[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Chemical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
مديريت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقيقاتی::
اخبار و رويدادها::
مستندات و فرمها::
تسهيلات پايگاه ::
مديريت امور دانش آموختگان::
::
پيوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر پريسا حجازی ::

  AWT IMAGE

  دکتر پريسا حجازی

  مشخصات فردی

  تخصص: مهندسی شيمی - بيوتکنولوژی

  رتبه علمی: استاديار

  تلفن داخلی: 2771

  E-mail: Phejazi[at]iust.ac.ir

  سوابق آموزشی

  الف) تحصيلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی شيمی – بيوتکنولوژی، دانشگاه تربيت مدرس، سال اخذ 1386

  - فوق ليسانس مهندسی شيمی – فرآيندهای جداسازی، دانشگاه تربيت مدرس، سال اخذ 1379

  - ليسانس مهندسی شيمی – صنايع غذايی، دانشگاه صنعتی شريف، سال اخذ 1376

  ب) دوره های آموزشی کوتاه مدت:

  - دوره 6 ماهه فرصت مطالعاتی در مقطع دکتری در زمينه فيلترهای زيستی، دانشگاه Vaxjo ، سوئد، 2007

  - کارآموزی حرفه‌ای بين‌المللی در زمينه بيوتکنولوژی، مؤسسه Max-Planck ، Magdeburg ، آلمان، سپتامبر و اکتبر 2004

  - کارگاه آموزشی "جايگاه حق ثبت اختراع در عرصه زيست فناوری کشور" در انيستيتو پاستور ايران، تهران، فروردين 1385

  - کارگاه آموزشی "نحوه عملی تنظيم اظهارنامه های ثبت اختراع، علامت و نام تجاری" مرکز خدمات تخصصی و مشاوره ای مالکيت فکری جهاد دانشگاهی واحد تهران، اسفند 1386

  - کارگاه آموزشی "بهينه سازی شرايط توليد فرآورده­های بيوتکنولوژيک در فرمانتور" مرکز توسعه نوآوری و کارآفرينی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تيرماه 1389

  - کارگاه آموزشی "کروماتوگرافی مايع با عملکرد بالا ( HPLC )" مرکز توسعه نوآوری و کارآفرينی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تيرماه 1389

  سوابق شغلی

  - عضو هيات علمی، دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران، از مهرماه 1387 تا کنون

  سوابق اجرايی

  - مديريت کتابخانه دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت، اسفند 1387 تا کنون

  سوابق تدريس دانشگاهی

  - آمار در فرآيندهای مهندسی (مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران)

  - فرآيندهای بازيافت و جداسازی مواد بيولوژيکی (مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران)

  - ميکروبيولوژی صنعتی (مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران)

  - ميکروبيولوژی عمومی (مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران)

  - آزمايشگاه بيوتکنولوژی (مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران)

  - مبانی بيوتکنولوژی (مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران)

  مقالات منتشر شده در مجلات ISI و علمی و پژوهشی

 1. Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Yamini, Y. "Supercritical Fluid Disruption of Ralstonia eutropha for Poly( b -hydroxybutyrate) Recovery", Biotechnology Progress, 2003, 19, 1519-1523.
 2. Hamidi-Esfahani, Z.; Hejazi, P.; Shojaosadati, S. A.; Hoogschagen, M.; Vasheghani-Farahani, E.; Rinzema, A. " A Two- Phase Kinetic Model for Fungal Growth in Solid-State Cultivation ", Biochemical Engineering Journal , 2007, 36, 100-107 .
 3. Shojaosadati, S. A.; Hamidi-Esfahani, Z.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Rinzema, A. " Strategies of Temperature and Moisture Control in Solid State Packed Bed Bioreactors ", Iranian Journal of Biotechnology , 2007, Vol. 5, No. 4, 219-225.
 4. Hejazi, P.; Borenberg, F.; Isik, G.; Rupar-Gadd, K.; Strandmark, G.; Shojaosadati, S. A.; Welander, U. “ Treatment of α-pinene-contaminated air using silicone oil-coated perlite biofilter ”, Environmental Progress & Sustainable Energy, 2010, 29, No. 3, 313-318.
 5. Partovinia, A.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “Carbon Content Reduction in a Model Reluctant Clayey Soil: Slurry Phase n-Hexadecane Bioremediation”, Journal of Hazardous Materials, 181, 2010, 133–139.
 6. Sheibani, G.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “Statistical Factor Screening and Optimization in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6-Trinitrotuluene Contaminated Soil”, Journal of Hazardous Materials, 188, 2011, 1-9.
 7. Pirie, P.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “A Microcosm Study on P-Nitrophenol Biodegradation in Soil Slurry by Alcaligenes faecalise: Plackett-Burman Design”, Iranian Journal of Chemical Engineering, 8, 2011, 57-68.
 8. Sheibani, G.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P. “Screening Effective Factors in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) Contaminated Soil" Iranian Journal of Chemical Engineering, 8, 2011, 29-40
 9.   Mazaheri, D. Shojaosadati, S.A, Mousavi, S. M.; Hejazi, P.; Saharkhiz, S. " Bioethanol production from carob pods by solid-state fermentation with Zymomonas mobilis " , 2012, Applied Energy

 10.   yousefi, A; Allahverdi, A.; Hejazi, P. , " Effective Dispersion of Nano-TiO2 Powder for Enhancement of Photocatalytic Properties in Cement Mixes " , 2013 , Construction and Building Materials

 11.   Bahrami, A, Hejazi, P. , " Electrostatic Immobilization of Pectinase on Negatively Charged AOT-Fe3O4 Nanoparticles " , 2013, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic

 12.   سروه کامروا , پريسا حجازی , " بررسی استخراج ميسل معکوس اريترومايسين با استفاده از طراحی آزمايش OFAT " , نشريه علوم و مهندسی جداسازی - 1390

  مقالات منتشر شده در کنفرانس های علمی

  1. ابراهيم واشقانی فراهانی، پريسا حجازی، يدالله يمينی “گسستن سلولهای رالستونيا يوتروفا با استفاده از سيال فوق بحرانی و استخراج پلی- b - هيدروکسی بوتبرات از آن“، ششمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1380.

  2. پريسا حجازی، سيد عباس شجاع الساداتی، زهره حميدی اصفهانی، ابراهيم واشقانی فراهانی "ارزيابی يک مدل رياضی کشت حالت جامد با استفاده از بيوراکتور بسترآکنده زيموتيس در مقياس نيمه­صنعتی"، اولين همايش دانشجويی بيوتکنولوژی ايران، تهران، 1384.

  3. پريسا حجازی، سيد عباس شجاع الساداتی، زهره حميدی اصفهانی، ابراهيم واشقانی فراهانی " تأثير متغيرهای آزمايشگاهی موثر بر عملکرد بيوراکتور حالت جامد زيموتيس "، يازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1385.

  4. فائزه فرامرزی، جعفر فرضی، پريسا حجازی، فرشته نعيم پور "مقايسه توليد آنزيم پکتيناز در تخمير حالت جامد و تخمير حالت مايع"، اولين همايش کاربردهای زيست فناوری در صنعت و معدن، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، مهرماه 1386.

  5. فائزه فرامرزی، فرشته نعيم پور، پريسا حجازی "بررسی عوامل موثر در توليد آنزيمهای پکتيناز و آميلاز در تخمير حالت جامد"، دوازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه صنعتی سهند تبريز، مهرماه 1387.

  6. جعفر فرضی، فرشته نعيم پور، پريسا حجازی "توليد آنزيم پلی‌گالاکتروناز توسط آسپرژيلوس فوئتيدوس در کشت لرزان و بررسی اثر شرايط عملياتی با استفاده از روش تاگوچی"، دوازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه صنعتی سهند تبريز، مهرماه 1387.

  7. Karimi, A.; Shojaosadati, S.A.; Hejazi P.; Vasheghani - Farahani E., “Investigation of the porosity change during solid state fermentation and modeling these changes in terms of growth kinetics”, 2nd International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld-2007, Seville, Spain.

  8. Karimi, A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E. “Porosity change during solid-state fermentation of Aspergillus niger in laboratory scale packed bed bioreactors”, 5th International Chemical Engineering Congress and Exhibition , Jan. 2008, Kish Island, Iran.

  9. Hejazi, P.; Borenberg, F.; Isik, G.; Ruper-Gadd, G.; Standmark, G.; Shojaosadati, S. A.; Welwnder, U., "Biological treatment of air plluted with alpha-pinene", 16th European Biomass Conference and Exhibition , June 2008, Valencia, Spain.

  10. Naeimpoor, F.; Sheibani, G.; Hejazi, P. , "Screening effective factors in slurry phase bioremediation of TNT contaminated soils", 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.

  11. Naeimpoor, F.; Pirie, P.; Hejazi, P. , "A microcosm study on P-nitrophenol biodegradation in slurry phase by Alcaligenes faecalise and screening of effective factors", 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.

  12. سيد امير ابراهيم امامی‌مقدم، فرشته نعيم پور، پريسا حجازی " توليد اسيد سيتريک از تفاله هويج در بيوراکتور سينی‌دار تخمير حالت جامد"، اولين کنفرانس ملی نانو و بيوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.

  13. سيد امير ابراهيم امامی‌مقدم، فرشته نعيم پور، پريسا حجازی " بکارگيری تفاله هويج و سبوس گندم در توليد اسيد سيتريک به روش تخمير حالت جامد"، اولين کنفرانس ملی نانو و بيوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.

  14. محمدرضا صفوی، پريسا حجازی و فرشته نعيم­پور "مقايسه مدلهای سينتيکی در جذب زيستی آلاينده فلزی نيکل توسط قارچ آسپرژيلوس نايجر"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.

  15. امير مسعود مسعودی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور "بررسی فاکتورهای موثر بر فرآيندهای بيولوژيکی هوازی در بُيورآکتور هواگرد پرشده در محيط مدل"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.

  16. مريم دشتی، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی "جداسازی باکتری مولد بيوسورفکتانت از لجن تانکهای نگهداری نفت به منظور کاربردهای زيست محيطی"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.

  17. سحر شادرام، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی "بررسی حذف زيستی 4-کلروفنل از آب آلوده توسط کشت ميکروبی خوگيری شده"، چهارمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.

  18. Safavi, M. R.; Hejazi, P.; Naeimpoor, F., “Optimization of Nickel Biosorption Process by Aspergillus niger Using Response Surface Methodology”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, , I.R.Iran.

  19. Dashti, M.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Investigation on de-emulsification ability of a biosurfactant producing isolate from Tehran refinery sludge on water-oil emulsions”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.

  20. Kebriaee, R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Comparison of Erythromycin Production using Complex and Defined Media”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.

  21. Shadram,S.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Co-metabolic biodegradation of 4-chlorophenol (4-CP) by an isolated microorganism”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.

  22. امير مسعود مسعودی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور "بررسی تاثير پرکنها بر رژيم جريان در بيورآکتور هواگرد خارجی به منظور بهبود انتقال اکسيژن در تصفيه بيولوژيک"، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

  23. عطيه ذبيح الله پور، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور " مقايسه عملکرد ميکروارگانيسم های مولد بيوسورفکتانت جداشده با دو روش غنی سازی حالت جامد و غوطه ور "، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

  24. محمدرضا صفوی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور " اثر فاز رشد ميکروبی بر جذب زيستی آلاينده‌های فلزی آهن و نيکل توسط آسپرژيلوس نايجر "، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

  25. محمدرضا صفوی، مريم دشتی، پريسا حجازی، فرشته نعيم­پور " بررسی جذب زيستی آهن توسط گونه مولد بيوسورفکتانت جدا شده از پساب نفتی پالايشگاه تهران "، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

  26. سحر شادرام، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی "مقايسه حذف زيستی 4-کلروفنل توسط لجن فعال و لجن غنی‌ شده"، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران، آبان 1389.

  27. مجيد رافتی ، پريسا حجازی، سيد نظام الدين اشرفی زاده " حذف گاز گلخانه­ای متان از هوا توسط فيلتر زيستی"، اولين همايش فناوری های پالايش در محيط زيست ، دانشگاه شريف، خرداد 1390.

  28. سيد رضا رضوانی نژاد، پريسا حجازی "استخراج مسير رفت آنزيم اندوپکتيناز با استفاده از سيستم مايسل معکوس"، هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران، شهريور 1390.

  29. سهيل احمدی، نوشين کرمی، پريسا حجازی، فرشته نعيم‌پور "توليد رامنوليپيد با استفاده از مخلوط سبوس و کنجاله‌ی جرم ذرت در کشت حالت جامد"، هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران، شهريور 1390.

  30. سحر شادرام، فرشته نعيم­پور، پريسا حجازی "تجزيه زيستی 4-کلروفنل توسط ميکروارگانيسم­های جداشده از لجن فعال غني­شده"، هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران، شهريور 1390.

  31. Rezvaninejad, S. R., Hejazi, P., “Effect of factors on forward extraction of endopolygalacturonase using reverse micelles”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, , I.R.Iran .

  32. Kamrava, S., Hejazi, P., “Extraction of Erythromycin with Reverse Micelles: Effect of Salt, Surfactant, antibiotic Concentrations and pH”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran .

  33. Bahrami, A., Hejazi, P., Partovinia, A., “Immobilization of pectinase on Fe3O4 nanoparticles coated with Docusate sodium salt”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran .

  34. Ahmadi, S., Hejazi, P., Naeimpoor, F., “Effect of temperature and pH on rhamnolipid production in solid-state cultivation using corn residues”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish , I.R.Iran .

  35. Movahedi, F., Jafari, M. S., Naeimpoor, F., Hejazi, P., “Comparison of PHB production in submerged and solid-state cultivation”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish , I.R.Iran .

  36. Rafati Atri, M., Harasban, S., Hejazi, P., Ashrafizadeh, S. N., “Microbial Methane Oxidation From Coal Mines Applying a Biofilter”,The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish , I.R.Iran .

  37. ضياالدين راثی، پريسا حجازی - " سنتز و پوشش‌دهی نانوذرات مغناطيسی با استفاده از پلی‌اتيلن‌گليکول و بررسی تثبيت آنزيم سلولاز بر آنها " - چهارد همين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران- 1391

  38. سارا رضايی روش، نيما ممتحن، پريسا حجازی - " بررسی توليد بيوسورفکتانت در بيوراکتور آزمايشگاهی تخمير حالت جامد" - چهارد همين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران - 1391

  39.  عطيه ذبيح­الله پور، عطيه متقی ، " بررسی عوامل موثر بر اکسيداسيون بيولوژيکی سولفات فروس توسط باکتری اسيدی تيوباسيلوس فروکسيدان در مقياس ارلن " - چهارد همين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران - 1391

  پريسا حجازی

  سابقه مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی

  - دومين دوره پيشرفته کارگاه آموزشی بيوتکنولوژی صنعتی، دانشگاه تربيت مدرس، خرداد ماه 1385

  - سومين دوره پيشرفته کارگاه آموزشی بيوتکنولوژی صنعتی، دانشگاه تربيت مدرس، آذر ماه 1385

  سوابق پژوهشی

  - همکاری در پروژه ملی “توليد ميکروبی پليمرهای زيست تخريب پذير“، دانشگاه تربيت مدرس، 1378 تا 1380.

  - همکاری در پروژه "طراحی و ساخت بيوراکتور نيمه صنعتی بسترآکنده زيموتيس به روش تخمير حالت جامد" در قالب SBDC با سازمان گسترش و نوسازی ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1383 تا 1385.

  - همکاری در طرح تحقيقاتی "طراحی و ارزيابی عملکرد ميلی بيوراکتورهای موازی برای دستيابی به دانش فنی سامانه­های کوچک مقياس در توليد محصولات زيستی" دانشگاه تربيت مدرس، 1388 تا کنون.

  - مجری طرح داخلی "توليد اسيدهای آلی به روش تخمير حالت جامد" دانشگاه علم و صنعت ايران، 1388.

  - مجری طرح داخلی "بررسی جذب فلزات سنگين توسط مخلوطی از جاذب­های زيستی" دانشگاه علم و صنعت ايران، 1389.

  افتخارات کسب شده

  - “Solid state fermentation in modified zymotis packed bed bioreactor” USPatent NO. , 2010.

  - ثبت اختراع " تخمير حالت جامد با بيوراکتور بسترآکنده زيموتيس توسعه يافته"، سازمان ثبت شرکت­ها و مالکيت صنعتی، 1389 .

  - کسب بورسيه تحصيلی در مقطع دکتری از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 1385-1382 .

  شرکت در اجلاس ها

  - ششمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380.

  - يازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1385.

  - دوازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه صنعتی سهند تبريز، 1387.

  - پنجمين کنگره بين المللی مهندسی شيمی, کيش، 2008.

  - ششمين کنگره بين المللی مهندسی شيمی, کيش، 2009.

  - سيزدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1389.

  - هفتمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تهران، 1390.

  - هفتمين کنگره بين المللی مهندسی شيمی, کيش، 2011.

 

دفعات مشاهده: 10331 بار   |   دفعات چاپ: 1082 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 169 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.138 seconds with 866 queries by AWT YEKTAWEB 2657