[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Mechanical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آيين نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده مهندسی مکانيک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

پست الکترونيکی:

meresearch@iust.ac.ir

..
سيستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانيک جامدات تجربی و ديناميک

..
:: حبيب نژاد ::
AWT IMAGE

  

  نام: دکتر محرم حبيب نژاد کورايم

  رتبه علمی: استاد

  تلفن: 50-77240540 داخلی: 2904

  فاکس: 77240488

  پست الکترونيکی : hkorayem AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران

  

دانشگاه های محل تحصيل 

  

 • دکترا ، دانشگاه ولنگنگ استراليا
 • فوق ليسانس، دانشگاه صنعتی اميرکبير، ايران
 • ليسانس، دانشگاه صنعتی اميرکبير، ايران 

    

    زمينه های تحقيقاتی 

 • رباتيک
 • نانو رباتيک
 • ديناميک تجربی 

   

  Positions held (including research fellowships, professional experience etc.)
  • 2003- present: Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
  • 1998- 2003: Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
  • 1994-1998: Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
  • 1995 - present: Part Time Professor, Mech. Eng. Dept., Azad University
  • 1993 - 1994: Research Assistant & Lab Supervisor, University of Wollongong, Wollongong, Northfield Ave, 2522, NSW, Australia
  • 1981- 1985: Design and Work as a Machinist in University Laboratory, Tehran Polytechnic University, Tehran, Iran
  • 1986- 1989: Research Fellow in Shahabadi Research Center, Tehran, Iran .

    

    Academic Qualifications:

  • 1990- 1994: University of Wollongong, Wollongong, Australia, Received PhD. in the Applied Mechanics.

   TOPIC: Dynamics of flexible manipulators and applications to determine load carrying capacity.

  • 1986- 1988: Tehran Polytechnic University of Technology, Tehran, Iran, Received M.Sc. in the Solid Mechanics.

   Courses: Advance Numerical Method Continuum Mechanics, Theory of Plates and Shells, Seminar, Advance Mathematics. Finite Element, Advance Vibration, Gas Dynamics, Robotic Project.

  • 1980- 1986: B.E., Tehran Polytechnic University of Technology, Tehran, Iran.

   Courses (Major): Dynamics, Thermodynamics, Strength of Materials, Design of Machine Elements, Fluid Mechanics, Machine Dynamics, Heat Transfer, Materials Science, Methods of Engineering Design, Automatic Control, Measurement and Control Systems, Manufacturing Methods, Design of Machine Tools, and Bearing and Lubrication, etc.

   

    Professional Teaching Experience:

  • 1994 - present: Mechanics of Solids I, Mechanics of Solids II, Mechanics of Solids Lab, Robotics, Dynamics, Advanced Dynamics, Advanced Mathematics, Mathematica, Iran University of Science & Technology.
  • 1990-1994: PhD student and Part-time Tutor (Teaching Assistant) in Dynamics, Mechanics of Solids, Experimental Engineering, Control System, Engineering Dynamics, Machine Dynamics, etc, University of Wollongong, Australia

   

    Memberships in Professional Societies:

   

  • Member of ISME, Iran
  • Reviewer for Journal of Dynamic System, Measurement and Control (ASME)
  • Reviewer for AmirKabir Journal of Science & Technology
  • Reviewer for Iranian Journal of Science & Technology
  • Reviewer for International Journal of Engineering
  • Reviewer for Mechanism and Machine Theory

   

   

    Administration / Management:

    I was chairman of the Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Engineering Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers to be held at Iran University of Science & Technology, May 1998. Chairman of the Third Annual Research Seminar to be held at Iran University of Science & Tech. 1999. Chairman of the Fourth Annual Research Seminar to be held at Iran University of Science & Technology, June 2000. Chairman of the Researches on Third Development Seminar to be held at Iran University of Science & Technology, 2000.

   

    Management (including Budget Management)

    I have been managing of 30 externally funded projects over a period of 18 years which includes budgeting and managing research assistants, supervising 200 postgraduate student and taking responsibilities for ordering materials and equipment’s and budgeting their requirements in relation to funds.

   

  • 2010- 2012 Postgraduate Coordenator of Mech. Eng. Dept., Iran Uni. of Science & Technology
  • 2008- 2010 Head of Mech. Eng. Dept., Iran University of Science & Technology
  • 2006- 2008 Chair of Solid Design Department, Iran University of Science & Technology
  • 1998- 2004 University General Research Coordinator, Iran University of Science & Technology
  • 1994- 1998 Associate Dean for Research in Mechanical Engineering Department, Iran University of Science & Technology.
  • 1994- 1998 Engineering Faculty Representative on Liberty Committee.
  • 1995- 1997 Engineering Faculty Representative to Department of Biomechanics.
  • 1994- 1997 Coordinator for Research Fund, Seminars.
  • 1994- 2000 Acted as a Member of Automotive Committee in Ministry of Industry.

   

   

    PUBLICATIONS

   

   مقالات ژورنال

  • [1] Y. Yao, M. H. Korayem, and A. Basu, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulator for a Given Dynamic Trajectory,” International Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 10, No. 4, pp. 301-309, 1993.
  • [2] M. H. Korayem, Y. Yao, and A. Basu, “Application of Symbolic Manipulation to Inverse Dynamics and Kinematics of Elastic Robot,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 9, No. 4, pp. 343-350, 1994.
  • [3] M. H. Korayem, and A. Basu, “Formulation and Numerical Solution of Elastic Robotic Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities,” Robotica Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 253-261, 1994.
  • [4] M. H. Korayem, “Automated Symbolic Modeling of Flexible Manipulators with Application in Trajectory Optimization,” International Journal of Eng. Science, Vol. 5, No. la, pp. 17–34, 1994.
  • [5] M. H. Korayem, and Basu, A., “Dynamic Load Carrying Capacity of Robotic Manipulators with Joint Elasticity Imposing Accuracy Constraints,” Robotics and Autonomous Systems, Vol. 13, No. 3, pp. 219-229, September 1994.
  • [6] M. H. Korayem, and A. Basu, “Optimal Load of Robotic Manipulator with Joint Elasticity Using Accuracy and Actuator Constraints,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 10, No. 6, pp. 427 - 435, 1995.
  • [7] M. H. Korayem, “PC-Based Symbolic Modeling and Dynamic Simulation for Flexible Manipulators,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. 6, No. 24, pp. 37- 49, 1995.
  • [8] M. H. Korayem, and A. Basu, “Automated Fast Symbolic Modeling of Robotic Manipulators with Compliant Links,” International Journal on Scientific Computing & Modeling, Vol. 22, No. 9, pp. 41- 55, 1995.
  • [9] M. H. Korayem, “The Kinematics of Closed Loop Robotic Manipulators Using Kane’s Method, “International Journal of Engineering Science, Vol. 6, No. la, pp. 11- 26, 1995.
  • [ 10 ] M. H. Korayem , “Optimal Trajectory of Flexible Manipulator with Maximum Load Carrying Capacity,” International Journal of Engineering, Vol. 8, No. 4, pp. 221- 232, 1995.
  • [11] M. Esmaili, F. Naghdy, and M. H. Korayem, “Soft Fruit Grading and Handling: A Robotic Approach,” Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 299 - 317, 1996.
  • [12] M. H. Korayem, and A. Basu, “The Effect of Friction on the Formulation and Numerical Solution of Elastic Manipulators,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. 6, No. 24, pp. 37- 49, 1996.
  • [13] M. H. Korayem, “Dynamic Analysis of Robotic Manipulators with Flexible Link,” International Journal of Engineering Science, Vol. 6, No. la, pp. 11- 26, 1997.
  • [14] M. H. Korayem, “Experimental Investigation and Mathematical Models for Gas Metal Arc Welding Process,” International Journal of Engineering Science, 1997.
  • [15] M. H. Korayem, “The Influence of Changing a Robot’s Geometrical Parameters on its Optimal Dynamic Performance,” International Journal of Engineering Science, Vol. 10, No. 5, pp. 107-121, 1999.
  • [16] م. حبيب نژاد، "تجزيه و تحليل رفتار ديناميکی ربات تحت مسيرهای متفاوت سرعت"، مجله بين المللی علوم مهندسی، شماره 6، جلد 11 صفحه 149-145، 1379.
  • [17] M. H. Korayem, “Simulation and Experimental Development of Atlas II Robot”, International Journal of Engineering Science, Vol. 11, No. 5, pp. 41-50, 2000.
  • [18] M. H. Korayem, “Kinematics and Dynamic Modeling of the Human Shoulder,” International Journal of Engineering, Vol. 14, No. 3, pp. 247-254, 2001.
  • [19] M. H. Korayem, “A Robotic Software Package for Autonomous Wheeled Mobile Robot” International Journal of Engineering Science, Vol. 12, No. 2, pp. 151-162, 2001.
  • [20] M. H. Korayem, and A. Basu, “An Educational Autonomous Wheeled Mobile Robot: Measurement of Accuracy”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 246-250, 2002.
  • [21] A. Basu, M. H. Korayem, “A New Mechanical Design Optimization of Servomotor with Respect to Performance,” Amirkabir Journal of Science & Technol. , Vol. 13, No. 52, pp. 136-142, 2002.
  • [22] M. H. Korayem, A. Basu, “Mathematical Modeling and Simulation of Differentially Wheeled Mobile Robots Dynamic Equations”, Int. Journal of Applied Science and Computations, Vol. 10, pp. 30-37, 2003.
  • [23] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Maximum Allowable Load on Wheeled Mobile Manipulators Imposing Redundancy Constrains”, Iranian J. of Eng., Vol. 16, No3, pp. 279-292, 2003.
  • [24] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Maximum Allowable Load on Wheeled Mobile Manipulators Imposing Redundancy Constrains”, Robotics and Autonomous Systems, No. 44, pp. 151-159, 2003.
  • [25] M. H. Korayem, and Sh. Kazemi, “An Algorithm for Design of Industrial Robotic Flexible, Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 3, pp.1-16, 2003.
  • [26] M. H. Korayem, "Implementation of PLC Simulation for Robotics Multimedia Courseware”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 4, pp. 45-60, 2003.
  • [27] M. H. Korayem, A. Basu, “Modeling of Muscle Activity of the Shoulder Mechanism”, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 27 B3 , pp.469-480, 2003.
  • [28] M. H. Korayem, and Gariblu, “The Effect of Base Replacement on Load Carrying Capacity of Robotic Manipulators,“ International Journal of AMT, Vol.23, No. 1, pp. 28-38, 2004.
  • [29] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu, “Analysis of Kinematic Redundancy and Constraints on Robotic Mobile Manipulators”, Amirkabir Journal, Vol. 15, No. 57-B, pp. 16-28, 2004.
  • [ 30 ] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu “Optimal Load of Flexible Joint Mobile Manipulators: Considering Overturning Stability Constrains“, Iranian J. of Eng. , Vol. 17, No. 2, pp. 193-204, 2004.
  • [31] M. H. Korayem, and Gariblu, “Maximum Allowable Load of Mobile Manipulator for a Given Two End-points of the End-effector”, Int. J. of AMT, Vol. 24, No. 9-10, pp. 743–751, 2004.
  • [ 32 ] M. H. Korayem, and Gariblu, “Analysis of Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities”, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 48, No. 2-3, pp. 63-76, 2004.
  • [ 33 ] M. H. Korayem, H. Gariblu, and A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Base Flexible Joint Manipulators,“ International Journal of AMT, Vol. 25, No. 1-2, pp. 62-70, 2005.
  • [34] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “The Roll of Base Mobility on DLCC of Robotic Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 15, No. 4, pp. 53-63, 2004.
  • [ 35 ] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu, “Optimal Trajectory of Mobile Manipulators with Maximum Load Carrying Capacity”, Amirkabir Journal, Vol. 15, No. 60, pp. 16-28, 2005.
  • [ 36 ] M. H. Korayem, K. Khoshhal, A. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Simulation and Experiment for Performance Tests of Robot”, Inter. Journal of AMT, Vol.25, No. 11-12, pp. 1218-1231, 2005.
  • [ 37 ] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Optimal Load of Elastic Joint Mobile Manipulators Imposing Overturning Stability Constraint”, Inter. Journal of AMT, Vol.26, No. 5, pp. 638-644, 2005.
  • [ 38 ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, “Experimental Analysis for Measuring Errors in Wheeled Mobile Robots“, Iranian J. of Eng, Vol. 18, No. 2, pp. 193-204, 2005.
  • [39] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu “Mathematical Analysis of Kinematic Redundancy and Constraints on Robotic Mobile Manipulators”, Int. Journal of Applied Science and Computations, Vol.12, No. 2, pp. 83-96, 2005.
  • [ 40 ] M. H. Korayem, H. Gariblu “Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities”, Mobile Robots: New Research, Nova Science Publishers, Inc., pp. 369-381, 2005.
  • [ 41 ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, and A. Nakhai, “Design, Modeling and Experimental Analysis of Wheeled Mobile Robots”, International Journal of AMT, Vol. 28, No.3-4, pp. 403-416, 2006.
  • [ 42 ] M. H. Korayem, “Effect of Dynamic Balancing on the Performance Characteristics of an Articulated Robot”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 3, pp.1-16, 2006.
  • [43] M. H. Korayem, N. Shiehbeiki, and T. Khanali, “ Design, Manufacturing and Experimental Tests of Prismatic Robot for Assembly Line ”, International Journal of AMT, Vol. 29, No.3-4, pp. 379-388, 2006.
  • [ 44 ] M. H. Korayem, F. Davarpanah, H. Gariblu, “Load Carrying Capacity of Flexible Joint Manipulator with Feedback Linearization”, International Journal of AMT, Vol. 29, No.3-4, pp. 389-397, 2006.
  • [ 45 ] M. H. Korayem, S. E. Farahmandpour, and S. A. Hashemi, “Optimal Actuator Sizing and End Point Deformation for Mobile Robotic Manipulators with Elastic Joint Based on Load Criteria”, Inter. Journal of AMT, Vol. 30, No.3-4, pp. 357-368, 2006.
  • [ 46 ] H. Gariblu, M. H. Korayem, “Trajectory Optimization of Flexible Mobile Manipulators”, Robotica Journal, Vol. 24 , Issue 03 , pp 333-335, 2006.
  • [ 47 ] M. Ghayoumi, P. Porkar and M. H. Korayem , “ Correlation Error Reduction of Images in Stereo Vision with Fuzzy Method and Its Application on Cartesian Robot “, Lecture Notes in Computer Science , Inc., Vol. 4304, pp. 1271-1275, 2006 .
  • [48] M. H. Korayem, and A. Pilechian, “Maximum Allowable Load of Elastic Joint Robots: Sliding Mode Control Approach”, Amirkabir J. of Science & Technol. , Vol. 17, No. 65, pp. 75-82, 2007.
  • [ 49 ] M. H. Korayem, F. Heidari, and A. Aliakbarpour, “Simulation and Experimental Tests of Robot Using Feature-Based and Position-Based Visual S ervoing Approaches “, Industrial Robotics : Programming, Simulation and Applications , Pro literatur Verlag, Inc., pp. 471-492, 2007 .
  • [ 50 ] M. H. Korayem, F. Heidari, “ Simulation of Visual Servoing Control and Performance Tests of 6R Robot Using Image-Based and Position-Based Approaches “, Vision Systems, Science Publishers, Inc., 2007 .
  • [51] M. H. Korayem , P. Peydaie, and Azimi “Investigation on Effect of Different Parameters in Wheeled Mobile Robot Error”, International Journal of Engineering Science, Vol. 20, No. 2, pp. 195-210, 2007.
  • [52] M. H. Korayem, A. Heidari and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Dynamic Load of Flexible 2-Link Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, JAST, Vol. 4, No. 3, pp. 1-12, 2007.
  • [53] M. H. Korayem, and M. Shokri “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity of 6UPS-Stewart Platform Manipulator”, Scientia Iranica, Vol. 15, No. 1, pp. 131-143, 2008.
  • [54] M. H. Korayem, R. Ahmadi, N. Jaafari, Y. Jamali, M. Kiomarsi, and A. Habibnejad “Design, Modeling, Implementation and Experimental Analysis of 6R Robot”, Inter. Journal of Engineering Science, Vol. 21, No. 1, pp. 71-84, 2008.
  • [55] M. H. Korayem, and Iravani, “Improvement of 3P & 6R Mechanical Robots Reliability and Quality”, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol. 24, pp. 472-487, 2008.
  • [56] M. H. Korayem , A . Heidari, and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Load of Flexible Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. 36, No.5-6, pp. 606-617, 2008.
  • [57] M. H. Korayem, K. Khoshhal, and H. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Experiment: Measurementof Path Related Characteristics“, Inter. Journal of Applied Science, Engineering and Technology, Vol. 2, No. 4, pp. 170-174, 2006.
  • [58] M. H. Korayem , and A. Nikoobin, “Maximum Payload for Flexible Joint Manipulators in Point-to-Point Task Using Optimal Control Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. 38, No. 9, pp. 1045-1060, 2008.
  • [59] M. H. Korayem, R. Haghighi , “Nonlinear Disturbance Observer for Robot Manipulators in 3D Space”, ICIRA 2008, Part I, Lecture Notes in Computer Science LNAI 5314, pp. 14–23, 2008.
  • [60] M. H. Korayem, H. Rahimi, “Trajectory Optimization of Flexible Mobile Manipulators Using Open-Loop Optimal Control Method”, ICIRA 2008, Part I, Lecture Notes in Computer Science LNAI 5314, pp. 54–63, 2008.
  • [61] M. H. Korayem, V. Ehtemam, R. Sabzevari, M. Madani, and V. Azimirad, “An Intelligent Vision System on a Mobile Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 21, No. 3, pp. 279-294, 2008 .
  • [ 62 ] M. H. Korayem , A . Heidari, and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Load of Flexible Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. 36, No.9-10, pp. 1010-1021, 2008.
  • [63] M. H. Korayem, S. Nourbakhsh , “6R Robots; How to Guide and Test Them by Vision?”, Communications in Computer and Information Science CCIS Journal , 2008.
  • [64] F. Mohandesi, M. H. Korayem, “Analysis of a Micro-Nano Manipulator for Tele-Operation”, Proceedings of the 1st Wseas International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics , pp. 255-258 , 2008.
  • [ 65 ] M. H. Korayem , and A. Nikoobin, “Formulation and Numerical Solution of Robot Manipulators in Point-to-Point Motion with Maximum Load Carrying Capacity”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 1, pp. 101-109, 2009.
  • [ 66 ] M. H. Korayem , and S. F. Heidari , “Simulation and Experiments for a Vision-based control of 6R Robot”, I nter. Journal of AMT, Vol. 41, No.3-4, pp. 367-385, 2009.
  • [67] M. H. Korayem, A. Nikoobin, and V. Azimi, “Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators: Optimal Control Approach”, Robotica, Vol. 27, No. 1, pp 147-159, 2009.
  • [68] M. H. Korayem , and M. Zakeri, “Sensitivity Analysis of Nanoparticles Pushing Critical Conditions in 2-D Controlled Nanomanipulation Based on AFM”, Inter. Journal of AMT, Vol. 41, No.7, pp. 714-726, 2009.
  • [ 69 ] M. H. Korayem , A. Nikoobin, and A. Heidari, “Effect of Payload Variation on the Residual Vibration of Flexible Manipulators at the End of the Given Path ”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 4, pp. 332-343, 2009.
  • [ 70 ] M. H. Korayem , A. Hoshiar, and N. Ebrahimi, “ Maximum Allowable Load of Atomic Force Microscope (AFM) Nano Robot ”, International J. of AMT, Vol. 43, No.7-8, pp. 690-700, 2009.
  • [71] M. H. Korayem, A. Nikoobin, and V. Azimi, “Trajectory Optimization of Flexible Link Manipulators in Point-to-Point Motion”, Robotica, Vol. 27, pp. 825–840, 2009.
  • [72] M. H. Korayem, and A. Nikoobin, “Maximum-Payload Path Planning for Redundant Manipulator Using Indirect Solution of Optimal Control Problem”, International Journal of AMT, Vol. 44, No.7-8, pp. 725-736, 2009.
  • [73] M. H. Korayem, and M. Bamdad, “Dynamic Load Carrying Capacity of Cable-Suspended Parallel Manipulators”, International Journal of AMT, Vol. 44, No. 7-8, pp. 1133-1143, 2009.
  • [74] M. H. Korayem, and Sadeghzadeh, “A New Compensation Approach for Creep and Hysteretic Loops in SPM’s Piezotubes”, Inter. Journal of AMT, Vol. 44, No.7-8, pp. 829-840, 2009.
  • [75] M. H. Korayem, and A. M. Shafei, “Motion Equations Proper for Forward Dynamics of Robotic Manipulator with Flexible Links by using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 6, pp. 479-495, 2009.
  • [76] M. H. Korayem, R. Haghighi, A. Nikoo bin and A. Alamdari, and A. H. Korayem, "Determining the Maximum Load Carrying Capacity of Flexible Link Manipulators”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 5, pp. 440-450, 2009.
  • [77] M. H. Korayem, V. Azimirad, A. Nikoobin and Z. Boroujeni, “Maximum Allowable Load of autonomous mobile manipulator in environment with obstacle considering tip over stability ”, Inter. Journal of AMT, Vol. 46, No.5-8, pp. 811-829, 2010 .
  • [78] اعظم السادات نوربخش ، م. حبيب نژاد، " تست عملکردی ربات 6 محوره به کمک معادلات س ی نمات ی کی و تع يی ن محدوده کاری آن "، مجله بين المللی علوم ر ی اضی ، شماره 6، جلد 11 صفحه 149-145، 1387.
  • [ 79 ] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “ Analysis of Four Wheeled Flexible Joint Robotic Arms with Application on Optimal Motion Design ” New Advances in Intelligent Decision Technologies, Book Series, Studies in Computational Intelligence , Springer Berlin, Vol. 199, pp. 107-116, 2009.
  • [80] M. H. Korayem , M. Haghpanahi , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “ Finite Element Method and Optimal Control Theory for Path Planning of Elastic Manipulators ”, New Advances in Intelligent Decision Technologies, Book Series, Studies in Computational Intelligence , Springer Berlin, Vol. 199, pp. 117-126, 2009.
  • [81] F. Mohandesi, M. H. Korayem “ y Kinematics analysis of a 3-DOF micromanipulator for Micro-Nano Surger ”, 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Book Series , Springer Berlin Heidelberg, Vol. 12, Issue 1-3, pp. 1576-1679, 2009.
  • [ 82 ] M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and H. Heidari, “Maximum Allowable Dynamic Load of Flexible Manipulators Undergoing Large Deformation", Scientia Iranica, Vol. 17, No. 1, pp. 61-74, 2010 .
  • [ 83 ] M. H. Korayem, and A. Nakhaei, “Design and Performance Tests of a Mobile Mechanical Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 19, No.5-1, pp. 161-172, 2009.
  • [84] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “Optimal Motion Generating of Nonholonomic Manipulators with Elastic Revolute Joints in Generalized Point-to-Point Task", Majlesi Journal of Mechanical Engineering, Vol. 3, No.2, pp. 1-9, 2010.
  • [85] M. H. Korayem, H. Heidari, “Modeling and Testing of Elastic Joints Mobile Mechanical Manipulators”, KNTU Journal of Robotics, Vol. 1, No.1, pp. 19-28, 2009.
  • [ 86 ] M. H. Korayem , and M. Irani , “ Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators via Nonlinear Optimal Feedback ”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 2, pp. 121-135, 2010 .
  • [87] م. حبيب نژاد، خالد نجفی ، مهدی بامداد " تعيين ماکزيمم ظرفيت حمل بار ديناميکی بين دو نقطه از فضای کاری برای روبات کابلی "، مجله مهندسی مکانيک مجلسی ، شماره 1، صفحه 40-31، 1388.
  • [88] M. H. Korayem , R. Haghighi, A. H. Korayem, A. Nikoobin, and A. Alamdari, “Determining maximum load carrying capacity of planar flexible-link robot: closed-loop approach”, Robotica, Vol. 28, pp. 959-973, 2010.
  • [89] M. H. Korayem , M. Bamdad, R. M. Zehtab , and M. Iranpour, “First Experimental Results of Load Carrying Capacity for a Cable-Suspended Planar Manipulator", Majlesi Journal of Mechanical Engineering, Vol. 3, No. 4, pp. 11-16, 2010.
  • [90] M. H. Korayem , M. Bamdad , “Stiffness Modeling and Stability Analysis of Cable-Suspended Manipulators with Elastic Cable for Maximum Load Determination”, Kuwait Journal of Science and Engineering, Vol. 13-1B, pp. 181-202, 2010.
  • [ 91 ] M. H. Korayem , A. Alamdari , R. Haghighi, and A. H. Korayem, “Determining Maximum Load Carrying Capacity of Robots using Adaptive Robust Neural Controller”, Robotica, Vol. 28, pp. 1083-1093, 2010.
  • [92] M. H. Korayem , and M. Zakeri, “The Effect of Off-end Tip Distance on the Nanomanipulation Based on Rectangular and V-shape Cantilevered AFMs”, International Journal of AMT, Vol. 50, No. 5-8, pp. 579-589, 2010.
  • [ 93 ] M. H. Korayem , Kh. Najafi, and M. Bamdad, “Synthesis of Cable Driven Robots Dynamic Motion with Maximum Load Carrying Capacities: Iterative Linear Programming Approach”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 3, pp. 229-239, 2010.
  • [ 94 ] M. H. Korayem , Davarzani, and M. Bamdad, “ Optimal Trajectory Planning with Dynamic Load Carrying Capacity of Flexible Cable-suspended Manipulator ”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 4, pp. 315-326, 2010.
  • [ 95 ] M. H. Korayem , A. Alipour , “Nonlinear Vibration of Moving Cables with Variable Tension and Variable Speed", Int. J. of Engineering Science, Vol. 23, No. 2, pp. 157-168, 2010.
  • [ 96 ] M. H. Korayem , H. Tourajizadeh , and M. Bamdad, “Dynamic Load Carrying Capacity of Cable Suspended Robot: Robust Feedback Linearization Control Approach”, J Intell Robot Syst Vol. 60 pp. 341-363, 2010.
  • [ 97 ] M. H. Korayem , V. Azimirad, B. Tabibian and M. Abolhasani , “Analysis and Experimental Study of Non-holonomic Mobile Manipulator in Presence of Obstacles”, Acta Astronautica, Vol. 67, No. 7-8, pp. 659-672, 2010.
  • [ 98 ] M. H. Korayem, A. H. Korayem, F. Heidari, “Simulation of Position Based Visual Control and Performance Tests of 6R Robot ”, Amirkabir (MISC), Vol. 42, No.1 , pp. 11-19, 2010.
  • [ 99 ] A. Saderzadeh, M. M. Sanaatiyan, M. H. Korayem, A. Shahri, H. R. Momeni, "Mobile Robot Navigation Error Handling Using an Extended Kalman Filter", International Journal of Advanced Developments in Computer Engineering IJADCE, pp. 61-75, 2009.
  • [100] M. H. Korayem , S. Zafari, A. Amanati, M. Damircheli, and N. Ebrahimi, “Analysis and Control of Micro-cantilever in dynamic Mode AFM”, International Journal of AMT, Vol. 50, No. 9-12, pp. 979-990, 2010.
  • [101] M. H. Korayem, M. Irani, and S. R. Nekoo, “ Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators via Nonlinear Optimal Feedback ”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 6, pp. 456-467, 2010.
  • [102] M. H. Korayem , and S. Sadeghzadeh , “A Comprehensive Nanomechanical Drift Identification and Prediction for Nanoimaging and Nanomanipulation by AFM”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 2, pp. 133-147, 2010.
  • [ 103 ] M. H. Korayem , M. Bamdad, A. Akbareh , “ Trajectory Optimization of Cable Parallel Manipulators”, Journal of Industrial Engineering, Vol. 4, No. 5, pp. 29-34, 2010.
  • [ 104 ] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “The Comparative Assessment of Modelling and Control of Mechanical Manipulator", Advanced Strategies for Robot Manipulators, pp. 1-26, 2010.
  • [105] M. H. Korayem, A. Kavousi, and N. Ebrahimi, “Dynamic Analysis of Tapping-Mode AFM Considering Capillary Force Interactions”, Scientia Iranica, Vol. 18, No. 1, pp.121-129, 2011. 26815
  • [106] M. H. Korayem , H. Rahimi, A. Nikoobin, “ Path Planning of Mobile Elastic Robotic Arms by IndirectApproach of Optimal Control ”, Journal of Advanced Robotic Systems , Vol. 8, No. 1, pp 10-20, 2011.
  • [ 107 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, “Indentation analysis of nano-particle using nano-contact mechanics models during nano-manipulation based on atomic force microscopy”, J. of Nanoparticle Research, Vol. 13, No. 3, pp 1075-1091, 2011.
  • [108] M. H. Korayem, and A. Daryani, “A Correction Algorithm for Torque/Rotation Coefficient in Protein Conformation Prediction Using Robotics Methods”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 36, No. 5, pp.867-877, 2011. 35889
  • [109] M. H. Korayem , V. Vatanjou, and V. Azimi, “New Hierarchical Method for Path Planning of Large-Scale Robots”, Inter. J. of Latin American Applied Research, Vol. 41, No. 3, pp. 225-232, 2011.
  • [ 110 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, and S. A Yarijani, “Spring Constant Analysis of the AFM Rectangular, V Shaped and Dagger Cantilever Probes”, Journal of Micro & Nano Letters, Vol .6, No.12, pp. 1007-1011 , 2011.
  • [ 111 ] M. H. Korayem , A. Alipour, “Frequency Analysis of a Cable with Variable Tension and Variable Rotational Speed”, Majlesi J. of Mechanical Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 1-8, 2011.
  • [ 112 ] M. H. Korayem , V. Azimi , and Vatanjou, A. H. K orayem, “Maximum load determination of nonholonomic mobile manipulator using hierarchical optimal C ontrol ”, Robotica, Vol. 30, No. 1, pp 53-65 , 2011.
  • [ 113 ] M. H. Korayem, H. N. Rahimi, “Nonlinear Dynamic Analysis for Elastic Robotic Arm”, Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. 6, No. 2, pp. 219-228, 2011.
  • [114] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, “Maximum DLCC of Spatial Cable Robot for a Predefined Trajectory within the Workspace Using Closed Loop Optimal Control Approach”, Journal of Intelligent & Robotic Systems: Vol. 63, No. 1, pp. 75-99, 2011.
  • [115] M. H. Korayem, H. Heidari, “Modeling and Testing of Elastic Joints Mobile Mechanical Manipulators”, Inter. Journal of Latin American Applied Research, Vol. 41, pp 157-163, 2011.
  • [116] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “Dynamic Modeling of Manipulation of Micro/Nano Particles on Rough Surfaces”, Applied Surface Science, Vol. 257, No. 15, pp. 6503-6513, 2011. (35890)
  • [117] M. H. Korayem, and N. Ebrahimi, “ Nonlinear Dynamics of Tapping-mode Atomic Force Microscopy in Liquid ”, Journal of Applied Physics , Vol. 109, No. 8, pp. 1-8, 2011. * 27436
  • [ 118 ] M. H. Korayem, and N. Jireaei, “ Analysis of the Effect of Mechanical Properties of Liquid and Geometrical Parameters of Cantilever on the Frequency Response Function of AFM ”, Inter. Journal of AMT, Vol. 57, No. 5-8, pp. 477-489, 2011. * 30225
  • [ 119 ] S. Samadzadeh, M. H. Korayem, N. Sarli, M. Zareinejad, “ Stability in a 1-DOF Neural Network-Based Nano-Telemanipulation through Adaptive Tuning of the Haptic Interface Dissipation”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures , Vol. 6, No. 4, pp. 1967–1981 ,2011.
  • [ 120 ] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and Homayouni “Semi Analytic Static and Dynamic Response of Laminated Composite Micro and Nano Electromechanical Systems”, Inter. Journal of Mech Sceinces, Vol. 53, pp. 536-548, 2011. * 26815
  • [ 121 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem , “ Atomic force microscopy tip–sample interaction analysis using nanocontact mechanic models ”, Micro Nano Lett. , Vol. 6, Issue 9, pp. 794–798 , 2011.
  • [ 122 ] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, and N. Ebrahimi, “Exploring the Tip-Sample Interaction Regimes in the Presence of Hysteretic Forces in the Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, Journal of Applied Physics, Vol. 110, No. 2, pp. 1- 12, 2011. * 30412
  • [ 123 ] M. H. Korayem , M. Irani, Rafee, “Maximum Allowable Load of Flexible Joint Mechanical Manipulators using Nonlinear Optimal Controller”, Acta Astronautica, Vol. 69, pp. 458-469, 2011 .
  • [ 124 ] M. H. Korayem , M. Zakeri, and M.M. Aslezaem, “Sensitivity analysis of the manipulation process of driving of nanoparticles on substrates using the AFM with rectangular and V-shaped cantilevers”, Micro & Nano Letters , Vol. 6, Iss. 8, pp. 586-591, 2011 . * 30816
  • [ 125 ] M. H. Korayem, Sotouteghan, and N. Ebrahimi, “Frequency Response of AFM Microcantilevers Oscillating in a Viscous Liquid: A Comparison of Various Methods”, Scientia Iranica B, Vol. 18, No. 5, pp.1116-1125 , 2011 . (35891)
  • [ 126 ] M. H. Korayem , M. Nazemezadeh, and V. Azimi, “ Optimal Trajectory Planning of Mobile Manipulators in Cluttered Environments Considering General Shapes of Obstacles ”, Scientia Iranica, Vol. 18, No.5, pp.1138-1147, 2011.
  • [ 127 ] A. Naebi, M. H. Korayem, F. Hoseinpour, S. Ramadass, M. Hoseinzadeh , “ Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid GA and PSO-AS Algorithms ” , ICSI, Part I, LNCS 6728, pp. 606-615 , 2011 .
  • [ 128 ] M. H. Korayem, Motaghi, and M. Zakeri, “ Dynamic Modelling of Submerged Nanoparticle Pushing Based on Atomic Force Microscopy in Liquid Medium ”, Journal of Nanoparticle Research,Vol. 13, No. 10 , pp. 5009-5019 , 2011 . * 30224
  • [129] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, and A. H. Korayem, “Modeling and Simulation of Tapping-mode Atomic Force Microscopy in Liquid”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 1, Issue 1, pp. 14–21, 2011. (35892)
  • [ 130 ] S. Samadzadeh, M. H. Korayem, “ AFM Based Nano Telemanipulation for Indenting on the Human Chromosomes Using the Sliding Mode Impedance Controller”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 1, Issue 1, pp. 30–35 , 2011. (35893)
  • [131] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, “Effects of Geometrical Dimensions on the Response of Resonating Microcantilevers in the Vicinity of a Surface”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Issue 1, pp. 15–19, 2012. (35894)
  • [ 132 ] M. H. Korayem, Jireaei, A. H. Korayem, “ Comparison of Frequency Response of Atomic Force Microscopy Cantilevers Under Tip-Sample Interaction in Air and Liquids ”, Scientia Iranica, Vol. 19, No. 1, pp.106-112, 2012. (37126)
  • [ 133 ] M. H. Korayem , V. Azimirad , and Benabaji, and A. H. Korayem, “ Sensivity Analysis of Flexible Joint Nonholonomic Wheeled Mobile Manipulator in Singular Configuration ”, Acta Astronautica , Vol. 7 2, pp. 62–77 , 2012.
  • [134] م حبيب نژاد، م ذاکری، "مدل سازی نانومنيپوليشن دو بعدی نانو ذره با استفاده از ميکروسکوپ اتمی AFM و بررسی پارامتر های هيدرو ديناميکی در آن" مجله پزشکی،1390 41130 Vol 29, No 174: Special Issue (Biomedical Eng).
  • [135] M. H. Korayem, Esmailzade, N. Rahmani, and Shahkarami, “Nano Manipulation with Rectangular Cantilever of Atomic Force Microscope (AFM) in a Virtual Reality Environment”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 2, pp. 435–445, 2012.
  • [136] M. H. Korayem, Rahneshin, and S. Sadeghzadeh, “ Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulation of Automatic Nanomanipulation Process: The Effect of Tip Damage on the Positioning Errors ”, J. of Computational Materials Science, Vol. 60, pp. 201–211 , 2012. 39253
  • [ 137 ] M. H. Korayem , Bamdad, H. Tourajizadeh, A. H. Korayem, and S. Bayat, “ Analytical Design of Optimal Trajectory with Dynamic Load Carrying Capacity for Cable-suspended Manipulator ”, International Journal of AMT, Vol. 60, No. 1, pp. 317-327, 2012.
  • [ 138 ] M. H. Korayem , M. Haghpanahi, and H. R. Heidari , “ Analysis of Flexible Mobile Manipulators Undergoing Large Deformation with Stability Consideration ”, Latin American Applied Journal, Vol. 42, No. 2, pp. 111-119, 2012.
  • [ 139 ] M. H. Korayem , M. Taheri, and M. Zakeri, “Modeling of Nanoparticles Manipulation Based on Different Friction Models”, Journal of APP Surf , Vol. 258, No. 18, pp. 6713-6722, 2012. 40007
  • [ 140 ] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “ Dynamic Modeling of Nanoparticles Pushing Based on V-Shape Cantilevered AFM ”, Arabian Journal for Science and Engineerin g, Vol. 37, No. 6, pp. 1665-1679, 2012 . 43296
  • [141] M. H. Korayem, Rahimi, and A. Nikobin, “Dynamic Analysis and Trajectory Planning of Mechanical Mobile Manipulators with Flexible Links and Joints”, Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol. 36, pp. 3229–3244, 2012.
  • [142] H. Korayem, A. M. Shafei, “Application of Recursive Gibbs Appell Formulation in Deriving the Equation of Motion of N-Viscoelastic Robotic Manipulators in 3D Space using Timoshenko Beam Theory”, Acta Astronautica, Vol. 83, pp. 273-294, 2013.
  • [143] محرم حبيب نژاد، علی محمد شافعی، "معادلات ديناميک معکوس منيپولاتور با پايه متحرک غيرهولونوميک با استفاده از فرمولاسيون گيبس-اپل بازگشتی"، مجله مهندسی مکانيک مدرس، شماره 5، جلد 12 صفحه 12-21، 1391.
  • [144] محرم حبيب نژاد، مصطفی ناظمی زاده و حسين غفارپور، "طراحی مسير بهينه ربات متحرک غيرهولونوميک با استفاده از روش کنترل بهينه و صحه گذاری روش با انجام تست­های تجربی ربات متحرک اسکات"، مجله مهندسی مکانيک مدرس، شماره 2، جلد 12، صفحه 94-87، 1391.
  • [145] محرم حبيب نژاد، علی محمد شافعی، "کاربرد روش گيبس-اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات با مفاصل دورانی-کشويی"، مجله مهندسی مکانيک مدرس ، شماره 3، جلد 12 صفحه 10-1، 1391.
  • [146] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, and S. A. Yarijani, “Force transducer modeling of rectangular, V shaped and dagger cantilever probes based on atomic force microscopy”, Instrumentation Science & Technology, Vol. 40, No. 4, pp. 338-354, 2012.
  • [147] M. H. Korayem , and N. Esmaeilzadeha, “ Virtual Reality Interface for Nanomanipulation Based on Enhanced Images ”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 63, No. 9-11, pp. 1153 - 1166 , 2012. 45964
  • [148] [161] M. H. Korayem, Z. Rastegari, and M. Taheri, “Application of Johnson–Kendall–Roberts Model in Nano-Manipulation of Biological Cell: Air and Liquid Environment”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 576–580, 2012. 42034
  • [149] [162] M. H. Korayem, M. Noroozi, and K. Daeinabi, “Control of AFM Probe during Nano-Manipulation via the Sliding Mode Method” , Scientia Iranica, Vol. 19, No. 5, pp.1346-1353 , 2012 . 45572
  • [150] M. H. Korayem, V. Rahneshin, and S. Sadeghzadeh, “Nano cluster Manipulation Success Considering the Flexibility of System: Coarse Grained Molecular Molecular Dynamics Simulations” , Scientia Iranica, Vol. 19, No. 5, pp.1288-1298 , 2012. 45569
  • [151] M. H. Korayem, M. Jalali, H. Tourajizadeh, “ Dynamic Load Carrying Capacity of Spatial Cable Suspended Robot: Sliding Mode Control Approach ”, Inter. Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 5, No. 3, pp.73-81 , 2012 .
  • [152] M. H. Korayem , and A. M. Shafei , and H. R. Shafei, “Dynamic Modeling of Nonholonomic Wheeled Mobile Manipulators with Elastic Joints using Recursive Gibbs-Appell Formulation ”, Scientia Iranica, Vol. 19, No. 4, pp.1092-1104 , 2012.
  • [153] M. H. Korayem, Z. Rasteghari, and M. Taheri, “Sensitivity Analysis of Nano-contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cell”, Nano Science & Nanotechnology, Vol. 2, No. 3, pp. 49–56, 2012.
  • [154] M. H. Korayem , N. Ebrahimi, and S. Moloodi, “Sensitivity Analysis of Carbon Nanotube Characteristics on Dynamic Behavior of Tapping-Mode Atomic Force Microscopy”, Nano Science & Nanotechnology, V ol. 2, No. 3, p p. 57–65 , 2012.
  • [155] Motahari, Zohoor, and M. H. Korayem, “ A New Obstacle Avoidance Method for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators ”, Scientia Iranica, Transactions B - Mechanical Engineering , Vol. 19, No. 4, pp 1081-1091, 2012.
  • [156] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, a nd , V. Rahneshin “A New Multiscale Methodology for Modeling of Single and Multi-Body Solid Structures”, J. of Computational Materials Science, Vol. 63, pp. 1–11 , 2012. 42033
  • [157] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, “ DNA Manipulation in Biological Liquid Environment Based on Atomic Force Microscopy ”, Nano Science & Nanotechnology , Vol. 2, No. 4, p p. 109–115 , 2012.
  • [158] M. H. Korayem, M. Nazemezadeh, and H. Rahimi, “A Smooth Jerk-bounded Optimal Path Planning of Tricycle Wheeled Mobile Manipulators in the Presence of Environmental Obstacles”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 9, No. 105, pp. 1- 14, 2012.
  • [159] محرم حبيب ­ نژاد کورايم، سليمان منطقی، حامی تورجی زاده ،" معرفی ربات کابلی ICaSbot و ارتقاء مکاترونيکی آن در طراحی و ساخت "، مجله مکاترونيک، شماره 3، جلد 2 صفحه 2-8، 1390 .
  • [160] محرم حبيب نژاد، مصطفی ناظمی زاده و حامد رحيمی، "مدل­سازی ديناميکی ربات انعطاف پذير با استفاده از روش المان محدود و کنترل مسير بهينه آن"، مجلهَ JSST , Vol. 3, No. 7, pp. 1527-1534 , 1391.
  • [161] M. H. Korayem, A. M. Shafei, A. Azimi, “Parametric Study of a Single Flexible Link Based on Timoshenko and Euler-Bernoulli Beam Theories”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. 3, No. 7, pp. 1535-1543, 2012.
  • [162] M. H. Korayem, A. M. Shafei, S. F. Dehkordi, “Dynamic Effect of Beam's Length and Beam's Theory onthe Flexible Manipulators System”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. 3, No. 7, pp. 1527-1534, 2012.
  • [163] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Jalali, and E. Omidi, “Optimal Path Planning of Spatial Cable Robot Using Optimal Sliding Mode Control”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 9, pp. 1-14, 2012.
  • [164] مجتبی شأنی، محسن بهرامی، محرم حبيب نژاد و بهروز ابراهيمی، "کنترل خمينه لغزشی ديناميکی برای ميکروسکوپ تونلی روبشی "، مجلهَ ISME ، 1391.
  • [165] M. H. Korayem, A. Rasteghari, “Application of Nano-contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Nano-particle: FE Simulation”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. 8, No. 1, pp. 35-50, 2012. 48308
  • [166] M. Doosthoseini, M. H. Korayem, A. M. Shafei, and B. Kadkhodaei, “An experimental interface design for a single-link elastic manipulator system”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. 3, No. 8, pp. 1726-1734, 2012 .
  • [167] M. H. Korayem, Shafei, and F. Absalan, “Estimate a flexible link’s shape by the use of strain gauge sensors”, ISRN Robotics, 2013.
  • [168] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, V. Rahneshin, A. Homayooni, and M. Safa, “Precise Manipulation of Metallic Nanoparticles; Multiscale Analysis”, J. of Computational Materials Science, Vol. 67, pp. 11–20, 2013. 44583
  • [169] M. H. Korayem, E. Omidi, “Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using Atomic Force Microscopy”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Iss. 9, pp. 927-931, 2012. 44632
  • [170] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and A. Homayouni, “Coupled Dynamics of Piezo tube and Micro Cantilever in Scanning Probe Devices, Sensitive Samples Imaging”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Iss. 9, pp. 986-990, 2012. 44634
  • [171] M. H. Korayem, S. Khayatzadeh, H. Torajizadeh, M. Taherifar “Online Recording the Position and Orientation of the End-Effector of a Spatial Cable-Suspended Robot for its Close Loop Control Using HybridSensor”, Journal of Control Engineering and Technology (JCET), Vol. 3, Iss. 1, pp. 30-40, 2013.
  • [172] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, “Analysis of the Amplitude and Phase Response of the Microcantilever in the Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, Latin American Applied Research, Vol. 42, No. 4, pp. 365-370, 2012. 51309
  • [173] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, V. Rahneshin, A. Homayouni, and M. Moradi, “Nano-robotic Applications of Finite Element (AFM) ”, Taylor & Francis Group, pp. 1–64, 2012. 55316
  • [174] M. H. Korayem, A. Homayouni, and S, Sadeghzadeh, “Semi-Analytic Actuating and Sensing in Regular and Irregular MEMs, Single and Assembled Micro Cantilevers”, Applied Mathematical Modeling, Vol. 37, Iss. 7, pp. 4717-4732, 2013. 48307
  • [175] M. H. Korayem, M. Zakeri, and M. Taheri, “ Simulation of Two-Dimensional Nanomanipulation of Particles Based on the HK and LuGre Friction Models”, Arabian J. for Science and Eng., Vol. 38, No. 6, pp. 1573-1585, February 2013. 52923
  • [176] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh, H. Rahimi, “Optimal Point-to-Point Motion Planning of Non-holonomic Mobile Robots in Presence of Multi Obstacles”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering , Vol. 36, No. 1, pp. 221-232, 2014.
  • [177] M. H. Korayem, A. M. Shafei, A. Azimi, “Sensitivity Analysis of a Single Link Flexible Manipulator System”, Inter. J. of Industrial Engineering & Production Research , Vol. 24, No. 3, pp. 169-175, 2013.
  • [178] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “A New Inverse Kinematics Algorithm for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 2, pp. 161-168, April 2013.
  • [179] M. H. Korayem, M. Irani, “New Optimization Method to Solve Motion Planning of Dynamic Systems: Application on Mechanical Manipulators”, Multibody System Dynamics, Vol. 31, No. 2, pp. 169-189, Feb 2014.
  • [180] M. H. Korayem, M. Irani, A. Charesaz, A. H. Korayem, and A. Hashemi, “Trajectory planning of mobile manipulators using dynamic programming approach”, Robotica, Vol. 31, Issue 4, pp. 643-656, 2013.
  • [181] M. H. Korayem, and S. Firouzi, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible-link Manipulators: Feedback Linearization Control Approach”, Inter. J. Robotics, pp. 34-48, 2013.
  • [ 182] محرم حبيب نژاد، علی محمد شافعی، سياوش فتح الهی، "کاربرد ماتريس‌های تبديل 3×3 در استخراج معادلات حرکت ربات با لينک الاستيک و مفاصل دورانی-کشويی"، مجله مهندسی مکانيک مدرس ، شماره 1، جلد 13 صفحه 107-117، 1392.
  • [183] ، مجله شريف ، شماره 2، جلد 29 صفحه 96-87، 1392. محرم حبيب نژاد، قادری، م. حق پناهی، "بررسی رفتار ارتعاشی ميکرو تيرک پيزوالکتريک"، 62788
  • [184] محرم حبيب نژاد، علی محمد شافعی، بهزاد کدخدايی اليادرانی، مهسا دوست حسينی، "مدلسازی ديناميکی بازوهای رباتيکی ويسکوالاستيک با استفاده از تئوری تيرتيموشنکو"، مجله مهندسی مکانيک مدرس، 139 3 .
  • [185] M. Damirchli, M. H. Korayem, “Sensitivity of higher mode of rectangular atomic force microscope to surface stiffness in air environment”, Micro and Nano Letter, Vol. 8, No. 12, pp. 877- 881, 2013.
  • [186] M.H. Korayem, Rahimi, and N. Nazemezadeh, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulators Using Finite Element Method and Pontryagin’s Minimum Principle”, Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 12, pp. 17-24, 2013.
  • [187] M. H. Korayem, Rahimi, A. Nikoobin, and N. Nazemezadeh, “Maximum Allowable Dynamic Payload for Flexible Mobile Robotic Manipulators”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 1, pp. 29-35, Jan 2013.
  • [188] M. H. Korayem, M. Bamdad, H. Tourajizadeh, H. Shafiee, R. M. Zehtab, A. Iranpour , “ Development of ICaSbot a Cable Suspended Robot with 6 DOFs ” , Arabian J. for Science and Eng., Vol. 38, pp. 1131-1149, 2013.
  • [189] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Nonlinear Flexural Vibration of Multi-Layered Piezoelectric Microcantilever in Atomic Force Microscope Application under Tip-Sample Interaction”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 1, pp. 87-94, Jan 2013. 58333
  • [190] M. H. Korayem , M. Irani, and S. Rafee, “Motion Control and Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Robot via Nonlinear Optimal Feedback”, AMAE International Journal on Manufacturing and Material Science, Vol. 2, Issue 1, pp. 7-12, 2012.
  • [191] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Nonlinear Vibration Response of piezoelectrically actuated microcantilever subjected to Tip–sample Interaction”, Scientia Iranica, Vol. 20, No. 1, pp. 195-206, 2013. 52154
  • [192 ] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, and M. Taheri, “Dynamic Manipulation of Spherical Yeast Cells Based on Atomic Force Microscopy”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 4, pp. ??-?? , 2013.
  • [193] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh, H. Rahimi, “Trajectory Optimization of Nonholonomic Mobile Manipulators Traveling to a Moving Target in the Presence of the Moving Obstacles”, Acta Mechanica (IJICIC), Vol. 224, No. 5, pp. 995-1008, May 2013.
  • [194] M. H. Korayem, A. Rasteghari, “Application of Nano-Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Nano-Particle”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 4, pp. ??-?? , 2013.
  • [195] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and A. Homayooni, “Effects of Macro Scale Uncertainties on the Nano Particles Imaging and Automatic Manipulation of Nanoparticles”, Nanoparticle Research, Vol. 15, pp. 1-17, May 2013. 53442
  • [196] M. H. Korayem, M. Tajik, H. Tourajizadeh, “Design and Manufacturing the Torque Gauge of ICaSbot and Implementing its Data Transfer Protocol”, Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 6, No. 2, 2013.
  • [197] H. Heidari, M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and, V. F. Batlle, “Optimal Trajectory Planning for Flexible Link Manipulators with Large Deflection using a New Displacements Approach”, J Intell Robot Syst ., Vol. 72, pp. 287-300, 2013.
  • [198] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, “Dynamics of Macro–Nano Mechanical Systems; Fixed Interfacial Multiscale Method”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. 8, No. 4, pp. 227-246, 2012.52490
  • [199] M. H. Korayem, M. Bamdad, H. Tourajizadeh, A. H. Korayem, R. M. Zehtab, H. Shafiee and A. Arvani, “Experimental Results for a Flexible Joint Cable Suspended Manipulator of ICaSbot”, Robotica, Vol. 31, Issue 06, pp 887-904, 2013.
  • [200] M. H. Korayem, M. Irani, S. Rafee, “Application of Stereo Vision and ARM Processor for Motion Control”, Book Chapter in Interdisciplinary Mechatronics: Engineering Science and Research Development, pp. 483-500, ISBN: 9781848214187, ISTE, April 2013.
  • [201] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, and S. Manteghi, “Application of Mechatronics in Parallel Robots”, Book Chapter in Interdisciplinary Mechatronics: Engineering Science and Research Development, pp. 313-368, ISBN: 9781848214187, ISTE, April 2013
  • [202] A. Naebi, M. H. Korayem, S. P. Khatibi, M. R. Neghabi, and E. Gholipour, “Routing Using Proposed Algorithms for Creating Pattern with Nano-particle Using Nano-manipulation with AFM”, Book Chapter, INTECH, 2014.
  • [203] E. Omidi, A. H. Korayem, and M. H. Korayem, “Sensitivity Analysis of Nanoparticles Pushing Manipulation by AFM in a Robust Controlled Process” , Precision Eng., Vol. 37, No. 3, pp. 658-670, July 2013. 52166
  • [204] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “ Discrete Kinematic Synthesis of Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators ”, Robotica , Vol. 31, No. 7, pp. 1073-1084, 2013.
  • [205] A. Naebi, I. Rezazadeh, A. E. Kelishomi, M. H. Korayem, S. Barimani, “Controlling Systems Using PLC Ladder Bond- Graph Component in MATLAB Simulink”, Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, Vol. 3 Issue 1, pp: 302-312, January-2014.
  • [206] M. H. Korayem , N. Ebrahimi, “Dynamics of CNT tipped Atomic Force Microscopy in liquid”, Microscopy and Microanalysis, Vol. 19, Issue 3, pp. 761-768, 2013. 53444
  • [207] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “ Vibration Response of an AFM Piezoelectrically Actuated Microcantilever in Liquid Environment”, Micro & Nano Letters, Vol. 8, No. 5, pp. 229-233, 2013. 61118
  • [208] M. H. Korayem, M. Irani, and A. Hashemi, “Application of Stereo Vision on Determination of End-Effector Position and Orientation of Manipulators”, Journal of Control Engineering and Technology (JCET ) , Vol. 4, No. 1, pp. 9-16, 2014.
  • [209] M. H. Korayem, A. Imanian, H. Torajizadeh, S. Khayatzadeh, M. Maddah, A.Tajik, S. Manteghi, “A Method for Simultaneous Control of Speed and Torque of the Motors of a Cable Suspended Robot for Tracking Procedure”, Scientia Iranica, Vol. 20, No. 5, pp. 1550-1565, 2013.
  • [210] M. H. Korayem, A. Hoshiar, "Modeling and simulation of dynamic modes in the manipulation of nanorods”, Micro & Nano Letters, Vol. 8, No. 6, pp. 284-287 , 2013. 61117
  • [211] M. H. Korayem, M. S. Soutoudegan, N. Ebrahimi, “Effects of geometrical dimensions and liquid properties on frequency response of resonating microcantilevers in the vicinity of a surface”, Precision Engineering, Volume 37, Issue 4, Pages 831-838, 2013. 55430
  • [212] M. H. Korayem, A. Rasteghari, A. H. Korayem, and A. E. Heidari, “Modeling of Air Relative Humidity Effect on Adhesion Force in Manipulation of Nano-particles and its Application in AFM”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. 9, No. 1, pp. 39-50 , March 2013. 52491
  • [213] A. Naebi, M. H. Korayem, S. P. Khatibi, M. A. Gholipour, “A Simulator for Nano-manipulation of Nano-particle Using Atomic Force Microscopy in Mathematica Software”, International Journal of Simulation System, Science & Technology, Vol. 13, No. 2, pp. 14-27 , April 2012 .
  • [214] M. H. Korayem , S. Rafee, and F. Abdolahi, “Hardware Implementation of a Closed Loop Controller on 6R Robot using ARM Microcontroller”, Int. Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 4, No. 8, pp. 2147-2158, 2013.
  • [216] M. Damircheli , M. H. Korayem , “ Dynamic analysis of the AFM by considering Timoshenko beam theory in tapping mode Influenced by the interaction forces in a liquid environment ”, In Press, Canadian Journal of Physics , Vol, 92, Issue 999, pp. 1-12, 2014.
  • [217] M. H. Korayem, F. Kordi, and H. Hoshiar , "Modeling and simulation of effective forces in the manipulation of cylindrical nanoparticles in a liquid medium”, Inter. Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 4, No. 10, pp. 3166-3177, 2013.
  • [ 218] A. Naebi, M. H. Korayem, A. E. Kelishomi, Iman, “Comparing of Routine Nano-particles for Creating Pattern Using Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization - Ant System in Simulation using Atomic Force Microscopy”, Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, Vol. 3 Issue 1, pp: 234-253, January-2014.
  • [219] M. H. Korayem, Shafei, Azimi “Application of Sobol’s Method for Parametric Study of a Robotic Manipulator with Two Flexible Links”, Journal of Novel Applied Sciences, Vol. 2, No. 10, pp. 489-497, 2013.
  • [220] M. Khoylou, M. H. Korayem, V. Azimi, “Simulation of Virtual Environment for Scout Mobile Robot”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 5, No. 7, pp. 871-882, 2013.
  • [221] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Modeling of contact theories for the manipulation of biological micro/nanoparticles in the form of circular crowned rollers based on the atomic force microscope”, Journal of Applied Physics, Vol. 114, No. 3, pp. 1- 13, 2013. 59642
  • [222] M. H. Korayem, A. Tajik, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, A. Imanian, S. Khayatzadeh, “Design and Manufacturing a Torque Measurement Mechanism for the Motors of ICaSbot Robot and Developing its Applications”, IJAMT , Volume 71, Issue 1-4 , pp 439-458, 2014.
  • [223] M. H. Korayem, Shafei, F. Absaln, B. Kadkhodaei, A. Azimi, “Kinematic and Dynamic Modeling of Viscoelastic Robotic Manipulators Using Timoshenko Beam Theory: Theory and Experiment”, IJAMT, Vol. 71, Issue 5-8 , pp 1005-1018, 2014.
  • [224] M. H. Korayem, Shafei, S. F. Dehkordi, “Systematic Modeling of a Chain of N-Flexible Link Manipulators Connected by Revolute-Prismatic Joints Using Recursive Gibbs-Appell”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 84, No. 2, pp. 187-206, 2014.
  • [225] M. H. Korayem, M. Damirchli, “The effect of fluid properties and geometrical parameters of cantilever on the frequency response of atomic force microscopy by considering Timoshenko beam theory”, Precision Engineering, Vol. 38, Issue 2, pp. 321–329, 2014. 64322
  • [226] M. H. Korayem, M. Taheri, “Modeling of various contact theories for the manipulation of different biological micro/nanoparticles based on AFM”, Journal of Nanoparticle Research, Vol. 16, No. 1, pp. 1- 13, 2014.66058
  •   [227] M . H. Korayem, R. N. Hefzabad, M. Taheri, and Z. Mahmoodi, “Finite Element Simulation of Contact Mechanics of Cancer Cells in Manipulation Based on Atomic Force Microscopy”, International Journal of Nanoscience & Nanotechnology, Vol. 10, No. 1, pp. 1- 12, 2014.

  • [228] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Regulation of a Cable Robot in Presence of Obstacle Using Optimal Adaptive Feedback Approach”, In press Robotica, 2014.

  • [229] M. H. Korayem, M. Norouzi, Kh. Daeinabi, “Sliding Mode Control of AFM in Cantact Mode during Manipulation of Nano-particle”, Int. Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology ,Vol. 6, No. 4, pp. 83- 89, 2013.

  • [230] M. H. Korayem, M. Taheri, and A. Rasteghari, “Sobol Method Application in Sensitivity Analysis of LuGre Friction Model during 2D Manipulation”, In press, Scientia Iranica, 2014.

  • [231] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Sensitivity analysis of nonlinear vibration of AFM piezoelectric microcantilever in Liquid”, Inter. Journal of Mechanics and Materials in Design, Vol. 10, No. 2, pp. 121-131, 2014.

  • [232] M. H. Korayem, M. Damircheli, “Comments on the Dynamic analysis of V-shaped atomic force microscopy in liquid environment by considering Timoshenko beam theory”, In press, Arabian J, 2014.

  • [233] M. H. Korayem, A. K. Hoshiar, “Dynamic 3-D Modeling and Simulation of Nanoparticles Using an AFM Nanorobot”, Vol. 32, No. 4, pp. 625-641, Robotica, 2014.

  • [234] M. H. Korayem, V. Azimi, and M. Irani, “Maximum Allowable Load of Mobile Manipulator in Presence of Obstacle using Non-Linear Open and Closed Loop Optimal Control”, Arabian J for science and Engineering, Vol. 39, No. 5, pp. 4103-4117, May 2014.

  • [235] M. H. Korayem, M. Taherifar, H. Tourajizadeh, “Compensating the Flexibility Uncertainties of a Cable Suspended Robot Using SMC Approach”, In Press, Robotica, 2014.

  • [236] M. H. Korayem, A. Zehfroosh, H. Tourajizadeh, S. Manteghi, “Optimal Motion Planning of Non-linear Dynamic Systemsin Presence of Obstacles and Moving boundariesUsing SDRE: Application on Cable Suspended Robot”, Nonlinear Dynamics, Vol. 76, No. 2, pp. 1423- 1441, April 2014.

  • [237] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, and R. Abasi, “Dynamic load carrying capacity of multi-arm cooperating wheeled mobile robots via optimal load distribution method”, Arabian Journal for Science and Engineering , Volume 39, Issue 8 , pp 6421-6433, August 2014.

  • [238] M. H. Korayem, H. Hoshiar, "3D Kinematic of Cylindrical nano particle manipulation with AFM nano”, Paper accepted in Scientia Iranica, December 2014.

  • [239] M. H. Korayem, S. M. Maddah, M. Taherifar and H. Tourajizadeh, “Design and Programming a 3D Simulator and Controlling Graphical User Interface of a Cable Suspended Robot: ICaSbot”, In press, Scientia Iranica, 2014.

  • [240] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, A. H. Korayem, “Optimal Feedback Linearization CONTROL OF A FLEXIBLE CABLE ROBOT”, Paper accepted in Laar, May 2014.

  • [241] M. H. Korayem , H. Tourajizadeh, M. Taherifar, S. Khayatzadeh, M. Maddah, A. Imanian, and, A.Tajik, “A Novel Method for Recording the Position and Orientation of the End-Effector of a Spatial Cable-Suspended Robot and Using for Close Loop Control”, In press, IJAMT , 2014

  • [242] محرم حبيب نژاد، علی محمد شافعی، "فرم معکوس معادلات حرکت ربات سيار غيرهولونوميک با مفاصل دورانی-کشويی"، مجله علمی پژوهشی مکانيک سازه ها و شاره ها، شماره 4، جلد 3 صفحه 11-21 ،1392 .

  • [243] M. H. Korayem, and S. Rafee Nekoo, “Engineering Design of the Guidance System of the 6R Tele-robot based on DTMF”, Paper accepted in Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2014.

  • [244] M. H. Korayem, S. Rafee, “The State Dependent Differential Riccati Equation (SDDRE) in Finite Time for Non-affine Systems: Regulation Problem”, Paper accepted in SAE, 2014.

  • [245] R. Ghaderi, M. H. Korayem, and M. Haghpanahi, “Vibration analysis of AFM Microcantilever piezoelectric subjected to tip-nanoparticle Interaction”, Journal of Novel Applied Sciences (JNAS), pp 806-811, 2013.

  • [246] M. H. Korayem, N. Karami, and A. M. Shafei, “Determining maximum allowable load of flexible manipulator along predefined Path”, International Journal of Basic Sciences and Applied Research, Vol. 3, No. 2, pp 94-102, 2014.

  • [247] M. H. Korayem, A. M. Shafei, E. Sidei, “Symbolic Derivation of Dual-Arm Mobile Robotic Manipulators’, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 105, pp 95-102, 2014.

  • [248] M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and H. Heidari, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulators Undergoing Large Deformation by Using Absolute Nodal Coordinate”, Paper accepted in International Journal of Advanced Robotic Systems, 2014.

  • [250] M. H. Korayem, and N. Esmaeilzadeha, “Visualization and Analysis of Nano-Manipulation in Liquid Environment with AFM”, accepted in Scientia Iranica, 2014.

  • [251] M. H. Korayem, S. Sami, and M. Damircheli, “The Effect of Geometrical and Environmental Parameters on AFM Nano Robot Frequency Response in Liquid Environment”, Accepted in Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2014.

  • [252] M. H. Korayem, M. Taheri, “Simulating the biomanipulation of DNA and yeast micro/nanoparticles based on the atomic force microscope”, accepted in European J of Mechanics rej IMechE K, 2014.

  • [253] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, A. Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Path Planning of a Cable Suspended Robot with Moving Boundary Using Optimal Feedback Linearization Approach”, In Press, Nonlinear Dynamics, July 2014 .

  • [254] محرم حبيب نژاد، حسام خاکسار، روزبه نوحی حفظ آباد، معين طاهری،"شبيه سازی تماس باکتری‌های نرم جهت کاربرد در نانومنيپوليشن "، مجله مهندسی مکانيک مدرس، 1393.

  • [255] محرم حبيب نژاد، علی محمد شافعی، نسيبه کرمی ، سعيد رفيعی نکو "تجزيه و تحليل تئوری و تجربی ظرفيت حمل بار ديناميکی بازوی مکانيکی با عضو انعطاف‌پذير در حرکت نقطه به نقطه"، مجله علمی پژوهشی مکانيک مدرس، 139 3 .

  • [256] M. H. Korayem, M. Nazemezadeh, H. Rahimi, “An Investigation on Finite Element Analysis on Nonlinear Dynamics, Optimal Control and Maximum Payload of Flexible Manipulators”, paper accepted in Adv Rob, 2014.

  • [257] M. H. Korayem, H. Hoshiar, and F. Kordi, "Dynamic Modeling and Simulation of Cylindrical Nanoparticles in Liquid Medium”, Paper s accepted in IJAMT , 2014  

   

    
  مقالات کنفرانس

  • [1] Korayem, M. H., Yao, Y. and Basu, A., “Load Carrying Capacity for a Two-Link Planer Flexible Arm,” Proc. Thirteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. 2, pp. 664 – 665, 1991.
  • [2] Korayem, M. H., Yao, Y., and Basu, A., “Symbolic Derivation and Dynamic Simulation of Flexible Manipulators,” Proc. IEEE (Sing) Int. Conf. on Intelligent Control and Instrumentation, pp. 352- 357, 18 - 21 Feb., 1992.
  • [3] Korayem, M. H., Yao, Y., and Basu, A., “Dynamic Load Carrying Capacity for a Multi-Link Flexible Arm, “Proc. Int. Conf. Control and Robotics Automation, pp. 79 - 83, August 4-7, 1992.
  • [4] Korayem, M. H., and Basu, A., “Effect of Dynamic of Load and Joint Flexibility on the Recursive Lagrangian Dynamics of Flexible Arm, Proc. Fourteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. 1, pp. 85- 86, June, 1993.
  • [5] Korayem, M. H., and Basu, A., “Synthesis of Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities,” Proc. Fourteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. 1, pp. 85- 86, June, 1993.
  • [6] Korayem, M. H., and Basu, A., “Efficient Elastic Robot Inverse Dynamics Algorithm Using Pc-Based Symbolic Manipulation,” Proc. 12th World Congress International Federation of Automatic Control (IFAC), Vol. 3, pp. 285 - 288, July, 1993.
  • [7] Korayem, M. H., and Basu, A., “Determination of the Maximum Dynamic Load of Manipulators with Compliant Links and Joints,” Advances in Robotics, Mechatronics and Haptic Interfaces, pp. 211 - 216, November, 1993.
  • [8] Korayem, M. H., and Basu, A., “Symbolic Derivation of Dynamic Equation of Motion of Motion for Flexible Manipulators,” Computational Techniques and Applications (CTAC 95), pp 56, 1995.
  • [9] م. حبيب نژاد کورايم، ا. پورفتحی، "کنترل بهينه زمانی رباتها برای مسير از پيش تعيين شده"، سومين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد دانشگاه صنعتی امير کبير ، صفحه 165-174، 1375.
  • [10] ح. آقاپور، م. حبيب نژاد، "روشهای اندازه گيری و مدلسازی هندسی 2D و 3D يک پره نيروگاه گازی جهت ساخت با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM "، سومين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد، صفحه 73-83، 1375.
  • [11] م. حبيب نژاد، ا. ک. عمومی، "طراحی آزمايشهای ربات اطلس II به کمک نرم افزار Visual Basic "، پنجمين کنفرانس سالانه مهندسی مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران، صفحه 1451-1458، 1376.
  • [12] م. حبيب نژاد، ع. درويش و ح. آقاپور، "طراحی و توليد قالب ريخته گری دقيق برای توليد يک پره نيروگاه گازی با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM "، چهارمين کنفرانس سالانه مهندسی مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران و دومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک، صفحه 575-582، 1375.
  • [13] م. حبيب نژاد، م. خان پور، "توليد بهينه مسير ابزار برای ماشين کاری سطوح سه بعدی Sculptured و انتخاب ابزار بهينه"، چهارمين کنفرانس سالانه مهندسی مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران و دومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک، صفحه 583-705 1375.
  • [14] م. حبيب نژاد، ع. مرعشی، ع. م. ا. مرادی، "فرمولاسيون بازگشت پذيری ( Recursive ) رباتها و کاربرد آن در بدست آوردن بار ماکزيمم"، چهارمين کنفرانس سالانه مهندسی مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران و دومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک دانشگاه شيراز، صفحه 697-705 ، 1375.
  • [15] م. حبيب نژاد، م. ر. بنی طعمه، "ديناميک رباتهای سبک به روش سيستم لينکهای صلب معادل "، چهارمين کنفرانس سالانه مهندسی مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران و دومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک، صفحه 689-696 ، 1375.
  • [16] Korayem, M. H., Masoodyfar, M.R., “Maximum Load of Elastic Joint Robot for a Given Dynamic Trajectory,” Proc. Int. Conference of ISME96, pp. 1049-1057, 1996.
  • [17] Korayem, M. H., Goffrani, M., and Roghani, S., “Computer Animation of Mechanical Manipulators Using Mathematica,” Proc. Int. Conference of (AEMC’96), pp. 1049-1057, 1996.
  • [18] Korayem, M.H., and Omoumi, A, “A Novel Experimental Set up for Atlas II Robot Using Visual Basic” 4th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. 8-13, 1997.
  • [19] Korayem, M. H., Jahed Motlagh, M. R. Alidoust, A., “Control of Gripper Position of Atlas II Robot “, Proc. Int. Conf. of ISME98, pp. 503-511, 1998.
  • [20] م حبيب نژاد کورايم , محمدزاده، "مدلسازی و مشابه سازی کوره های پخت سيمان"، ششمين کنفرانس سالانه و سومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ISME98 ، صفحه 971-981 ، 1377.
  • [21] ح. آقاپور، م. حبيب نژاد "طراحی و توليد توربين نيروگاه گازی با استفاده از تکنولوژی نمونه سازی سريع CAD/CAM/SLA "، ششمين کنفرانس سالانه و سومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ISME98 ، صفحه 1401-141 0 ، 1377.
  • [22] M. H. Korayem, S. M. Toussi “Dynamic Equation Analysis of Atlas II Robot,“ Proc. of The Third Biennial Engineering Mathematics and Applications Conference (EMAC‘98), PP. 281-285, 1998.
  • [23] M. H. Korayem, M. Mohsensadeh “Motion Planning for Mobile Robots in the Presence of Stationary Obstacles,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’99), PP. 279-286, 1999.
  • [24] M. H. Korayem, H. Latifi, Abedini “Design of Non-Holonomic Wheeled Mobile Robot,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’99), pp. 325-330, 1999.
  • [25] M. H. Korayem, B. Ataei “Multimedia Training Materials for Mechanical Manipulator,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’99), pp. 339-346, 1999.
  • [26] م. حبيب نژاد، خوشبخت، "بهينه سازی يک روبات تحت حداکثر ظرفيت محل بار ديناميکی"، هفتمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 1235-1248 , 1378.
  • [27] م حبيب نژاد، ع. مرعشی، "ماشين کنترل عددی Emco Turn 220 , نحوه برنامه ريزی در توليد قطعات" هفتمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 1449-1445، 1378.
  • [28] M. H. Korayem, “A Novel Simulation and Experimental Setup for MoboLab Robot,” The 26th International Conference on Computer & Industrial Engineering (C&IE), pp. 44-48, 1999.
  • [29] M. H. Korayem. and K. Nakhaee“ Kinematics and Dynamic Modeling of the Human Shoulder: A Robotic Approach,” The 26th International Conference on Computer & Industrial Engineering (C&IE), pp. 611-616, 1999.
  • [30] م حبيب نژاد، ، ع. ميرشاهی، "ربات متحرک هوشمند و کاربرد آن جهت افراد نابينا و ناتوان حرکت"، نهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، صفحه 221-225، 1378.
  • [31] م. حبيب نژاد، ، م.ت. کرمی،"سينماتيک و‌‌ديناميک مستقيم بازوهای مکانيکی‌‌الاستيک به‌‌روش سيستم بازوهای‌‌‌‌صلب‌‌‌معادل"، نهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، صفحه 300-304 ، 1378.
  • [32] م. حبيب نژاد، م.ت. کرمی،" روش انتگرال‌‌گيری پی‌‌در‌‌پی برای حل معادلات ديناميکی حرکت ربات الاستيک"، ISME2000 هشتمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 201-208 ، 1379.
  • [33] م. حبيب نژاد، م. چيت سازان،" مدلسازی و شبيه سازی رباتهای متحرک خودمختار و ارايه نتايج آزمايشگاهی"، دومين کنفرانس سالانه هوافضا، صفحه 149-145، 1379.
  • [34] م. حبيب نژاد، م. محسن زاده،"مسيريابی ربات متحرک خود مختار،"مجله علم و انديشه , شماره 1 , ص 37-42 ، 1379.
  • [35] م حبيب نژاد ، م. غفرانی،" کاربرد صنعتی کنترلرهای منطقی برنامه پذير ( PLC ) "، مجله علم و انديشه , شماره 1 , ص 31-36، 1379.
  • [36] م. حبيب نژاد، "تأثير Mathematica بر تدريس و يادگيری رياضياتً، مجله آموزش مهندسی ايران , شماره 2 , جلد , 2 ص 96-83 , 1379.
  • [37] M. H. Korayem, H. Ghariblu “Mathematical Modeling and Simulation Studies of Mobile Robots,” Proc. 2nd Int. Conference on Applied Mathematics (ICAM2000), pp. 251-260, 2000.
  • [38] ه. غريبلو، م. حبيب نژاد، "تحليل رياضی قيود حرکتی و درجات آزادی مازاد در رباتهای متحرک چرخ دار"، دومين کنفرانس بين المللی رياضيات کاربردی، ص 369 - 377، 1379
  • [39] م. حبيب نژاد، ک خدا رضا،"حل عددی و تجربی جريان روی اتومبيل"، دومين کنفرانس بين المللی رياضيات کاربردی، ص 406 - 413، 1379
  • [40] م. حبيب نژاد ، شهاب بقايی، شمشيری، دشتی، "طراحی نرم افزار چند رسانه ای رياضيات مهندسی"، دومين کنفرانس بين المللی رياضيات کاربردی، ص 414 - 423، 1379.
  • [41] Korayem, M. H, Azmoudeh, and S. Baghaei “Robotics Multimedia Software for Conceptual Understanding,” Proc. 7th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. 11-16, 2000.
  • [42] M. H. Korayem, and M. Chitsazan “Mathematical Modeling and Simulation of Differentially Wheeled Mobile Robots Using Lagrange’s Approach,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems, pp. 315-320, 2001.
  • [43] M. H. Korayem, and Sh. Kazemi “Flexible, Distributed Mechanical Arm Design,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems, PP. 271-277, 2001.
  • [44] م. حبيب نژاد، ت. خانعلی، "بکار گيری استانداردها جهت ساماندهی تحقيقات "، سمينار ساماندهی تحقيقات، صفحه 278-284، 1379.
  • [45] م. حبيب نژاد، م. سلطانی، "پيشنهاد ربات جهت رفع مشکلات فولاد سازی و ريخته گری مداوم، "کنکره فولاد اهواز، صفحه 209 - 218، 1379.
  • [46] م. حبيب نژاد , ف. فرنوش، "بانک اطلاعاتی رباتها"، نهمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 201-208، 1380.
  • [47] م. حبيب نژاد، م. جابری" مدلسازی سينماتيک ربات 3P ً، دهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، 1380.
  • [48] م. حبيب نژاد، ش. کاظمی، "مدل گسترده حوزه فرکانس برای طراحی بازو های مکانيکی انعطاف پذيرً ، همايش آشوب، صفحه 49-37، 1380.
  • [49] م. حبيب نژاد، "تدوين نرم افزار آموزشی رباتيک به کمک سيستم چندرسانه ای"، مجله آموزش مهندسی، ص 138-126، 1381.
  • [50] م. حبيب نژاد، "کاربرد ربات در بيمارستانها "، مجله علم ادب ، صفحه 36-46 ، 1381.
  • [51] م. حبيب نژاد، "جنبه های نرم افزاری کاربرد PLC در سلولهای کاری رباتيک"، مجله علم ادب، صفحه 1-10 ، 1382 .
  • [52] م. حبيب نژاد , کارگرنژاد،" طراحی و ساخت ربات فوتباليست"، هفتمين کنفرانس سالانه مکانيک ، صفحه 135-148 1380 , .
  • [53] M. H. Korayem, T. Khanali, “Desing and Manufacturing of Prismatic Robot for Assembly Line”, Int. Conf. on Information Technology & Applications, 2002.
  • [54] م. حبيب نژاد , کارگرنژاد، ًمکان يابی برای ربات ليگ سايز متوسطً، MVisionLP ، صفحه 174-168، 1381.
  • [55] م. حبيب نژاد و علی اکبر پور،" شبيه سازی هدايت ربات توسط بينايی و ارائه تستهای عملکردی MVisionLP ، صفحه 84-75، 1381.
  • [56] م. حبيب نژاد، م. ح. مختاری "ساخت يک ربات 3-P جهت موضع سيلرکاري“، دومين کنفرانس صنايع، صفحه 143-151، 1382.
  • [57] م. حبيب نژاد و ه. غريبلو، ًتأثير جابجايی در تعيين ظرفيت حمل بار بازوهای رباتيً، ISME2003 ، صفحه 2057-2050، 1382.
  • [58] و. رستمی، م. حبيب نژاد و م. جاهد ، ًکنترل سخت افزار ربات متحرک بينا در محيط های ناشناختهً ، ICME2003 ، صفحه 85 - 96 ، 1382.
  • [ 59 ] M. H. Korayem, Baghaei, “Applied Multimedia System for Analysis and Mechanical Design of Robot”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
  • [ 60 ] H. Gariblu, M. H. Korayem, and A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Base Flexible Robots”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
  • [ 61 ] M. H. Korayem, A. Farsi, and R. Madoliat, “Modeling, Simulation and Control of Robot by Programmable Logic Controllers (PLC)”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
  • [ 62 ] M. H. Korayem, A. Kargarnejad, and R. Madoliat, ”Training of Vision System of Soccer’s Robot by Using Neural Networks”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
  • [63] م. حبيب نژاد , کارگرنژاد، " آموزش سيستم بينايی ربات فوتباليست با استفاده از شبکه های عصبی ً، ششمين کنفرانس ساخت و توليد، 1382.
  • [64] م. حبيب نژاد , هاشمی، ً ظرفيت حمل بار ديناميکی بازوی مکانيکی با مفاصل انعطاف پذير ً، کنفرانس مکانيک، 1383.
  • [65] م. حبيب نژاد، بنی رستم و مداحی، " مدلسازی, شبيه­سازی و ارزيابی نتايج حاصل از تست ادومتری ربات متحرک چرخ تفاضلی ً، کنفرانس مکانيک، 1383.
  • [66] م. حبيب نژاد , هاشمی , ی. مجيدی، م. ح. معاونی ثابت و م. خسروی، " طراحی و شبيه سازی مانيپولاتور جهت حمل و نصب باک خودرو سواری پژو RD ً، مجله مکانيک، 1383.
  • [67] م. حبيب نژاد، ن . جعفری، ی . جمالی، "طراحی مکانيزمی جهت تغذيه اتوماتيک مهره در سايزهای مختلف به دستگاه نقطه جوش ً، مجله مکانيک، 1383.
  • [ 68 ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, “Design, Modeling and Experimental Analysis of Wheeled Mobile Robots”, Mechatronic Systems, 629(6), Publisher(s): Elsevier Science & Technology, 2004.
  • [ 69 ] M. H. Korayem, N. Shiehbeiki, “Performing Laboratory Tests For 3P Robot Using Vision”, 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, September 2004.
  • [ 70 ] M. H. Korayem, and Madahi, “Mechanical Design and Modeling of an Omni-directional Mobile Robot”, Proc. Int. Conf. of ISME2004.
  • [ 71 ] M. H. Korayem, F. Davarpanah, H. Ghariblu, “Dynamic Load Carrying Capacity of flexible Joint Robot with Feedback Linearization”, Proc. Int. Conf. of IMLF-2005.
  • [ 72 ] M. H. Korayem, A. Nakhai, “Analysis and Design of Robot for participating in Robo Contest”, Proc. Int. Conf. of IMLF-2005.
  • [73] م. حبيب نژاد , ف . داورپناه، هاشم غريبلو ، "خطی سازی فيدبک در بازو ها ی ربات ی ب امفاصل الاستيک برای يافتن حداکثر بار قابل حمل ً،" هفتمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 149، . 1384.
  • [74] م. حبيب نژاد , ر . صالحی ، " مدلسازی, طراحی و شبيه سازی بازوی مکانيکی نصب شونده بر روی پايه متحرک و تحليل آماری داده های تجربی ، " هفتمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه1 7 4، 1384 .
  • [75] م. حبيب نژاد , ر . يعقوب جمالی ، " طراحی، ساخت مچ ربات با سه درجه آزادی و ارائه تستهای تجربی ، د وازدهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، صفحه 667-674،. 1384 .
  • [76] M. H. Korayem, Y. Jamali, N. Jaafari, A. M. Sohrabi, M. Kiomarsi, M. A. Asadi and S. Reazaee, “Design & Manufacturing a Robot Wrist: Performance Analysis”, Paper in TICME 2005.
  • [77] M. H. Korayem, and A. Pilechian, “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity in Flexible Joint Robots Using Sliding Mode Control”, Paper in TICME 2005.
  • [78] M. Shokri and M. H. Korayem, “Maximum Dynamic Payload Carrying Capacity of 6UPS-Stewart Platform Manipulator”, Paper in TICME 2005.
  • [79] M. H. Korayem, N. Jaafari Hamraz, Y. Jamali, M. Kiomarsi, “Design, Manufacture and Experimental Analysis of 3R Robotic Manipulator”, Paper in TICME 2005.
  • [80] م. حبيب نژاد , حميدرضا حيدری ، " مدلسازی و تست بازوی مکانيکی پايه متحرک با مفاصل انعطاف پذير ً، چهاردهمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 19، 1385
  • [81] م. حبيب نژاد , عليرضا ايروانی، " بهينه سازی فرآيند طراحی ربات به کمک آناليزهای FMEA و Q FD ً،" چهاردهمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 14، 1385 .
  • [82] م. حبيب نژاد , منيژه ذاکری ، " مدلسازی ديناميکی مانيپولاتور نانوربات AFM در جابجايی نانوذرات ،" چهاردهمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 1، 1385 .
  • [83] م. حبيب نژاد , نيکوبين ، "محاسبه ماکزيمم ظرفيت حمل بار ديناميکی در امتداد يک مسير مشخص به روش کنترل بهينهً،" چهاردهمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 29، 1385 .
  • [84 ] م. حبيب نژاد، مقتدائی، ًفرآيند هيدروفرينگ و تأثير پارامترهای مختلف در کشش،" چهاردهمين کنفرانس سالانه مکانيک، صفحه 29، 1385
  • [ 85 ] م. حبيب‌نژاد، محمدی، ا. شرقی , سيد ياسر جزايری , علی پيله چيان , حميد رضا حيدری، "امکان سنجی استفاده از ربات های پاششی لای درب خودرو، در خط رنگ رو ً، مجله مکانيک، ش. 47، صفحه 61-67، 1385.
  • [ 86 ] M. H. Korayem, and M. Shokri, “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity of 6UPS-Stewart Platform Flexible Joint Manipulator”, Proc. of the 2006 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics , pp. 727-732, 2006.
  • [87] M. H. Korayem, and A. Pilechian,“Maximum Dynamic Load Carrying Capacity in Flexible Joint Robots Using Sliding Mode Control ”, Proc. of the 2006 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 924-929, 2006.
  • [ 65 ] M. H. Korayem, K. Khoshhal, A. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Experiment: Measurementof Path Related Characteristics“, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 14 , pp. 380-384 , 2006.
  • [88] م. حبيب نژاد , منيژه ذاکری ، "شبيه سازی ديناميکی نيروی وارد بر نانوذرات توسط نانومانيپولاتور AFM جهت کاهش نيروی وارده بر نمونه های بيولوژيکی ً، يا ز دهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، 1385.
  • [89] م. حبيب‌نژاد، ، ا. نيکوبين ، ا. حيدری، "بررسی اثر بار حمل شده روی ارتعاشات باقيمانده يک منيپولاتور انعطاف پذير در انتهای يک مسير مشخص ً، ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران، صفحه ، 1385.
  • [ 90 ] M. H. Korayem , V. Ehtemam, V. Azimirad, “Location Estimation of a Mobile Robot by Neural Network”, Proc. 12th Int. CSI Computer Conference (CSICC’2007), pp. 2405-2410, 2007.
  • [91] M. H. Korayem, V. Ehtemam, V.Azimirad, R. Sabzevari, M. Madani,“ A Vision System Based on Neural Network for a Mobile Robot and Statistical Analyses of Its Errors”, Proc. 12th International CSI Computer Conference (CSICC’2007), pp. 2351-2356, 2007.
  • [92] م. حبيب نژاد , منيژه ذاکری ، " شبيه سازی رفتار ديناميکی نانوذرات در جابجايی بشکل راندن بر پايه مانيپولاتور نانوربات AFM ً، اول ی ن هما ی ش دانشجو ی ی فناوری نانو ، 1385.
  • [93] م. حبيب‌نژاد، ا. نيکوبين، " محاسبه ماکزيمم ظرفيت حمل بار منيپولاتور در حرکت نقطه به نقطه به روش کنترل بهينه " پانزدهمين کنفرانس مهندسی برق (ICEE2007) ، 1386 .
  • [94] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “Dynamic Simulation of Nanoparticle Manipulation Based on AFM Nano-robot”, Proc. Int. Conf. of ISME 07 , 2007 .
  • [95] م. حبيب نژاد، م. احمدی ، "طراحی، مدلسازی و ساخت ربات 6R و انجام تستهای آزمايشگاهی بر روی آن ً، پانزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME07 ، 1386 .
  • [96] ا. نيکوبين، م. حبيب‌نژاد، ا. حيدری، " محاسبه ماکزيمم ظرفيت حمل بار منيپولاتور با لينک انعطاف پذير در امتداد مسير مشخص پنجه با اعمال قيد ارتعاشات باقيمانده "، پانزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME07 ، 1386 .
  • [97] M. H. Korayem, and R. Ahmadi, “Mathematical Modeling, Simulation, and Experimental Analysis of 6R Robot”, Proc. AIM07 Conf , 2007.
  • [98] A. Saderzadeh, M. Sanaatiyan, M.H. Korayem, A. Shahri, H.R. Momeni "Inertial Measurement Unit Error Handling for Mobile Robot: Expert Algorithms Approach" Proc. 8th IASTED Conference on "Robotics and Applications" (RA 2007), pp. 64-71, 2007.
  • [ 99 ] Sh. Hosseinzadeh, A. R. Zehtabchi and M. H. Korayem, "Determination the Effects of Structural Parameters on Pull Down Voltage of RF MEMS Switches", APMC2007 .
  • [100] م. حبيب نژاد، م. حق پناهی، ع . هوشيار، " مدلسازی و شبيه سازی نانو منيپوليشن بکمک ميکروسکوپ نيروی اتمی ً، دومين همايش دانشجويی فناوری نانو-دانشگاه کاشان ، 1386 .
  • [101] م. حبيب نژاد، ا . دريانی، " مدلسازی و شبيه سازی نانو منيپوليشن بکمک ميکروسکوپ نيروی اتمی ً، دومين همايش دانشجويی فناوری نانو-دانشگاه کاشان ، 1386 .
  • [102] م. حبيب نژاد، آ. محرم خانی ، " مدلسازی، ساخت و انجام تستهای آزمايشگاهی بر روی بازوی مکانيکی ( Manipulator ) جهت حمل باک خودرو " ، دومين کنگره بين­المللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1386 .
  • [103] م. حبيب نژاد، ا. علمداری ، " کنترل ربات با استفاده از روش های کنترل غير خطی و شبکه عصبی " ، دومين کنگره بين­المللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1386
  • [104] م. حبيب نژاد، آ. س. دوستی ، "تحليل ديناميکی مکانيزم 6UPS-Stewart با لينک های انعطاف پذير به روش کار مجازی " ، دومين کنگره بين­المللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1386 .
  • [105] م. حبيب نژاد، محمد حق پناهی ، علی کفّاش هوشيا ر، "شبيه سازی و مدلسازی منيپوليشن نانو لوله های کربن " ، دومين کنگره بين­المللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1386 .
  • [106] م. حبيب نژاد، محمد حق پناهی ، علی کفّاش هوشيا ر، "شبيه سازی ماکزيمم ظرفيت حمل بار در ميکرو منيپوليشن با استفاده از ربات AFM " ، دومين کنگره بين­المللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1386 .
  • [107] M. H. Korayem, and M. Esmaeili , “An Innovative Method for Tracking Taught Trajectories for VW-SEF G121 Robot”, Paper in TICME 2007.
  • [ 108 ] M. H. Korayem, and M. Bamdad, “Workspace Analysis of Cable-Suspended Robots with Elastic Cable”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 1942-1947, 2007.
  • [109] M. H. Korayem, and A. Shafei,“ Inverse Dynamic Equation of Motion for Flexible Link Manipulators using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 2160-2165, 2007.
  • [ 110 ] M. H. Korayem, and S. Firouzi, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible-link Manipulators: Feedback Linearization Control Approach”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 2172-2177, 2007.
  • [ 111 ] M. H. Korayem, and S. Zafari, “Nonlinear Dynamic Modeling of Microcantilever in Tapping Mode AFM”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 282-287, 2007.
  • [112] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar, M. Hashemi , “Artificial Human Gait Generation with Robotic Multi-Segment Model”, Proc. of the ICBM08, 2008.
  • [113] M. H. Korayem, S. Nourbakhsh, “6R Robots; How to Guide and Test Them by Vision?”, Paper in 13rd Int'l CSI Computer Conference (CSICC'08), 2008.
  • [114] م. حبيب نژاد ، ا. نيکوبين ، سلطانی، "ظرفيت حمل بار ديناميکی ربات با مفاصل انعطاف پذير به کمک کنترلر FEL با استفاده از شبکه عصبی MLP ، سيزدهمين کنفرانس کامپيوتر ايران، 1386.
  • [115] م. حبيب نژاد , ا. دريانی ، "محاسبه انرژی پروتئين‌ها و کاربرد آن در بيونانورباتيکً، چهاردهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، 1386.
  • [116] م. حبيب نژاد، م. حق پناهی، ع . هوشيار ، "شبيه سازی ديناميک حاکم بر ميکرو - نانو منيپوليشن با استفاده از مُدهای حرکتی به منظور بررسی های بيولوژيکيً، چهاردهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران، 1386.
  • [117] م. حبيب نژاد , م. شافعی ، " استخراج معادلات ديناميک معکوس ربات با لينک الاستيک با استفاده از فرمولاسيون گيبس-اپل" هفتمين همايش سالانه (بين­المللی) انجمن هوا فضای ايران، 1386.
  • [118] م. حبيب نژاد , م. صادق صادق زاده ، "تحليل و شبيه سازی سينماتيکی سواش- " هفتمين همايش سالانه (بين­المللی) انجمن هوا فضای ايران، 1386.
  • [119] م. حبيب نژاد , عاشورزاده ، " طراحی و مدلسازی ربات6 r و انجام تستهای آزمايشگاهی ً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد، 1386.
  • [120] م. حبيب نژاد، ا.م. تاکی ،"طراحی عامل نهائی برای ربات گوجه چينً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد ، 1386.
  • [121] م. حبيب نژاد، حسين خانی ، " کاليبراسيون سينماتيک و شناسايی غير خطی پارمترهای هندسی ربات ً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد، 1386
  • [ 122] م. حبيب نژاد، ص. ظفری، " مدلسازی ديناميک غير خطی و کنترل نانو ميکروسکوپ نيروی اتمی در مد ضربه ای ً، س ومين همايش دانشجويی فناوری نانو-دانشگاه شيراز، 1386 .
  • [123] م. حبيب نژاد، محمد شاهی، " بررسی تاثير زاويه تماس راس پروب بر نيروی جابجايی نانو ذرات با استفاده از آزمايش عمليً، سومين همايش دانشجويی فناوری نانو-دانشگاه شيراز ، 1386 .
  • [124] م. حبيب‌نژاد، م. محمدشاهی، " بررسی تاثير زاويه تماس راس پروب بر نيروی جابجايی نانو ذرات با استفاده از آزمايش عملی " ، شانزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME08 ، 138 7.
  • [125] م. حبيب‌نژاد، ع. کفّاش هوشيار ، " شبيه سازی پارامترهای اثرگذار برمُدهای حرکتی در ميکرو - نانو منيپوليشن " ، شانزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME08 ، 138 7.
  • [126] م. حبيب‌نژاد، ر. حقيقی ،ع. علمداری " طراحی کنترلر مود لغزان با تنظيم پارامترها براساس قوانين فازی و استفاده از شبکه عصبی برای کاهش اثر اغتشاشات " ، شانزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME08 ، 138 7.
  • [127] م. حبيب‌نژاد، ا. دريانی ، " ارائه الگوريتم اصلاحی برای پيش‌بينی تغيير فرم پروتئين‌ها با استفاده از روش پروتوفولد " ، شانزدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME08 ، 138 7.
  • [128] Leila Fallah Araghi, M. Habibnejad Korayem, Amin Nikoobin, “Linear-Quadratic-Gaussian (LQG) Controller for Two link- robotic Manipulator Control”, Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS08), pp. 677-682, 2008.
  • [129] Leila Fallah Araghi, M. Habibnejad Korayem, Amin Nikoobin, Farbod Setoudeh, “Neural Network Controller Based on PID Controller for Two Links- Robotic Manipulator Control”, Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS08), USA, pp. 1018-1023, 2008.
  • [130] M.H. Korayem, B. Hosseinkhani, “Kinematic Calibration and Prediction of Positioning Errors for A Robot Manipulator”, Proceeding of the First International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E., 2009.
  • [131] M. H. Korayem, M. Bamdad, and R.M. Zehtab, “Experimental study on cable-suspended planar manipulator and dynamic load carrying capacity ”, Proc. of the ICME2009, 2009.
  • [132] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints”, Proc. of the ICME2009, 2009.
  • [133] M. H. Korayem, A. Daryani “A New Method for Protein Conformation Prediction Using Robotics Methods”, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2008.
  • [134] M. H. Korayem, M. Bamdad “Using a helicopter as a flying automated crane with maximum load carrying capacity”, The 8th Iranian Aerospace Society Conference, 2009.
  • [135] ص. صادق­زاده ، م. حبيب­نژاد کورايم ، " تحليل و شناسايی خطای محيطی ميکروسکوپهای پروبی روبشی در فرآيند ساخت نانوسازه­ها " ، نهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 138 7.
  • [136] ص. صادق­زاده ، م. حبيب­نژاد کورايم ، " تخمين و پيش بينی خزش و حلقه­های هيسترزيس ناخواسته در فرآيند ساخت نانوسازه ها " ، نهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 138 7.
  • [137] ص. صادق­زاده ، م. حبيب­نژاد کورايم ، " جبرانسازی و حذف اثرات خزش و هيسترزيس در دستگاههای ساخت نانوسازه " ، نهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 138 7.
  • [138] م. حبيب‌نژاد، ع. متقی ، م. ذاکری " مدلسازی نانو-مانيپوليشن دوبعدی در محيط مايع با استفاده از ميکروسکوپ نيروی اتمی AFM " ، پانزدهمين کنفرانس مهندسی پزشکی ايران ، 138 7.
  • [139] م. حبيب‌نژاد، اشکان دريانی ، " ارائه الگوريتم اصلاحی برای پيش بينی تغيير فرم پروتئين ها با استفاده از روش پروتوفولد " ، پانزدهمين کنفرانس مهندسی پزشکی ايران ، 138 7.
  • [140] ش . محرمی، م . حببب نژاد کورايم، ج . محرمی، ع . ميرزايی ، " سيستم نرم افزاری چند رسانه‌ای تحت شبکه رباتيک " ، کنفرانس کامپيوتر ، 138 7.
  • [141] م. حبيب‌نژاد، ص. صادق­زاده ، " يک رهيافت جبرانسازی جديد برای لغزش و حلقه های هيسترزيس در هدايت نانو با SPM پيزوتيوبهای چهارمين همايش دانشجويی فناوری نانو -دانشگاه رازی کرمان شاه ، 138 7.
  • [142] G. Hasanifard, M. H. Korayem, A. Nikoobin, “Robust Nonlinear Control of Two Links Robot manipulator and Computing Maximum Load”, Proc. of the WASET, 2009.
  • [143] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Optimal Motion Generating of Nonholonomic Manipulators with Elastic Revolute Joints in Generalized Point-to-Point Task”, Proc. of the ICCAE 2009, 2009.
  • [144] م. حبيب‌نژاد، ف. مهندسی ، " ربات کوچک کارهای بزرگ " ، مهندسی پز شکی، 138 7.
  • [145] م. حبيب نژاد کورايم، حبيبی، "بهينه سازی مسير ابزار برش برای سطوح سه بعدی براساس سرعت برشی و نرخ پيشرويً ، مجله علم و فناوری،13871
  • [ 146 ] M. Peimani, M.H. Korayem, “Nonlinear optimal control design for two link robot and payload capacity calculation”, Proc. of the ICEE09, 2009.
  • [147] M. H. Korayem, S. Bayat, and M. Bamdad, “Maximum payload of cable-based planar manipulator for two given end points of end-effector using optimal control approach”, Proc. of the ISME2009, 2009.
  • [148] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar, M. Hashemi , “Artificial Human Gait Generation with Robotic Multi-Segment Model”, Proc. of the ISME2009, 2009.
  • [149] ص. صادق­زاده ، م. حبيب­نژاد کورايم ، " تخمين و پيش بينی خزش و حلقه­های هيسترزيس ناخواسته در فرآيند ساخت نانوسازه ها "، هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME2009 ، 1388 .
  • [150] ص. صادق­زاده ، م. حبيب­نژاد کورايم ، " جبرانسازی و حذف اثرات خزش و هيسترزيس در دستگاههای ساخت نانوسازه "، هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME2009 ، 1388 .
  • [151] م. حبيب نژاد،م. حق پناهی، حميدرضا حيدری " ماکزيمم بار ديناميکی منيپولاتور با لينک انعطاف­پذير تحت تغيير شکل بزرگ ، هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME2009 ، 1388
  • [152] م. حبيب نژاد، ب.حسين خانی ، " " ه هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک ISME2009 ، 1388 .
  • [153] م. حبيب­نژاد کورايم ، وحيد مشهدی صادق ، " کنترل موقعيت در ابعاد نانو/ميکرو بر پايه عملگر پيزوالکتريک بروش مد لغزشی اصلاح شده ، هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللی) مهندسی مکانيک UTNano2009 ، 1388
  • [154] م. حبيب نژاد، م. گراوانچی زاده، س. م. رضائی ، " طراحی محيط مجازی برای نانو مانيپوليشن ذرات توسط AFM " ، همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1388
  • [155] م. حبيب نژاد، ع . کاوسی، ن . ابراهيمی ، " تحليل حساسيت ديناميک هيبريد ميکروسکوپ نيروی اتمی در مود ضربه در حضور نيروی مويينگی به مودهای مختلف " ، همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1388
  • [156] م. حبيب نژاد، يلدا حسينی ، " مدل سازی و شبيه سازی رفتار ديناميکی کانتيلور نانو ربات AFM " ، همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1388
  • [157] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar , “Trajectory Generating and Kinematic Analysis of a Biped Walking Robot with Active Curved Feet”, Proc. of the CIM09, 2009.
  • [158] F. Mohandesi, M. H. Korayem “ y Kinematics analysis of a 3-DOF micromanipulator for Micro-Nano Surger ”, 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Singapore, Vol. 12, Issue 1-3, pp. 1576-1679, 2009.
  • [159] م. حبيب نژاد کورايم، م. ابوالحسنی ، و. عظيمی راد ،" تعيين مسير بهينه ی منيپولاتور برای مرزهای متحرک"، دومين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، 1388.
  • [160] م. حبيب نژاد کورايم، ح. وطن جو ، و. عظيمی راد ، "کنترل بهينه مرتبه ای بازوهای رباتی"، دومين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، 1388.
  • [161] م. حبيب نژاد، خ. نجفی " تعيين مسير بهينه با ماکزيمم بار مجاز برای روبات محرک کابلی به روش برنامه ريزی خطی تکرار پذير"، دومين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، 1388.
  • [162] م. حبيب نژاد کورايم، ناظمی زاده، و. عظيمی راد ،" طراحی مسير و بهينه سازی مصرف انرژی برای کاربردهای فضايی ربات متحرک در حضور موانع" نهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايران، 1388.
  • [163] الهام حيدری، محرم حبيب نژاد کورايم، منيژه ذاکری،" مدلسازی تاثير رطوبت نسبی هوا بر رفتار ديناميکی نانوذرات در نانومنيپوليشن بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی " ، دهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ICME 2010 ، 1388.
  • [164] محرم حبيب نژاد کورايم، حسين جيريايی، نازيلا ابراهيمی ، " مدلسازی و شبيه سازی ديناميکی کانتيلور ميکروسکوپ نيروی اتمی مود ضربه ای در محيط مايع " ، دهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ICME 2010 ، 1388.
  • [165] حبيب نژاد کورايم، وحيد عظيمی راد، مصطفی ناظمی زاده، " طراحی مسير بهينه ربات متحرک غيرهولونوميک در حضور موانع متحرک با استفاده از توابع پتانسيل مجازی و به روش کنترل بهينه " ، دهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1388.
  • [166] محرم حبيب نژاد کورايم، محسن ايرانی رهقی، سعيد رفيعی نکو، " تعيين ظرفيت حمل بار بازوی مکانيکی متحرک در حرکت مشخص پنجه با به کار گيری دو کنترلر غير خطی بهينه و فيدبک خروجی" ، دهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1388.
  • [167] محرم حبيب نژاد کورايم، عبداله کاوسی ، نازيلا ابراهيمی ، " تحليل ديناميک پيوسته ميکروتيرک AFM در مود ضربه در حضور نيروی مويينه برای تعيين خواص و توپوگرافی مواد بيولوژيک " ، چهاردهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران ، 1388.
  • [168] حبيب نژاد کورايم، منيژه ذاک ری،" مدلسازی نانومنيپوليشن ذرات برپايه ميکروسکوپ نيروی اتمی ( AFM ) با کانتيلور V -شکل" ، چهاردهمين کنفرانس مهندس پزشکی ايران ، 1388.
  • [169] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints”, in Proceedings of the ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Vol 7, Part B, 33rd Mechanisms and Robotics Conference, pp. 1167-1174, ASME, 2009.
  • [170] Leila Fallah Araghi, M. H. Korayem, “Neural Network Controller for Two links- Robotic Manipulator Control with Different Load”, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, pp. 1248-1253, 2009.
  • [171] M. H. Korayem , A. Kavousi, N. Ebrahimi , “Modelling and Analysis of the Hybrid-Nonlinear Dynamics of Tapping Mode Atomic Force Microscopy with Vander Waals, Capillary and Repulsive force Interactions”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
  • [172] M. H. Korayem, A. Motaghi, M. Zakeri, “Dynamic modeling of 2D Nano-manipulation based on AFM in liquid environment”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
  • [173] M. H. Korayem, M. Zakeri, “Dynamic Behavior of Nanoparticles in Pushing Based on V-Shape Cantilevered AFM”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
  • [174] M. Habibnejad Korayem, N. Ebrahimi, M.M. Eghbal, “Characterization of operating regimes in tapping mode atomic force microscopy”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
  • [175] M. H. Korayem, Kh. Daeinabi, "Nano-Manipulator Force Transducer Modeling Based on Atomic Force Microscopy ”, Proceedings of the IEEE Nano, 2009.
  • [176] Ahmadi, Masoudi, M. H. Korayem, “Guidance Quality and Remote Control of 6R Robot by User Interface, Robot Interface and Its Simulator”, Proceedings of the ICCEE, 2009.
  • [177] م. حبيب نژاد کورايم، آتنا امانتی شهری ، " آناليز حساسيت ظرفيت حمل بار توسط نانوربات AFM در فرآيند نانومنيپوليشن " ، دومين همايش منطقه ای نانوبيو تکنولوژی ، 1388
  • [178] م. حبيب نژاد کورايم، سليمان اسمعيل زاده ها، کبری حسن پور،" کيفيت تصاوير نانو به کمک تکنيک های پردازش تصوير و الگوريتم های ژنتيک " ، دومين همايش منطقه ای نانوبيو تکنولوژی ، 1388.
  • [179] محرم حبيب نژاد، سليمان اسمعيل زاده ها، نگار رحمانی،"طراحی محيط گرافيکی حقيقت مجازی کاربر متناسب با فضای نانو به کمک نرم افزار MATLAB " دومين همايش منطقه ای نانوبيو تکنولوژی ، 1388.
  • [180] الهام حيدری، محرم حبيب نژاد، منيژه ذاکری،"مدلسازی تاثير رطوبت نسبی هوا بر رفتار ديناميکی نانوذرات در منيپوليشن بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی" دومين همايش منطقه ای نانوبيو تکنولوژی، 1388.
  • [ 181] M. H. Korayem, H. Jjiryaei and N. Ebrahim, "Nano-Manipulator Force Transducer Modeling Based on Atomic Force Microscopy”, NMC3-IUMS, 2010.
  • [182] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, N. Ebrahimi, “Frequency Response Analysis in Nonlinear Dynamics of Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, NMC3-IUMS, 2010.
  • [ 183] م. حبيب نژاد، منيژه ذاکری، معين طاهری، "بررسی تاثير فاصله سوزن پروب از انتهای کانتيلور بر رفتار ديناميکی منيپوليشن نانوذرات برپايه AFM "، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک ايران، ISME2010 ، 1389 .
  • [184] م. حبيب نژاد، حامد وطن جو ، وحيد عظيمی راد، " کنترل بهينه مرتبه ای بازوهای رباتی متحرک" ، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک ايران، ISME2010 ، 1389 .
  • [185] م. حبيب نژاد، منيژه ذاکری، معين طاهری، "شبيه‌سازی منيپوليشن دوبعدی نانو ذرات بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی بر اساس مدل­ اصطکاک لاگری" ، دومين همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
  • [186] م. حبيب نژاد، حسين جيريايی شراهی ، نازيلا ابراهيمی ، " مقايسه پاسخ فرکانسی کانتيلور ميکروسکوپ نيروی اتمی مود ضربه ای در محيط های هوا و مايع"، دومين همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
  • [187] م. حبيب نژاد، امانتی ،" "، دومين همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
  • [188] م. حبيب نژاد، محمد مهدی اصل زعيم، منيژه ذاکری ، "ساده سازی و بهبود مدل ديناميکی جابجايی نانو ذرات در AFM "، دومين همايش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
  • [189] م. حبيب نژاد، محمد مهدی اصل زعيم، منيژه ذاکری ، "مدلسازی و شبيه سازی مانيپوليشن نانو ذرات در حين لغزش بر روی صفحه با ابزار AFM با استفاده از تئوری تماسی MD "، همايش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389.
  • [190] م. حبيب نژاد، سليمان اسمعيل­زاده­ها ، کبری حسن پور ،"طراحی محيط حقيقت مجازی نانومانييپوليشن برپايه تصاوير بهبود يافته به کمک تکنيک های پردازش تصوير و الگوريتم های ژنتيک " ، همايش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389.
  • [191] م. حبيب نژاد، نگار رحمانی ، سليمان اسمعيل­زاده­ها ، مجيد شاه کرمی ، "شبيه سازی نانو مانيپوليشن در يک محيط حقيقت مجازی با کمک نرم افزار Matlab "، همايش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389.
  • [192] الهام حيدری، محرم حبيب نژاد کورايم، منيژه ذاکری، "مدلسازی دقيق تاثير رطوبت نسبی هوا بر نيروی چسبندگی " ، همايش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389
  • [193] M. H. Korayem, M. Bamdad, E. Davarzani , and M. R. Ashori, “Optimal Trajectory Planning of Cable Driven Robots with Flexible Joints”, Proceedings of 2010 International Conference on Optimisation of the Robots and Manipulators , Romania, 28-30 May, 2010.
  • [194] M. H. Korayem, M. Bamdad, and A. H. Korayem, “Sport Simulation By Using Six Degree of Freedom Cable Suspended Robot”, Proceedings of 10th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport, 5-7 July, 2010.
  • [195] M. H. Korayem, S. A. Mustafa, A. H. Korayem, and A. Amanati, “Modeling of the Snatch Weightlifting”, Proceedings of 10th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport, 5-7 July, 2010.
  • [196] M. H. Korayem, A.Amanati, “Sensitivity Analysis of Load Carrying Capacity in AFM-based Manipulation”, Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 6, Pages 7692-7693, 2010.
  • [197] M. H. Korayem, M. Abolhasan, V. Azimirad, H. Ansari, “Trajectory Planning For Tricycle Mobile Manipulator With Moving Boundary Conditions Using Optimal Control Approach”, Proceedings of the ASME 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 12-14, Istanbul, Turkey, 2010.
  • [198] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, H. Jiryaei sharahi, N. Ebrahimi, “Characterization of Interaction Regimes in Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010).
  • [199] M. H. Korayem, M. Taheri, M. Zakeri, “Simulation of Two-Dimensional Nanomanipulation of Particles by Atomic Force Microscope Based on Coulomb and Lugre Friction Models”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010).
  • [200] M. H. Korayem, S. Esmaeilzadeha, N. Rahmani, M. Shahkarami, “Nano Manipulation Simulation in A Virtual Reality Environment”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010).
  • [201] M. Bamdad, M. H. Korayem, E. Etemadi, “Dynamic load carrying capacity for a helicopter as a flying automated crane”, Proceedings of 1st International Conference on Mechanical Engineering,Robotics and Aerospace (ICMERA 2010), Romania, 2-4 Dec, 2010.
  • [202] S. Samadzade, M. H. Korayem, N. Sarli, “AFM Based Nano Telemanipulation for indenting on the human chromosomes Using the Sliding Mode Impedance Controller”, 17th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2010), 2010.
  • [203] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, “Dynamics of TMAFM in Liquid: Application to Molecular Metrology and Biological Sciences”, 17th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2010), 2010.
  • [204] M. H. Korayem, A. Motaghi, M. Zakeri, “Dynamic modeling of 2D nano-manipulation based on AFM in liquid invironment”, 17th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2010), 2010.
  • [205] محرم حبيب نژاد، منيژه ذاکری،" مدل سازی نانومنيپوليشن دو بعدی نانو ذره با استفاده از ميکروسکوپ اتمی AFM و بررسی پارامتر های هيدرو ديناميکی در آن" دومين همايش ICBME2010 ، 1389
  • [206] محرم حبيب نژاد، حجت بيناباجی، وحيد عظيمی راد،" کاهش جرک (تغييرات مشتق) وارد بر ربات متحرک با استفاده از آناليز حساسيت سوبل ضرايب وزنی کنترل بهينه" يازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، 1389.
  • [207] M. H. Korayem, M. Taheri and M. Zakeri, “Simulation of Nanoparticles Manipulation Using AFM on the Basis of Lugre’s Friction Model”, Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2010), 2010.
  • [208] S. Samadzade, M. H. Korayem, N. Sarli, “A Novel Approach For the Design of a 1-Dof Nano-Telemanipulation System Involving a Virtual Slave and Environment Based on Passivity and Coupled Stability Theory”, Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2010), 2010.
  • [209] M. H. Korayem, A.Naebi, S. Esmaeilzadeha, A.M.Shahri, “Tele-operated Nano-manipulation in Liquid Environment with Atomic Force Microscopy”, Proceedings of the (IMECE2010), 2010.
  • [210] A. Naebi, H. Khoshravan, M.H. Korayem, “Comparing of PSO,AFSA and Hybrid PSO_AFSA Methods for Optimization of Fuzzy Logic Controller of DC motor”, (IMECE2010), 2010.
  • [211] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh and V. Azimirad, “Optimal Motion Planning of Non-holonomic Mobile robots in Presence of Multi Obstacles”, Proceedings of the (INTERACT-2010), pp. 301-304, 2010.
  • [212] محرم حبيب نژاد، مسعود گراوانچی زاده ، سيد مهدی رضائی، "طراحی محيط مجازی برای نانو مانيپوليشن ذرات توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی"همايش Nanotechnology2010 ، 1389.
  • [213] محرم حبيب نژاد، مصطفی ناظمی زاده، حامد رحيمی، "کاربرد روش المان محدود در مدلسازی رفتار ديناميکی ربات انعطاف پذير فضايی و طراحی مسير حرکت نقطه به نقطه آن"، دهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايران،1389.
  • [214] محرم حبيب نژاد، حجت بيناباجی، وحيد عظيمی راد، "طراحی مسير بهينه منيپوليتورها با مفاصل انعطاف پذير به منظورکمينه کردن جرک وارد بر موتورها"، دهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايران،1389.
  • [215] رضا حسامی، محرم حبيب ­ نژاد کورايم، خديجه دائی نبی، "شبيه سازی رفتار ديناميکی منيپوليشن نانو ذره توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی جهت جلوگيری از تخريب نانوذره "، اولين همايش ملی فناوری نانو، 1389.
  • [216] رضا حسامی، محرم حبيب نژاد کورايم، خديجه دائی نبی،" شبيه سازی تغييرشکل نانوذره توسط کانتيلور V شکل و مستطيلی شکل ميکروسکوپ نيروی اتمی "، اولين همايش ملی فناوری نانو، 1389.
  • [217] مرضيه نوروزی، محرم حبيب ­ نژاد کورايم، خديجه دائی نبی، "کنترل مد لغزشی منيپولاتور نانو ربات ميکروسکوپ نيروی اتمی"، اولين همايش ملی فناوری نانو، 1389.
  • [218] م. حبيب نژاد، حسين جيريايی شراهی، محمد مهدی اقبال ،" تحليل غيرخطی ديناميک نانو روبات ميکروسکوپ نيروی اتمی مود ضربه­ای در محيط مايع "، دومين ، 1389.
  • [219] مهسا جلالی ، محرم حبيب نژاد کورايم،" رديابی مسير ديناميکی معين ربات کابلی صفحه­ای توسط کنترلر مد لغزشی "، نخستين همايش منطقه­ای مهندسی مکانيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، اسفند ، 1389 .
  • [220] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, “Analysis of Force Regimes in Tapping Mode Atomic Force Microscopy With Capillary Layer Interactions”, 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences Engineering and Medicine (NTC 2011).
  • [221] R. Hessami, M. H. Korayem, K. Daeinabi, “ Deformation Analysis of Nano-Particle During Manipulation By AFM V-Shaped Cantilever ”, 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences Engineering and Medicine (NTC 2011).
  • [222] Z. Rastegar; M. H. Korayem; M. Geramizadeh, Application of Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cells, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 2011.
  • [223] Z. Rastegar; M. Haghpanahi, M. H. Korayem; M. Geramizadeh, FE Simulation of Cell Indentation by AFM, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 2011.
  • [224] M. Geramizadeh; M. H. Korayem; Z. Rastegar, Manipulation of biological cells by AFM, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 2011.
  • [225] M .H. Korayem; M. Nazamezadeh,"Optimal Path Planning of Non-holonomic Mobile robots in Presence of Multi Obstacles”, Proc. Int. Conf. of ISME20 11 , 2011.
  • [226] م. حبيب نژاد، محسن ايرانی ، سعيد رفيعی نکو،" ظرفيت حمل بار بازوی مکانيکی در ردگيری مسير مشخص به کمک فيدبک حالت غيرخطی "، نوزدهمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک ايران، ISME2011 ، 1390.
  • [227] يگانه باغی ، م. حبيب نژاد، ر. قادری" بررسی حرکت ارتعاشی کانتيلور خود محرک نانو ربات ميکروسکوپ نيروی اتمی به منظورِ استفاده در مد ضربه ای جهت کاهش آسيب به سلول های زيستی " ، اولين همايش ملی نانوبيو تکنولوژی، 1390.
  • [228 ] م. حبيب نژاد، ميمنت کشاورز معتمدی ، ص. صادق­زاده ، " ارائه يک مدل ساختاری برای هيسترزيس در مواد فروالکتريک " ، سومين کنفرانس مهندسی برق و الکترونيک ايران، 1390 .
  • [229] م. حبيب نژاد، بهزاد کدخدايی ، مهسا دوست حسينی، " پياده سازی سيستم موقعيت يابی التراسونيک در تشخيص مختصات انتهای يک بازوی رباتيک دولينکی " ، اولين همايش ملی MEMS ، 1390.
  • [ 230 ] A. Naebi, M. Hoseinzadeh, M. H. Korayem, M. R. Neghabi, I. Rezazadeh, “Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid Genetic Algorithms”, Fifth Asia Modelling Symposium, IEEE Computer Society, pp. 117-122, 2011.
  • [ 231 ] A. Naebi, M. H. Korayem, F. Hoseinpour, S. Ramadass, M. Hoseinzadeh, “Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid PSO-AS”, Spring Simulation Multiconferenc (SpringSim’11), Boston, MA, 3-7 April, 2011.
  • [ 232 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, “Dynamic Analysis of of the AFM Manipulator-Sample Interactions Using Nano-Contact Mechanics Models”, Proceedings of the 2011 IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, Beijing, China, pp 910-915, 2011.
  • [ 233 ] M. H. Korayem, M. Irani, “Motion Control and Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Robot via Nonlinear Optimal Feedback”, AET_AME_26, India, 2011.
  • [234] S. Nourbakhsh, M. H. Korayem, “Introducing a New 6R Robot Simulator Software”, Paper in Int'l Conference on Future Computer Sciences and Application, pp. 216-219, 2011.
  • [235] M. H. Korayem, A. Homayouni, and S. Sadeghzadeh, “A Multi-scale Dynamic Approach for Nano-robotic Applications”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 1048-1053, 2011.
  • [236] M. H. Korayem, A. Homayouni, S. Sadeghzadeh, and V. Rahneshin,“A Semi-Analytic Modeling of Nonlinearities for Nano-robotic Applications, Part I: Macro and Micro Sized Systems”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 982-987, 2011.
  • [237] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, and Homayouni, “A Shape-Feedback Approach for More Precise Automatic Nano Manipulation Process”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 964-969, 2011.
  • [238] M. H. Korayem, V. Rahneshin, "Effects of AFM tip vibrations on the dynamic behavior of manipulation procedure", The 1st International Conference on Acoustics and Vibration, 2011.
  • [239] A. Tajik, M. H. Korayem, H. Tourajizade, "Developing the force measurement device for cable robot and study of its Application", 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME2011, 2011.
  • [240] M. H. Korayem, M. Jalali, H. Tourajizade, "Optimal Path Planning of Spatial Cable-Suspended Robot Subject to Maximum Load Carrying Capacity Using Optimal Sliding Mode Control Approach", 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME2011, 2011.
  • [241] م. حبيب نژاد، علی تاجيک ، علی ايمانيان، حامی تورجی زاده ، " محاسبه موقعيت عملگر نهايی ربات کابلی با استفاده از کشش کابل ها و خروجی انکودرها " ، دوازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1390.
  • [242] م. حبيب نژاد، سعيد خياط زاده، اميرحسين صفاری، حامی تورجی زاده ، " موقعيت يابی مکان عملگر نهايی برای کنترل ربات کابلی به کمک ترکيب پردازش تصوير و حسگر فاصله سنج " ، دوازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران ، 1390.
  • [243] M. H. Korayem, A. I. Najafabadi, H. Tourajizadeh, " Control of ICaSbot Cable Robot Using Simultaneous Control of the Speed and Torque of the Motor", 1st Conference on Manufacturing Engineering, Xmech, 2012.
  • [244] M. H. Korayem, I, H. Irani, A. Hashemi, "Experimental test for stereo vision system to determine end-effector position of manipulator", 1st Conference on, Xmech, 2012.
  • [245] M. H. Korayem, A. M. Shafei, B. Kadkhodaei, F. Absalan, A. Azimi, S. F. Dehkordi, "Theoretical and Experimental Investigation of a Single-Link Elastic Manipulator System", 1st Conference on, Xmech, 2012.
  • [246] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, "DNA Manipulation in Biological Liquid Environment Based on Atomic Force Microscopy", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), 2012.
  • [247] M. H. Korayem, N. Rahmani, S. Esmaeilzadehha, M. Shahkarami, "Simulation of Nano Manipulation with Rectangular Cantilever of Afm in Virtual Reality Environment", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), 2012.
  • [248] M. H. Korayem, Z. Rastegar, "Application of DMT Mechanics Model in Manipulation of Biological Cell: air and liquid environment", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), 2012.
  • [249] M. H. Korayem, I. Khosravipour, "PATH PLANNING OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT AS AN ELECTRONIC BALL BOY USING OPTIMAL", 11th Australasian Conference in Mathematics and Computers in Sport. September 2012.
  • [250] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, "SPORTSMAN TRAINER, AUTOMATIC SPORT- BRANCARD AND STUDIO CAM MANAGER USING CLOSED LOOP CABLE SUSPENDED ROBOT", 11th Australasian Conference in Mathematics and Computers in Sport. Sept. , 2012.
  • [251] M. K. Motamedi, M. H. Korayem, "An Energy Based Model for Hysteresis Ferroelectric Materials", Proceedings of the 3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Canada, 7-9 August 2012.
  • [252] ر. قادری، م. حبيب نژاد کورايم، "آناليز حساسيت ارتعاشات غيرخطی ميکروکانتيلور پيزوالکتريک AFM در محيط مايع"، دومين کنفرانس بين المللی اکوستيک و ارتعاشات، 1391.
  • [253] ر. قادری، م. حبيب نژاد کورايم، "آناليز حساسيت پارامترهای هندسی ميکروکانتيلور پيزوالکتريک در حرکت ارتعاشی خطی"، دومين کنفرانس بين المللی اکوستيک و ارتعاشات، 1391.
  • [254] M. H. Korayem, M. Taherifar, S. M. Maddah, h. Tourajizadeh, and S. Khayatzadeh, “Design and Programming a Graphical User Interface For the IcasBot Robot Using LabVIEW”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 853-858, 2011.
  • [255] عليرضا حبيب نژاد کورايم، ر. قادری، م. حبيب نژاد کورايم، شاهرخ حسينی هاشمی، "شبيه سازی نانو توپوگرافی سطح نمونه در ميکروسکوپ نيروی اتمی به کمک ميکرو تيرک پيزو الکتريک"، دومين کنفرانس نانو تربيت مدرس، 1392.
  • [256] سحر رزاززاده، ر. قادری، م. حبيب نژاد کورايم، "ارتعاش غيرخطی ميکروتيرک پيزوالکتريک چند لايه AFM در حالت خود-اندازه گير در نزديکی سطح نمونه"، دومين کنفرانس نانو تربيت مدرس، 1392.
  • [257] محرم حبيب­نژاد کورايم، فاطمه کردی،علی کفاش هوشيار ، "بررسی و شبيه‌سازی نيروهای موثر بر منيپوليشن نانو ذرات استوانه‌ای در محيط مايع"، همايش ملی مهندسی مکانيک، NCME2013 ، 1391.
  • [258] م. حبيب نژاد کورايم، سعيد بدرلو، علی کفاش هوشيار، "مطالعه ضريب سختی کانتيلور V - شکل و تعيين ضرايب اصلاحی با توجه به تغيير شکل هندسی آن"، کنفرانس نانو دانشگاه بهشتی، 1392.
  • [259] M. Doosthoseni, B. Kadkhodaei, M. H. Korayem, A. M. Shafei, “An experimental electronic interface design for a Two-link elastic robotic arm”, International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), 2013.
  • [260] M. Mohammadi, R. Ghaderi, M. H. Korayem, “FSI Analysis In Obtaining Frequency Response”, 5th International Conference on Nanosteucture (ICNS5), 2014.

    

    Publications – Others

    

  • Korayem, M.H., Ghariblu H., Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities, Chapter in Mobile Robots: New Research, Nova Science Publishers, Inc., 2005.
  • Korayem, M.H., Mathmatica Software and Its Engineering Application, IUST publishing Co. , First edition, 1998; reprints 2000, 2003, 2007.
  • Korayem, M.H., Advanced Engineering Mathematics with Mathematica and Matlab, IUST publishing Co. , 2002.
  • Korayem, M.H., Numerical Dynamic of Robot, IUST publishing Co. , 2000.
  • Korayem, M.H., Proc. Of Research Managements Conference, IUST publishing Co. , 2000.
  • Korayem, M.H., Proc. International Conference of ISME98, IUST publishing Co. , (in four Vols), 1998.
  • Korayem, M.H., Robot Control and Analysis, IUST publishing Co., 1997; reprints 2009.

    Nationally Registered Patents

   

   

    Patent Title

    Corresponding

    Faculty Member

    Co-Workers

    year

    1

    Six Degree of Freedom Robot

    M. H. Korayem

    R. Ahmadi, N. Jaafari, Y. Jamali, M. Kiomarsi

    2007

    2

    Tele Robot Based on Frequency Tone Modulation

    M. H. Korayem

    A. Agili, M. Geravanchizadeh

    2007

    3

    Mobile Mechanical Robot

    M. H. Korayem

    H. R. Heidari

    2007

    4

    An Innovative Method for Tracking Trajectories for Robot

    M. H. Korayem

    M. Esmaeili

    2008

    5

    End Effectors for Tomato Harvesting Robot

    M. H. Korayem

    A. H. Taki

    2008

    6

    Mathematical Modeling of moving Cable

    M. H. Korayem

    A. Alipour

    2008

    7

    Mechanical RoboCrane

    M. H. Korayem

    M. Bamdad

    2010

    8

    HardWare RoboCrane

    M. H. Korayem

    M. Bamdad

    2010

  Awards & Honors
  •   Distinguished Researcher of the year in Nano-award festival, Awarded by Iranian Nanotechnology festival, Tehran, Iran, 2012

  •   Distinguished Researcher of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2010

  •   Distinguished Researcher of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2007

  •   Distinguished Professor of the year Award, in Iran, Ministry of Culture and Higher Education, Tehran, Iran, 2005.

  •   Distinguished Phd Thesis supervisor in solid mechanics, Awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers, Isfahan, Iran, May 2005.

  • Supervisor of the "Jaro Khakandaz Robot" project, Second prizewinner of the Second Youth Kharazmi Award, Tehran, Iran, 2000.
  • Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 2000.
  • Distinguished Research project "Mobile Robot", Awarded by Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2000.
  • Distinguished Research project "Automated Load Carrying Using AtlasII Robot", Awarded by Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 2000.
  •   Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 1999.

  • Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 1998.
  • Outstanding Lecturer of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 1997.
  • Ministry of Culture and Higher Education’s PhD Scholarship award, Tehran, Iran , 1989.

   عناوين پروژه های تحقيقاتی و صنعتی

   

    رديف

    عنوان پروژه

    کارفرما

    1

    طراحی و ساخت ربات الاستيک

    دانشگاه ولنکنگ

    2

    تجزيه و تحليل رباتها با مفاصل الاستيک

    دانشگاه علم و صنعت

    3

    گزارش مطالعات اوليه پروژه خودروی دوديفرانسيل SUV

    شرکت دسکو

    5

    ارائه پرويزدال دودرهزار زمزم

    شرکت زمزم

    6

    حمل اتوماتيک قطعات به کمک ربات اطلس II

    دانشگاه علم وصنعت

    7

    همکاری وتامين مالی صنعت در برگزاری کنفرانس مکانيک

    شرکت دسکو

    8

    تجزيه و تحليل مشخصه های ديناميکی رباتها

    دانشگاه علم وصنعت

    9

    مشارکت در برگزاری ششمين کنفرانس مکانيک

    وزارت صنايع

    10

    مستندسازی اسناد مربوط به رباتها

    وزارت صنايع

    11

    طراحی و ارائه ربات جهت صنايع خودرو

    دانشگاه علم وصنعت

    12

    آزمايشگاه تحقيقاتی رباتيک

    دانشگاه علم و صنعت

    13

    ربات متحرک

    سازمان پژوهشها

    14

    طراحی و ساخت ربات مونتاژ گر

    وزارت صنايع

    15

    نرم افزار چندرسانه ای رباتيک: طراحی

    وزارت صنايع

    16

    ساماندهی يک تيم فوتبال از رباتها

    دانشگاه علم و صنعت

    17

    تکنولوژی ربات

    سازمان مديريت

    18

    ارتقا توسعه سيستم پژوهشی دانشگاه

    دانشگاه علم وصنعت

    19

    تحقيق و بررسی استاندادهای عملکردی، پارامتری و شرايط محيطی رباتهای صنعتی

    مؤسسه استاندارد

    20

    مشارکت در برگزاری دو مين سمينار ساماندهی

    وزارت صنايع

    21

    مدلسازی ربات با پايه متحرک

    دانشگاه علم وصنعت

    22

    مستند سازی اسناد جهت جشنواره خوارزمی

    دانشگاه علم وصنعت

    23

    طراحی مکانيزمی ( Manipulator ) جهت نصب و حمل باک خودرو سواری پژو RD

    ايران خودرو

    24

    مدلسازی و شبيه سازی بازوی مکانيکی صلب و الاستيک

    دانشگاه علم وصنعت

    25

    بررسی رفتار سينماتيک ديناميک شانه انسان: ديدگاه رباتيک

    دانشگاه علم وصنعت

    26

    اولويت بندی پروژه های تحقيقاتی در صنعت ماشين سازی و تجهيزات غير پزشکی در راستای ارتقاء و کنترل منطبق با سياستهای مؤسسه استاندارد بصورت کمی

    مؤسسه استاندارد

    27

    طراحی مکانيزمی جهت تغذيه اتوماتيک مهره در سايزهای مختلف به دستگاه نقطه جوش

    ايران خودرو

    28

    شبيه سازی و انجام تستهای آزمايشگاهی ربات به کمک دوربين: تست های عملکردی

    دانشگاه علم وصنعت

    29

    امکان سنجی استفاده از ربات های پاششی لای درب خودرو ، در خط رنگ رو

    ايران خودرو

    30

    شبيه سازی طراحی , ساخت و انجام تستهای آزمايشگاهی ربات به کمک دوربين

    دانشگاه علم وصنعت

    31

    بازوی مکانيکی با پايه متحرک

    دانشگاه علم وصنعت

    32

    يافتن مسير بهينه روباتهای انعطاف‌ پذير

    دانشگاه علم وصنعت

    33

    تعيين ظرفيت حمل بار و مسير بهينه برای ربات کابلی فضايی انعطاف پذير

    دانشگاه علم وصنعت

    کتاب تأليف و ترجمه

    

    عنوان کتاب

    نام و نام خانوادگی

    تاريخ

    1

    تجزيه، تحليل وکنترل ربات

    حبيب نژاد کورايم

    1376

    2

    نرم افزار Mathematica و کاربرد مهندسی آن

    حبيب نژاد کورايم

    1377

    3

    ديناميک محاسباتی رباتها

    حبيب نژاد کورايم

    1379

    4

    Proceedings of the ISME 98 VOL. II

    حبيب نژاد کورايم

    1377

    5

    Proceedings of the ISME 98 VOL. V

    حبيب نژاد کورايم

    1377

    6

    مجموعه مقالات کنفرانس مکانيک جلد 1

    حبيب نژاد کورايم

    1377

    7

    مجموعه مقالات کنفرانس مکانيک جلد 3

    حبيب نژاد کورايم

    1377

    8

    مجموعه مقالات سمينار ساماندهی در برنامه سوم توسعه

    حبيب نژاد کورايم

    1379

    9

    رياضيات مهندسی پيشرفته با نرم افزار Mathematica و MatLab

    حبيب نژاد کورايم

    1381

   

    عناوين پروژهای دکتری

    رديف

    عنوان پروژه

    دانشجو

    دانشگاه

    تاريخ

    1

    ماکزيمم حمل بار ديناميکی بازوی الاستيک متحرک

    ها شم غريبلو

    علم و صنعت

    1382

    2

    تعيين ظرفيت حمل بار ديناميکی منيپولاتورهای انعطاف‌پذير به روش کنترل بهينه

    امين نيکوبين

    علم و صنعت

    1386

    3

    محاسبه ماکزيمم بار مجاز ربات سيار بازودار الاستيک در حضور مانع

    وحيد عظيمی راد

    علم و صنعت

    1389

    4

    تجزيه و تحليل حرکت ربات موازی فضايی با محرک کابلی به منظور تعيين حداکثر ظرفيت بار

    مهدی بامداد

    علم و صنعت

    1389

    5

    تحليل ديناميکی ميکروسکوپ نيروی اتمی مود ضربه ای در هوا و مايع در مقياس نانو

    نازيـلا ابراهيمی

    علم و صنعت

    1390

    6

    مدلسازی ديناميکی منيپوليشن نانوذرات بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی با کانتيلور V شکل در شرايط محيطی مختلف

    منيژه ذاکری

    علم و صنعت

    1390

    7

    تعيين ظرفيت حمل بار منيپولاتور با لينک انعطاف­پذير تحت تغيير شکل بزرگ

    حميد رضا حيدری

    علم و صنعت

    1390

    8

    نانو مکانيک تماس و کنترل پروب نانو ربات ميکروسکوپ نيروی اتمی در مود تماسی و شرايط محيطی هوا

    خديجه دايی نبی

    علوم تحقيقات

    1390

    9

    محاسبه ماکزيمم بار مجاز بازوی مکانيکی الاستيک به روش کنترل بهينه حلقه بسته

    محسن ايرانی

    علم و صنعت

    1391

    10

    مدلسازی ديناميک جابجايی نانوساختارها براساس روشهای چندمقياسی

    صادق صادق­زاده

    علم و صنعت

    1391

    11

    محاسبه ماکزيمم بار مجاز ربات کابلی انعطاف پذير به روش کنترل بهينه حلقه بسته

    حامی تورجی زاد

    علم و صنعت

    1391

    12

    تجزيه و تحليل ارتعاشی کانتيلور نانو ربات AFM با لايه پيزوالکتريک در محيط مايع در مد ضربه ای

    رضا قادری

    علوم تحقيقات

    1392

    13

    مدلسازی و شبيه سازی ديناميکی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از نانو ربات AFM

    علی کفاش هوشيار

    علوم تحقيقات

    1392

    14

    آناليز ديناميک غير خطی ميکروسکوپ نيروی اتمی در مود ضربه ای تحت تاثير نيروهای برهمکنش در محيط مايع

    مهرنوش دميرجی

    علوم تحقيقات

    1392

    15

    کاربرد روش گيبس اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات الاستيک با قيود غيرهولونوميک

    علی محمد شافعی

    علم و صنعت

    1393

    16

    کنترل از راه دور مانيپوليشن نانو ذرات بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی ( AFM ) به کمک تکنيک های پردازش تصوير و الگوريتم های ژنتيک

    اسماعيل اسماعيل زاده

    علوم تحقيقات

    1393

    17

    مدل­سازی ديناميکی و آناليز حساسيت منيپوليشن ميکرو/نانوذرات زيستی به وسيله‌ی ميکروسکوپ نيروی اتمی

    معين طاهری

    علم و صنعت

    1393

    18

    تجزيه و تحليل ارتعاشی کانتيلور نانو ربات AFM با دولايه پيزوالکتريک در محيط هوا و مايع در مد ضربه ای

    امير نهاوندی

    علوم تحقيقات

    1393

    19

    تجزيه و تحليل حرکت بازوی مکانيکی انعطاف‌پذير به منظور تعيين حداکثر ظرفيت حمل بار

    

    حبيب اسفندياری

    علوم تحقيقات

    1394

    20

    کنترل کنترل بازوی مکانيکی سيار در بازه زمانی مشخص به روش بهينه غيرخطی مبتنی بر معادله ريکاتی وابسته به حالت

    سعيد رفيعی نکو

    

    علم و صنعت

    1394

    21

    کنترل و مطالعه عملکرد ربات کابلی شش درجه آزادی فضايی نامقيد الاستيک با پايه متحرک

    مهدی يوسف زاده

    علم و صنعت

    1394

    22

    تحليل ديناميک غيرخطی هيسترزيس پيزواکچويتورها بر اساس روش المان محدود

    احمد همايونی

    علم و صنعت

    1395

    23

    مدل­سازی منيپوليشن ميکرو/نانوذرات زيستی مختلف با تيرک­های V شکل و خنجری در محيط های بيولوژيکی

   

    علوم تحقيقات

    1395

    24

    

    وظيفه خواه

    علوم تحقيقات

    1395

    25

    

    عليرضا حبيب نژاد

    علم و صنعت

    1396

    26

    

    سياوش فتح اللهی

    علم و صنعت

    1396

    27

    

    علی اکبر علی پور

    علم و صنعت

    1396

    

    عناوين پروژهای کارشناسی ارشد

    رديف

    عنوان پروژه

    دانشجو

    دانشگاه

    تاريخ

    1

    سينماتيک و ديناميک رباتهای الاستيک به روش سيستم لينک های صلب معادل

    محمد رضا بنی طعمه

    علم و صنعت

    1374

    2

    کنترل بهينه زمانی جابجا کننده های مکانيکی

    ايرج پورفتحی

    علم و صنعت

    1375

    3

    طراحی وساخت قالب ريخته گری دقيق پره رديف اول توربين گازی

    حسين آقاپور

    علم وصنعت

    1375

    4

    تجزيه و تحليل حرکت ديناميکی ربات با مفاصل الاستيک

    محمد رضا مسعودی فر

    علم و صنعت

    1375

    5

    توليد بهينه مسير ابزار جهت ماشينکاری سطوح سه بعدی SCULPTURED

    احمد موسی خان پور

    علم و صنعت

    1375

    6

    پياده سازی الگوريتم کنترل لغزشی و طراحی و ساخت مدارواسط

    اشکان عليدوست

    علم و صنعت

    1376

    7

    تجزيه و تحليل رفتار ديناميکی ربات تحت مسيرهای سرعت مختلف

    مهدی سرمست

    واحد مرکز

    1376

    8

    توليد اتوماتيک قطعات توسط CNC وحمل آن توسط ربات آزمايشگاهی اطلس 2

    افشين يوردخانی

    علم و صنعت

    1376

    9

    حل عددی و تجربی روی اتومبيل

    کامران خدا رضا

    علم و صنعت

    1376

    10

    بررسی مدل استوانه کوره دوار جهت تحليل تنش کوره دوار سيمان

    مجيد محمد زاده

    علم و صنعت

    1377

    11

    تحليل کوره های پخت سيمان

    نجاتی

    علم وصنعت

    1377

    12

    سازی مسير يک ربات ماکزيمم بارديناميکی

    مهران خوشبخت

    علم وصنعت

    1377

    13

    روش عصبی -فازی برای جبران اصطحکاک در کنترل موقعيت

    داريوش شاه گشتاسبی

    علوم تحقيقات

    1377

    14

    مدلسازی ربات اطلس II وارائه تست های ديناميکی

    عليرضا بهمن

    علوم تحقيقات

    1377

    15

    مدلسازی سيستم تعليق ربات متحرک

    بهروز عطائی

    علوم تحقيقات

    1377

    16

    طراحی و اجراء تست های آزمايشگاه رباتيک

    سيد مجيد طوسی

    علوم تحقيقات

    1377

    17

    روش های هدايت و کنترل روبات متحرک

    مهران محسن زاده

    علوم تحقيقات

    1377

    18

    بررسی رفتار سينما تيکی يک مدل شش درجه آزادی از شانه انسان

    کورش نخعی

    علوم تحقيقات

    1378

    19

    بررسی تاثيرپارامترهای هندسی ربات برعملکرد ديناميکی بهينه اش

    م. آقا امينی

    علم وصنعت

    1378

    20

    طراحی و ساخت مکانيکی يک ربات تحرک

    اصغر عابدينی

    علم وصنعت

    1378

    21

    طراحی و ساخت ربات متحرک

    عليرضا ميرشاهی

    علوم تحقيقات

    1378

    22

    طراحی ربات جهت مونتاژ

    احسان جابری

    علوم تحقيقات

    1378

    23

    ربات متحرک چرخدار

    مجيد چيت سازان

    علم وصنعت

    1378

    24

    مشابه سازی معادلات حرکت رباتهای الاستيک به روش اجزاء محدود

    محمد تقی کرمی

    علم وصنعت

    1378

    25

    طراحی نرم افزار چند رسانه ای رباتيک

    علی آزموده

    علم وصنعت

    1378

    26

    ارائه الگوريتم برای روبات الاستيک به کمک زبانهای سمبوليک

    شاهين کاظمی

    علم وصنعت

    1378

    27

    مدلسازی و ساخت بازوی مکانيکی سه درجه آزادی

    شهريار صفايی فر

    علوم تحقيقات

    1379

    28

    طراحی و شبيه سازی سيستم تعليق ربات متحرک خودمختار

    سياوش مدرس

    علم وصنعت

    1379

    29

    ساخت يک ربات مونتاژگر

    محمدحسن مختاری

    علم وصنعت

    1379

    30

    طراحی يک منيپولاتور جهت خط مونتاژگر

    سهراب عزيزی

    علم وصنعت

    1379

    31

    طراحی تستهای آزمايشگاهی ربات متحرک چرخدار

    محمد رضا مسيبی

    علم وصنعت

    1379

    32

    تحقيق در جهت اتوماسيون نمودن خط ذوب و ريخته گری مواد و طراحی يک ربات مناسب برای نمونه گيری از کوره های فولادسازی شرکت فولاد مبارکه

    اسماعيل سلطانی

    علوم تحقيقات

    1379

    33

    ساخت کنترولر يک ربات مونتاژگر

    سعيد جوان

    علوم تحقيقات

    1379

    3 4

    پياده سازی کنترولر ربات مونتاژگر

    رضای

    علوم تحقيقات

    1379

    35

    مدلسازی روبات جوشکاری در صنايع خودرو سازی

    فرشاد فرنوش

    علوم تحقيقات

    1380

    36

    تجزيه، تحليل و طراحی پنجه

    امير احدی

    علوم تحقيقات

    1380

    37

    شبيه سازی رباتهای فوتباليست

    کارکرنژاد

    علوم تحقيقات

    1381

    38

    طراحی و پياده سازی و ساخت سخت افزاری بينايی ربات

    کامراد خوشحال

    علوم تحقيقات

    1381

    39

    پياده سازی سيستم بينايی ربات

    علی اکبرپور

    علوم تحقيقات

    1381

    40

    طراحی ربات صنعتی و استاندارد سازی آن

    تيمور خانعلی

    علوم تحقيقات

    1381

    41

    مدلسازی و کنترل ربات با استفاده از PLC

    ابوالقاسم فارسی

    علم وصنعت

    1381

    42

    ارائه سيستم چند رسانه ای در طراحی مکانيکی ربات

    شهاب منصور بقايی

    علم وصنعت

    1381

    43

    طراحی و ساخت قسمت مکانيکی ربات فوتباليست اندازه متوسط

    محمد علی حبيبی

    علم وصنعت

    1381

    44

    تجزيه و تحليل ربات با مفاصل انعطاف پذير و پايه متحرک

    محمد حسين ابراهيمی

    علم وصنعت

    1381

    45

    استخراج پارامترهای ربات جهت انجام تستهای عملکردی و تدوين استاندارد رباتها

    عباس تهرانی معتمد

    علم وصنعت

    1382

    46

    ارائه تستهای آزمايشگاهی ربات سيلر با بکارگيری بينايی و بررسی خطاهای موجود در آن

    نيما شيعه بيکی

    علم وصنعت

    1382

    47

    طراحی مکانيزمی ( Manipulator ) جهت حمل مواد و بدست آوردن ماکزيمم بار

    سيد اکبر هاشمی

    علم وصنعت

    1382

    48

    مدلسازی، شبيه سازی و طراحی ربات پرستار

    ياسر مداحی

    علم وصنعت

    1382

    49

    طراحی و استاندارد‌سازی ربات سيلر با ساختار کارتزين ( 3P )

    سيد ياسر قريشی

    علم وصنعت

    1382

    50

    طراحی، مدلسازی، شبيه سازی و تست ربات متحرک با بازوی مکانيکی

    عليرضا نخعی

    علم وصنعت

    1383

    51

    3R طراحی و ساخت بازوی مکانيکی

    ناصر جعفری

    علم وصنعت

    1383

    52

    طراحی و ساخت مچ و گريپر ربات

    يعقوب جمال ی

    علم وصنعت

    1383

    53

    مدلسازی ديناميکی بازوی الاستيک به روش اجزا محدود

    پ درام عليمرادی

    علم وصنعت

    1383

    54

    تعيين ظرفيت حمل بار ماکزيمم ربات به روش فيدبک خطی

    فرهاد داورپناه

    علوم تحقيقات

    1383

    55

    شبيه‌سازی و ارائه تست‌های آزمايشگاهی خطاهای ربات متحرک

    تورج بنی رستم

    علوم تحقيقات

    1383

    56

    تعيين ظرفيت حمل بار ديناميکی ربات با مفاصل انعطاف‌پذير

    سيد احسان فرهمندپور

    علوم تحقيقات

    1383

    57

    Investigation and Analysis of Sweeper Mobile Robot and its Experimental Tests

    V. Ehtemam Haghighi

    علم وصنعت

    1384

    58

    Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible Link Manipulators

    Amir Heidari

    علم وصنعت

    1384

    59

    استاندارد سازی فرآيند طراحی ربات به کمک آناليزهای FMEA و QFD

    عليرضا ايروانی

    علم وصنعت

    1384

    60

    مدل‌سازی و تعيين ظرفيت حمل بار سکوی حرکتی 6 درجه آزادی برمبنای ربات موازی Stewart

    محسن شکری

    علم وصنعت

    1384

    61

    سيستم چند رسانه‌ای سخت افزاری و کنترل رباتيک تحت شبکه

    شهرام محرمی

    علوم تحقيقات

    1384

    62

    مدلسازی و شبيه سازی بازوی مکانيکی الاستيک به روش Gibbs-Appell جهت تعيين بار ماکزيمم

    عليرضا پاشازاد

    علوم تحقيقات

    1384

    63

    تجزيه وتحليل تستهای عملکردی بازوی مکانيکی

    ميثم کيومرثی

    علوم تحقيقات

    1384

    64

    طراحی و مدلسازی بازوی ربات شش درجه آزادی

    رامت ی ن عاشورزاده

    علوم تحقيقات

    1384

    65

    مدلسازی ديناميکی جابجايی نانوذرات توسط مانيپولاتور نانوربات AFM

    منيژه ذاکری

    علم و صنعت

    1385

    66

    بررس ی بازوها ی مکان ی ک ی جهت حمل بار د ی نام ی ک ی

    حم ی د رضا ح ی در ی

    علم و صنعت

    1385

    67

    طراحی مانيپولاتور Manipulator جهت حمل بار و ارائه تستهای آزمايشگاهی

    اميرغلامی

    علوم تحقيقات

    1385

    68

    مدلسازی و شبيه سازی بازوهای مکانيکی انعطاف پذير با حلقه بسته

    عليرضا ميرمحمدخانی

    علوم تحقيقات

    1385

    69

    استاندارد سازی فرآيند طراحی روبات با بکارگيری روشهای استاندارد FMEA و QFD

    اشکان مراد حاصل

    علوم تحقيقات

    1385

    70

    روشهـای تست ربات جهت استخـــراج مشخصه های آن

    روزبه احمدی

    علم و صنعت

    1385

    71

    عملکرد و تست ربات های متحرک

    وحيد عظيمی راد

    علم و صنعت

    1385

    72

    تعيين ظرفيت حمل بار ربات دوپا

    مهدی هاشمی

    علم و صنعت

    1385

    73

    تعيين حداکثر ظرفيت حمل بار در ربات با مفاصل الاستيک با استفاده از روش کنترل مود لغزشی

    علی پيله چيان

    علم و صنعت

    1385

    74

    Simulation of Visual Servo Control and Performance Tests of the 6R Robot Using Position Based and Image Based Approaches

    Fatemeh.S. Heidari

    علم و صنعت

    1385

    75

    بهينه سازی مسير ربات لينک الاستيک تحت ماکزيمم بار ديناميکی به روش Genetic Algorithm

    پيمان فتاحيه

    

    علم و صنعت

    1385

    76

    طراحی وتستهای آزمايشگاهی پنجه روبات

    غلام رضا شاه علينيا

    علوم تحقيقات

    1385

    77

    ظرفيت حمل بار ربات با مفاصل انعطاف پذير به روش سيستمهای هوشمند

    پيمان سلطانی

    علوم تحقيقات

    1385

    78

    مدل سازی وشبيه سازی وانجام تست های آزمايشگاهی ربات شش محوره و کنترل آن از طريق خط تلفن

    حامد عقيلی

    علوم تحقيقات

    1385

    79

    استراتژی تعيين نرخ تغذيه در ماشين کاری با ابزار کروی بر اساس مدل پيشرفته نيرو های براده برداری

    ا هنگر

    علوم تحقيقات

    1386

    80

    کنترل ربات با لينک الاستيک برای مسير از پيش تعيين شده

    سينا فيروزی

    علوم تحقيقات

    1385

    81

    بررسی ربات VW-SEF G121 جهت بکارگيری در صنايع داخل

    محمد اسماعيلی

    علم و صنعت

    1386

    82

    بررسی امکان به کارگيری اينترفرومتری جهت تست های عملکردی ربات

    بهنام حسين‌خانی

    علم و صنعت

    1386

    83

    بررسی ربات های ميوه چين

    اميرمسعود تاکی

    علم و صنعت

    1386

    84

   مدلسازی و شبيه سازی ربات با لينک الاستيک به روش گيبس-اپل

    علی محمد شافعی

    علم و صنعت

    1386

    85

    بررسی روشهای مدلسازی ديناميکی و کنترل AFM و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

    صابر ظفری

    علم و صنعت

    1386

    86

    بهينه سازی مسير حرکت ربات با مفاصل الاستيک

    جليل ناجی

    علم و صنعت

    1386

    87

    طراحی ميکروجراحی با استفاده از ميکرومانيپوليتور چند درجه آزادی

    فاطمه مهندسی

    علم و صنعت

    1386

    88

    مدلسازی و شبيه سازی سينماتيک و ديناميک پروتئين‌ها و بررسی تغيير فرم آنها جهت کاربرد در نانورباتيک

    اشکان دريانی

    علم و صنعت

    1386

    89

    مدلسازی و شبيه سازی نانو منيپوليشن قطعات غير کروی

    علی کفّاش هوشيار

    علوم تحقيقات

    1386

    90

    کاليبراسيون رباتهای صنعتی

    عليرضا پورکاظمی

    علوم تحقيقات

    1386

    91

    هدايت و انجام تست های ربات 6 محوره توسط دوربين

    اعظم السادات نوربخش

    علوم تحقيقات

    1386

    92

    استخراج معادلات ربات 6R و بکارگيری آنها برای طراحی بخش شبيه ساز کنترلر و هدايت ربات

    مهدی مسعودی

    علوم تحقيقات

    1386

    93

    تله ربات تحت شبکه و طراحی اينترفيس ON LINE ربات 6R و همگام سازی شبيه ساز با واسط کاربر

    سميه احمدی

    علوم تحقيقات

    1386

    94

    بررسی معادلات حرکت ،ارتعاشات غير خطی و پايداری کابلهای متحرک با سرعت متغير

    علی اکبر علی پور

    علم و صنعت

    1386

    95

    طراحی کنترلر و رويتگر مود لغزان برای ربات با لينک الاستيک

    رضا حقيقی

    علم و صنعت

    1387

    96

    تعيين ظرفيت حمل بار با استفاده از ترکيب روش های کنترل غير خطی و شبکه های عصبی

    علی اکبر علمداری

    علم و صنعت

    1387

    97

    جبرانسازی اثرات غيرخطّی در ميکروسکوپ­های پروبی روبشی ( SPMs ) و نانومنيپوليشن خودکار با ميکروسکوپ نيروی اتمی ( AFM )

    صادق صادق­زاده

    

    علم و صنعت

    1387

    98

    کنترل ربات فضايی با تحريک کابلی با استفاده از کنترل بازخورد خطی شده

    حامی تورجی زاده

    علم و صنعت

    1387

    99

    تحليل بيومکانيکی وزنه بردار

    سيد عليرضا مصطفی

    علم و صنعت

    1387

    100

    بررسی رباتهای هوائی با محرک کابلی

    محمد ايران پور

    علم و صنعت

    1387

    101

    بررسی روشهای تعيين مسير بهينۀ بازوهای انعطاف پذير

    حامد رحيمی

    علم و صنعت

    1387

    102

    طراحی بهينه مسير برای يک نمونه ربات فضايی موازی با محرک کابلی

    شراره بيات

    علوم تحقيقات

    1387

    103

    شبيه سازی کنترلر موقعيت در مقياس نانو/ميکرو بر پايه عملگر پيزو الکتريک

    وحيد مشهدی صادق

    علوم تحقيقات

    1387

    104

    مدلسازی فرآيند نانومانيپوليشن بوسيله نانو ربات AFM و امکان سنجی آزمايش عملی

    مهدی محمدشاهی

    علوم تحقيقات

    1387

    105

    کنترل از راه دور مانيپوليشن نانوذرات بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی( AFM )

    مهدی رضايی

    علوم تحقيقات

    1387

    106

    کنترل حرکت ربات انسان نمای دوپای هفت درجه آزادی با تاثير نيروهای محيطی

    ياشار حبيب يار

    علم و صنعت

    1387

    107

    آناليز حساسيت ظرفيت حمل بار توسط AFM در نانومنيپوليشن

    آتنا امانتی

    علوم تحقيقات

    1388

    108

    طراحی مسير بهينه روبات به روش کنترل بهينه

    مهدی ستايش حق

    علوم تحقيقات

    1388

    109

    کنترل Real-Time نمونه آزمايشگاهی ربات محرک کابلی

    اروانی

    علوم تحقيقات

    1388

    110

    ساخت ربات کابلی صفحه ای 4 محوره

    رضا ملک زهتاب

    علوم تحقيقات

    1388

    111

    مدلسازی سينماتيکی ديناميکی و تعيين ظرفيت حمل بار يک ربات موازی فضايی

    احسان داورزنی

    علم و صنعت

    1388

    112

    مدل سازی و شبيه سازی رفتار ديناميکی نانو کانتيلور ميکروسکوپ نيروی اتمی ( AFM )

    يلدا حسينی

    علوم تحقيقات

    1388

    113

    تحليل ديناميکی ربات محرک کابلی فضايی در حضور انعطاف پذيری کابلها جهت تعيين مسير بهينه با ماکزيمم حمل بار ديناميکی

    خالد نجفی

    

    علوم تحقيقات

    1388

    114

    مقايسه و تعيين ظرفيت حمل بار بازوی ربات با انواع پايه های متحرک برای مرز ثابت و متحرک

    مجتبی ابوالحسنی

    علم و صنعت

    1388

    115

    ساخت ربات معلق 6 کابله با تحريک کابلی

    محسن بابايی

    علم و صنعت

    1388

    116

    مدلسازی و تحليل ديناميک هيبريدی - غير خطی نانو ميکروسکوپ نيروی اتمی در مد ضربه ای با در نظر گرفتن نيروی واندروالس، تقابل مويينگی و نيروی دافعه

    عبداله کاوسی

    علم و صنعت

    1388

    117

    مدلسازی و شبيه سازی سينماتيک و ديناميک رباتهای هوائی با محرک کابلی

    محمد ايران پور

    علم و صنعت

    1388

    118

    محاسبه ظرفيت حمل بار ربات متحرک بازودار غيرهولونوميک با روش چند مرحله ايی و تفکيک اجزا

    حامد وطن جو

    

    علم و صنعت

    1388

    119

    بهينه سازی مسير بازوی انعطاف پذير با پايهً متحرک به روش کنترل بهينه

    حامد رحيمی

    علم و صنعت

    1388

    120

    طراحی و ساخت ربات شش کابله برای طی مسير نقطه به نقطه در فضا

    حميد شفيعی

    علم و صنعت

    1388

    121

    تحليل Creep و هيسترزيس در نانومنيپوليشن AFM و مقايسه روشهای PI و Preisach در اصلاح آنها

    عزيز فتاحی

    علوم تحقيقات

    1389

    122

    کنترل ازراه دور نانومانيپوليشن درمحيط مايع برپايه ميکروسکوپ نيروی اتمی( AFM )

    احمد نائبی

    علوم تحقيقات

    1389

    123

    تعيين حداکثر ظرفيت حمل بار در ربات ­ های متحرک با بازوی مکانيکی و مفاصل انعطاف پذير به کمک کنترل به روش SMC

    ابوالفضل محمدي­جو

    علم و صنعت

    1389

    124

    محاسبه ظرفيت حمل بار ربات متحرک در حضور موانع به روش ميدان پتانسيل مجازی

    مصطفی ناظمی زاده

    علم و صنعت

    1389

    125

    بررسی روشهای آناليز حساسيت و کاربردهای آن در نانو ربات

    محمد مهدی اصل زعيم

    علم و صنعت

    1389

    126

    نانو منيپوليشن دو بعدی ذرات در محيط مايع بر پايه AFM

    علی متقی

    علم و صنعت

    1389

    127

    آناليز حساسيت پارامتر های موثر ربات متحرک بازودار به روش سوبل جهت به دست آوردن مسير بهينه حمل بار ماکزيمم

    حجت بيناباجی

    علم و صنعت

    1389

    128

    کنترل بهينه از روش SDRE وتعيين ظرفيت حمل بار در بازوی مکانيکی صلب و انعطاف پذير

    سعيد رفيعی نکو

    

    علم و صنعت

    1389

    129

    شبيه سازی نانومنيپوليشن توسط AFM بر اساس مدل های اصطکاک دقيق مقياس ميکرو/نانو

    معين طاهری

    علم و صنعت

    1389

    130

    مدلسازی و شبيه سازی ديناميکی ميکروسکوپ نيروی اتمی مد ضربه ای در محيط مايع

    حسين جيريايی

    علم و صنعت

    1389

    131

    بهبود کيفيت تصاوير نانو به کمک الکوريتم های ژنتيک

    کبری حسن پور

    علوم تحقيقات

    1389

    132

    تحليل پايداری و شفافيت دريک سيستم نانو تله­اپراتوری

    ثمين صمدزاده

    علوم تحقيقات

    1389

    133

    مدلسازی تاثير رطوبت نسبی هوا بر رفتار ديناميکی نانوذرات در منيپوليشن بر پايه ميکروسکوپ نيروی اتمی

    الهام حيدری

    علوم تحقيقات

    1389

    134

    مدلسازی و شبيه سازی دفورميشن نانوذره در مود تماسی توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی

    رضا حسامی قاضيانی

    علوم تحقيقات

    1389

    135

    کنترل قطبيدگی خطی و غير خطی در نانوپيزواسکنرهای

    ميمنت کشاورز معتمدی

    علوم تحقيقات

    1390

    136

    بررسی ديناميک ميکروسکوپ نيروی اتمی با نانولوله کربنی

    مهدی اقبال

    علم و صنعت

    1390

    137

    ارائه و اعمال تست‌های آزمايشگاهی خطا و ماکزيمم حمل بار روی ربات­های Sweeper و Scout

    بابک منصوری

    علم و صنعت

    1390

    138

    کاربرد روش برنامه ريزی پويا در تعيين ظرفيت حمل بار بازوی مکانيکی صلب و انعطاف پذير

    علی چاره ساز

    علم و صنعت

    1390

    139

    ارتقاء سخت افزاری ربات کابلی IcasBot به شکل مدار بسته

    علی ايمانيان

    علم و صنعت

    1390

    140

    ارتقاء نرم افزاری ربات IcasBot به شکل مدار بسته

    ابراهيم علينقی مداح

    علم و صنعت

    1390

    141

    مدلسازی ديناميکی جابجايی ريزساختارها براساس روشهای چندمقياسی

    وحيد راه نشين

    علم و صنعت

    1390

    142

    تحليل ديناميک غيرخطی هيسترزيس پيزواکچويتورها بر اساس روش المان محدود

    احمد همايونی

    علم و صنعت

    1390

    143

    مدل سازی رفتار ديناميکی کانتيلور پيزو الکتريک نانو ربات AFM

    يگانه باغی

    علوم تحقيقات

    1390

    144

    ارايه تستهای آزمايشگاهيجهت تعيين خطا و کاليبراسيون ربات متحرک

    حسين غفارپور

    علوم تحقيقات

    1390

    145

    طراحی مسير بهينه برای ربات کابلی فضايی به روش حلقه بسته مود لغزشی

    مهسا جلالی

    علوم تحقيقات

    1390

    146

    طراحی و شبيه سازی کنترلر مد لغزشی منيپوليشن نانوذره در مد تماسی توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی

    مرضيه نوروزی

    علوم تحقيقات

    1390

    147

    طراحی، ساخت و پياده سازی سيستم اندازه گيری موقعيت عملگر نهايی برای ربات کابلی فضايی و استفاده از آن به منظور حلقه بسته کردن آن

    اميرحسين صفاری

    علوم تحقيقات

    1390

    148

    طراحی رابط گرافيکی حقيقت مجازی مانيپوليشن سلول ها

    مجيد شاه کرمی

    علوم تحقيقات

    1390

    149

    ارائه روش های جديد برای بهبود کنترول ربات کابلی IcasBot

    علی تاجيک

    علوم تحقيقات

    1390

    150

    منيپوليشن سلول های بيولوژيکی توسط ميکروسکوپ نيروی اتمی

    مريم گرامی زاده

    علم و صنعت

    1391

    151

    کاربرد مدل های تماسی در منيپوليشن سلول های بيولوژيک توسط AFM

    زهرا رستگار

    علم و صنعت

    1391

    152

    مدلسازی ربات با پايه متحرک غيرهولونوميک با استفاده از روش گيبس-اپل

    سياوش فتح اللهی

    علم و صنعت

    1391

    153

    کنترلر مود لغزشی منيپوليشن نانوذره توسط کانتيلور V -شکل و خنجری شکل ميکروسکوپ نيروی اتمی در مود تماسی

    احسان اميدی

    علم و صنعت

    1391

    154

    کنترل ربات کابلی IcasBot انعطاف پذير به روش مد لغزشی همراه با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

    محمد طاهری فر

    علم و صنعت

    1391

    155

    پارامترهای سخت افزاری ساخت ربات با لينک الاستيک

    فرشيد آبسالان

    علم و صنعت

    1391

    156

    پارامترهای مکانيکی ساخت ربات با لينک الاستيک

    ارسطو عظيمی

    علم و صنعت

    1391

    157

    شبيه سازی محيط مجازی برای ربات متحرک Scout

    مژگان خويلو

    علوم تحقيقات

    1391

    158

    طراحی و ساخت کنترلر ربات 6R بر پايه ميکروپروسسور ARM و به کار­گيری سيستم بينايی

    فائزه عبداللهی

    علوم تحقيقات

    1391

    159

    بررسی روش های موقعيت يابی پنجه ربات الاستيک

    مهسا دوست حسينی

    علوم تحقيقات

    1391

    160

    طراحی و ساخت ربات با لينک الاستيک

    بهزاد کدخدايی

    علوم تحقيقات

    1391

    161

    مدلسازی و شبيه سازی ديناميک حرکت نانو ذرات استوانه ای در محيط مايع به روش نانو منيپوليشن

    فاطمه کردی

    علوم تحقيقات

    1391

    162

    مدلسازی و کنترل موتورهای ربات کابلی ICasBot و پياده سازی کنترل حلقه بسته با هدف مسير يابی بهينه عملگر نهايی

    سليمان منطقی

    علوم تحقيقات

    1391

    163

    تعيين موقعيت و جهت بازوی ربات به وسيله پردازش تصوير

    انسيه نياورانی

    علوم تحقيقات

    1391

    164

    بهينه سازی مسير ربات Scout به عنوان ربات توان بخش با کمک کنترل بهينه

    آيدا خسروی پور

    علم و صنعت

    1391

    165

    آناليز ديناميکی نانو ربات AFM در محيط مايع

    سعيد سامی

    علوم تحقيقات

    1392

    166

    مدلسازی و شبيه سازی نانو منيپوليشن 3 بعدی با کمک نانو ربات AFM

    سعيد بدرلو

    علم و صنعت

    1392

    167

    طراحی و پياده سازی کنترلر غير خطی smc برای ربات 6R

    عليرضا خادمی

    علم و صنعت

    1392

    168

    شبيه سازی نرم افزاری ميکروکانتيلورهای پيزوالکتريک در مد دامنه در محيط های کاری مختلف

    عادل محمدی

    علم و صنعت

    1392

    169

    تجزيه و تحليل ارتعاشی کانتيلور نانو ربات AFM چند لايه سری و موازی پيزوالکتريک در مد دامنه در محيط هوا

    سحر رزاززاده

    علم و صنعت

    1392

    170

    کاربرد روش گيبس-اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات همکار با قيود غيرهولونوميک

    ابراهيم صيدی

    علم و صنعت

    1392

    171

    طراحی و پياده سازی کنترلر بهينه ساز مسير به کمک روش SDRE برای ربات کابلی ICaSbot

    اشکان زهفروش

    علم و صنعت

    1392

    172

    بررسی تاثير پارامترهای هندسی درتحليل ديناميکی ميکروسکوپ نيروی اتمی در محيط مايع

    پروشات ملکی

    علوم تحقيقات

    1392

    173

    تجزيه و تحليلنظری و تجربی ماکزيمم ظرفيت حمل بار ديناميکی ربات با لينک انعطاف پذير

    نسيبه کرمی

    علوم تحقيقات

    1392

    174

    طراحی و پياده سازی روش کنترلی خطی سازی پسخورد بر روی ربات 6R

    ليلا عليزاده

    علوم تحقيقات

    1392

    175

    طراحی و ساخت برد اندازه گيری زاويه مفاصل ربات 6R با استفاده از انکودرهای مغناطيسی AS5405 و به کار­گيری در سيستم کنترلی

    محمد حسن قاسمی

    علوم تحقيقات

    1392

    176

    مدلسازی و شبيه سازی ديناميکی حرکت بازوهای مکانيکی 6 درجه آزادی با حلقه بسته ( Stewart ) و آناليز حساسيت آن به روش سوبل

    علی اصغر نصيرلو

    علوم تحقيقات

    1393

    177

    شبيه سازی تئوري­های مختلف تماسی ميکرو/نانوذرات استوانه­ای جهت کاربرد منيپوليشن در محيط‌های مختلف بيولوژيکی

    حسام خاکسار

    علم و صنعت

    1393

    178

    مدل­سازی و شبيه­سازی منيپوليشن ميکرو/نانوذرات استوانه­ای در محيط­های مختلف بيولوژيکی بر پايه AFM

    هديه بادکوبه

    علم و صنعت

    1393

    179

    استفاده از روش­های مختلف آناليز حساسيت جهت منيپوليشن ميکرو/نانوذرات زيستی

    مهدی قاسمی

    علم و صنعت

    1393

    180

    طراحی و شبيه‌سازی کنترل کننده مود لغزشی برای منيپيوليشن نانوذره با استفاده از ميکروسکوپ نيروی اتمی در محيط های مختلف

    غزاله مسافرچی

    علم و صنعت

    1393

    181

    در نظر گرفتن ميکرو/نانوذرات زيستی با شکل‌ها و جنس‌های مختلف در مدل‌سازی و شبيه‌سازی منيپوليشن سه بعدی توسط AFM

    زهرا محمودی

    علم و صنعت

    1393

    182

    مدل­سازی و شبيه­سازی منيپوليشن سه بعدی ميکرو/نانوذرات زيستی زبر بر روی سطوح ناهموار با استفاده از ميکروسکوپ نيروی اتمی

    سيد علی ميرمحمدميگونی

    علم و صنعت

    1393

    183

    استفاده از روش مود لغزشی جهت کنترل ربات کابلی متحرک و پياده سازی عملی

    عليرضا طائب نيا

    علوم تحقيقات

    1393

    184

    شبيه‌سازی منيپوليشن نانو ذرات استوانه ای در محيط گرافيکی حقيقت مجازی

    مائده غفرانی

    علوم تحقيقات

    1393

    185

    مطالعه و بررسی مدلسازی منيپوليشن انواع اشکال هندسی ذره بوسيله AFM به روش ديناميک مولکولی

    حسن اصلانی

    علم و صنعت

    1394

    186

    آناليز حساسيت ربات کابلی نسبت به عدم قطعيت های موجود

    

    بيراوند

    علم و صنعت

    1394

    187

    مطالعه و بررسی مدلسازی ديناميک مولکولی فرآيند منيپوليشن ذرات زيستی بوسيله نانو رباتهای AFM و SPM

    محسن استاجی

    علم و صنعت

    1394

    188

    بررسی به کارگيری کنترل کننده SDRE برای ربات همکار و پياده سازی عملی

    زهير فضيلتی

    علم و صنعت

    1394

    189

    طراحی مسير بهينه و کنترل ربات همکار در حالت نقطه به نقطه به روش تئوری بازی

    نوبری

    علم و صنعت

    1394

    190

    مطالعه و بررسی مدلسازی ديناميک مولکولی در محيط مايع برای فرآيند منيپوليشن بوسيله AFM

    روزبه نوحی حفظ­آباد

    علم و صنعت

    1394

    191

    مطالعه و بررسی نانو منيپوليشن نانو ذرات بيولوژيکی بکمک ربات AFM

    رمضان پور

    علم و صنعت

    1394

    192

    بررسی روش کنترلی مود لغزشی در زمان محدود و مقايسه آن با SDRE و کاربرد آن در بازوهای مکانيکی

    رضا شيری

    علم و صنعت

    1394

    193

    بررسی نحوه استخراج معادلات ديناميکی ربات کابلی شاسی متحرک به روش Gibbs Appell با در نظر گرفتن انعطاف پذيری مفاصل و جرم کابل ها

    سوسنی

    علم و صنعت

    1394

    194

    بررسی طراحی رويتگر و کنترل کننده SDRE و کاربرد آن در بازو های مکانيکی با مفاصل انعطاف پذير

    نعيم يوسفی

    علم و صنعت

    1394

   

    عناوين پروژهای کارشناسی

    رديف

    عنوان پروژه

    دانشجو

    دانشگاه

    تاريخ

    1

    تجريه و تحليل معادلات ديناميکی و شبيه سازی رباتها

    م غفرانی و سعيد روغنی

    علم و صنعت

    1374

    2

    تجزيه و تحليل بار ديناميکی و اثر آن در معاملات ديناميکی ربات

    ع. ا. مرادی- ع. مرعشی

    علم و صنعت

    1374

    3

    تجزيه وتحليل سيستمهای کنترل به کمک نرم افزار Mathematica

    معصومه فلاح

    علم و صنعت

    1374

    4

    بررسی و مشابه سازی حرکت ربات پوما560

    ش شرکتی م جعفری

    علم و صنعت

    1375

    5

    تهيه برنامه جهت تحليل مسائل مقاومت مصالح به کمک نرم افزار Mathematica

    اميرحسين مسعوديان

    علم و صنعت

    1375

    6

    بررسی و Animation سيستمهای ارتعاشی با استفاده از نرم افزار Mathematica

    مهدی قاسمی

    علم و صنعت

    1375

    7

    بررسی ربات جوشکاری IRB 1500

    امير افروزی

    علم و صنعت

    1376

    8

    دستگاه شتشو و خشک کن سر سيلندر

    علی اعرابی

    علم و صنعت

    1377

    9

    رباتهای متحرک

    ح. ابک م.م محصصنان

    علم و صنعت

    1377

    10

    طراحی برنامه کمک آموزشی رباتيک به کمک نرم افزار Quest

    سيد مجيد ميرزرگر

    علم و صنعت

    1377

    11

    بررسی اثرات شکل پذيری مفاصل ربات و مشابه سازی حرکت

    ايمان کمالی سروستانی

    علم و صنعت

    1377

    12

    طرح آزمايشهای ربات اطلس II به کمک نرم افزار Visual Basic

    اميرکيوان عمومی

    علم وصنعت

    1377

    13

    طراحی ليات خط و تجهيزات کارگاه توليد بدنه خودرو

    مجيد شريفلو

    علم و صنعت

    1378

    14

    طراحی قسمت مکانيکی ربات 3P

    غلام يوسفی

    علم وصنعت

    1378

    15

    مدلسازی سينماتيکی و شبيه سازی حرکت چرخها در روبات متحرک

    سيامک مرشد- ايازری

    علم و صنعت

    1378

    16

    طراحی مکانيکی و ساخت روبات مين ياب

    خليل زاده –ح . کبيری

    علم و صنعت

    1380

    17

    مدل سازی و ساخت ربات متحرک دارای بازوی مکانيکی

    رسول صالحی

    علم و صنعت

    1383

    18

    

    اميرسهرابی

    علم و صنعت

    1383

    19

    تعيين ظرفيت حمل بار ديناميکی ربات با لينک های الاستيک به روش خطی سازی فيدبک

    کامران شمائی قهفرخی

    علم و صنعت

    1384

    20

    مدلسازی و شبيه سازی ربات در نرم افزار MATLAB به کمک Robotics Toolbox

    امير تاجيک

    علم و صنعت

    1384

    21

    مدل سازی و شبيه سازی ربات راه رونده

    امير اسماعيل برزگری

    علم و صنعت

    1385

    22

    مدلسازی و انجام تست های آزمايشگاهی بر روی بازوی مکانيکی حمل باک خودرو

    ايدين محرم خانی

    علم و صنعت

    1385

    23

    مدل سازی و شبيه سازی ربات 6 درجه آزادی Stewart با مفاصل الاستيک

    سعيد دوستی

    علم و صنعت

    1385

    24

    مدل سازی و شبيه سازی سينماتيک و ديناميک روبات متحرک با بازوی مکانيکی

    سحر هاشمی زنوزی

    علم و صنعت

    1385

    25

    شبيه سازی ربات

    صاحب نسق

    علم و صنعت

    1386

    26

    مدل سازی و ساخت ربات متحرک

    شوقمند-منصوری

    علم و صنعت

    1387

    27

    مدلسازی ديناميکی کانتيلور AFM

    سينا مولودی

    علم و صنعت

    1387

    28

    مدلهای اصطکاکی در مقياس نانو/ميکرو در حرکت stick-slip

    معظمی زاده

    علم و صنعت

    1387

    29

    مدلسازی و شبيه سازی ربات کابلی فضايی

    اشکان اکبريه

    علم و صنعت

    1389

    30

    تحليل ديناميکی ميکروسکوپ نيروی اتمی مود ضربه ای با سرنانولوله کربن در محيط مايع

    آزاده حيدری

    علم و صنعت

    1389

    31

    مدلسازی و شبيه سازی ربات کابلی

    محمد طاهری فر

    علم و صنعت

    1389

    32

    مدلسازی و شبيه سازی ربات صلب و انعطاف پذير

    عليرضا حبيب نژاد

    علم و صنعت

    1390

    33

    رفتار ارتعاشی ميکروکانتيلور ميکروسکوپ نيروی اتمی غوطه ور در مايع در مجاورت سطح

    محمد صادق ستودگان

    علم و صنعت

    1390

    34

    مدلسازی تيرکهای ميکروسکوپ نيروی اتمی با استفاده از روش GDQM

    افشين کريمی

    علم و صنعت

    1391

    35

    طراحی بسته نرم افزار آموزشی ربات الاستيک با استفاده از نرم افزار LabVIEW

    امين سماواتی

    علم و صنعت

    1391

    36

    مطالعات آزمايشگاهی ربات شش درجه آزادی برای برد کنترلی جديد

    اميرحسن بمانی زاده

    علم و صنعت

    1391

    37

    شبيه سازی منيپوليشن نانو ذرات استوانه ای در محيط گرافيکی حقيقت مجازی برنامه متلب

    نيلوفر نخعی آشتيانی

    علم و صنعت

    1391

    38

    طراحی بسته نرم افزار آموزشی ربات الاستيک با استفاده از نرم افزار Matlab

    الهه شر يفی

    علم و صنعت

    1391

    39

    مدلسازی و شبيه‌سازی ربات‌های متحرک همکار و تعيين ظرفيت حمل بار

    رامين عباسی

    علم و صنعت

    1392

    40

    شبيه­سازی و استخراج دقيق تئوري­های تماسی نانوذرات استوانه­ای دی اِن اِی

    روزبه نوحی حفظ آباد

    علم و صنعت

    1392

    41

    مدل سازی منيپوليشن ميکرو/نانوذرات در محيط­های مختلف زيستی با استفاده از انواع مختلف کانتيلورها

    سپهر دهقانی

    علم و صنعت

    1393

    42

    تهيه­ی بسته­ی نرم­افزاری جامع مدل­سازی و شبيه­سازی منيپوليشن ميکرو/نانوذرات استوانه­ای باجنس­ها و شکل­های مختلف در محيط­های مختلف زيستی

    محسن محمدی

    علم و صنعت

    1393

    43

    مدل­سازی و شبيه­سازی زمان و نيروی بحرانی در منيپوليشن نانو ذرات استوانه‌ای در محيط مايع

    مرضيه بان

    علم و صنعت

    1393

    44

    مدل­سازی و شبيه سازی ديناميکی حرکت ميکرو/ نانوذرات در محيط های مختلف با استفاده از نانو ربات AFM

    امين حبيب نژاد

    علم و صنعت

    1393

    

    آزمايشگاه تحقيقاتی

    • آزمايشگاه تحقيقاتی رباتيک

   

    ارائه دروس

   

  • Advanced Engineering Mathematics I (Graduate)
  • Advanced Engineering Mathematics II (Graduate)
  • Advanced Robotics (Graduate)
  • Kinematics and Dynamics of Robot (Graduate)
  • Advanced Dynamics (Graduate)
  • Robotics (Undergraduate)
  • Robotics Lab. (Undergraduate)
  • Engineering Mechanics - Dynamics (Undergraduate)

   

   

    

  1384
 • دفعات مشاهده: 36671 بار   |   دفعات چاپ: 1955 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 305 بار   |   0 نظر

  کد امنیتی را در کادر بنویسید >
     
  سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  School of Mechanical Engineering
  Static site map - Persian site map - English site map - Created in 1.45 seconds with 867 queries by AWT YEKTAWEB 2713