدالمحمدی87812069113
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامهدی کرمی87812078114
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترابهنام علیزاده گالشکلامی87812087115
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراحمید خوشخو87812096116
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترااحسان اسماعیلی87812104117
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراپیام ربانی فر87812113118
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحمد آل بویه87813012119
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحسن جانی پور87813021120
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراوحید نیری87813039121
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسیدحسن صدیقی87813048122
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسید محمد هاشمی87813066123
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترامحمود تلافی نوغانی87813075124
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامصطفی عابدی87814009125
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراساحره بیدقی87814018126
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراایرج خیری زاد87814027127
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراحامد جباری اصل87814036128
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمد رضائی87814045129
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراسید علیرضا حسینی کرابی87815006130
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراحسین مومن زاده حقیقی87815015131
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراالهام حسینی87815024132
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامهران مشرقی87815033133
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامحمد حسین اکبری87815042134
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترافرزاد حسین پناهی87815051135
روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکترالیلی صالحی87816003136
روزانهآزاددانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکتراعلیرضا اسدی کاریزکی87816012137
روزانهبورسیهدانشجومهندسی برق - بیو الکتریکدکترارضا شالباف87816021138
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهدی آمون88811003139
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکتراامیر روشنی طالش88811012140
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترارضا امیدی قوشه بلاغ88811021141
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترافرزاد گلشن88811039142
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامحمد نوروزی88811048143
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامحمد همقلم88811057144
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامصطفی شاطریان88811066145
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامعصومه طاهرخانی88811075146
روزانهآزاددانشجومهندسی برق-الکترونیکدکترامهشید دلاور88811093147
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراامین صفری88812009148
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراپگاه همدانی88812018149
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترادیاکو عزیزی88812027150
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترارو ح الله شفائی88812036151
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسجاد صدر88812045152
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراسعید شهابی88812054153
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراشهاب دهقان88812063154
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعباس بابایی88812072155
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراعلی اکبر ابریشمی88812081156
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکتراقاسم درخشان هوره88812099157
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامحمود صادقی88812107158
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- قدرتدکترامیثم خجسته سالکویه88812116159
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکترافرداد کارشناس88813006160
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراجواد قالیبافان88813015161
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسکینه تونی88813024162
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسلما سادات میرهادی88813033163
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراسیروس بهرامی88813042164
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - میداندکتراعلی ایمانی88813051165
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترانرگس صادق زاده نخودبریز88814003166
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکترامحمدحسن اشتری88814039167
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- کنترلدکتراهدی مودی88814057168
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامحمد جباریان جهرمی88815009169
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترازهرا صادقی گل88815018170
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراسید یاسر حسینیان برزی88815027171
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکترامحسن تورانی88815036172
روزانهآزاددانشجومهندسی برق- مخابرات - سیستمدکتراهدی جنتی88815045173
دفعات مشاهده: 37968 بار   |   دفعات چاپ: 10172 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 195 بار   |   0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 3647