[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Chemical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
مديريت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقيقاتی::
اخبار و رويدادها::
مستندات و فرمها::
تسهيلات پايگاه ::
مديريت امور دانش آموختگان::
::
پيوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: سرفصل دروس ::

    فهرست مطالب

  مشخصات کلی دوره

  1

  جداول دروس

  2

  سرفصل دروس

  سرفصل دروس پايه

  سرفصل دروس اصلی

  سرفصل دروس تخصصی

  سرفصل دروس اختياری

  8

  9

  31

  62

  70


  مشخصات کلی دوره

 

  - تعريف و هدف:

  دوره کارشناسی مهندسی شيمی يکی از دوره های آموزش عالی است و هدف از تأسيس آن تربيت کارشناسان ماهر برای اداره صنايع شيميايی و بهره برداری از آنها است. مجموعه دروس ی که متعلق به اين دوره است، ترکيبی از دروس علوم پايه مهندسی، دروس اصلی مهندسی شيمی و دروس تخصصی و اختياری در زمينه های وابسته به رشته مهندسی شيمی است.

 

  - طول دوره و شکل نظام:

  طول اين دوره 4 سال است که شامل يک دوره کارآموزی است. کليه دروس آن در 8 ترم (نيمسال تحصيلی) برنامه ريزی می شود و علاوه بر دروس و کارگاه و پروژه، يک دوره دو ماهه نيز به کارآموزی اختصاص می يابد، طول هر نيمسال 16 هفته آموزش کامل است. هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 48 يا 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول نيمسال (16 هفته) تدريس می‌گردد.

 

  - واحدهای درسی:

  تعداد کل واحدهای درسی اين دوره 142 واحد درسی و 2 واحد کارآموزی (بدون احتساب در سقف واحدها) بشرح زير مي­باشد:

 

  رديف

  نام درس

  تعداد واحد

  1

  دروس عمومی

  22 واحد

  2

  دروس پايه

  44 واحد

  3

  دروس اصلی

  58 واحد

  4

  دروس تخصصی

  12 واحد

  5

  دروس انتخابی

  6 واحد

  6

  کارآموزی

  2 واحد

    جداول دروس

    دانشجويان موظفند کليه دروس جداول (1)، (2) و (3) و 12 واحد از دروس جدول (4) و 6 واحد از دروس جدول (5) را بگذرانند.

  جدول (1)- دروس عمومی *

  برای تمام رشته های تحصيلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته

  * به مجموعه اين دروس، درس آموزش مهارت ها و تنظيم خانواده به ارزش 2 واحد اضافه شده است که جمع واحد­های دروس عمومی به 22 افزايش مي­يابد.  

  جدول (2)- درس های پايه دوره کارشناسی مهندسی شيمی

  * = پيش نياز همزمان

  جدول (3)- درس های اصلی دوره کارشناسی مهندسی شيمی

  * = پيش نياز همزمان

    جدول (4)- دروس تخصصی دوره کارشناسی مهندسی شيمی

  رديف

  نام درس

  تعداد واحد

  جمع

  نظری

  عملی

  پيش­نياز يا زمان ارائه درس

  56

  فرآيندهای پالايش نفت

  2

  32

  32

  -

  عمليات واحد 1

  57

  فرآيندهای گاز

  2

  32

  32

  -

  عمليات واحد 1

  58

  فرآيندهای پتروشيمی

  2

  32

  32

  -

  عمليات واحد 1

  59

  فرآيندهای مواد معدنی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  60

  فرآيندهای پليمری

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  61

  زيست فناوری

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  62

  فرآيندهای نو در مهندسی شيمی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن انتقال جرم

  

  جدول (5)- دروس انتخابی دوره کارشناسی مهندسی شيمی

 

  رديف

  نام درس

  تعداد واحد

  جمع

  نظری

  عملی

  ملاحظات

  63

تعيين مشخصات و انتخاب دستگاهها

  2

  32

  32

  -

  هم­نياز : انتقال جرم

  64

روش های اندازه گيری کميت‌های مهندسی

  2

  32

  32

  -

  هم­نياز: انتقال جرم

  65

خواص مواد و خوردگی

  2

  32

  32

  -

  پيشنياز: شيمی فيزيک

  66

ايمنی در صنايع شيميايی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  67

مديريت صنعتی

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  68

فناوری پودر

  2

  32

  32

  -

  هم­نياز : انتقال جرم

  69

مهندسی محيط زيست

  2

  32

  32

  -

  پس از گذراندن 60 واحد

  70

سيستم های انرژی

  2

  32

  32

  -

  هم­نياز : انتقال جرم

  71

مبانی کارآفرينی

  2

  32

  32

  -

  -

 

  نيمسال اول

  

  نيمسال دوم

  

  نيمسال سوم

  

  نيمسال چهارم

  

  نيمسال پنجم

  

  نيمسال ششم

  

  نيمسال هفتم

  

  نيمسال هشتم

  فيزيک 1 (3)

  

  معادلات ديفرانسيل (3)

  پ: رياضی 1

  ه: رياضی 2

  

  مکانيک سيالات 1 (3)

  پ: موازنه

  ه: رياضی مهندسی

  

  شيمی آلی م شيمی (3)

  پ: شيمی عمومی

  

  انتقال جرم (3)

  پ: انتقال حرارت 1

  

  سينتيک و طرح رآکتور (4)

  پ: انتقال جرم

  

  کنترل فرآيندها 1 (3)

  پ: عمليات واحد 1

  

  کنترل فرآيندها 2 (2)

  پ: کنترل فرآيندها 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شيمی عمومی (3)

  

  استاتيک و مقاومت مصالح (3)

  پ: فيزيک 1

  

  رياضی مهندسی (3)

  پ: معادلات ديفرانسيل و رياضی 2

  

  شيمی فيزيک م شيمی (3)

  ه: ترموديناميک 2

  

  مکانيک سيالات 2 (2)

  پ: مکانيک سيالات 1

  

  عمليات واحد 1 (3)

  ه: انتقال جرم

  

  عمليات واحد 2 (3)

  پ: عمليات واحد 1

  

  آزمايشگاه کنترل فرآيندها (1)

  پ: کنترل فرآيندها 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رياضی 1 (3)

  

  رياضی 2 (3)

  پ: رياضی 1

  

  ترموديناميک م شيمی 1 (3)

  ه: معادلات ديفرانسيل

  

  ترموديناميک م شيمی 2 (3)

  پ: ترموديناميک 1

  

  شيمی تجزيه (3)

  پ: شيمی عمومی م شيمی

  

  کاربرد رياضيات در م شيمی (2)

  پ: انتقال جرم

  

  آزمايشگاه عمليات (1)

  پ: عمليات واحد 1

  

  پروژه (3)

  پ: کنترل فرآيند 1

  شرط اصلی: تصويب پروژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آشنايی با مهندسی شيمی (2)

  

  موازنه انرژی و مواد (4)

  

  فيزيک 2 (3)

  پ: فيزيک 1

  

  انتقال حرارت 1 (3)

  پ: مکانيک سيالات 1

  

  انتقال حرارت 2 (3)

  پ: انتقال حرارت 1

  

  آزمايشگاه حرارت (1)

  پ: انتقال حرارت 1

  

  طرح و اقتصاد کارخانه (3)

  پ: کارگاه نرم افزار مهندسی

  ه: سينتيک و عمليات واحد 2

  

  انقلاب اسلامی (2)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فارسی (3)

  

  آز شيمی عمومی م شيمی (1)

  پ: شيمی عمومی م شيمی

  

  محاسبات عددی (2)

  پ: معادلات ديفرانسيل

  

  آزمايشگاه فيزيک 2 (1)

  ه: فيزيک 2

  

  آزمايشگاه شيمی فيزيک (1)

  پ: شيمی فيزيک م شيمی

  

  آزمايشگاه شيمی تجزيه (1)

  ه: شيمی تجزيه

  

  کارگاه نرم افزار م شيمی (1)

  پ: برنامه نويسی کامپيوتر، محاسبات عددی و عمليات 1

  

  مهارت­های زندگی (2)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تربيت بدنی 1 (1)

  

  آزمايشگاه فيزيک 1 (1)

  ه: فيزيک 1

  

  زبان (3)

  

  تفسير موضوعی قرآن (2)

  

  تاريخ تحليلی صدر اسلام (2)

  

  اخلاق اسلامی ، مبانی و مفاهيم (2)

  

  انديشه­ی اسلامی 1 (2)

  

  انديشه­ی اسلامی 2 (2)

  پ: انديشه­ی اسلامی 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه کشی صنعتی (2)

  

  برنامه نويسی کامپيوتر (3)

  

  کارگاه نرم افزار مهندسی (1)

  پ: برنامه نويسی کامپيوتر

  ه: محاسبات عددی

  

  آزمايشگاه سيالات (1)

  پ: مکانيک سيالات 1

  

  آز شيمی آلی م شيمی (1)

  پ: شيمی آلی م شيمی

  

  درس انتخابی (2)

  ه: انتقال جرم

  

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  

  درس تخصصی (2)

  پ: عمليات واحد 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کارگاه عمومی (1)

  

  

  

  

  

  تربيت بدنی 2 (1)

  پ: تربيت بدنی 1

  

  درس انتخابی (2)

  پس از گذراندن 60 واحد

  

  درس انتخابی (2)

  ه: انتقال جرم

  

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  

  درس تخصصی (2)

  پ: عمليات واحد 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس تخصصی (2)

  پس از گذراندن انتقال جرم

  

  درس تخصصی (2)

  پ: عمليات واحد 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمع واحد : 18

  

  جمع واحد : 18

  

  جمع واحد : 18

  

  جمع واحد : 17

  

  جمع واحد : 17

  

  جمع واحد : 17

  

  جمع واحد : 19

  

  جمع واحد : 18

  پ: پيش­نياز ه: هم­نياز اعداد داخل پرانتز: تعداد واحدهای درس کارآموزی : يک دوره دو ماهه به ارزش 2 واحد (بدون احتساب در سقف واحدها)، پس از گذراندن 90 واحد و هم­نياز عمليات واحد 1 و سينتيک و طرح راکتور

  سرفصل دروس   

  سرفصل دروس پايه

  فيزيک 1

  پيشنياز: برنامه­نويسی کامپيوتر

  هم­نياز: محاسبات عددی

  سرفصل درس:

  

  سرفصل دروس اصلی

  سرفصل دروس تخصصی
  56- فرآيندهای پالايش نفت

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  پيشنياز: عمليات واحد 1

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  در اين درس هدف آشنايی دانشجويان با نفت، منشأ، خواص و ...، فرآيندهای پالايش نفت و فرآورده های نفتی می باشد.

  سرفصل درس:

  1- نفت و انواع آن

  2- مخازن نفت

  3- شرايط تشکيل يک ذخيره اقتصادی نفت

  4- خواص سيالات نفت

  5- آزمايشات PVT

  6- تسهيلات سرچاهی

  7- انتقال نفت

  8- واحدهای بهره برداری از نفت

  9- نمک زدايی از نفت خام

  10- مشخصات فرآورده های نفتی

  11- روشهای تصفيه و تخليص فرآورده های نفتی

  12- فرآيند رفرمينگ

  13- فرآيند کراکينگ

    57- فرآيندهای گاز

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  پيشنياز: عمليات واحد 1

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  در اين درس دانشجويان با خواص فيزيکی هيدروکربنها، تعادل گاز و مايع، آب همراه هيدروکربنها، روشهای جداسازی آب و شيرين سازی گاز طبيعی و روشهای گاز طبيعی مايع آشنا می شوند.

  سرفصل درس:

  1 - خواص فيزيکی سيستمهای هيدروکربوری

  معادلات حالت، تئوری حالات متناظر و معادلات دو پارامتری، پارامترهای محاسبه خواص مخلوطها، محاسبه Z ، دانسيته گازها، ويسکوزيته گازها، مروری بر رفتار فازی گازها

  2- تعادلات فازی گاز و مايع

  نسبت تعادل گاز و مايع، روشهای مختلف محاسبه نسبت تعادل (سيستمهای ايده آل، با استفاده از مفهوم فشار همگرائی، با استفاده از معادلات حالت)، محاسبات تعادل (محاسبات نقطه جوش، محاسبات نقطه شبنم، محاسبات تبخير آنی Flash ) ، محاسبات مربوط به تفکيک گرمای سرچاهی

  3- سيستمهای آب و هيدروکربن

  ميزان آب همراه گاز، استفاده از نمودارهای تجربی، با استفاده از معادلات حالت، تأثير وجود نيتروژن و برشهای سنگين روی ميزان آب همراه گاز ، هيدراتهای گازی، روشهای پيش بينی شرايط تشکيل هيدرات، روشهای ممانعت از تشکيل هيدرات، محاسبات مربوط به ميزان تزريق بازدارنده

  4- روشهای جداسازی آب از گاز

  روشهای جذب در مايعات، واحدهای گليکول (توضيح دياگرام آن و تشريح مکانيزم عملکرد)، طراحی واحد گليکول، روشهای جذب سطحی، انواع جاذب الرطوبه های جامد، تشريح فرآيند و مکانيزم عملکرد، طراحی نکات مهم فرآيند

  5- شيرين سازی گاز

  مشخصات گاز قابل ارسال به خط لوله، ناخالصيهای موجود در گاز طبيعی، توضيح دياگرامهای فرآيندهای مختلف شيرين سازی، فرآيندهای بر اساس آمين، فرآيند کربنات، فرآيندهای جذب در جامدات، انجام محاسبات فرآيند آمين، مشکلات عملياتی فرآيندهای آمين، مروری بر کليه فرآيندهای جداسازی مرکاپتانها و بررسی دياگرامهای آنها

  6- واحدهای توليد گاز طبيعی مايع (LNG Plants)

  اهميت جداسازی مايعات گازی، مروری بر تکنيکها و روشهای جداسازی مايعات گازی، بررسی دقيق فرآيند جداسازی مايعات بر اساس سيکلهای تبريد، بررسی دياگرامهای مختلف تکنولوژيهای توليد LNG

  6-5- انواع عايقکاری در سيستمهای توليد LNG ، انجام محاسبات طراحی واحدهای نمونه توليد LNG ، سيستمهای انتقال و گازی نمودن مجدد LNG


 

  58- فرآيندهای پتروشيمی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  پيشنياز: عمليات واحد 1

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  در اين درس برای هر محصول صنعتی ذکر شده واکنش شيميايی، شرح کامل فرآيند، مواد اوليه، محصولات و افزودنی ها و کاتاليزورها، شمای جريان، ليست ماشين آلات، آب و برق لازم و نقشه واحدها تعيين می گردد.

  سرفصل درس:

  1- گاز سنتز : توليد گاز سنتز، توليد آمونياک، توليد اسيداستيک

  2- کودهای شيميايی: کود ازته، کود اوره،

  3- الفين ها: توليد الفين ها (آمين و پروپلين)، مشتقات اتيلن، توليد انواع پلی اتيلن، توليد پلی پروپيلن، توليد پلی اکريلات ها،

  4- معطره ها و حلقوی ها: توليد تولوئن، توليد کاپرولاکتام و نايلون،

  5- رزين ها: توليد رزين اپوکسی، توليد رزين پلی استر،


 

  59- فرآيندهای مواد معدنی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  زمان ارائه: پس از گذراندن انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی و مطالعه مهمترين فرآيندهای صنايع شيميايی معدنی شامل سيمان پرتلند، کاشی و سراميک

  سرفصل درس:

  1- مهمترين فرآيندهای مواد معدنی شامل سيمان پرتلند، کاشی و سراميک

  سيمان پرتلند: تعريف سيمان پرتلند، انواع، خواص و موارد کاربرد سيمانهای پرتلند، نمودار فرآيند صنعتی توليد سيمان پرتلند و عمليات های اصلی آن، شناخت مواد اوليه و نحوه تنظيم مخلوط مواد خام سيمان پرتلند، مشخصات فنی، مکانيسم عملکرد و اصول طراحی تجهيزات عملياتی

  2- کاشی و سراميک: مواد اوليه (فرمول شيميايی، نام صنعتی و علمی (معدنی و شيميايی)، آب، اضافه شونده‌ها)، فرآيند عمومی آماده سازی مواد اوليه، آهن زدايی، سولفور زدايی و فلوچارت عمومی، انواع فرآيندهای شکل دادن بر حسب انواع مواد اوليه، فرآيند و مکانيزم خشک نمودن، فرآيند آماده سازی سطح، ماشين کاری و کاربرد انواع پوشش های ظاهری، فرآيند و مکانيسم پخت، آزمايش های عمومی کنترل کيفيت بر محصولات


 

  60- فرآيندهای پليمری

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  زمان ارائه: پس از گذراندن انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی با مبانی علوم و مهندسی پليمر و شناخت فرآيندهای پليمری می باشد.

  سرفصل درس:

  1 - مقدمه ای بر علم پليمر

  از مولکول کوچک تا مولکول بزرگ، مفهوم انواع وزن های مولکولی و توزيع آن، انتقال مهم پليمرها و دمای Tg ، ساختار زنجير پليمر و سنتز پليمرها، هموپليمر و کوپليمر، تاريخچه توسعه پليمرهای صنعتی

  2- انواع پليمرها و افزودنی ها

  ترموپلاستيک ها، ترموست ها، شبکه ای کردن پليمرها، مواد نرم کننده، انواع فيلرهای معدنی، ساير افزودنی ها

  3- حالت آمورف و کريستالی (بلوری)

  حالت آمورف، آرايش فضايی زنجير پليمر، انواع مدل های ديناميک مولکولی، ساختار پليمرهای بلوری، روشهای تعيين ساختار بلورها

  4- خواص فيزيکی و مکانيکی پليمرها

  کشش، رابطه تنش- کرنش، رفتار ديناميکی مکانيکی

  5- رئولوژی و الاستيسيته پليمرها

  خزش، آسودگی تنش، زمان آسودگی و تأخير

  6- فرآيندهای شکل دهی

  اکستروژن يا روزن روانی، تزريق، فيلم دمشی، قالبگيری فشاری، قالبگيری تزريقی واکنشی، قالبگيری دمشی ، ترموفورمينگ

 

  * توجه: بازديد از يک واحد توليدی و آشنايی با فرآيند جزء برنامه درسی می باشد.


 

  61- زيست فناوری

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  زمان ارائه: پس از گذراندن انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آموزش اصول اوليه علوم زيستی به منظور آماده سازی دانشجويان برای درک و طراحی فرآيندهای زيستی

 

  سرفصل درس:

  1- مقدمه و تاريخچه

  2- سلولها، انواع و اجزاء آنها

  3- متابوليسم سلولی

  4- مقدمه ای بر ژنتيک مولکولی

  5- فرآيندهای زيستی

  6- کاربردهای مختلف زيست فن آوری

  7- اخلاق و ايمنی در زيست فن آوری


  

  62- فرآيندهای نو در مهندسی شيمی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  پيشنياز: عمليات واحد 1

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  در اين درس هدف آشنايی دانشجويان با تخصصهای جديد در مهندسی شيمی می باشد.

 

    سرفصل دروس انتخابی

  63- تعيين مشخصات و انتخاب دستگاه ها

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  هم نياز: انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آموزش طراحی و احدهای شيميايی و تعيين مشخصات و انتخاب برخی از دستگاه های مهم در صنايع شيميايی

  سرفصل درس:

  1- اصول طراحی واحدهای شيميايی

  شامل مراحل طراحی مفهومی، طراحی پايه، طراحی تفصيلی، توليد نقشه های PFD و P & ID بررسی لوله‌ها، اتصالات، شيرها، تجهيزات ابزار دقيق، کدها و استانداردهای موجود برای سيستم لوله کشی (Piping) ، عايق کاری لوله‌ها و گرم نگه داشتن آنها، سيستم‌های فاضلاب و جمع آوری آبهای تخليه (Drain) .

  2- بررسی تجهيزات فرآيندی

  تعريف تجهيزات فرآيندی در دو بخش تجهيزات ثابت و دوار، معرفی انواع برگه مشخصات فنی تجهيزات فرآيندی (Data Sheet) ، معرفی انواع کدها و استانداردهای موجود.

  3- تجهيزات ثابت، مخازن ذخيره

  بررسی مخازن ذخيره اتمسفريک، دسته بندی مخازن دخيره، استوانه ای، کروی، سقف ثابت، سقف شناور، وسايل و تجهيزات جنبی، گرمکن های مخازن، ارتفاع سنج‌ها، شيرهای نمونه‌گيری و تخليه اتوماتيک.

  4- تجهيزات دوار، مخازن تحت فشار

  تعيين مشخصات و ابعاد، تعيين جنس و طراحی ابزار و ادوات، برجها، لوله‌ها و ضمائم مربوطه، شيرهای مرتبط، شيرهای اطمينان، عايق کاری و گرم نگهداشتن با بخار.

  5- جدا کننده ها

  جداکننده های گاز- مايع، گاز- جامد، مايع- مايع، مايع- جامد، دکانتورها، فيلترها، سيکلون‌ها، مسائل طراحی، کدها و استانداردها.

  6- مخلوط کننده ها

  مخلوط کننده های مايع- مايع، مايع- جامد، اجزاء مکانيکی، مسائل طراحی، کدها و استانداردها.

  7- تجهيزات دوار- پمپ ها

  انواع پمپ ها، جابجايی مثبت و سانتريفيوژ، اجزاء پمپ‌ها، پمپ‌های خلاء، هد پمپ، توان پمپ، ظرفيت پمپ، انواع منحنی مشخصه، افزايش دما در پمپ و جريان حداقل (Minimum Flow) در پمپ ها، کدها و استانداردها، سازندگان مهم در جهان.

  8- تجهيزات دوار- کمپرسورها و توربين ها

  انواع، کمپرسورهای گاز و کمپرسورهای هوا، ابعاد، ظرفيت، توان، وسائل لازم، کدها و استانداردها و سازندگان مهم در جهان.

  9- تجهيزات جانبی

  انواع تجهيزات جانبی مانند Flare ، Burn Pit ، سيستم‌های تزريق مواد شيميايی، ابعاد، ظرفيت، تجهيزات لازم، کدها و استانداردها و سازندگان مهم در جهان.

  64- روش های اندازه گيری کميت های مهندسی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  هم نياز: انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  هدف در اين درس آشنايی با مفاهيم اساسی روشهای اندازه گيری و دستگاههای اندازه گيری متغيرهای فرآيندهای مهندسی شيمی می باشد.

  سرفصل درس:

  1- مفاهيم اساسی روشهای اندازه گيری

  نگاه کلی به يک سيستم اندازه گيری- طرح تست آزمايشگاهی- کاليبراسيون استانداردها (جرم زمان طول)

  2- آمار و احتمالات در اندازه گيری های آزمايشگاهی

  تئوری اندازه گيری آماری- آمارگيری در تعداد بينهايت- آمارگيری در تعداد محدود- آناليز رگرسيون رديابی داده های مجزا- تعداد اندازه گيری های مورد نياز

  3- آناليز عدم قطعيت

  خطاهای اندازه گيری- منابع خطا- دقتی و انحرافی- آناليز عدم قطعيت: انتشار خطا و انتشار عدم قطعيت به يک نتيجه- آناليز عدم قطعيت مرحله طراحی- آناليز عدم قطعيت در مجموعه های از اندازه گيريها- آناليز عدم قطعيت در اندازه گيری منفرد

  4- اندازه گيری دما

  استانداردهای دما و تعاريف- سنجش دما بر اساس انبساط دمايی- سنجش دما بر اساس مقاومت الکتريکی- اندازه گيری دما به روش ترموالکتريک (قوانين اساسی ترموکوپل، اندازه گيری دمای بيسيک با ترموکوپلها، استانداردهای ترموکوپل، اندازه گيری ولتاژ ترموکوپل، مدارهای ترموکوپل چند اتصالی)- اندازه گيری دما به روش تشعشعی- خطاهای فيزيکی در اندازه گيری دما

  5- اندازه گيری سرعت و فشار

  مفاهيم فشار- دستگاه های مرجع فشار- مبدل های فشار- اندازه گيری های فشار در سيالات در حال حرکت- اندازه‌گيری‌های دبی

  تعيين دبی حجمی ورودی (جابجايی مثبت، توربينی و ...) دبی سنجهای جرمی (دبی سنج دمايی، دبی سنج کوريوليس)- کاليبراسيون دبی سنج ها و استانداردها

  6- اندازه گيری سطح مايعات

  روشهای مستقيم و غير مستقيم  

  65- خواص مواد و خوردگی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  پيش نياز: شيمی فيزيک

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی با خواص مهم مواد از جمله مکانيکی، مهندسی و ساختارهای اتمی و کريستالی مواد و کاربرد مواد مختلف در مهندسی شيمی، چگونگی انتخاب مواد مناسب و آشنايی با نانو مواد و اهميت و کاربرد آنها، بررسی پديده های خوردگی در صنايع و روشهای مقابله با پديده خوردگی

  سرفصل درس:

  1- مواد مهندسی دسته بندی و خواص مواد

  2- خواص مکانيکی، کشش، سختی، الاستيسيته، پلاستيسيته، خستگی و خزش و غيره

  3- ساختار اتمی و کريستالی مواد و نانو مواد و کاربردها

  4- چگونگی فرآيند انتخاب مواد

  5- خواص شيميايی، تعريف و اهميت خوردگی

  6- اصول الکتروشيميايی و خوردگی

  7- انواع خوردگی، توأم با تنش، توأم با خستگی، بيولوژيکی، اتمسفری و غيره

  8- خوردگی در محيط صنعتی، نفت و پتروشيمی، لوله های بخار و ...

  9- روشهای جلوگيری و حفاظت در مقابل خوردگي 
  66- ايمنی در صنايع شيميايی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  زمان ارائه: پس از گذراندن 60 واحد

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آموزش مبانی مهندسی و مديريت ايمنی، الزامات زيست محيطی و بهداشت و سلامت کارکنان در محيط کار

  سرفصل درس:

  1- مروری بر قوانين حفاظت از محيط زيست

  2- قوانين و دستورالعملهای ايمنی و بهداشت در محيط کار

  3- پيش گيری از آلودگی

  4- مبانی مهندسی آلودگی هوا

  5- فناوريهای فرآوری، امحاء و بازيافت زائدات

  6- فاضلاب: استانداردها، مرور کلی بر فناوريهای پيش فرآوری و تصفيه

  7- کاربرد آمار در مباحث HSE

  8- مديريت ايمنی

  9- ايمنی تجهيزات و فرآيندها

  10- ارزيابی مخاطرات

  11- تجهيزات حفاظت شخصی در مقابله با مخاطرات

  12- ايمنی در مقابل تشعشعات

  13- هزينه ها و مزايای سيستمهای مديريت HSE

  14- اجزای يک سيستم مديريت محيط زيست

  15- اجزای يک سيستم مديريت ايمنی و بهداشت محيط کار


  67- مديريت صنعتی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  زمان ارائه: پس از گذراندن 60 واحد

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  در اين درس کليات مسائل مربوط به طراحی، طرح ريزی و مديريت و کنترل عمليات سيستم‌های توليدی و خدماتی مورد بحث واقع می شوند و ارتباط نهادهای مختلف سيستم در هر يک از قسمتهای طراحی، طرح ريزی و کنترل مديريت عمليات روشن می شود.

  سرفصل درس:

  1- طراحی محصول (رويکرد تيمی در طراحی محصول از بازاريابی تا طراحی نقش پتانسيل های بخش‌های داخلی کمپانی در طراحی محصول)

  2- طراحی ظرفيت

  3- طراحی فرآيندها

  4- انتخاب ماشين آلات

  5- طراحی مشاغل

  6- طراحی محصول

  7- طرح ريزی عمليات

  8- طرح ريزی منابع

  9- مديريت مواد، نيروی انسانی، تکنولوژی، کيفيت، بهره‌وری

  10- استانداردهای توليد و عمليات، اندازه‌گيری کار

  11- برنامه ريزی جامع و زمانبندی توليد يا خدمات

  12- کنترل موجودی‌ها و مواد

  13- مديريت کيفيت و بهره وری

    68- فناوری پودر

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  هم نياز: انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی با فن آوری پودر، دامنه کاربرد و روشهای تعيين مشخصات پودرها، فرآوری مواد اوليه با استفاده از سنگ شکنها و آسيابها، روشهای نقل و انتقال پودرها، جداسازی ذرات با استفاده از سيکلونها و فيلترهای الکتريکی

  سرفصل درس:

  1- مقدمه ای بر فن آوری پودر و اهميت آن

  2- روشهای تعيين مشخصات ذرات

  3- خردکننده ها، سنگ شکن های فکی، مخروطی، غلتکی ضربه ای و ... پارامترهای مؤثر در عملکرد و چگونگی عملکرد

  4- آسيابها، چگونگی عملکرد و پارامترهای مؤثر در آسيابهای گلوله ای و ميله ای

  5- جداسازی ذرات با استفاده از فيلترهای الکتريکی، سيکلونها و هيدروسيکلونها محاسبات راندمان، مکانيزم عملکرد

  6- نقل و انتقال پودرها با استفاده از تسمه نقاله و ...

  7- ذخيره سازی پودرها، انواع و پارامترهای مؤثر در عملکرد

  69- مهندسی محيط زيست

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  زمان ارائه: پس از گذراندن 60 واحد

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی با مشکلات محيط زيست و روشهای رفع آن

  سرفصل درس:

  1- محيط زيست و آلودگی های صنعتی

  2- قوانين و مقررات مديريت محيط زيست

  3- استانداردها و پارامترهای کيفی محيط زيست

  4- آناليز اثر صنايع در محيط زيست

  5- کنترل آلودگی های هوا

  6- کنترل آلودگی های آب

  7- کنترل آلودگی های خاک و پسماندهای جامد

  8- سيستم های دفع

  9- حد اقل سازی پسماندها

  10- مشکلات پسماندهای سمی و خطرناک و تصفيه آنها

  11- سيستم های مديريت محيط زيست

    70- سيستم های انرژی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  هم نياز: انتقال جرم

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی با اصول انرژی، منابع انرژی، فرايندهای تبديل انرژی، حامل های انرژی و اثرات زيست محيطی انواع سيستم های انرژی

  سرفصل درس:

  1- مقدمه: اصول انرژی

  2- سوخت های فسيلی

  3- احتراق سوخت و گازسازی

  4- انرژی خورشيدی

  5- انرژی هيدرو

  6- انرژی اقيانوسی

  7- انرژی باد

  8- انرژی زمين گرمايی

  9- انرژی زيست توده

  10- انرژی هسته ای

  11- حامل های جديد انرژی: هيدروژن، سوخت های مصنوعی، ...

  12- فناوری نيروگاه بخاری

  13- فناوری توليد قدرت با توربين گازی

  14- نيروگاه های سيکل ترکيبی با توربين گازی

  15- توليد مشترک الکتريسيته و حرارت (CHP)

  16- باتری ها و پيل های سوختی

  17- سيستم های انتقال و ذخيره انرژی

  18- کاهش اثرات زيست محيطی سيستم های انرژی

  19- توليد متمرکز و غير متمرکز قدرت

  71- مبانی کارآفرينی

  تعداد واحد: 2

  نوع واحد: نظری

  هم نياز: -

  تعداد ساعت: 32

  هدف درس:

  آشنايی دانشجويان با تاريخچه، مبانی و مهارتهای مورد نياز برای موفقيت در فرآيند کارآفرينی و مديريت کسب و کار

  سرفصل درس:

  1- آشنايی با تاريخچه کارآفرينی، مفاهيم کارآفرينی و انواع آن

  2- آشنايی با انواع کسب و کار و مبانی و اصول کسب و کار (کسب و کار در خانه، کسب و کار روستايی، کسب وکار در فناوری اطلاعات، کسب و کار در بخش خدمات)

  3- آشنايی با مبانی بازار و مديريت بازار

  4- آشنايی با داستان های موفقيت و شکست کارآفرينان و قهرمانان توسعه

  5- ارزيابی، امکان سنجی و انتخاب ايده کارآفرينی

  6- آشنايی با چارچوب طرح کسب و کار

  7- طراحی جداول محاسبات طرح کسب و کار (تمرين عملی)

  8- آشنايی با مراحل ثبت و تأسيس شرکت و آشنايی با انواع شرکت ها

  9- آشنايی با مبانی کسب و کار در اقتصاد ايران و کليات قوانين تجارت در ايران

  10- آشنايی با تجربيات موفق کارآفرينان ايرانی

  11- آشنايی با مهارت های کارآفرينی: کار گروهی، مديريت منابع، مديريت مالی، ارتباطات و ...

  12- برنامه ريزی و سازماندهی کسب و کار

  13- راه اندازی کسب و کار، توليد، کنترل کيفيت و کنترل هزينه ها

  14- بازاريابی، فروش و ارتباط با مشتری

دفعات مشاهده: 16564 بار   |   دفعات چاپ: 4895 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 172 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.862 seconds with 883 queries by AWT YEKTAWEB 2713