[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Chemical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
تسهیلات پایگاه ::
مدیریت امور دانش آموختگان::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر پریسا حجازی ::

  AWT IMAGE

  دکتر پریسا حجازی

  مشخصات فردی

  تخصص: مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن داخلی: 2771

  E-mail: Phejazi[at]iust.ac.ir

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اخذ 1386

  - فوق لیسانس مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اخذ 1379

  - لیسانس مهندسی شیمی – صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف، سال اخذ 1376

 

ب) دوره های آموزشی کوتاه مدت:

 

- دوره 6 ماهه فرصتمطالعاتی در مقطع دکتری در زمینه فیلترهای زیستی، دانشگاه Vaxjo، سوئد، 2007

 - کارآموزی حرفه‌ای بین‌المللیدر زمینه بیوتکنولوژی، مؤسسه Max-Planck،Magdeburg، آلمان، سپتامبر و اکتبر 2004

 سوابق شغلی

 عضو هیات علمی،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از مهرماه 1387 تا کنون

 

 سوابق اجرایی

 

 - مدیریت کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت، 1392- 1387

 - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، 1393-1391

 

سوابق تدریس دانشگاهی(در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 مقطع تحصیلات تکمیلی

 

 - فرآیندهای بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی

 - آمار در فرآیندهای مهندسی

 - میکروبیولوژی صنعتی

 - میکروبیولوژی عمومی

 - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 - تکنولوژی آنزیم مقطع کارشناسی

  - مبانی بیوتکنولوژی 

 

مقالات منتشر شده درمجلات ISI و علمی و پژوهشی

 

 Hejazi, P.;Vasheghani-Farahani, E.; Yamini, Y. "Supercritical Fluid Disruption of Ralstoniaeutropha for Poly(b-hydroxybutyrate)Recovery", Biotechnology Progress, 2003, 19, 1519-1523.

 1. Hamidi-Esfahani, Z.;Hejazi, P.; Shojaosadati, S. A.; Hoogschagen, M.; Vasheghani-Farahani, E.;Rinzema, A. "A Two-Phase Kinetic Model for Fungal Growth in Solid-StateCultivation", Biochemical Engineering Journal,2007, 36, 100-107.
 2. Shojaosadati, S. A.;Hamidi-Esfahani, Z.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E.; Rinzema, A. "Evaluationof Strategies for Temperature and Moisture Control in Solid State Packed BedBioreactors", Iranian Journal of Biotechnology,2007, Vol. 5, No. 4, 219-225.Hejazi, P.; Borenberg, F.; Isik,G.; Rupar-Gadd, K.; Strandmark, G.; Shojaosadati, S. A.; Welander, U. “Treatment of α-pinene-contaminated airusing silicone oil-coated perlite biofilter”, Environmental Progress& Sustainable Energy, 2010, 29, No. 3, 313-318.
 3. Partovinia, A.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P. “Carbon Content Reduction in a Model Reluctant Clayey Soil:Slurry Phase n-Hexadecane Bioremediation”, Journal of Hazardous Materials, 181,2010, 133–139.
 4. Sheibani, G.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P. “Statistical Factor Screening and Optimization in Slurry PhaseBioremediation of 2,4,6-Trinitrotuluene Contaminated Soil”, Journal ofHazardous Materials, 188, 2011, 1-9.
 5. Pirie, P.; Naeimpoor, F.;Hejazi, P. “A Microcosm Study on P-Nitrophenol Biodegradation in Soil Slurry byAlcaligenes faecalise: Plackett-Burman Design”, Iranian Journal of ChemicalEngineering, 8, 2011, 57-68.
 6. Sheibani, G.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P. “Screening Effective Factors in Slurry Phase Bioremediation of2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) Contaminated Soil" Iranian Journal of ChemicalEngineering, 8, 2011, 29-40.
 7. سروه کامروا، پریسا حجازی، "بررسی استخراج میسل معکوساریترومایسین با استفاده از طراحی آزمایش OFAT"، نشریه علوم ومهندسی جداسازی، جلد 3، شماره 2، 1390، 65-57.
 8. Mazaheri, D.; Shojaosadati,S.A.; Mousavi, S. M.; Hejazi, P.; Saharkhiz, S. “Bioethanol production fromcarob pods by solid-state fermentation with Zymomonas mobilis”, Applied Energy,99, 2012, 372-378.
 9. Bahrami, A.; Hejazi, P. “ElectrostaticImmobilization of Pectinase on Negatively Charged AOT-Fe3O4Nanoparticles”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 93, 2013, 1-7.
 10. Yousefi, A.; Allahverdi, A.;Hejazi, P. “Effective dispersion of nano-TiO2 powder for enhancement of photocatalytic properties in cement mixes”, Constructionand Building Materials, 41, 2013, 224–230.
 11. Yousefi, A.; Hejazi,P.; Allahverdi, A. “Evaluation of Effective Strategies for Cultivation ofAcidithiobacillus Thiooxidans as Cement-Degrading Bacteria”, IranianJournal of Chemical Engineering, 10 (2), 2013, 55-66.
 12. محمد صادق جعفری؛ پریسا حجازی" تولید پلی هیدروکسی بوتیرات با استفاده از مخلوط سبوسو جوانه ذرت به روش تخمیر حالت جامد"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 32 (3)، 1392،105-93.
 13. Yousefi, A.; Allahverdi, A.; Hejazi, P. “Acceleratedbiodegradation of cured cement paste by Thiobacillus species under simulation condition”,International Biodeterioration & Biodegradation, 86, Part C, 2014, 317–326.
 14. Kashefi Mofrad, S. M. R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P.; Nematollahzadeh,A. “Effectof Electrostatic Functional Monomers onLysozyme Recognition by Molecularly Imprinted Hydrogel”, Journal of AppliedPolymer Science, 132, 2015, 41366 (1-7).
 15. Karimi, A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani,E.; Hashemi, M. “Porosity changes during packed bedsolid-state fermentation”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20,2014, 4022-4027.
 16. Mazaheri,D.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Mousavi, S. M.“Bioethanol production performance in a packed bed solid-state fermenter:evaluation of operational factors and intermittent aeration strategies”, Annalsof Microbiology, 65, 2015, 351-357.
 17. Eslamipour,F.; Hejazi, P. “Effects of surface modification and activation of magneticnanoparticles on the formation of amylase immobilizationbonds underdifferent ionic strength conditions”, , Journal of MolecularCatalysis B: Enzymatic, 119, 2015, 1-11.
 18. Kashefi Mofrad, S. M. R.; Naeimpoor,F.; Hejazi, P.; Nematollahzadeh, A. “Synthesis of LysozymeImprinted Column with Macroporous Structure and Enhanced Selectivity:Utilization of Cryogelation Technique and Electrostatic Functional Monomers”, Journalof Applied Polymer Science, 132, 2015, 42880 (1-9).
 19. اعظم یوسفی، پریسا حجازی،علی اله وردی، "سمّیت پوشش­های سیمانی حاوی نانوذرات تیتانیم دی­اکساید برباکتری تیوباسیلوس تیوپاروس"، نشریه علمی و پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 4،1394، 111-101.

مقالات منتشر شده در کنفرانسهای علمی

 1. ابراهیم واشقانی فراهانی، پریسا حجازی، یداللهیمینی “گسستن سلولهای رالستونیا یوتروفا با استفاده از سیال فوق بحرانی و استخراجپلی-b- هیدروکسی بوتبرات از آن“، ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران،دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1380.
 2. پریسا حجازی، سید عباس شجاع الساداتی، زهرهحمیدی اصفهانی، ابراهیم واشقانی فراهانی "تأثیر متغیرهای آزمایشگاهی موثر بر عملکرد بیوراکتور حالت جامد زیموتیس"، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاهتربیت مدرس، تهران، 1385.
 3. فائزه فرامرزی، فرشته نعیم پور، پریسا حجازی"بررسی عوامل موثر در تولید آنزیمهای پکتیناز و آمیلاز در تخمیر حالتجامد"، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز،مهرماه 1387.
 4. جعفر فرضی، فرشته نعیم پور، پریسا حجازی"تولید آنزیم پلی‌گالاکتروناز توسط آسپرژیلوس فوئتیدوس در کشت لرزان و بررسیاثر شرایط عملیاتی با استفاده از روش تاگوچی"، دوازدهمین کنگره ملی مهندسیشیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مهرماه 1387.
 5. Karimi,A.; Shojaosadati, S.A.; Hejazi P.; Vasheghani-Farahani E., “Investigation of theporosity change during solid state fermentation and modeling these changes interms of growth kinetics”, 2nd International Conference onEnvironmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld-2007,Seville, Spain.
 6. Karimi,A.; Shojaosadati, S. A.; Hejazi, P.; Vasheghani-Farahani, E. “Porosity changeduring solid-state fermentation of Aspergillus niger in laboratory scale packedbed bioreactors”, 5th InternationalChemical Engineering Congress and Exhibition, Jan. 2008, KishIsland, Iran.
 7. Hejazi,P.; Borenberg, F.; Isik, G.; Ruper-Gadd, G.; Standmark, G.; Shojaosadati, S.A.; Welwnder, U., "Biological treatment of air plluted withalpha-pinene", 16th EuropeanBiomass Conference and Exhibition, June 2008, Valencia, Spain.
 8. Naeimpoor, F.; Sheibani, G.; Hejazi, P.,"Screening effective factors in slurry phase bioremediation of TNTcontaminated soils", 6th International Chemical EngineeringCongress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.
 9. Naeimpoor, F.; Pirie, P.; Hejazi, P., "A microcosmstudy on P-nitrophenol biodegradation in slurry phase by Alcaligenes faecaliseand screening of effective factors", 6th International ChemicalEngineering Congress and Exhibition, Nov. 2009, Kish, I.R.Iran.
 10. سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم، فرشته نعیم پور،پریسا حجازی " تولید اسید سیتریک از تفاله هویج در بیوراکتور سینی‌دار تخمیر حالتجامد"، اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.
 11. سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم، فرشته نعیم پور،پریسا حجازی " بکارگیری تفاله هویج و سبوس گندم در تولید اسید سیتریک به روش تخمیرحالت جامد"، اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، دانشگاه کرمان، 1388.
 12. محمدرضا صفوی، پریسا حجازی و فرشته نعیم­پور"مقایسه مدلهای سینتیکی در جذب زیستی آلاینده فلزی نیکل توسط قارچ آسپرژیلوسنایجر"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه1389.
 13. امیر مسعود مسعودی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور"بررسی فاکتورهای موثر بر فرآیندهای بیولوژیکی هوازی در بُیورآکتور هواگردپرشده در محیط مدل"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران،خرداد ماه 1389.
 14. مریم دشتی، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی"جداسازی باکتری مولد بیوسورفکتانت از لجن تانکهای نگهداری نفت به منظورکاربردهای زیست محیطی"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاهتهران، خرداد ماه 1389.
 15. سحر شادرام، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی"بررسی حذف زیستی 4-کلروفنل از آب آلوده توسط کشت میکروبی خوگیری شده"، چهارمینکنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1389.
 16. Safavi, M. R.; Hejazi, P.; Naeimpoor, F., “Optimization ofNickel Biosorption Process by Aspergillus niger Using Response SurfaceMethodology”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress,Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, , I.R.Iran.
 17. Dashti, M.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Investigation onde-emulsification ability of a biosurfactant producing isolate from Tehranrefinery sludge on water-oil emulsions”, 13th Iranian NationalChemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University, Kermanshah, I.R.Iran.
 18. Kebriaee, R.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Comparison ofErythromycin Production using Complex and Defined Media”, 13thIranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University,Kermanshah, I.R.Iran.
 19. Shadram,S.; Naeimpoor, F.; Hejazi, P., “Co-metabolicbiodegradation of 4-chlorophenol (4-CP) by an isolated microorganism”, 13thIranian National Chemical Engineering Congress, Oct. 2010, Razi University,Kermanshah, I.R.Iran.
 20. امیر مسعود مسعودی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور"بررسی تاثیر پرکنها بر رژیم جریان در بیورآکتور هواگرد خارجی به منظور بهبودانتقال اکسیژن در تصفیه بیولوژیک"، چهارمین همایشو نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 21. عطیه ذبیح الله پور، پریساحجازی، فرشته نعیم­پور "مقایسه عملکرد میکروارگانیسم های مولدبیوسورفکتانت جداشده با دو روش غنی سازی حالت جامد و غوطه ور"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران،آبان 1389.
 22. محمدرضا صفوی، پریساحجازی، فرشته نعیم­پور "اثر فاز رشد میکروبی بر جذب زیستی آلاینده‌هایفلزی آهن و نیکل توسط آسپرژیلوس نایجر"، چهارمینهمایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 23. محمدرضا صفوی، مریمدشتی، پریسا حجازی، فرشته نعیم­پور "بررسی جذب زیستی آهن توسط گونه مولدبیوسورفکتانت جدا شده از پساب نفتی پالایشگاه تهران"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران،آبان 1389.
 24. سحر شادرام، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی"مقایسه حذف زیستی 4-کلروفنل توسط لجن فعال و لجن غنی‌ شده"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان 1389.
 25. مجید رافتی، پریسا حجازی، سید نظام الدین اشرفی زاده "حذف گاز گلخانه­ایمتان از هوا توسط فیلتر زیستی"،  اولینهمایش فناوری های پالایش در محیط زیست،دانشگاه شریف، خرداد 1390.
 26. سید رضا رضوانی نژاد، پریسا حجازی"استخراج مسیر رفت آنزیم اندوپکتیناز با استفاده از سیستم مایسل معکوس"،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریور 1390.
 27. سهیل احمدی، نوشین کرمی، پریسا حجازی، فرشتهنعیم‌پور "تولید رامنولیپید با استفاده از مخلوط سبوس و کنجاله‌ی جرم ذرت درکشت حالت جامد"، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،شهریور 1390.
 28. سحر شادرام، فرشته نعیم­پور، پریسا حجازی"تجزیه زیستی 4-کلروفنل توسط میکروارگانیسم­های جداشده از لجن فعال غنی­شده"،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، شهریور 1390.
 29. Rezvaninejad,S. R., Hejazi, P., “Effect of factors on forward extraction ofendopolygalacturonase using reverse micelles”, The 7th InternationalChemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, ,I.R.Iran.
 30. Kamrava,S., Hejazi, P., “Extraction of Erythromycin with Reverse Micelles: Effect ofSalt, Surfactant, antibiotic Concentrations and pH”, The 7th International ChemicalEngineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 31. Bahrami,A., Hejazi, P., Partovinia, A., “Immobilization of pectinase on Fe3O4nanoparticles coated with Docusate sodium salt”, The 7thInternational Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov.2011, Kish, I.R.Iran.
 32. Ahmadi,S., Hejazi, P., Naeimpoor, F., “Effect of temperature and pH on rhamnolipidproduction in solid-state cultivation using corn residues”, The 7thInternational Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov.2011, Kish, I.R.Iran.
 33. Movahedi,F., Jafari, M. S., Naeimpoor, F.,Hejazi, P., “Comparison of PHB production in submerged and solid-statecultivation”, The 7th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish, I.R.Iran.
 34. RafatiAtri, M., Harasban, S., Hejazi, P., Ashrafizadeh, S. N., “Microbial MethaneOxidation From Coal Mines Applying a Biofilter”,The 7th International ChemicalEngineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Nov. 2011, Kish,I.R.Iran.
 35. سمانه هرسبان، سید نظام الدین اشرفی­زاده،"حذف گاز گلخانه­ای متان به روش بیوفیلتر"، سومین همایشملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آذرماه 1390، ماهشهر.
 36. ضیاالدین راثی، پریسا حجازی، "سنتز وپوشش‌دهی نانوذرات مغناطیسی با استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و بررسی تثبیت آنزیمسلولاز بر آنها"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهرماه 1391،تهران.
 37. سارا رضایی روش، نیما ممتحن، پریسا حجازی، "بررسیتولید بیوسورفکتانت در بیوراکتور آزمایشگاهی تخمیر حالت جامد"، چهاردهمینکنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهرماه 1391، تهران.
 38. عطیه ذبیح­الله پور، عطیه متقی، پریسا حجازی، "بررسیعوامل موثر بر اکسیداسیون بیولوژیکی سولفات فروس توسط باکتری اسیدی تیوباسیلوسفروکسیدان در مقیاس ارلن"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهرماه1391، تهران.
 39. Yousefi, A.;Allahverdi A.; Hejazi, P. “Studying the durability of concrete structures inthe presence of AcidithiobacillusThiooxidans bacterium”, 4th International Conference on Concrete andDevelopment, 2013, Tehran.
 40. داود مظاهری؛ سید عباسشجاع الساداتی؛ پریسا حجازی؛ سید محمد موسوی "بررسی شرایط تولید بیواتانول ازکروب پاد توسط زیموموناس موبیلیس در ستون بستر آکنده تخمیر حالت جامد"، هشتمینهمایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی،1392، تهران.
 41. اعظم یوسفی؛ علی اله­وردی؛پریسا حجازی "استفاده از فناوری کاتالیزگری نوری نانوذرات تیتانیم دی اکسایددر کنترل آلودگی سازه های سیمانی"، دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترلآلودگی های محیط زیست، 1392، تهران
 42. اعظم یوسفی؛ علی اله­وردی؛پریسا حجازی "کاربرد فناوری نوین کاتالیزگری نوری نانوذرات تیتانیم دی اکسایددر کنترل آلودگی میکروبی محیط زیست"، دومین همایش ملی فناوری های نوین درکنترل آلودگی های محیط زیست، 1392، تهران
 43. ندا اخلاقی،پریسا حجازی، " بررسی اکسیداسیون بیولوژیکی آهن با سلول تثبیت شده دربیوراکتور پرشده با جریان مداوم "، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران،بهمن ماه 1393، تهران.
 44. فرزانه بیگیخسروشاهی، پریسا حجازی، " بررسی اثر فاکتورهای موثر بر فرایند استخراج آلفاآمیلاز به روش سیستم میسل معکوس AOT/ ایزواکتان"، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمنماه 1393، تهران.
 45. NadiaDavoudvandi, Parisa Hejazi, “Synthesis, surface modification and magnetizationproperties of magnetic nanoparticles of Fe3O4 applicablein biotechnology”, 15th ICHEC, 2015, Tehran.
 

 سابقه مشارکت در برگزاریکارگاه آموزشی

 

 

 

- دومین دوره پیشرفته کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی صنعتی،دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ماه 1385

 

 - سومین دوره پیشرفته کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی صنعتی،دانشگاه تربیت مدرس، آذر ماه 1385

 

 

 

سوابق پژوهشی

 

 

 

زمینه­های تحقیقاتی

 

 - بیوتکنولوژی صنعتی (تولید انواع محصولات بیولوژیکی مانند آنزیم­ وبیوسورفکتانت)

 

 - تخمیر حالت جامد و غوطه­ور در انواع بیوراکتورها

 

 - حذف آلاینده از فاز خاک

 

 - تثبیت آنزیم و سلول

 

 - نانو بیوتکنولوژی

 

 - جداسازی زیستی به روش­های نوین (مولکول نگاری سطحی، میسل معکوس، جداسازی بانانوذرات مغناطیسی)

 

 

 

طرح­های تحقیقاتی

 

 - همکاری در پروژه ملی “تولید میکروبی پلیمرهای زیست تخریب پذیر“، دانشگاهتربیت مدرس، 1380.

 

 - همکاری در پروژه "طراحی و ساخت بیوراکتور نیمه صنعتی بسترآکندهزیموتیس به روش تخمیر حالت جامد" در قالب SBDCبا سازمان گسترش و نوسازی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

 

 - مجری طرح داخلی "تولید اسیدهای آلی به روش تخمیر حالت جامد" دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

 

 - مجری طرح داخلی "بررسی جذب فلزات سنگین توسط مخلوطی از جاذب­هایزیستی" دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

 

 - مجری طرح داخلی "تولید بیوسورفکتانت به روش تخمیر حالت جامد"دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.

 

 - مجری طرح داخلی "بررسی فاکتورهای موثر بر تثبیت یک آنزیم هیدرولیزکننده"دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391.

 

 - مجری طرح داخلی " استفاده از روش مایسل معکوس برای استخراج و خالصسازی مخلوط آنزیمی" دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392.

 

 - مجری طرح داخلی "سنتز پلیمر مولکول نگاری شده مغناطیسی به منظورجداسازی آنتی بیوتیک" دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393.

 

 - مجری طرح "تولید بیوسورفکتانت"، ستاد زیست فناوری، 1394.

 

 - مجری طرح "گوگردزدایی بیولوژیکی"، ستاد زیست فناوری، 1394.

 

 ثبت اختراع

 

-Hejazi, P.;Shojaosadati, S. A.; Hamidi-Esfahani, Z.; Vasheghani-Farahani, E. “Solid statefermentation in modified zymotis packed bed bioreactor” USPatent NO. 20100203626A1,2010.

 

پریسا حجازی؛ سیدعباس شجاع الساداتی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی " تخمیر حالتجامد با بیوراکتور بسترآکنده زیموتیس توسعه یافته"، سازمان ثبت شرکت­ها ومالکیت صنعتی، 1389.  

افتخارات کسب شده

 

 - کسب بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،1385-1382.

 

 - مدرس برتر در مرکز الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392.

 

 

   داوری مجلات ISI

 BiochemicalEngineering Journal

Journal of MolecularCatalysis B: Enzymatic

Iranian Journal ofChemistry and Chemical Eng

 Iranian Journal ofBiotechnology 

 

 

  تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 

 - کارشناسی: 12 دانشجو

 

 - کارشناسی ارشد: 24 دانشجو

 

 - دکتری: 1 دانشجو

 

 

دفعات مشاهده: 10767 بار   |   دفعات چاپ: 1200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 169 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.161 seconds with 895 queries by AWT YEKTAWEB 2800