[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور فرهنگی::
امور پژوهشی::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
ورود به سایت دروس
دانشجویان روزانه و پردیس
دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
..
اطلاعیه ها
 اطلاعیه های آموزشی
..
فراخوان ها
فراخوان های همکاری با صنعت و سازمان ها
..
دفاعیه‌ها

دفاعیه های دکتری

۱۴۰۲/۸/۱۷ - زهرا رشیدی
۱۴۰۲/۶/۲۷ - حجت‌اله اسماعیلی


دفاعیه های کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: مرتضی فائزی نیا ::
 | تاریخ ارسال: 1401/7/23 | 

  ارائه­ دهنده:
مرتضی فائزی نیا


 استاد راهنما:
دکتر
بهروز مینایی بیدگلی

هیات داوری: 
 دکتر حسین رحمانی
دکتر محمود نشاطی

زمان:
 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

ساعت ۱۵:۰۰
 

آقای مرتضی فائزی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد آقای دکتر بهروز مینایی بیدگلی روز شنبه  ۲۳ مهرماه ساعت ۱۵:۰۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺗﺤﺖ راﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮم در داده ﻫﺎی ﭘﻮیا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از یادﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖدفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:
دوﻟﺖﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در  ﻃﻮل زﻣﺎن در  ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿد ﻣﻘﺎدیر  ﻓﺮاواﻧﯽ، داده  ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی  از این دادهﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺰیه وﺗﺤﻠﯿﻞ  ﮐﺎرآﻣﺪ   و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ   اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ دارد. اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ  دادهﻫﺎیی ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ  زﻣﺎن  ﺑﻪ ﻣﺮور  ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرایی ﻣﺪلﻫﺎی  ﻣﻮﺟﻮد  در  ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی یادﮔﯿﺮﻧﺪه  ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ این ﭼﺎﻟﺶ،  بایستی  ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ  زﻣﺎن  ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬیری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  آﻣﺎری و ﺑﺮوز اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪید  ﺗﻄﺒﯿﻖ یاﻓﺘﻪ  و ﻣﺎﻧﻊ  ﺑﺮوز  ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ  و ﻧﺘﺎیج  ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی  ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﺰء ﻣﻬﻤﯽ  از این  ﺗﺠﺰیه وﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ.  ﺷﻨﺎﺳﺎیی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و  ﻓﺮایندﻫﺎ،  ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎ، ﻧﻔﻮذﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ در زﻣﺎن  ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﮔﺮدد.  در ویکردﻫﺎی  ﻣﺘﺪاول،  یادﮔﯿﺮی  ﻣﺪل  ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﻪﺻﻮرت  ﺑﺮونﺧﻂ  و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی  ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  این اﺗﻔﺎق  در ﺷﺮایﻂ  ﭘﻮیﺎ و ﻏﯿﺮﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺮیف  رﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﮐﺮده  و ﮐﺎرایی ﻣﺪل ﻣﻮﺟﻮد را  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .
این  ﭘﺎیانﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری  راﻫﮑﺎرﻫﺎیی  را ﺑﺮای ﺳﻪ  ﭼﺎﻟﺶ  ﭘﻮیایی داده، اﺳﺘﻮاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮیز و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ  اﻟﮕﻮ را  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  روشﻫﺎی  یادگیری  ژرف  و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﭘﺮدازش  ﭘﻮیای  داده  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .  این راﻫﮑﺎرﻫﺎ  ﺑﺎ  ﺗﻐﯿﯿﺮ  رﻓﺘﺎر داده، ﺗﻄﺒﯿﻖ یافته و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻄﺒﯿﻖ  ﺻریح ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را دارﻧﺪ . رویکردﻫﺎی  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداده واﻗﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزیابی ﺷﺪه  اﺳﺖ و  ﻋﻤﻠﮑﺮد  آﻧﻬﺎ  از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری، ﻫﻤﮕﺮایی و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪل یادﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادهﻫﺎی ﺟدید ﺗﺼدیق ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی:  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮ، ﭘﻮیایی داده، یادﮔﯿﺮی ژرف.

 


دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

  

 
  
دفعات مشاهده: 758 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

مطالب مشابه


data
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 4623