[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر احد قائمی ::
 | تاریخ ارسال: 1393/2/29 | 

            رتبه دانشگاهی:دانشیار

            گرایش : طراحی فرآیند، مدلسازی، شبیه سازی 

            تلفن دفتر : 73228751

            تلفن دانشکده : 77240496

            دورنگار دانشکده : 77240495

                Email: aghaemi[at]iust.ac.ir

google scholar
Scopus         Orcid            Researchgate

مشخصات فردی
زمینه‌های تخصصی و تحقیقاتی
 • طراحی فرآیندها، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیائی، نفت و گاز و پتروشیمی، CFD، شبکه های عصبی
 • فناوری های زیست محیطی، حذف و جداسازی آلاینده های گازهای، پساب ها و پسماندها
 • نانو تکنولوژی، سنتز نانو جاذب ها، نانوسیال، نانو ذرات پلیمری
 • فرآیندهای استخراج حلالی، جذب، سیال سازی
  تحصیلات
 • مقطع کارشناسی: رشته مهندسی شیمی-  صنایع پتروشیمی، دانشگاه رازی
 • مقطع کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی- طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مقطع دکتری: رشته مهندسی شیمی – مدل سازی و شبیه سازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  سوابق کاری
پژوهشگر معاونت سوخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی 1379 1387
هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 1387 1390
عضو شورای آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 1388 1390
مدیر گروه پژوهشی سوخت پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 1387 1390
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 1390 تاکنون
مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه 1391 تاکنون
مدیر امور دانش آموختگان دانشکده مهندسی شیمی 1393 تاکنون
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 1394 تاکنون
عضو شورای راهبری مدیریت سبز 1395 تاکنون
رئیس کمیته آموزشی و فرهنگی مدیریت سبز 1395 تاکنون
 
تجربیات آموزشی
 1. سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیائی
 2. انتقال جرم
 3. کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
 4. ریاضیات پیشرفته عددی و تحلیلی
 5. کارگاه نرم افزاری در مهندسی شیمی(MATLAB)
 6. مبانی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
  افتخارات کسب شده
 • دانشجوی ممتاز در دوره دکتری مهندسی شیمی 1384
 • مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه برگزیده کشوری در سال 1393
  ISI Papers:
 1. Ehsan Motamedian, Nourollah Kasiri, Ahad Ghaemi, Modeling two-phase flow in horizontal pipe bends, Hydrocarbon Processing, 2007, 145-146.
 2. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini and Mohamad Ghannadi Maragheh, Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium for Aqueous Solutions of Electrolytes Using Artificial Neural Networks, Journal of Applied Sciences, 2008, 8(4), 615-621.
 3. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Mohamad Ghannadi, Nonequilibrium dynamic modeling of reactive separation processes, Chemical Engineering Communications, 2009, 196:1076–1089.
 4. Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Jaber Safdari, Mass transfer coefficients in pulsed perforated-plate extraction columns, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2010, 27, 02, 243-251.
 5. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Meisam Torab-Mostaedi and Mohamad Ghannadi, Kinetics and absorption rate of CO2 into partially carbonated ammonia solutions, Chemical Engineering Communications, 2011, 198, 1169-1181.
 6. Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Mehdi Asadollahzadeh, Mass Transfer Performance in Pulsed Disc and Doughnut Extraction Columns, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2011, 28.
 7. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Mohamad Ghannadi, Experimental investigation of reactive absorption of ammonia and carbon dioxide by carbonated ammonia solution, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2011, 30, 43-51.
 8. Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Hamid Ghassabzadeh and Mohamad Ghannadi, Removal of strontium and barium from aqueous solutions by adsorption onto expanded Perlite, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2011, 89, 1247-1254.
 9. Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Mehdi Asadollahzadeh, Adsorption of cadmium and nickel from aqueous solutions using dolomite powder, Desalination and Water Treatment, 2015, Volume 53- Issue 1, Pages 149-157.
 10. Ahad  Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Mohamad Ghannadi, Characterization of Ag (I), Co (II) and Cu (II) removal process from aqueous solutions using dolomite powder, The Korean Institute of Chemical Engineers, 2013, 172-180, 30.
 11. Hadi Niknafs, Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Dynamic heat and mass transfer modeling in carbon dioxide absorption process, Heat and Mass Transfer Journal, 2015, 51, 1131-1140. 
 12. Akram Rahmati, Ahad Ghaemi, Mohammad Samadfam, Kinetic and thermodynamic studies of uranium(VI) adsorption using Amberlite IRA-910 resin, Annals of Nuclear Energy, Volume 39, Issue 1, January 2012, Pages 42-48.
 13. Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Mohammad Ghannadi Maragheh, Nonequilibrium dynamic modeling of simultaneous reactive absorption of gases, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Volume 42, Issue 1, January 2011, Pages 173-179.
 14. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Mohammad Ghanadi Maragheh, Nonequilibrium dynamic modeling of carbon dioxide absorption by partially carbonated ammonia solutions, Chemical Engineering Journal, Volume 149, Issues 1–3, 1 July 2009, Pages 110-117.
 15. Somayeh Norouzbahari, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, Modeling of CO2 loading in aqueous solutions of piperazine: Application of an enhanced artificial neural network algorithm, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 24, May 2015, Pages 18-25.
 16. Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Mehdi Asadollahzadeh, Flooding and drop size in a pulsed disc and doughnut extraction column, Chemical Engineering Research and Design, Volume 89, Issue 12, December 2011, Pages 2742-2751, ISSN 0263-8762.
 17. Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, Mehdi Asadollahzadeh,  Characterization of Ag(I), Co(II) and Cu(II) removal process from aqueous solutions using dolomite powder, Korean Journal of Chemical Engineering, January 2013, Volume 30, Issue 1, pp 172–180.
 18. Alireza Hemmati, Meisam Torab-Mostaedi, Mansour Shirvani, Ahad Ghaemi, A study of drop size distribution and mean drop size in a perforated rotating disc contactor (PRDC), Chemical Engineering Research and Design, Volume 96, April 2015, Pages 54-62.
 19. Mostafa Mahmoudian, Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Removal of carbonate and oxalate pollutants in the Bayer process using thermal and chemical techniques, Hydrometallurgy, Volume 154, April 2015, Pages 137-148.
 20. Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Mohammad Ghannadi-Maragheh, Characterizations of strontium(II) and barium(II) adsorption from aqueous solutions using dolomite powder, Journal of Hazardous Materials, Volume 190, Issues 1–3, 15 June 2011, Pages 916-921, ISSN 0304-3894.
 21. Mehdi Asadollahzadeh, Shahrokh Shahhosseini, Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Mass transfer performance in an Oldshue–Rushton column extractor, Chemical Engineering Research and Design, Volume 100, August 2015, Pages 104-112.
 22. Mehdi Asadollahzadeh, Meisam Torab Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini and Ahad Ghaemi, Using maximum entropy approach for prediction of drop size distribution in a pilot plant multi-impeller extraction contactor, RSC Advances, 2015, 5, 95967-95980.
 23. Alireza Hemmati, Mansour Shirvani, Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Hold-up and flooding characteristics in a perforated rotating disc contactor (PRDC), RSC Advances, 2015,5, 63025-63033.
 24. Sareh Naeem, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, Simulation of CO2 capture using sodium hydroxide solid sorbent in a fluidized bed reactor by a multi-layer perceptron neural network, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 31, April 2016, Pages 305-312.
 25. Somayeh Norouzbahari, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, CO2 chemical absorption into aqueous solutions of Piperazine: modeling of kinetics and mass transfer rate, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 26, September 2015, Pages 1059-1067.
 26. Edris Etemad, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Rigorous correlation for CO2 mass transfer flux in reactive absorption processes, International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 42, November 2015, Pages 288-295.
 27. Mehdi Asadollahzadeh, Meisam Torab-Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, Rezvan Torkaman, Unified new correlation for prediction of dispersed phase holdup in agitated extraction columns, Separation and Purification Technology, Volume 158, 28 January 2016, Pages 275-285, ISSN 1383-5866.
 28. Mehdi Asadollahzadeh, Shahrokh Shahhosseini, Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Drop behavior in a pilot plant Oldshue–Rushton extraction column for three various liquid–liquid systems, Separation and Purification Technology, Volume 159, 8 February 2016, Pages 7-17.
 29. Alireza Hemmati, Mansour Shirvani, Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, Mass transfer coefficients in a perforated rotating disc contactor (PRDC), Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Volume 100, February 2016, Pages 19-25.
 30. Mehdi Asadollahzadeh, Meisam Torab-Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, Holdup, characteristic velocity and slip velocity between two phases in a multi-impeller column for high/medium/low interfacial tension systems, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Volume 100, February 2016, Pages 65-78.
 31. Mehdi Asadollahzadeh, Meisam Torab-Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, Experimental investigation of dispersed phase holdup and flooding characteristics in a multistage column extractor, Chemical Engineering Research and Design, Volume 105, January 2016, Pages 177-187.
 32. Mehdi Asadollahzadeh, Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, Experimental mass transfer coefficients in a pilot plant multistage column extractor, Chinese Journal of Chemical Engineering, Volume 24, Issue 8, August 2016, Pages 989-999.
 33. Mehdi Asadollahzadeh, Alireza Hemmati, Meisam Torab-Mostaedi, Mansour Shirvani, Ahad Ghaemi, ZahraSadat Mohsenzadeh, Use of axial dispersion model for determination of Sherwood number and mass transfer coefficients in a perforated rotating disc contactor, Chinese Journal of Chemical Engineering, Available online 29 June 2016.
 34. Somayeh Norouzbahari, Shahrokh Shahhosseini and Ahad Ghaemi, Chemical absorption of CO2 into an aqueous piperazine (PZ) solution: development and validation of a rigorous dynamic rate-based model, RSC Advances, 2016, 6, 40017-40032.
 35. Hassan Pashaei, Ahad Ghaemi and Masoud Nasiri , Modeling and experimental study on the solubility and mass transfer of CO2 into aqueous DEA solution using a stirrer bubble column, RSC Advances, 2016,6, 108075-108092.
 36. Sareh Naeem, Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Experimental investigation of CO2 capture using sodium hydroxide particles in a fluidized bed, Korean Journal of Chemical Engineering, April 2016, Volume 33, Issue 4, Pages 1278–1285.
 37. Mehdi Asadollahzadeh, Shahrokh Shahhosseini, Meisam Torab-Mostaedi, Ahad Ghaemi, The effects of operating parameters on stage efficiency in an oldshue-rushton column, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2016, Vol 22, No 1, pages 75-83.
 38. Ahmad Reza Shirvani, Ahad Ghaemi, Meisam Torab Mostaedi, Experimental investigation of flooding and drop size in a Kühni extraction column, International Journal of Engineering, Aspects Vol. 29, No. 3, (March 2016) 288-296.
 39. Mohammad Hossein Tavasoli, Salman Movahedirad, Ahad Ghaemi, Effect of Bubble Injection Pattern on the Bubble Size Distribution in 2D& 3D Gas-Solid Fluidized Bed, Flow Turbulence and Combustion, June, 2017, 98, 1133-1151. 
 40. Hasan Pashaei, Ahad Ghaemi, Masoud Nasiri, Experimental study and modeling of CO2 absorption into diethanolamine solutions using stirrer bubble column, Chemical Engineering Research and Design, Volume 121, May 2017, Pages 32-43. 
 41. Hassan Pashaei, Ahad Ghaemi, Masoud Nasiri, Experimental investigation of CO2 removal using Piperazine solution in a stirrer bubble column, International Journal of Greenhouse Gas Control, 63, 226-240, 2017.
 42. Alireza Hemmati, Mostafa Mahmoudian, Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Hasan Hashemabadi, Investigation of Salt and precipitating agent effect on the specific surface area and compressive strength of alumina catalyst support, Polish Journal of Chemical Technology, 19(3), 2017, 35-40. 
 43. Ebrahim Arab, Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Slip velocity and dispersed phase hold up in a Kühni extraction column, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 12(4), 620-630, 2017.
 44. Mohsen Amiri, Shahrokh Shahhosseini, Ahad Ghaemi, Optimization of CO2 Capture Process from Simulated Flue Gas by Dry Regenerable Alkali Metal Carbonate-Based Adsorbent Using Response Surface Methodology (RSM), Energy & Fuels, 31(5), 5286-5296, 2017.
 45. Hadi Zerehsaz, Ahad Ghaemi, Experimental study of 2-Ethylhexanol manufacturing operation conditions, Materials and Manufacturing Processes, 829-834, 33(8), 2018.
 46. Mostafa Hosseinzadeh, Ahad Ghaemi, Mansur Shirvani, Hydrodynamic Performance Evaluation of a Novel Eductor-Based Type Liquid–Liquid Extractor Using CFD Modeling, Chemical Engineering Research and Design, 126, 19-31, 2017. 
 47. Mohammad Heydarifard, Hassan Pashaei, Ahad Ghaemi, Masoud Nasiri, Theoretical and experimental study of CO2 absorption into Piperazine aqueous solution in a stirrer bubble column, Greenhouse Gases: Science and Technology, under review.         
 48. Hassan Pashaei, Ahad Ghaemi, Masoud Nasiri, Mohammad Heydarifard, Experimental investigation of the effect of nano heavy metal oxide particles in Piperazine solution on CO2 absorption using stirrer bubble column, Energy Fuels, 2018, 32 (2), pp 2037–2052. 
 49. Ahad Ghaemi, Mass transfer and thermodynamic modeling of carbon dioxide absorption into MEA aqueous solution, Polish Journal of Chemical Technology, 19(3), 75-82, 2017.
 50. Maedeh Khaj Amiri, Ahad Ghaemi, Henghameh Arjomandi, Experimental, Kinetics and Isotherm Modeling of Carbon Dioxide Adsorption Using 13X Zeolite, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, Under review.
 51. Ahad Ghaemi, Omid Vahidi, Mehrnush Salehi, Hydrogenation of 2-Ethyl-3-Propylacrolein (EPA) in a catalytic reactor: Experimental, Modeling and Simulation, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, under review.
 52. Mostafa Hosseinzadeh, Mansour Shirvani, Ahad Ghaemi, A Study on Mean Drop Size and Drop Size Distribution in an Eductor Liquid–Liquid Extractor, Separation and Purification Technology, 205-213, 201, 2018.
 53. Neyusha karbalaei, Ahad Ghaemi, Experimental investigation and modeling of CO2 adsorption using modified activated carbon, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, under review.
 54. Mahsa Saeidi, Ahad Ghaemi, exploiting Response Surface Methodology (RSM) as Novel Approach for Optimization of Carbon Dioxide Adsorption by Dry Sodium Hydroxide, Journal of the Chinese chemical society, under review. 
 55. Shima Kazemi, Ahad Ghaemi, Experimental study of carbon dioxide absorption into aqueous Piperazine using a stirred batch reactor, Polish Journal of Chemical Technology, under review.


			
ISC Papers: 
 1. Ehsan Motamedian, Nourollah Kasiri, Ahad Ghaemi, Experimental investigation and modeling of two phase flow in horizontal 90◦ and180◦ bends, Iranian Chemical Engineering Journal, 1387, 28, 49-57.
 2. Akram Rahmati, Ahad Ghaemi, Mohamad Samadfam, Uranium Recovery from Solid Waste of a Uranium Conversion Facility’s Fluorination Reactor by Using Solvent Extraction Method, Journal of Separation and Transport Phenomena, 1390, 22,1, 97-109.
 3. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Azadeh Kiani, Dynamic and nonequilibrium modeling of H2S absorption using Glycol Amine Solution, Journal of Separation and Transport Phenomena, 2010, 21,(1),1-12.
 4. Ahad Ghaemi, Hossein Ghanadzadeh and Mina Pirasteh, Studies on Uranium Recovery From Acidic Waste Using Tri-N-Octyl Amin By Solvent Extraction, Polymers Research Journal, 2012, 6, 3.
 5. Ahad Ghaemi, Fatemeh Hanifpour, Mohamad Maghsudi and Mohamad Samadfam, Preparation of a Uranium Conversion Plant’s Nuclear Waste for Final Disposal by Means of Magnetically Assisted Chemical Separation, International Journal of Chemoinformatics and Chemical Engineering, 2013, 3, 8-18.
 6. Amin Mirzaei, Ahad Ghaemi, Modeling of polyethylene therephthalate Migration in food packing, Iranian chemical Engineering Journal, 2014, Vol. 13, No. 74, 90-115.
 7. 7.Mohammad Reza Mohammadi Jozani; Yaghoub Behjat; Shahrokh Shahhosseini ; Ahad Ghaemi, Hydrodynamics Investigation of the Gas Centrifuge, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, Volume 33, Issue 1, Spring 2014, Page 89-101.
 8. Alireza Ehsani, Ahad Ghaemi, Dynamic simulation and control of microbial cell population in continuous bioreactors, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2014, Vol. 11(2), 3-16.
 9. Ahad Ghaemi, Akram Rahmati., Uranium extraction from solid waste as nitrate complex with D2EHPA, TOPO and their synergistic mixture, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2013, Vol. 10(4), 28-42.
 10. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Azadeh Kiani, Nonequilibrium dynamic modeling of hydrogen sulfide absorption using Diglycolamine solution, Iranian Journal of Chemical Engineering, 45-54, 10, 2013.
 11. Saeid Ranjbar, Ahad Ghaemi, Mathematical modeling for volatile organic compounds removal in a biofilter: model validation and sensitivity analysis, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2013, 10(3), 76-87.
 12. Ahad Ghaemi, Akram Rahmati, Experimental investigation of uranium recovery from fluorination reactor waste using solvent extraction technique, International Journal of Separation for Environmental Sciences, 2, 2013.
 13. Ahad Ghaemi, Hosein Hayer, Modeling of simultaneous heat and mass transfer in hollow fiber membranes, International Journal of Chemical Modeling, 2014, 6(1), 25-39.
 14. Ahad Ghaemi, Hossein Ghannadzadeh, Zynab Asgarpour, Modeling of equilibrium system of Pz-CO2-H2O using neural networks, Farayandno, 1394, 52, 21-36.
 15. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Aliakbar Khoshmaram, Modeling and simulation of gas sweetening process: absorption of CO2 and H2S using MDEA aqueous solution, Farayandno, 1394, 50, 49-66.
 16. Mohsen Keshavarz, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Simulation of extraction of phenol from wastewater by TBP solvent using neural network, Farayandno, 1394, 51, 69-85.
 17. Reza Gholami, Ahad Ghaemi, Mohammad Taghi Sadeghi, Experimental study of carb on dioxide adsorption on 13x zeolite in a fixed bed reactor, Journal of Separation Science and Engineering, 1395, Vol. 8, No. 1, pp. 17-24.
 18. Ahad Ghaemi, Vaheid Hashemzadeh, Shahrokh Shahhosseini,  Nonequilibrium modeling and simulation of reactive absorption of CO2 using ammonia and sodium hydroxide solution, Journal of Separation Science and Engineering, 1394, Vol. 7, No. 2, pp. 43-53.
 19. Amir Hossein Tahershamsi, Ahad Ghaemi, Mansoor Shirvani, Meisam Torab-Mostaedi, Iranian chemical Engineering Journal, 2016, Vol. 14, No. 83, 48-59.
 20. Sahar Sajjadi, Ahad Ghaemi, Isothermal modeling of CO2 and H2S adsorption using Metal Organic Frameworks (MOFs), Iranian chemical Engineering Journal,2016, vol. 15, no. 84, 28-40.
 21. Ahad Ghaemi, Mohammad Hasan Khani, Masoud Nasiri, Mostafa Ghasemi, The Effect of Secondary Distributor on Hydrodynamic of Fluidized Bed Reactor, Iranian chemical Engineering Journal, 2016, Vol. 14, no. 82, 75-84.
 22. 22.Mostafa Mahmoudian, Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Carbonate and oxalate pollutants removal in the Bayer process, Iranian chemical Engineering Journal,2015, Vol. 14, no. 81, 57-69.
 23. 23.Edris Etemad, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Prediction of CO2 mass transfer flux in amine solutions using neural networks, Iranian chemical Engineering Journal,2015, Vol. 14, No. 79, 98-106.
 24. Ahad Ghaemi, Hossien Ghannadzadeh, Zaynab Asgarpuor, Modeling of carbon dioxide solubility in Pz-CO2-H2O system, Iranian chemical Engineering Journal,2015, Vol. 13, No. 76, 69-79.
 25. 25.Mohsen Keshavarz, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Modeling of Phenol Extraction from Wastewater Using Intelligent Techniques, Journal of Water and Wastewater, 2016, 27(4), 62-74.
 26. Mostafa Mahmoudian, Ahad Ghaemi, Hassan Hashemabadi, Parviz Kelidari, Production of alumina catalyst support, using aluminum hydroxide and sodium aluminate solution, Journal of applied research in chemistry, 1395, 10, 59-64.
 27. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Yagoub Bahjat, Nafiseh Esmaeilzadeh, Simulation of carbon dioxide adsorption in a fluidized bed reactor, Farayandno, 1396, xxx.
 28. Mostafa Mahmoudian, Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, Experimental Study of
 29. Ahmad Reza Shirvani, Ahad Ghaemi, Meisam Torab Mostaedi, Experimental Study of Drop Size in Kuhni Extraction Column, Petrolium Research, 2016, 26(2), 137-145.
 30. Mohsen Keshavarz, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Prediction of phenol adsorption by sawdust from wastewater using intelligent methods, Journal of Environmental Science and Technology (JEST), 2017, xxx.
 31. Ahad Ghaemi, Sahar Sajjadi, Kinetics and mechanism of metals removal in water and wastewater treatment by dolomite adsorbent, Journal of Environmental Science and Technology (JEST), 2017, xxx.
 32. Amir Hossein Tahershamsi, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Modeling and Simulation of Kuhni Extraction Column Using Rate-Based Model, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, 2016, 4, 53-67.
 33. Ahad Ghaemi, Vahid Hashemzadeh, Shahrokh Shahhosseini, Experimental Investigation of Reactive Absorption of Carbon Dioxide into Aqueous NH3+H2O+NaOH Solution, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, Accepted.
 34. Ahmad Reza Shirvani, Ahad Ghaemi, Meisam Torab Mostaedi, Experimental investigation of flooding and drop size in a Kühni extraction column, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, Under review.
 35. Ahad Ghaemi, Unsteady-state film model: simultaneous reactive absorption of two gases, Farayandno, Under review.
 36. Sahar Sajjadi, Ahad Ghaemi, Modeling of two parameters isotherm of CO2 and H2S adsorption using Metal Organic Frameworks (MOFs), Farayandno, Under review.
 37. Ebrahim Arab, Ahad Ghaemi, Meisam Torab Mostaedi, Mehdi asadollahzadeh, Experimental Study of Holdup and Slip velocity in a Kuhni Extraction Column, Farayandno, 1396, xxx.
 38. Mohsen Keshavarz, Ahad Ghaemi, Mansur Shirvani, Prediction of Dispersed Phase Holdup in a Kühni Extraction Column using Artificial Neural Network (ANN), Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE), under review.
 39. Fahimeh Mirzaei, Ahad Ghaemi, Thermodynamic and mass transfer modeling of CO2 absorption in MDEA-MEA solution, Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran (NSMSI), under review.
 40. Mohammad Heydarifard, Ahad Ghaemi, Mansour Shirvani, Numerical Simulation Of Two-Phase Flow In Bubble Column By Space-Time Conservation Element And Solution Element (Cese) Method, Journal of Modares Mechanical Engineering, under review.
 41. Ahad Ghaemi, Salman Movahedirad, Mohammadreza Jamali, Mathematical modeling of olefin plant C2 hydrogenation reactor (Amir Kabir petrochemical complex), Iranian Chemical Engineering, under review.
   Conference Papers:
 1. Ahad Ghaemi and Shahrokh Shahhosseini, A dynamic model for reaction absorption column, Chemical Engineering Conference, 7th Chemical Engineering Conferences, Tehran, Iran, 2001.
 2. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini and M. T. Sadeghi, A New Dynamic Model for Reaction Absorption Packed Column, 8th Chemical Engineering Conferences, Mashhad, Iran, 2002.
 3. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini and M. T. Sadeghi, A New Dynamic Model for Reaction Absorption processes, Chemical Engineering Conferences, Thailand, 2003.
 4. Ahad Ghaemi, Yagoub Bahjat, Sh. Shahhosseini, Thermodynamic modeling of vapor-liquid Equilibria for NH3-CO2-H2O electrolyte solution, 9th Chemical Engineering Conference, Zahedan, Iran, 2005.
 5. Ahad Ghaemi, Ehsan Motamedian, N. Kasiri, Experimental investigation and modeling of two phase flow in horizontal 90◦ and180◦ bends, 1st Iranian pipe& pipeline conference, Tehran –Iran- July 17-18, 2007.
 6. Ahad Ghaemi, Shahrokh Shahhosseini, M. Ghannadi, Prediction of vapor liquid Equilibria in aqueous electrolyte solution using neural networks, the first Iranian thermodynamic conference, Esfahan-Iran, October 30-31, 2007.
 7. Ahad Ghaemi, M. Ghannadi and Sh. Shahhosseini, Modeling of vapor-liquid equilibrium in gas-aqueous electrolyte system using artificial neural network models, 6th European Congress of Chemical Engineering –, Copenhagen 16-21 September 2007.
 8. Ahad Ghaemi, Sh. Shahhosseini, M. Ghannadi, A new dynamic Nonequilibrium model for reactive separations, 12th Chemical Engineering Conference, Sahand University, Tabriz, Iran, 2008.
 9. Ahad Ghaemi, Sh. Shahhosseini, M. Ghannadi, Nonequilibrium stage modeling of carbon dioxide absorption by partially carbonated ammonia solution, 12th Chemical Engineering Conference, Sahand University, Tabriz, Iran, 2008.
 10. Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, S. J. Safdari, , Experimental Investigation of Phase Inversion in a Hanson Mixer-Settler, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Kish Island, Iran, 16-20 November, 2009.
 11. Ahad Ghaemi, Meisam Torab-Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, M. Ghannadi, Kinetics and absorption rate of CO2 into partially carbonated ammonia solutions, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Kish Island, Iran, 16-20 November, 2009.
 12. Ahad Ghaemi, Hosein Ghanadzadeh, Ali Ghanadzadeh, S. Abbasnejad, Study of phase equilibria of ternary system of (water+ acid propionic+ toluene) and (water+ acid propionic+ p.xylene) at 303.2 K, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish Island, Iran, 16-20 November, 2009.
 13. Ahad Ghaemi, Sh.ahrokh Shahhosseini, Meisam Mostaedi, Hadi Niknafs, Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium for H2S-DGA-H2O System Using Neural Network, 13th National Iranian Chemical Engineering Congress, Kermanshah, Iran, October, 2010.
 14. Ahad Ghaemi M. Torab-Mostaedi, Jaber Safdari, Prediction of slip velocity in pulsed sieve plate extraction columns, 13th National Iranian Chemical Engineering Congress, Kermanshah, Iran, October, 2010.
 15. Ahad Ghaemi, Azra Tabibi, Sohrab Esfanjani, Removal of undesirable gases by reactive absorption process, 14th International oil, Gas & Petrochemical Congress 19-20 May 2010, Tehran, Iran.
 16. Ahad Ghaemi, Hadi Niknafs, Meisam Mostaedi, Shahrokh Shahhosseini, Dynamic Modeling and simulation of CO2 absorption process, the second separation conference, Kerman, Iran, 2010.
 17. Mohammad H. Tavassoli-Rizi, Salman Movahedirad, Ahad Ghaemi, How different gas injection patterns change the bubble size distribution in gas-solid fluidized beds? The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) Shiraz, Iran, 26-28 December, 2015.
 18. Hasan Pashaei, Masoud Nasiri, Ahad Ghaemi, Investigation of the ways to prevent hydrate formation in the gas andcondensate pipeline, 3th international confrance on new research achivments in chemistry and chemical engineering, Mehr 2 ,1395, Amirkabir university.
   
 19. احد قائمی، هادی نیک نفس، میثم تراب مستعدی، شاهرخ شاه حسینی، مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی فرآیند جذب دی اکسیدکربن، دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، اردیبهشت 1389.
 20. شاهرخ شاه حسینی، محمد حسین خدایی، احد قائمی، رضا نوری زاده، مدلسازی جداسازی گازهای اسیدی از گاز ترش با استفاده از حلال ترکیبی سولفینول(فیزیکی-شیمیایی)، سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1390.
 21. احد قائمی، میثم تراب-مستعدی، حسین قنادزاده بررسی تجربی سینتیک و ترمودینامیک جذب کبالت توسط پودر دولومیت، سومین کنفرانس ملی ترمودینامیک، رشت، دانشگاه گیلان، 1390.
 22. احد قائمی، میثم تراب-مستعدی، حسین قنادزاده، بررسی تجربی سینتیک و ترمودینامیک حذف فلزات سنگین توسط پرلیت، سومین کنفرانس ملی ترمودینامیک، رشت، دانشگاه گیلان، 1390.
 23. فاطمه حنیف پور، احد قائمی، محمد صمد فام، استخراج حلالی، اورانیوم از پسماند جامد C48SJ001 کارخانه UCF اصفهان با استفاده از حلال TBP، پنجمین همایش مشترک مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، 1390.
 24. مهرنوش محمدی، احد قائمی، مهدی اسداله زاده، علیرضا همتی، بررسی روش های مدلسازی در فرآیند به وسیله جاذب های زیستی، سومین همایش مدیریت پساب و پسماند صنعتی در صنایع نفت و انرژی، تهران، 1391.
 25. احد قائمی، امین میرزائی، مدل سازی مهاجرت پلی اتیلن ترفتالاتی از بسته بندی ها به داخل مواد غذایی، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 26. احد قائمی، محمد امین ثباتی، شاهرخ شاه حسینی، شبیه سازی جذب همزمان دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن توسط محلول متیل دی اتانول آمین در ستون ساختاری، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 27. احد قائمی، اکرم رحمتی، استخراج اورانیوم از پسماند با استفاده از حلال تری بوتیل فسفات(TBP)، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 28. احد قائمی، میثم تراب- مستعدی، مهدی اسداله زاده، اندازه گیری ضریب انتقال جرم و اندازه قطره در ستون استخراجی دیسک دونات ضربه ای، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 29. احد قائمی، محمد امین ثباتی، شاهرخ شاه حسینی، مدل‌سازی فیلمی جذب واکنش دار همزمان دو گاز، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 30. احد قائمی، مصطفی قاسمی، تأثیر توزیع کننده ثانویه بر قطر حباب‌ها در راکتورهای بستر سیال، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 31. احد قائمی، اکرم رحمتی، بررسی پارامترهای موثر بر جذب اورانیوم با استفاده از رزین 910-IRA، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف، 25-27 مهرماه 1391.
 32. احد قائمی، حسین مظفری، مژگان معقول، مدل سازی جذب اریترومایسین در رزین sepabeads sp 825،  نهمین همایش ملی دانشجوئی مهندسی شیمی ایران، 20 شهریورماه 1391 .
 33. احد قائمی، مژگان معقول، حسین مظفری، مدل سازی بایوراکتور اسید سیتریک و مطالعه پارامترهای آن، نهمین همایش ملی دانشجوئی مهندسی شیمی ایران، 20 شهریورماه 1391.
 34. سمیه نوروز بهاری، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی، بررسی فناوریهای مختلف جداسازی گاز دی اکسیدکربن، اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 1392، تهران
 35. سمیه نوروز بهاری، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی، بررسی کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به روش جذب واکنشی در حلال های شیمیایی، فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع، 1392.
 36. وحید هاشم زاده، احد قائمی، مدل سازی و شبیه سازی حلالیت دی‌اکسیدکربن در سیستم الکترولیتNH3-NaOH-CO2-H2O، اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک، 1392،
 37. احد قائمی، هاشم زاده، مدلسازی و شبیه سازی سیستم تعادلیPz-CO2-H2O با استفاده از مدل ترمودینایکی الکترولیت پیتزر، اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک، 1392،
 38. سمیه نوروز بهاری، احد قائمی،  مروری بر حلال های مورد استفاده در جداسازی گازهای اسیدی سولفید هیدروژن ودی اکسید کربن، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، 1392.
 39. علیرضا همتی، منصور شیروانی، میثم تراب مستعدی، احد قائمی، مطالعه و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرمی ستون‌های مکانیکی همزن‌دار در فرایند استخراج مایعمایع، نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی.
 40. نفیسه اسماعیل زاده، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی، مطالعه و بررسی جاذب های زئولیتی برای جذب سطحی دی اکسیدکربن، کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت، 1392.
 41. سمیه نوروز بهاری، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی، بررسی روش های مدل سازی جذب واکنشی گاز دی اکسیدکربن در برج های پر شده، فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست، 29 آبان- دانشگاه شریف، 1392.
 42. مهدی اسداله زاده، شاهرخ شاه حسینی، میثم تراب مستعدی، احد قائمی، علیرضا همتی، مطالعه و بررسی فرآیندهای استخراج واکنش دار، نخستین همایش مهندسی فرآیند
  در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 1392.
 43. احد قائمی، محمد محمدی جوزانی، شاهرخ شاه حسینی، یعقوب بهجت، شبیه سازی CFD سانتریفیوژ گازی، پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، 31 اردیبهشت 1393، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 44. احد قائمی، نفیسه اسماعیل زاده، شاهرخ شاه حسینی، شبیه­سازی CFD راکتور  بستر سیال جذب دی­اکسیدکربن، پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، 31 اردیبهشت 1393، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 45. مصطفی حسین زاده، منصور شیروانی، احد قائمی، دینامیک سیالات محاسباتی در فرآیند استخراج مایع-مایع، ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیائی و نفت، 6 خردادماه 1394، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 46. حسن پاشائی، مسعود نصیری، احد قائمی، مروری بر اثر حضور نانوذرات در محلول های آمینی در جذب گاز دی اکسیدکربن، چهارمین همایش ملی فناوری نانو: ازتئوری تا کاربرد، 15 بهمن 1394، اصفهان
 47. حسن پاشائی، مسعود نصیری، احد قائمی، کاربرد نانو اکسیدهای آهن، آلومینا و منیزیم در حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی، چهارمین همایش ملی فناوری نانو: ازتئوری تا کاربرد، 15 بهمن 1394، اصفهان.
 48.  شیروانی، محسن کشاورز ترک، مرضیه عابدی، احد قائمی، کاربرد روش های هوشمند در بررسی موجودی فاز پراکنده در ستون استخراج مایع - مایع کوهنی، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، سال 1395. < dir="RTL" > شیروانی، محسن کشاورز ترک، مرضیه عابدی، احد قائمی، مدل سازی فرآیند ریفورمینگ بخار آب متانول جهت تولید هیدروژن با استفاده از روش های هوشمند، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، سال 1395.
کتب منتشر شده
 • مهندسی واکنش‌های شیمیایی، انتشارات اندیشه سرا، سال چاپ 1391.
 • کاربرد فناوری بستر سیال در فرآوری مواد، انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سال چاپ 1392.
 • کتاب مرجع مهندسی هسته ای، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال چاپ 1396.
 • اصول و مبانی استخراج با حلال، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال چاپ 1396.
 • محاسبات مهندسی شیمی با MATLAB (در حال ویراستاری)
 
پروژهای صنعتی و تحقیقاتی
 • طراحی و ساخت و راه اندازی پایلوت جذب گازها، پژوهشگاه علوم و فنون، 1385
 • طراحی، ساخت دستگاه های استخراج مایع-مایع، پژوهشگاه علوم و فنون، 1388
 • شبیه سازی فرآیند جذب دی اکسیدکربن توسط محلول کربنات آمونیومی در برج های پرشده، با حمایت شرکت پژوهش و فناوری شرکت ملی پتروشیمی ایران، اتمام سال 1389
 • ساخت کامپوزیت مس– نیوبیوم و کاربرد آن به عنوان شیلدینگ، پژوهشگاه علوم و فنون، 1389
 • تولید نتیرات اورانیل خالص از پساب های ترکیبات اورانیومی، پژوهشگاه علوم و فنون، 1389
 • مطالعه روش های تولید کاربید بور و زینتر برای تولید قرص کاربیدبور، پژوهشگاه علوم و فنون، اتمام 1389
 • مطالعه اثرات تابش نوترونی بر مشخصه های کاربید بور، پژوهشگاه علوم و فنون، اتمام 1389
 • تولید دانش فنی میله های کنترل کاربید بور، پژوهشگاه علوم و فنون، 1390
 • حذف فلزات سنگین از پساب ها با استفاده از جاذب دولومیت، پژوهشگاه علوم و فنون، 1390
 • طراحی و ساخت استخراج کننده های دیسک چرخان RDC، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سال اتمام 1394
 • ساخت راکتور و مطالعه تجربی فرآیند تولید دو اتیل هگزانول، شرکت بیستون، سال اتمام 1395
 • طراحی و ساخت استخراج کننده های اداکتوری، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سال اتمام 1397
 • مدل­سازی و شبیه­سازی جذب واکنشی دی اکسید کربن، با حمایت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، سال اتمام 1395.
 
داوری مقالات و عضویت در هیات تحریریه
 • عضو هیات تحریریه نشریه مهندسی شیمی ایران، انجمن مهندسی شیمی ایران
 • عضو هیات داوران پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی معدنی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو هیات داوران هفتمین دوره مسابقات کمیکار کشوری، دانشگاه کاشان
 • عضو هیات داوران بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو هیات داوران کمیته علمی جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری. مدیریت جهانی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران -  انجمن مهندسی شیمی ایران
 • داور مقالات نشریه مهندسی شیمی ایران
 • عضو هیات داوران بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
 • داور مقالات نشریه علوم و مهندسی جداسازی
 • داور مقالات مجله نشریه مواد پر انرژی
 • داور مقالات نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • Journal of Magnetism and Magnetic Materials
 • Iranian Journal of Chemical Engineering(IJChE)
 • Desalination and Water Treatment
 • Journal of Hazardous Materials
 • Chemical Engineering Research and Design
 • Chemical Engineering Communications
 • Industrial & Engineering Chemistry Research
 • Environmental Earth Sciences
 
 
پروژه­های تحصیلات تکمیلی هدایت شده
رساله های دکتری
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ اتمام سمت
1 مهدی اسداله زاده مطالعه تجربی پارامترهای هیدرودینامیکی و ضرایب انتقال جرم در یک ستون استخراج اولدشو- راشتون 1394 استاد مشاور
2 علیرضا همتی بررسی تجربی و مدل‌سازی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرمی در یک ستون استخراج دیسک چرخان مشبک 1394 استاد مشاور
3 سمیه نوروزبهاری مدلسازی و شبیه‏سازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط جذب واکنش دار 1395 استاد مشاور
4 حسن پاشائی مطالعه تجربی اثر نانو محلول های آمینی در جذب دی اکسیدکربن با استفاده از ستون حبابی 1397 استاد رهنما
5 محسن امیری بررسی تجربی و  شبیه‌سازی ریاضی جداسازی دی‌اکسید کربن از جریان گازهای احتراقی بوسیله فرایند جذب سطحی بوسیله دستگاه بسترسیال چرخشی 1397 استاد مشاور
6 مصطفی حسین زاده مطالعه تجربی پارامترهای هیدرودینامیکی دستگاه استخراج مایع مایع اداکتوری 1397 استاد رهنما
7 متین عزیزی تهیه نانو ذرات نقره در مقیاس آزمایشگاهی با بهره­گیری از عصاره آبی گیاهان با پتانسیل رفتار ضدباکتری 1397 استاد مشاور
8 حسام الدین گرزین مدل‌سازی و مطالعه تجربی فرآیند استخراج حلالی عناصر Pr و Nd فعال استاد رهنما
9 حمید رمضانی پور مطالعه تجربی و مدل­سازی جذب دی­اکسید کربن با استفاده از شبکه­های پلیمری نانو متخلخل فعال استاد رهنما
10 مهسا سعیدی جذب سطحی دی اکسیدکربن با استفاده از جاذب های هیدرواکسیدی فعال استاد رهنما
11 شیما کاظمی مطالعه تجربی اثر نانو ذرات اکسیدی و محلول های ترکیبی آمینی بر میزان جذب دی اکسیدکربن فعال استاد رهنما
12 نیوشا کربلائی اصلاح جاذب های جامدکربن فعال، آلومینا فعال و سیلیکاتی با محلول هیدروکسیدهای قلیایی به منظور جذب بهینه دی اکسیدکرین فعال استاد رهنما
13 فاطمه طاهری مطالعه تجربی و مدل‌سازی جذب سطحی گاز دی‌اکسید کربن توسط نانوجاذب پایه هالوسیت اصلاح یافته آمینی فعال استاد رهنما
 
 
دفعات مشاهده: 20840 بار   |   دفعات چاپ: 1131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4419