:: پرسش‌های متداول ::
:: پرسش های متداول
# 2- من دانشجوی روزانه می باشم از چه وامهایی می توانم استفاده نمایم؟
وام تحصیلی- وام ضروری- وام مسکن (در صورتیکه خوابگاهی نباشد واجاره نامه به نام خود دانشجو باشد) وام ودیعه مسکن (در صورتیکه متاهل باشد و خوابگاهی نباشد) وام قهرمان ورزشی در صورتیکه نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی)المپیادهای ورزشی دانشگاههای کشور ومسابقات قهرمانی و مسابقات بین المللی وجهانی کشور باشد. وام ضروری مبتکر(دانشجویی که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام می دهد و به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه برسد. وام موارد خاص به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات یا دانشجویانیکه مبتلا به بیماریهای خاص و پرهزینه باشد.
1396/7/10 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید