[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Chemical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
مديريت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقيقاتی::
اخبار و رويدادها::
مستندات و فرمها::
تسهيلات پايگاه ::
مديريت امور دانش آموختگان::
::
پيوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر پريسا حجازی ::

  AWT IMAGE

  دکتر پريسا حجازی

  مشخصات فردی

  تخصص: مهندسی شيمی - بيوتکنولوژی

  رتبه علمی: استاديار

  تلفن داخلی: 2771

  E-mail: Phejazi[at]iust.ac.ir

  سوابق آموزشی

  الف) تحصيلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی شيمی – بيوتکنولوژی، دانشگاه تربيت مدرس، سال اخذ 1386

  - فوق ليسانس مهندسی شيمی – فرآيندهای جداسازی، دانشگاه تربيت مدرس، سال اخذ 1379

  - ليسانس مهندسی شيمی – صنايع غذايی، دانشگاه صنعتی شريف، سال اخذ 1376

 

ب) دوره های آموزشی کوتاه مدت:

 

- دوره 6 ماهه فرصتمطالعاتی در مقطع دکتری در زمينه فيلترهای زيستی، دانشگاه Vaxjo، سوئد، 2007

 - کارآموزی حرفه‌ای بين‌الملليدر زمينه بيوتکنولوژی، مؤسسه Max-Planck،Magdeburg، آلمان، سپتامبر و اکتبر 2004

 سوابق شغلی

 عضو هيات علمی،دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران، از مهرماه 1387 تا کنون

 

 سوابق اجرايی

 

 - مديريت کتابخانه دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت، 1392- 1387

 - معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشکده مهندسی شيمی، 1393-1391

 

سوابق تدريس دانشگاهی(در دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت ايران)

 

 مقطع تحصيلات تکميلی

 

 - فرآيندهای بازيافت و جداسازی مواد بيولوژيکی

 - آمار در فرآيندهای مهندسی

 - ميکروبيولوژی صنعتی

 - ميکروبيولوژی عمومی

 - آزمايشگاه بيوتکنولوژی

 - تکنولوژی آنزيم مقطع کارشناسی

  - مبانی بيوتکنولوژي 

 

مقالات منتشر شده درمجلات ISI و علمی و پژوهشی

 

 Hejazi, P.;Vasheghani-Farahani, E.; Yamini, Y. "Supercritical Fluid Disruption of Ralstoniaeutropha for Poly(b-hydroxybutyrate)Recovery", Biotechnology Progress, 2003, 19, 1519-1523.

 1. Hamidi-Esfahani, Z.;Hejazi, P.; Shojaosadati, S. A.; Hoogschagen, M.; Vasheghani-Farahani, E.;Rinzema, A. "A Two-Phase Kinetic Model for Fungal Growth in Solid-StateCultivation", Biochemical Engineering Journal,2007, 36, 100-107.
 2. Shojaosadati, S. A.;Hamidi-Esfahani, Z.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Rinzema, A. "Evaluationof Strategies for Temperature and Moisture Control in Solid State Packed BedBioreactors", Iranian Journal of Biotechnology,2007, Vol. 5, No. 4, 219-225.Hejazi, P.; Borenberg, F.; Isik,G.; Rupar-Gadd, K.; Strandmark, G.; Shojaosadati, S. A.; Welander, U. “Treatment of α-pinene-contaminated airusing silicone oil-coated perlite biofilter”, Environmental Progress& Sustainable Energy, 2010, 29, No. 3, 313-318.
 3. Partovinia, A.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P. “Carbon Content Reduction in a Model Reluctant Clayey Soil:Slurry Phase n-Hexadecane Bioremediation”, Journal of Hazardous Materials, 181,2010, 133–139.
 4. Sheibani, G.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P. “Statistical Factor Screening and Optimization in Slurry PhaseBioremediation of 2,4,6-Trinitrotuluene Contaminated Soil”, Journal ofHazardous Materials, 188, 2011, 1-9.
 5. Pirie, P.; Naeimpoor, F.;Hejazi, P. “A Microcosm Study on P-Nitrophenol Biodegradation in Soil Slurry byAlcaligenes faecalise: Plackett-Burman Design”, Iranian Journal of ChemicalEngineering, 8, 2011, 57-68.
 6. Sheibani, G.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P. “Screening Effective Factors in Slurry Phase Bioremediation of2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) Contaminated Soil" Iranian Journal of ChemicalEngineering, 8, 2011, 29-40.
 7. سروه کامروا، پريسا حجازی، "بررسی استخراج ميسل معکوساريترومايسين با استفاده از طراحی آزمايش OFAT"، نشريه علوم ومهندسی جداسازی، جلد 3، شماره 2، 1390، 65-57.
 8. Mazaheri, D.; Shojaosadati,S.A.; Mousavi, S. M.; Hejazi, P.; Saharkhiz, S. “Bioethanol production fromcarob pods by solid-state fermentation with Zymomonas mobilis”, Applied Energy,99, 2012, 372-378.
 9. Bahrami, A.; Hejazi, P. “ElectrostaticImmobilization of Pectinase on Negatively Charged AOT-Fe3O4Nanoparticles”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 93, 2013, 1-7.
 10. Yousefi, A.; Allahverdi, A.;Hejazi, P. “Effective dispersion of nano-TiO2 powder for enhancement of photocatalytic properties in cement mixes”, Constructionand Building Materials, 41, 2013, 224–230.
 11. Yousefi, A.; Hejazi,P.; Allahverdi, A. “Evaluation of Effective Strategies for Cultivation ofAcidithiobacillus Thiooxidans as Cement-Degrading Bacteria”, IranianJournal of Chemical Engineering, 10 (2), 2013, 55-66.
 12. محمد صادق جعفري؛ پريسا حجازی" توليد پلی هيدروکسی بوتيرات با استفاده از مخلوط سبوسو جوانه ذرت به روش تخمير حالت جامد"، نشريه شيمی و مهندسی شيمی ايران، 32 (3)، 1392،105-93.
 13. Yousefi, A.; Allahverdi, A.; Hejazi, P. “Acceleratedbiodegradation of cured cement paste by Thiobacillus species under simulation condition”,International Biodeterioration & Biodegradation, 86, Part C, 2014, 317–326.
 14. Kashefi Mofrad, S. M. R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P.; Nematollahzadeh,A. “Effectof Electrostatic Functional Monomers onLysozyme Recognition by Molecularly Imprinted Hydrogel”, Journal of AppliedPolymer Science, 132, 2015, 41366 (1-7).
 15. Karimi, A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani,E.; Hashemi, M. “Porosity changes during packed bedsolid-state fermentation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20,2014, 4022-4027.
 16. Mazaheri,D.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Mousavi, S. M.“Bioethanol production performance in a packed bed solid-state fermenter:evaluation of operational factors and intermittent aeration strategies”, Annalsof Microbiology, 65, 2015, 351-357.
 17. Eslamipour,F.; Hejazi, P. “Effects of surface modification and activation of magneticnanoparticles on the formation of amylase immobilizationbonds underdifferent ionic strength conditions”, , Journal of MolecularCatalysis B: Enzymatic, 119, 2015, 1-11.
 18. Kashefi Mofrad, S. M. R.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P.; Nematollahzadeh, A. “Synthesis of LysozymeImprinted Column with Macroporous Structure and Enhanced Selectivity:Utilization of Cryogelation Technique and Electrostatic Functional Monomers”, Journalof Applied Polymer Science, 132, 2015, 42880 (1-9).
 19. اعظم يوسفی، پريسا حجازی،علی اله وردی، "سمّيت پوشش­های سيمانی حاوی نانوذرات تيتانيم دي­اکسايد برباکتری تيوباسيلوس تيوپاروس"، نشريه علمی و پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 4،1394، 111-101.

مقالات منتشر شده در کنفرانسهای علمی

 1. ابراهيم واشقانی فراهانی، پريسا حجازی، يداللهيمينی “گسستن سلولهای رالستونيا يوتروفا با استفاده از سيال فوق بحرانی و استخراجپلی-b- هيدروکسی بوتبرات از آن“، ششمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران،دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1380.
 2. پريسا حجازی، سيد عباس شجاع الساداتی، زهرهحميدی اصفهانی، ابراهيم واشقانی فراهانی "تأثير متغيرهای آزمايشگاهی موثر بر عملکرد بيوراکتور حالت جامد زيموتيس"، يازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاهتربيت مدرس، تهران، 1385.
 3. فائزه فرامرزی، فرشته نعيم پور، پريسا حجازی"بررسی عوامل موثر در توليد آنزيمهای پکتيناز و آميلاز در تخمير حالتجامد"، دوازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه صنعتی سهند تبريز،مهرماه 1387.
 4. جعفر فرضی، فرشته نعيم پور، پريسا حجازی"توليد آنزيم پلی‌گالاکتروناز توسط آسپرژيلوس فوئتيدوس در کشت لرزان و بررسياثر شرايط عملياتی با استفاده از روش تاگوچی"، دوازدهمين کنگره ملی مهندسيشيمی ايران، دانشگاه صنعتی سهند تبريز، مهرماه 1387.
 5. Karimi,A.; Shojaosadati, S.A.; Hejazi P.; Vasheghani-Farahani E., “Investigation of theporosity change during solid state fermentation and modeling these changes interms of growth kinetics”, 2nd International Conference onEnvironmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld-2007,Seville, Spain.
 6. Karimi,A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E. “Porosity changeduring solid-state fermentation of Aspergillus niger in laboratory scale packedbed bioreactors”, 5th InternationalChemical Engineering Congress and Exhibition, Jan. 2008, KishIsland, Iran.
 7. Hejazi,P.; Borenberg, F.; Isik, G.; Ruper-Gadd, G.; Standmark, G.; Shojaosadati, S.A.; Welwnder, U., "Biological treatment of air plluted withalpha-pinene", 16th EuropeanBiomass Conference and Exhibition, June 2008, Valencia, Spain.
 8. Naeimpoor, F.; Sheibani, G.; Hejazi, P.,"Screening effective factors in slurry phase bioremediation of TNTcontaminated soils", 6th International Chemical EngineeringCongress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.
 9. Naeimpoor, F.; Pirie, P.; Hejazi, P., "A microcosmstudy on P-nitrophenol biodegradation in slurry phase by Alcaligenes faecaliseand screening of effective factors", 6th International ChemicalEngineering Congress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.
 10. سيد امير ابراهيم امامی‌مقدم، فرشته نعيم پور،پريسا حجازی " توليد اسيد سيتريک از تفاله هويج در بيوراکتور سينی‌دار تخمير حالتجامد"، اولين کنفرانس ملی نانو و بيوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.
 11. سيد امير ابراهيم امامی‌مقدم، فرشته نعيم پور،پريسا حجازی " بکارگيری تفاله هويج و سبوس گندم در توليد اسيد سيتريک به روش تخميرحالت جامد"، اولين کنفرانس ملی نانو و بيوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.
 12. محمدرضا صفوی، پريسا حجازی و فرشته نعيم­پور"مقايسه مدلهای سينتيکی در جذب زيستی آلاينده فلزی نيکل توسط قارچ آسپرژيلوسنايجر"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد ماه1389.
 13. امير مسعود مسعودی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور"بررسی فاکتورهای موثر بر فرآيندهای بيولوژيکی هوازی در بُيورآکتور هواگردپرشده در محيط مدل"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران،خرداد ماه 1389.
 14. مريم دشتی، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی"جداسازی باکتری مولد بيوسورفکتانت از لجن تانکهای نگهداری نفت به منظورکاربردهای زيست محيطی"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاهتهران، خرداد ماه 1389.
 15. سحر شادرام، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی"بررسی حذف زيستی 4-کلروفنل از آب آلوده توسط کشت ميکروبی خوگيری شده"، چهارمينکنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.
 16. Safavi, M. R.; Hejazi, P.; Naeimpoor, F., “Optimization ofNickel Biosorption Process by Aspergillus niger Using Response SurfaceMethodology”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress,Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, , I.R.Iran.
 17. Dashti, M.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Investigation onde-emulsification ability of a biosurfactant producing isolate from Tehranrefinery sludge on water-oil emulsions”, 13th Iranian NationalChemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.
 18. Kebriaee, R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Comparison ofErythromycin Production using Complex and Defined Media”, 13thIranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University,Kermanshah, I.R.Iran.
 19. Shadram,S.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Co-metabolicbiodegradation of 4-chlorophenol (4-CP) by an isolated microorganism”, 13thIranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University,Kermanshah, I.R.Iran.
 20. امير مسعود مسعودی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور"بررسی تاثير پرکنها بر رژيم جريان در بيورآکتور هواگرد خارجی به منظور بهبودانتقال اکسيژن در تصفيه بيولوژيک"، چهارمين همايشو نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 21. عطيه ذبيح الله پور، پريساحجازی، فرشته نعيم­پور "مقايسه عملکرد ميکروارگانيسم های مولدبيوسورفکتانت جداشده با دو روش غنی سازی حالت جامد و غوطه ور"، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران،آبان 1389.
 22. محمدرضا صفوی، پريساحجازی، فرشته نعيم­پور "اثر فاز رشد ميکروبی بر جذب زيستی آلاينده‌هايفلزی آهن و نيکل توسط آسپرژيلوس نايجر"، چهارمينهمايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 23. محمدرضا صفوی، مريمدشتی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور "بررسی جذب زيستی آهن توسط گونه مولدبيوسورفکتانت جدا شده از پساب نفتی پالايشگاه تهران"، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران،آبان 1389.
 24. سحر شادرام، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی"مقايسه حذف زيستی 4-کلروفنل توسط لجن فعال و لجن غنی‌ شده"، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 25. مجيد رافتی، پريسا حجازی، سيد نظام الدين اشرفی زاده "حذف گاز گلخانه­ايمتان از هوا توسط فيلتر زيستی"،  اولينهمايش فناوری های پالايش در محيط زيست،دانشگاه شريف، خرداد 1390.
 26. سيد رضا رضوانی نژاد، پريسا حجازی"استخراج مسير رفت آنزيم اندوپکتيناز با استفاده از سيستم مايسل معکوس"،هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران، شهريور 1390.
 27. سهيل احمدی، نوشين کرمی، پريسا حجازی، فرشتهنعيم‌پور "توليد رامنوليپيد با استفاده از مخلوط سبوس و کنجاله‌ی جرم ذرت درکشت حالت جامد"، هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران،شهريور 1390.
 28. سحر شادرام، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی"تجزيه زيستی 4-کلروفنل توسط ميکروارگانيسم­های جداشده از لجن فعال غني­شده"،هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران، شهريور 1390.
 29. Rezvaninejad,S. R., Hejazi, P., “Effect of factors on forward extraction ofendopolygalacturonase using reverse micelles”, The 7th InternationalChemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, ,I.R.Iran.
 30. Kamrava,S., Hejazi, P., “Extraction of Erythromycin with Reverse Micelles: Effect ofSalt, Surfactant, antibiotic Concentrations and pH”, The 7th International ChemicalEngineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 31. Bahrami,A., Hejazi, P., Partovinia, A., “Immobilization of pectinase on Fe3O4nanoparticles coated with Docusate sodium salt”, The 7thInternational Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov.2011, Kish, I.R.Iran.
 32. Ahmadi,S., Hejazi, P., Naeimpoor, F., “Effect of temperature and pH on rhamnolipidproduction in solid-state cultivation using corn residues”, The 7thInternational Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov.2011, Kish, I.R.Iran.
 33. Movahedi,F., Jafari, M. S., Naeimpoor, F.,Hejazi, P., “Comparison of PHB production in submerged and solid-statecultivation”, The 7th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 34. RafatiAtri, M., Harasban, S., Hejazi, P., Ashrafizadeh, S. N., “Microbial MethaneOxidation From Coal Mines Applying a Biofilter”,The 7th International ChemicalEngineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish,I.R.Iran.
 35. سمانه هرسبان، سيد نظام الدين اشرفي­زاده،"حذف گاز گلخانه­ای متان به روش بيوفيلتر"، سومين همايشملی تحقيقات نوين در شيمی و مهندسی شيمی، آذرماه 1390، ماهشهر.
 36. ضياالدين راثی، پريسا حجازی، "سنتز وپوشش‌دهی نانوذرات مغناطيسی با استفاده از پلی‌اتيلن‌گليکول و بررسی تثبيت آنزيمسلولاز بر آنها"، چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، مهرماه 1391،تهران.
 37. سارا رضايی روش، نيما ممتحن، پريسا حجازی، "بررسيتوليد بيوسورفکتانت در بيوراکتور آزمايشگاهی تخمير حالت جامد"، چهاردهمينکنگره ملی مهندسی شيمی ايران، مهرماه 1391، تهران.
 38. عطيه ذبيح­الله پور، عطيه متقی، پريسا حجازی، "بررسيعوامل موثر بر اکسيداسيون بيولوژيکی سولفات فروس توسط باکتری اسيدی تيوباسيلوسفروکسيدان در مقياس ارلن"، چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، مهرماه1391، تهران.
 39. Yousefi, A.;Allahverdi A.; Hejazi, P. “Studying the durability of concrete structures inthe presence of AcidithiobacillusThiooxidans bacterium”, 4th International Conference on Concrete andDevelopment, 2013, Tehran.
 40. داود مظاهري؛ سيد عباسشجاع الساداتي؛ پريسا حجازي؛ سيد محمد موسوی "بررسی شرايط توليد بيواتانول ازکروب پاد توسط زيموموناس موبيليس در ستون بستر آکنده تخمير حالت جامد"، هشتمينهمايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی،1392، تهران.
 41. اعظم يوسفي؛ علی اله­وردي؛پريسا حجازی "استفاده از فناوری کاتاليزگری نوری نانوذرات تيتانيم دی اکسايددر کنترل آلودگی سازه های سيمانی"، دومين همايش ملی فناوری های نوين در کنترلآلودگی های محيط زيست، 1392، تهران
 42. اعظم يوسفي؛ علی اله­وردي؛پريسا حجازی "کاربرد فناوری نوين کاتاليزگری نوری نانوذرات تيتانيم دی اکسايددر کنترل آلودگی ميکروبی محيط زيست"، دومين همايش ملی فناوری های نوين درکنترل آلودگی های محيط زيست، 1392، تهران
 43. ندا اخلاقی،پريسا حجازی، " بررسی اکسيداسيون بيولوژيکی آهن با سلول تثبيت شده دربيوراکتور پرشده با جريان مداوم "، پانزدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران،بهمن ماه 1393، تهران.
 44. فرزانه بيگيخسروشاهی، پريسا حجازی، " بررسی اثر فاکتورهای موثر بر فرايند استخراج آلفاآميلاز به روش سيستم ميسل معکوس AOT/ ايزواکتان"، پانزدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، بهمنماه 1393، تهران.
 45. NadiaDavoudvandi, Parisa Hejazi, “Synthesis, surface modification and magnetizationproperties of magnetic nanoparticles of Fe3O4 applicablein biotechnology”, 15th ICHEC, 2015, Tehran.
 

 سابقه مشارکت در برگزاريکارگاه آموزشی

 

 

 

- دومين دوره پيشرفته کارگاه آموزشی بيوتکنولوژی صنعتی،دانشگاه تربيت مدرس، خرداد ماه 1385

 

 - سومين دوره پيشرفته کارگاه آموزشی بيوتکنولوژی صنعتی،دانشگاه تربيت مدرس، آذر ماه 1385

 

 

 

سوابق پژوهشی

 

 

 

زمينه­های تحقيقاتی

 

 - بيوتکنولوژی صنعتی (توليد انواع محصولات بيولوژيکی مانند آنزيم­ وبيوسورفکتانت)

 

 - تخمير حالت جامد و غوطه­ور در انواع بيوراکتورها

 

 - حذف آلاينده از فاز خاک

 

 - تثبيت آنزيم و سلول

 

 - نانو بيوتکنولوژی

 

 - جداسازی زيستی به روش­های نوين (مولکول نگاری سطحی، ميسل معکوس، جداسازی بانانوذرات مغناطيسی)

 

 

 

طرح­های تحقيقاتی

 

 - همکاری در پروژه ملی “توليد ميکروبی پليمرهای زيست تخريب پذير“، دانشگاهتربيت مدرس، 1380.

 

 - همکاری در پروژه "طراحی و ساخت بيوراکتور نيمه صنعتی بسترآکندهزيموتيس به روش تخمير حالت جامد" در قالب SBDCبا سازمان گسترش و نوسازی ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1385.

 

 - مجری طرح داخلی "توليد اسيدهای آلی به روش تخمير حالت جامد" دانشگاه علم و صنعت ايران، 1388.

 

 - مجری طرح داخلی "بررسی جذب فلزات سنگين توسط مخلوطی از جاذب­هايزيستی" دانشگاه علم و صنعت ايران، 1389.

 

 - مجری طرح داخلی "توليد بيوسورفکتانت به روش تخمير حالت جامد"دانشگاه علم و صنعت ايران، 1390.

 

 - مجری طرح داخلی "بررسی فاکتورهای موثر بر تثبيت يک آنزيم هيدروليزکننده"دانشگاه علم و صنعت ايران، 1391.

 

 - مجری طرح داخلی " استفاده از روش مايسل معکوس برای استخراج و خالصسازی مخلوط آنزيمی" دانشگاه علم و صنعت ايران، 1392.

 

 - مجری طرح داخلی "سنتز پليمر مولکول نگاری شده مغناطيسی به منظورجداسازی آنتی بيوتيک" دانشگاه علم و صنعت ايران، 1393.

 

 - مجری طرح "توليد بيوسورفکتانت"، ستاد زيست فناوری، 1394.

 

 - مجری طرح "گوگردزدايی بيولوژيکی"، ستاد زيست فناوری، 1394.

 

 ثبت اختراع

 

-Hejazi, P.;Shojaosadati, S. A.; Hamidi-Esfahani, Z.; Vasheghani-Farahani, E. “Solid statefermentation in modified zymotis packed bed bioreactor” USPatent NO. 20100203626A1,2010.

 

پريسا حجازي؛ سيدعباس شجاع الساداتي؛ زهره حميدی اصفهاني؛ ابراهيم واشقانی فراهانی " تخمير حالتجامد با بيوراکتور بسترآکنده زيموتيس توسعه يافته"، سازمان ثبت شرکت­ها ومالکيت صنعتی، 1389.  

افتخارات کسب شده

 

 - کسب بورسيه تحصيلی در مقطع دکتری از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،1385-1382.

 

 - مدرس برتر در مرکز الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران، 1392.

 

 

   داوری مجلات ISI

 BiochemicalEngineering Journal

Journal of MolecularCatalysis B: Enzymatic

Iranian Journal ofChemistry and Chemical Eng

 Iranian Journal ofBiotechnology 

 

 

  تعداد دانشجويان فارغ التحصيل 

 - کارشناسی: 12 دانشجو

 

 - کارشناسی ارشد: 24 دانشجو

 

 - دکتری: 1 دانشجو

 

 

دفعات مشاهده: 10558 بار   |   دفعات چاپ: 1140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 169 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.155 seconds with 883 queries by AWT YEKTAWEB 2713