[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
کنفرانس

ششمین کنفرانس پیشرفتهای
اخیر در مهندسی راه آهن
18 و 19 خرداد 1398

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
اطلاعیه
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی دکتر حمید رضا احدی ::

  مشخصات فردی :

  نام خانوادگی: احـدی

  نام: حمید رضا

  مرتبه علمی : استادیار

 
پست سازمانی :

 معاون آموزشی دانشکده مهندسی  راه آهن


تماس :

  تلفن مستقیم : 77240645

  تلفن دفتر دانشکده : 77491029

  تلفن دانشگاه : 77451500 داخلی 8522

  فکس مستقیم : 73021446

  فکس دفتر دانشکده : 77451568

E-mail: ahadiiust.ac.ir

Webpages.iust.ac.ir/ahadi

RsearcherID Profile : Hamid Reza Ahadi
ORCiD Profile : Hamid Reza Ahadi
Google Scholar Profile: Hamid Reza Ahadiتحصیلات دانشگاهی: 

  دکترا در مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه جیائو تونگ پکن – 2003


زمینه های تخصصی وتحقیقاتی :

 • مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

 • حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت

 •  اقتصاد حمل و نقل

 • مدیریت بحران

 • مهندسی مجدد فرایندها

سوابق شغلی :

 • عضو هیا ت علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1385 تا کنون

 • مشاور در حوزه های حمل و نقل ترکیبی ، لجستیک و فرایند ها از سال 1383 تا کنون

 • مشاور بازرگانی شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران شعبه پکن از سال 1998 تا 2003

 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 74 تا 75

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از سال 1371 تا سال 1373

 • مسئول اداره طرح و برنامه ریزی صنایع کوچک،جهاد سازندگی استان تهران از سال 1365 تا سال 1371


سوابق تدریس دانشگاهی:

  مقطع کارشناسی :

 • مهندسی ترابری

 • برنامه ریزی حمل و نقل کانتینری

 • برنامه ریزی سیستم های تخلیه و بار گیری

 • تعرفه و قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی

 • اقتصاد مهندسی

 • اقتصاد حمل و نقل

  مقطع کارشناسی ارشد :

 • مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

 • برنامه ریزی حمل و نقل ترکیبی

 • روشهای تصمیم گیری چند معیاره

 • ارزیابی و مدیریت ریسک

 • مدیریت بحران

 • تحلیل سوانح و مستند سازی

سوابق پژوهشی :

  مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI, ISC ) :

  الف : فارسی :

 1. دهقانی فیل آبادی، علی ؛ خیرخواه، امیر سامان ؛ احدی ، حمیدرضا ؛ "یک روش ترکیبی سروکوال و تاپسیس سلسله مراتبی بر اساس مجموعه های فازی نوع 2 برای ارزیابی کیفیت خدمات ( مطالعه موردی: کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی شهرکرد)"، مدیریت بهره وری ، سال یازدهم- شماره چهل و دو – پاییز 1396 ، ص: 113-81

 2. پویانی، علی ؛ احدی ،حمید رضا "ارایه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه ای و مهندسی ارزش" ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندس حمل و نقل ، پائیز 1395

 3. احدی ، حمید رضا ؛ ساقیان ، زهرا ؛ "ارزیابی کارآیی و رتبه بندی نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها"  ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل  ، شماره دوم ،  زمستان 1394

 4. احدی ، حمید رضا؛ ضیاتبار احمدی ، سید حسین ، " تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار ؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس " ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل 1392

 5. احدی، حمید رضا؛  قاسمی صاحبی ، منان؛ ذاکری سرد رودی، جبار‌علی ؛ "الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه" فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل 1392

 6. احدی ، حمید رضا؛ ، مشیری ، مونا ؛ "بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی" ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل ، 1392

 7. احدی ، حمیدرضا ؛ مهری ، مبین ؛ مظفری ، فرید ؛ سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت قطارهای مسافری رجا ؛ تلفیق رویکرد تحلیل سیستم ها و اندازه گیری رضایت مشتریان ، فناوری حمل و نقل ، 1391

 8. احدی ، حمید رضا؛ مشهدی عباس، سید احسان؛ ، خشکرودیان ، مجید؛ "بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی" ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 1391

 9. احدی، حمید رضا؛ غضنفری راد، فروغ ؛ " ارایه ی یک مدل ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی برای تعیین مکان احداث شهرک صنعتی تخصصی ریلی" مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن ، سال هشتم، شماره 4 ، زمستان90 ، ص ص 1-11 شاپا 7286-2251

 10. کاظم خانلو ، حمید؛ احـدی، حمید رضا ؛ "اهمیت حمل و نقل و ریلی و تحلیل معیارهای مشتریان برای انتخاب بهترین سیستم حمل و نقل با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)" حمل و نقل و توسعه ، شماره 51 ، آبان 1390

  ب : انگلیسی

 1. Dehghani, A., Kheirkhah, AS., Ahadi, H.R., “HIERARCHICAL TOPSIS METHOD BASED ON TYPE-2 FUZZY SETS TO EVALUATE SERVICE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORTATION” International Journal of Industrial Engineering, 24(5), 505-525, 2017

 2. Ahadi, Hamid Reza ; Saghian , Zahra ; “Evaluating the Efficiency of Iranian Regional Railways, International Journal of Railway research” ; Volume 2, Issue 2 (11-2015)

 3. Ahadi, Hamid Reza ; Rashed, Farnoosh; “Performance Evaluation of Tehran Subway Stations” , International Journal of Railway research, Volume 3, Issue 2 (12-2016) 

 4. Ahadi, Hamid Reza ; Alaei, Shafagh; Amini, Sasan;  “Developing A Framework for Prioritizing and Selection of Civil Projects Contractors at Tehran Municipality” , International Journal of Railway research; Volume 4, Issue 1 (3-2017)  

 5. Ahadi, Hamid Reza ; Torabian ,Golshan; “A Dynamic Model for Evaluating the Utility of Railway Transit Corridors; A Case Study of Bandar Abbas-Sarakhs Corridor” , International Journal of Railway research; Volume 5, Issue 2 (12-2018)
  Kazemkhanlou, H., and H.R. Ahadi, “A Hybrid approach based on fuzzy DEA and BSC to measure the efficiency of supply chain ; real case of industry” , International Journal of Industrial Engineering and Technology.

 6. Yaghini, M., H.R. Ahadi, E. Barati and Z. Saghian (2013). "A Tabu Search Algorithm for the Railroad Blocking Problem." Journal of Transportation Engineering 139(2).

 7. Yaghini, M., M. Momeni, M. Sarmadi and H. R. Ahadi (2012). "An Efficient Heuristic Algorithm for the Capacitated p-Median Problem." 4OR - A Quarterly Journal of Operations Research.

 8. Yaghini, M., N. Nikoo and H.R. Ahadi (2012). "An Integer Programming Model for Analyzing Impacts of Different Train Types on Railway Line Capacity." Transport.

 9. Ahadi, H.R. (2003), “An Examination of the Role of Organizational Enablers in Business Process Reengineering and the Impact of Information Technology,” Information Resources Management Journal, Idea Publishing Group, PA, USA, V ol.17, No.4,pp 1-19. (Abstract)

 10. Ahadi, H.R. (2004), “A Comparative Study of the Application of Electronic Data Interchange and Internet Technology to Business Process Reengineering”, Journal of Tsinghua Science and Technology, Vol. 9, No. 4 , pp 489-496.

 
مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

  الف : فارسی

 1. آشور ، علی ؛ احدی ، حمید رضا ؛ " برآورد تقاضای بار معدنی راه آهن ج. ا. ایران به کمک روشهای اقتصاد سنجی" پانزدهیمن کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. دانشگاه یزد ؛ 3 و 4 بهمن 97

 2. احدی ، حمید رضا ؛  منعمی ، مهدی ؛ " تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مطلوبیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی" پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، تهران – ایران ، اردیبهشت ماه  1396

 3. ترابیان ، گلشن؛ احدی ، حمید رضا ؛  "عوامل موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی" پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، تهران – ایران ، اردیبهشت ماه 1396

 4. عمادی ، مهدیه ؛ احدی ، حمید رضا ؛  "ارائه مدل جدید ارزیابی اقتصادی احداث و توسعه خطوط حومهای: مطالعه موردی مسیر تهران-شهریار" پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، تهران – ایران ، اردیبهشت ماه 1396

 5. فتح آبادی ، مرتضی ؛ احدی ، حمید رضا ؛  " ارزیابی کارایی راهآهن ج.ا. ایران در بخش حمل بار با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی دادهها" پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، تهران – ایران ، اردیبهشت ماه 1396

 6. زمانی ، مریم ؛ احدی ، حمید رضا ؛  "مدیریت لجستیک ریلی در شرایط بحران" پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، تهران – ایران ، اردیبهشت ماه 1396

 7. قاسمی ، رضا ؛ احدی ، حمید رضا ؛  "اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه ریلی تک خطه به دوخطه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی" پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، تهران – ایران ، اردیبهشت ماه 1396

 8. احدی ، حمید رضا ؛ امام , هادی ؛ "طراحی الگوی برون‌سپاری و انتخاب شرکتهای عامل سوم برای بازرسی تجهیزات وارداتی راه آهن ج . ا. ایران" یازدهین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ؛ 18-17 دی ماه 1393 – تهران ؛ مرکز همایش های برج میلا.

 9. احدی ، حمید رضا ؛ شماعی زاده ، محمد ؛ امرالهی ، آیدا "بررسی و اولویت بندی روشهای مقابله با مشکل ماسه گیری خطوط راه آن در مناطق کویری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب گروهی : مطالعه موردی مسیر شورهگز-رودشور" ، "هفدهمین همایش حمل و نقل ریلی" ، آبان 94 تهران

 10. صحرایی ، مصطفی؛  احدی ، حمید رضا ؛"معرفی معیارهای کلیدی و روشهای حل مسله انتخاب تامین کنندگان" ،  دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، 6-5 بهمن 1394 ، دانشگاه خوارزمی ، تهران

 11. وکیلی ، محمد رضا ؛ خوشاوی ، محمد رضا ؛ احدی ، حمید رضا ؛ عرب ، علیرضا ؛ "طبقه­بندی موجودی قطعات یدکی لکوموتیو GM با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و داده­کاوی" ،  دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران ، 17- 16 آبان 1394

 12. صحرایی ، مصطفی؛  احدی ، حمید رضا ؛ "بررسی کاربردهای تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت سیستم های زنجیره تامین" ، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت 16-15-1394 ، دانشگاه تهران

 13. صحرایی ، مصطفی؛  احدی ، حمید رضا ؛ "بررسی کاربردهای تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت سیستم های زنجیره تامین" ، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت 16-15-1394 ، دانشگاه تهران 

 14. احدی ، حمید رضا ؛ شماعی زاده ، محمد ؛ عابد ، امرالهی ؛ اولویت بندی روشهای مقابله با مشکل ماسه گیری خطوط راه آهن در مناطق کویری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی: مطالعه موردی مسیر شورهگز- رودشور ، هفدهمین همابش بین المللی حمل و نقل ریلی ، 24-23 آبان 1394

 15. خوشاوی ، محمد رضا ؛ احدی ، حمید رضا ؛ عرب ، علیرضا ؛ "طبقه­بندی موجودی قطعات یدکی لکوموتیو GM با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و داده­کاوی" ،  دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران ، 17- 16 آبان 1394

 16. احدی ، حمید رضا  ؛ پویانی ، علی ؛ بررسی کاربردهای مهندسی ارزش در پروژه های حمل ونقل ، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ، 11- 10 آذر 1393

 17. احدی ، حمید رضا ؛ سوری ، حامد ؛ نجد سپاس ، سعید " ارزیابی اقتصادی راه اندازی قطارهای باری برنامه ای در مسیر بندرعباس تهران" ، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، 28-27 اردیبهشت 1394 ، ICRARE 2015

 18. جباری ، عبداله ؛ احدی ، حمید رضا ؛ " ارایه مدل اقتصادی خرید لکوموتیو دست دوم به روش سناریو سازی" چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، 28-27 اردیبهشت 1394 ، ICRARE 2015

 19.  احدی ، حمید رضا ؛ مالکیان ، سروش " پیاده سازی مدل هفت مرحله ای ارزیابی ریسک در گذرگاه همسطح ریلی جاده ای نیما" چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، 28-27 اردیبهشت 1394 ، ICRARE 2015

 20.   احدی ، حمید رضا ؛ واحدی مقدم ، میثم ؛ اولویت بندی روش های حمل کالا در یک سیستم لجستیک صنعتی با استفاده از روش SAW ؛ مطالعه موردی صنعت خودرو سازی ، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ، تهران، 6-5 اسفند 1393

 21. کاظم خانلو ، حمید ؛ احدی ، حمید رضا ؛ ارائه یک رویکرد جدید برای آنالیز هزینه ها در سیستم های مختلف حمل و نقل ؛ مطالعه موردی صنعت حمل و نقل کشور ترکیه ، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ، تهران، 6-5 اسفند 1393

 22.   احدی، حمید رضا ؛ تیرانداز، بهروز ؛ پیشنهاد الگوی کانون ارزیابی برای جذب ، نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در راه آهن ج . ا . ایران ، شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران ، 28-27 آبان 1393

 23. احدی ، حمید رضا؛ ضیاتبار احمدی ، سید حسین ، " ارائه مدل تخمین سطح مطلوبیت کریدورهای ریلی ترانزیت بار از ایران؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس" ، دهمین کنفرانس

 24. بین المللی مهندسی صنایع ، 8- 7 بهمن 1392 ، تهران

 25. احـدی، حمید رضا ؛ حاجی زاده، عبدالناصر؛ مومن ، مهری السادات؛ "برآورد تابع تقاضای بار برای راه آهن ناحیه شمال با استفاده از روش های اقتصاد سنجی" ، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن 11- 10 اردیبهشت 1392 ، ICRARE 2013

 26. احـدی، حمید رضا ؛ سپاهی ، عبدالله؛ "بررسی و تحلیل آماری علل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی ریلی و ارائه مدل ارزیابی اقتصادی تاخیرات" ، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن 11- 10 اردیبهشت 1392 ، ICRARE 2013

 27. احدی ، حمید رضا ؛ حاجی زاده، عبدالناصر؛ "برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج.ا.ایران و یش بینی میزان تقاضا مبتنی بر طراحی سناریو قیمت سوخت " دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 2- 1 اسفند 1391

 28. احـدی، حمید رضا ؛ مشیری ، مونا؛ "امکان سنجی افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی" ، کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل، 25- 24 بهمن 91 - دانشگاه علم و صنعت ایران

 29. احـدی، حمید رضا ؛ مشهدی عباس ، سید احسان؛ “ اولویت بندی تامین کنندگان خارجی ناوگان ریلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی ” ، کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل، 25- 24 بهمن 91 - دانشگاه علم و صنعت ایران

 30. احـدی، حمید رضا ؛ مشهدی عباس ، سید احسان؛ خشکرودیان، مجید؛ "انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی با استفاده از روش AHP فازی گروهی"پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین ، 26- 27 آذر ماه 1391

 31. کاظم خانلو ، حمید؛ احـدی، حمید رضا ؛ "ارائه مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی (BSC-FDEA) برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ؛ مطالعه موردی : شرکت تولیدی صنعت ریلی" پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین ، 26- 27 آذر ماه 1391

 32. احـدی، حمید رضا ؛ برخوردار ، الهام؛ "پیش بینی تقاضای بار ریلی تا افق 1404 در ایران و تاثیر آن بر تولیدات شرکت مپنا و واگن پارس" چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، مرکز همایش های رازی ، 3-2 آبان 1391

 33. احـدی، حمید رضا ؛ بلبلی ، محمد؛ "طراحی مدل برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران" ، چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، مرکز همایش های رازی ، 3-2 آبان 1391

 34. قاسمی صاحبی، منان؛ احـدی، حمید رضا ؛ ذاکری ، جبار علی؛ "الویت بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران با استفاده از روش AHP و ارائه توصیه هایی به منظور اصلاح فرایند تخصیص بودجه بر اساس الویت ها" چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، مرکز همایش های رازی ، 3-2 آبان 1391

 35. احـدی، حمید رضا ؛ گودرزی ، مریم ؛ "اولویت بندی گزینه های حمل و نقل عمومی با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS ؛مطالعه موردی شهر اصفهان" ، چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، مرکز همایش های رازی ، 3-2 آبان 1391

 36. احـدی، حمید رضا ؛ حاجی زاده، عبدالناصر؛ آق آتابای ، عبدالعظیم؛ "برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج . ا . ایران و بررسی تاثیر افزایش قیمت سوخت بر آن در سالهای برنامه پنجم توسعه" ، چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، مرکز همایش های رازی ، 3-2 آبان 1391

 37. شفیعی ، سعید؛ احـدی، حمید رضا ؛ "ارائه یک مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کنندگان تجهیزات مترو" ، نخستین همایش ملی بومی سازی صنایع ریلی ایران ، 13-12 اردیبهشت 1391 ، مرکز همایشهای هتل المپیک تهران

 38. احدی ، حمید رضا ؛ برزین پور، فرناز ؛ ردایی، پوریا ؛ " ارزیابی رضایت مشتریان شرکت قطارهای مسافری رجاء بر اساس شاخصهای پیشنهادی " یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک 3-2 اسفند 1390

 39. احدی ، حمید رضا ؛ سنگتراش ، نگار ؛ عود باشی ، سما ؛ " ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن" یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک 3-2 اسفند 1390

 40. احـدی، حمید رضا ؛ سجادی، سید خلیل ؛ "بکار گیری روشهای تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب بهترین پیمانکار در پروژه های عمرانی- ریلی" ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 41. احـدی، حمید رضا ؛ حسین پور آهنگری، عسگری ؛ " ارزیابی ریسک عوامل مؤثر بر خروج از خط قطارهای باری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران " ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 42. کاظم خانلو ، حمید ؛ احـدی، حمید رضا ؛ " اهمیت حمل و نقل ریلی و تحلیل معیارهای مشتریان برای انتخاب سیستم حمل و نقل با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی “ ( AHP ) ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 43. احـدی، حمید رضا ؛ خشکرودیان، مجید؛ نوری فرد ، احسان ؛ " ارائه یک مدل ابتکاری برای برنامه­ای­کردن حمل­ونقل ریلی بار در راه آهن ج.ا.ایران " ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 44. احـدی، حمید رضا ؛ نوری فرد ، احسان ؛ خشکرودیان، مجید ؛ " ارائه یک مدل جدید حق دسترسی به شبکه ریلی در راه­آهن ج.ا.ایران " ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 45. احـدی، حمید رضا ؛ مهری آهنگر کلایی، مبین ؛ مظفری ، فرید ؛ " مهندسی مجدد فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت قطارهای مسافری رجاء" ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 46. احـدی، حمید رضا ؛ توفیق سعادتی ، علیرضا ؛ " ارزیابی آمادگی شرکت قطارهای مسافری رجاء برای " ، سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1390 (چکیده)

 47. احـدی، حمید رضا ؛ حسین پور آهنگری، عسگری ؛ " تحلیل هزینه – منفعت اقدامات کاهش ریسک سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوری اسلامی ایران " ، دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، 19 آبان ماه 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (چکیده)

 48. احدی ، حمید رضا ؛ غضنفری راد ، فروغ ؛ "مکانیابی شهرک صنعتی تخصصی ریلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی" ، چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، دانشگاه گیلان ، دانشکده علوم ریاضی ،٢٨ و ٢٩ اردیبهشت ماه١٣٩٠ (چکیده)

 49. نبوره ، خدیجه ؛ احدی ، حمید رضا ؛ " ارائه یک روش ابتکاری برای جایگزینی فاصله ازدحام مطرح شده خدیجه نبوره در الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب در مسائل بهینه سازی با تعداد اهداف زیاد " ، چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،دانشگاه گیلان ، دانشکده علوم ریاضی ،٢٨ و ٢٩ اردیبهشت ماه١٣٩٠ (چکیده)

 50. نبوره ، خدیجه ؛ احدی ، حمید رضا ؛ " رتبه بندی تامین کنندگان به کمک معیارهای موثر در صنعت حمل و نقل ریلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی " ، چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان ، دانشکده علوم ریاضی ،٢٨ و ٢٩ اردیبهشت ماه١٣٩٠ (چکیده)

 51. احدی ، حمیدرضا ؛ دولتی ، اردشیر ؛ اسکندری راد ، صدیقه ؛ " افزایش قدرت رقابت در صنعت حمل ونقل ریلی از طریق کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری،" ، یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، تهران 3-2 آبان 1388 (چکیده)

 52. احدی، حمید رضا ؛ نیکو، نریمان ؛ " انتخاب بهترین مدل محاسبه هزینه دسترسی به شبکه ریلی از طریق بررسی تجارب بین المللی و بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی" دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، دوم و سوم آبان 1389 ، تهران (چکیده)

 53. احدی، حمید رضا ؛ مومنی، محسن؛ سرمدی ، محمد رضا؛ "ارزیابی و انتخاب بهترین روش خصوصی سازی در راه آهن ایران با استفاده از فرایند سلسله مراتبی گروهی" دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، دوم و سوم آبان 1389 ، تهران (چکیده)

  ب : انگلیسی :

 1. Ahadi, Hamid Reza; Alaei, Shafagh; Amini, Sasan; ; “Development a Framework for Prioritizing and Selection of Civil Projects Contractors at Tehran Municipality” International Conference on Research and Engineering , Istanbul University, Turkey, July 2016.
 2. Kazemkhanlou, Hamid; Ahadi, Hamid Reza; “An integrated approach using Data Envelopment Analysis and Balanced Score Card to Supply Chain Performance Evaluation” Fifth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2015), Dubai , March 3-5, 2015.
 3. Ahadi , Hamid  Reza ;  Rashed , Farnoosh;  “Performance Evaluation of Tehran Subway Stations” 4th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2015), May 17-18, 2015, Tehran, Iran
 4. Kazemkhanlou, Hamid ; Ahadi, Hamid Reza; “An integrated framework for performance evaluation of intelligent transportation systems
 5. Kazemkhanlou, Hamid ; Ahadi, Hamid Reza; “An integrated approach using Data Envelopment Analysis and Balanced Score Card to Supply Chain Performance Evaluation” .Fifth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management , Dubai, March 3-5, 2015.
 6. Kazemkhanlou, Hamid ; Ahadi, Hamid Reza; “Study of Performance Measurement Practices in Supply Chain Management” Fourth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), Bali, Indonesia, January 7 -9, 2014.
 7. Ahadi, H.R., Barkhordar, Elham, “An ARIMA based Railway Freight Demand Prediction in Iran in 2025”, ICRARE 2013, Iran university of science and Technology – Tehran – I.R. Iran Apr 30, May 1, 2013.
 8. Ahadi, H.R., Saghian, Zahra, “Evaluating the Operational Efficiency of Railway Regions in Iran”, ICRARE 2013, Iran university of science and Technology – Tehran – I.R. Iran –Apr 30, May 1, 2013.
 9. Hamid Kazemkhanlou ; Ahadi, H.R. “ Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review” The 3th International Industrial Engineering Conference [ IIEC 2012 ], Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran . 15-16 February , 2012 .
 10. Ahadi, H.R. (2002) “ Intermodal Transportation and Optimum Depot Selection”, Proceedings of 7th International Conference on Application of Advanced Technology in Transportation, August 5-7, 2002, Cambridge, Massachusetts USA .
 11. Ahadi, H.R. (2002) “Intermodal Transportation and Inland Depot Selection”, Proceedings of 2nd International Conference on Traffic and Transportation, July 23-25,2002, Guiling, China.
 12. Ahadi, H.R. (2000) “Optimization of Freight Transportation in Iranian Railway”, Proceedings of the 1st International Conference on Traffic and Transportation, July 31-August 2, 2000, Beijing, China.
 13. Ahadi, H.R. (2002), “Electronic Data Interchange Adoption and Implementation in China Automotive Industry”, International Seminar on Auto Industry: Quality, Customer Satisfaction and Global Competition, 25-27 June 2002, Tehran, Iran.
 14. Ahadi, H.R. (2002), “Potential of IT application to Business Process Reengineering”, 2002 Asian Forum on Business Education Conference, June 8th- 9th 2002, Beijing, China.

 
پایان نامه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته:


سال 1397 :

 1.  ارائه مدل دینامیکی ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی؛ مطالعه موردی کریدور ریلی بندرعباس- سرخس ؛ گلشن ترابیان
 2.  ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل مدیریت کیفیت زنجیره تامین ؛ مطالعه موردی صنعت واگن سازی ؛  محمد روحی
 3.  مکانیابی مراکز امداد و نجات و برنامه ریزی تخصیص تقاضا با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ "مطالعه موردی شهر تهران؛  مریم زمانی
 4. ارزیابی بهره‌وری نیروی انسانی در راه‌آهن ج.ا. ایران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله‌مراتبی و تحلیل پوششی داده‌ها ؛ محمود محمدی


سال 1395 :

 1. ارائه یک مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره-   چند هدفه به منظور اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان تجهیزات ناوگان ریلی ، مصطفی صحرایی 

 2. ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور اولویت بندی اقلام موجودی؛ مطالعه موردی اداره کل نیروی کشش راه آهن ج.ا.ایران، محمد رضا خوشاوی 

 3. ارزیابی کارایی راه آهن ج.ا. ایران در بخش حمل بار با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها ؛ مرتضی فتح آبادی

 4. تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مطلوبیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی ؛ مهدی منعمی

 5. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از  مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (اسکور) ، امیر حسین شریفیان

سال 1394 :

 1. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از  مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (اسکور) ، امیر حسین شریفیان

 2. ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت­بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه­ ای و مهندسی ارزش ، علی پویانی

سال 1393 :

 1.   مکان یابی بنادر خشک بر اساس شاخص های لجستیکی و استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی ، محمد رضا نادعلیان

 2.   توسعه مدل ارزیابی ریسک گذرگاه های هم سطح ریلی – جاده ای ، سروش مالکیان

 3.   ارزیابی اقتصادی خرید لکوموتیو دست دوم مبتنی بر طراحی سناریو ، عبد اله جباری

  سال 1392 :

 1. ارائه مدل ارزیابی اقتصادی هزینه های تاخیر در پروژه های عمرانی ؛ مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، عبداله سپاهی

 2. ارائه مدل قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی پرسرعت مسافری و برآورد قیمت در سال های 1405 تا 1415 ، مجید خشکرودیان

 3. تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ریلی عبوری از خاک ج.ا.ایران ، سید حسین ضیاتبار احمدی

 4. طراحی یک مدل تصمیم گیری مبتنی بر معیارهای مهندسی ارزش به منظور الویت بندی و انتخاب پروژه های ریلی ، حسین سبزه­کار

 5. طراحی الگوی برون‌سپاری و انتخاب شرکت­های عامل سوم برای بازرسی تجهیزات وارداتی راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران ، سید هادی امام

  سال 1391 :

 1. ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سیستم های زنجیره تامین؛ مطالعه موردی در راه آهن ج.ا.ایران ، حمید کاظم خانلو

 2. ارزیابی و اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه ریلی راه‌آهن‌ج.ا.ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ، مصطفی آقاباقری

 3. پیش بینی تقاضای حمل و نقل ریلی بار در افق 1404 و بررسی تاثیر آن بر بازار بخش ریلی شرکت مپنا ، الهام برخوردار

 4. اولویت بندی گزینه های حمل‏ونقل عمومی با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS ؛ مطالعه موردی شهر اصفهان ، مریم گودرزی

 5. برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج.ا. ایران ، عبدالناصر حاجی زاده

 6. الویت بندی و انتخاب تامین کنندگان خارجی ناوگان ریلی راه آهن ج.ا.ایران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی ، سید احسان مشهدی عباس

 7. ارزیابی کارایی و رتبه بندی نواحی راه آهن ج.ا.ا ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ، زهرا ساقیان

 8. اولویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل اقتصادی نتایج ، منان قاسمی صاحبی

 9. امکان سنجی افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی فراورده های نفتی ، مونا مشیری

  سال 1390 :

 1. بکارگیری تحلیل سلسله مراتبی فازی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای انتخاب تامین کنندگان تجهیزات ریلی ، خدیجه نبوره

 2. مکان یابی شهرک صنعتی تخصصی ریلی با استفاده از ترجیحات فازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی ، فروغ غضنفری راد

 3. طراحی الگوی برون‌سپاری عملیات نگهداری‌ و تعمیرات ناوگان ریلی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، محمد بلبلی

 4. ارائه مدلی برای انتخاب تامین کنندگان تجهیزات ویژه خطوط مترو با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره - مطالعه موردی خط 2 متروی مشهد ، سعید شفیعی

  سال 1389 :

 1. بکارگیری روش های تصمیم گیری چندمعیاره جهت انتخاب بهترین پیمانکاران در پروژه های عمرانی-ریلی ، سید خلیل الله سجادی

 2. ارزیابی ریسک عوامل مؤثر بر خروج از خط قطارهای باری و تحلیل اثرات اقتصادی آن ، عسکری حسین پور آهنگری

 3. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر بار ذهنی لکوموتیوران در قطارهای مسافری در یک مسیر مشخص ، لیلا کریمی

  سال 1388 :

 1. بررسی تجربیات خصوصی سازی در صنعت حمل ونقل ریلی در چند کشور منتخب و ارائه توصیه هائی برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سید احمد مجتبائی ، امیررضا پرندیان


سمینارهای کارشناسی ارشد خاتمه یافته :


سال 1397 :

 1. بررسی استراتژیها و روشهای توسعه پسکرانه ها ؛ سهیلا سلیمی

 2. بررسی روش های توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی بنادر ؛ عارفه معتمدی

 3. بررسی تطبیقی روشهای تحلیل سوانح ریلی در راه آهن ایران و برخی کشورهای عضو UIC ؛ امین فیلبان

 4. بررسی روش‌های کاهش ریسک حریق در مترو ؛ نیلوفر راستی

 5. بررسی قابلیت های لجستیک حمل ونقل ریلی درشرایط بحران های طبیعی ؛ غلامحسن نیک بخش مشایی

 6. بررسی روش ها و کاربرد ارزیابی قابلیت اطمینان در صنعت حمل و  نقل ریلی ؛ آیدا اوجی

 7. بررسی اثرات اقتصادی پیاده سازی استانداردهای ارگونومیک در محیط های کار صنعتی ؛ حسنا هدایتی

سال 1396 :

 1. بررسی روشهای سنجش و اولویت بندی اقدامات کاهش ریسک در گذرگاه های هم سطح ریل و جاده ؛ محمدحسین عبداله زاده

 2. بررسی اثرات اقتصادی پیاده سازی استانداردهای HSE در محیط های کار صنعتی ؛ آرش نوذری

 3. بررسی کاربردهای لجستیک در شرایط بحران ؛ سمیه یاسینیان

 4. زمانی، مریم ؛ بررسی روشهای مدیریت لجستیک در شرایط بحران ؛ مریم زمانی

 5. بررسی کاربرد های مدل " کارت امتیاز متوازن" در طراحی استراتژی های سازمان ؛ فاطمه سادات سجادیان

 6. بررسی کاربردهای مدل کارت امتیاز متوازن در ارزیابی عملکرد صنعت حمل ‌و نقل ؛ شهره مرادی

سال 1395 :

 1. محمدی،  محمود ؛ بررسی روش های ارزیابی بهره وری در صنعت حمل و نقل ؛ تاریخ دفاع اسفند 95

 2. روحی، محمد ؛ بررسی مدل های مدیریت کیفیت زنجیره تامین ؛ تاریخ دفاع پائیز 95

 3. ترابیان، گلشن ؛ بررسی مدل¬های ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیتی ؛ تاریخ دفاع پائیز 95

 4. بررسی روشهای ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی در راه آهن ، مجید اخگر اسلامیه 

 5. بررسی روش­های ارزیابی ریسک در مترو ، سمانه حق دین

 6. بررسی استانداردهای ایمنی در حمل و نقل ریلی ، سمیرا حق دین 

 7. بررسی روشهای ارزیابی ریسک عوامل ارگونومیک در محیط­های کاری پرخطر ، مهدی شایسته 

 8. بررسی کاربردهای H.S.E در مترو ، سید محمدشریف محسنی 

 9. بررسی نقش عوامل انسانی در سوانح ریلی ، اکبر مرادی نیا 

 10. بررسی روشهای تحلیل سوانح ریلی، وحید محمدی 

 11. بررسی روشهای مدیریت لجستیک در شرایط بحران ؛ مریم زمانی

 12. بررسی مدلهای مدیریت کیفیت زنجیره تامین ؛ محمد روحی

 13. بررسی مدلهای ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیتی ؛ گلشن ترابیان

سال1394:

 1. بررسی موانع جذب سرمایه بخش خصوصی به صنعت ریلی ، مهدی منعمی 

 2. بررسی روشهای قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی پرسرعت ، محمد آقایی

 3. بررسی روش های ارزیابی کارایی زنجیره تامین ، مرتضی فتح آباد 

سال1393:

 1. بررسی کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت سیستم های زنجیره تامین ، مصطفی صحرایی

 2. بررسی مطالعات مهندسی ارزش در پروژه­های حمل و نقل، علی پویانی

 3. بررسی روش­های اولویت بندی اقلام موجودی­ ، محمد رضا خوشاوی

  سال 1392:

    1. بررسی روشهای ارزیابی اقتصادی خرید لکوموتیو دست دوم ، عبدالله جباری

  2. بررسی روش های ارزیابی سطح ایمنی گذرگاههای همسطح با استفاده از مدیریت ریسک ، سروش مالکیان

  سال 1391 :

 1. بررسی مطالعات انجام شده در خصوص علل تاخیردر پروژه های عمرانی ، عبداله سپاهی

 2. بررسی سیاست های قیمت گذاری و تعیین تعرفه در بخش حمل و نقل ریلی ، مجید خشکرودیان

 3. بررسی روش های توسعه ترانزیت ، سید حسین ضیاتبار احمدی

 4. بررسی روشهای بازرسی تجهیزات فنی قبل از حمل ( PSI ) ، سید هادی امام

 5. بررسی کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی ، حسین سبزه کار

  سال 1390 :

 1. بررسی روشهای انتخاب تامین کنندگان خارجی ناوگان ریلی ، احسان مشهدی عباس

 2. بررسی روش های ارزیابی کارایی سیستم های حمل و نقل ، زهرا ساقیان

 3. بررسی روشهای برآورد تابع تقاضای بار ، عبدالناصر حاجی زاده

 4. بررسی مدل های ارزیابی عملکرد سیستم های زنجیره تامین ، حمید کاظم خانلو

 5. بررسی مدل های اولویت بندی روش های حمل و نقل عمومی ، مریم گودرزی

 6. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر قیمت سوخت بر بازار حمل و نقل بار ، الهام برخوردار

 7. روش های ارزیابی و رتبه بندی شرکت های ارائه کننده خدمات حمل و نقل ، مصطفی آقاباقری

  سال 1389 :

 1. بررسی روش های تصمیم گیری چندمعیاره جهت انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی-ریلی ، سید خلیل الله سجادی

 2. بررسی روشهای انتخاب تامین کنندگان تجهیزات ریلی با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ، خدیجه نبوره

 3. بررسی مقررات جاری راه آهن ج.ا.ا و ارائه راه کارهای توسعه ای حمل محموله های خطرناک بر مبنای دستاورد های نوین بین المللی ، عسکری حسین پور آهنگری

 4. مکانیابی با استفاده از روشهای تصمیم گیری های چند معیاره ، فروغ غضنفری راد

 5. بررسی راهکارهای مهندسی مجدد در مدیریت لجستیک و زنجیره تامین ، محمد بلبلی


پایان نامه های کارشناسی خاتمه یافته :

  سال 1397 :

 1. برآورد تقاضای حمل و نقل ریلی بار های معدنی تا افق 1404 ؛ علی آشور

 2. ارزیابی اقتصادی اقدامات کاهش ریسک در گذرگاه های همسطح با استفاده از مدل ویلیام فاین؛ مطالعه موردی راه آهن ج.ا.ایران ؛ سپهر طارانی

 3. ارائه برنامه نوسازی لکوموتیوهای راه آهن ج.ا.ایران با استفاده از روش تعیین عمر اقتصادی ؛ سهند طارانی

سال 1396 :

 1. ارائه طرح ارزیابی اقتصادی تاسیس یک شرکت حمل و نقل ریلی بار ؛ مبتنی بر طراحی سناریو؛ امین پیر زاد

 2. برآورد تقاضای حمل‌ونقل ریلی بار تا افق 1404  ؛ محمد جواد رخصت طلب


سال 1395:

 1. اولویت‌بندی طرحهای توسعه شبکه ریلی تک‌خطه به دوخطه در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی ، محمد رضا قاسمی 

  سال 1394:

 1. بررسی و ارزیابی رضایت مسافران از خدمات ایستگاهی؛ مطالعه موردی ایستگاه راه‌آهن تهران ، میلاد سلیمیان 

 2. برآورد ناوگان مورد نیاز مترو شهر تهران در طول برنامه ششم توسعه ، مصطفی خلیلی

 3. بررسی و اولویت بندی روشهای تامین مالی پروژه های عمرانی ریلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی ، حسن زنگانه

 4. بررسی موانع توسعه ترانزیت در کریدور ریلی بندرعباس- سرخس ، حامد عسکری کهدوئی

 5. ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تولید کفش ترمزهای کامپوزیتی ، کاظم روایتی

سال 1393:

 1. بررسی موانع توسعه حمل و نقل کانتینری در راه آهن ج.ا.ایران ، فرزانه صابری

 2. ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تولید کفش ترمزهای کامپوزیتی ، کاظم روایتی

 3. ارائه مدل ارزیابی اقتصادی اقدامات کاهش ریسک خروج از خط قطارهای مسافری ، الهه سهرابی

 4. آینده پژوهی و تحلیل روند در صنعت حمل و نقل ریلی ، علی نجار

 5.  ارزیابی اقتصادی راه اندازی قطارهای برنامه ای باری در مسیر بندرعباس- تهران ، حامد سوری

 6. ارزیابی اقتصادی هزینه های احداث و بهره برداری پروژه های عمرانی ریلی و جاده ای با احتساب هزینه های پنهان ، مریم فرخ ،

 7. بررسی شدت مصرف انرژی در حمل و نقل بار توسط راه آهن و جاده ، رامین خامنه

 8. مکان یابی و اولویت بندی مراکز توزیع در یک سیستم لجستیک صنعتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ، سیمین حسامی

 9. ارزیابی کارایی نمایندگی های فروش بلیت شرکت قطارهای مسافری رجاء در شهر تهران با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی داده ها ، سولماز اختیاری

 10. اولویت بندی روش های حمل کالا در یک سیستم لجستیک صنعتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ، میثم واحدی مقدم

 11.   بررسی شدت مصرف انرژی در حمل و نقل بار توسط راه­آهن و جاده ، رامین طالبی خامنه

 12. طراحی الگوی جذب و ارتقاء نیروی انسانی در راه آهن ج.ا. ایران ، بهروز تیر انداز

  سال 1392:

 1. ارزیابی کارایی ایستگاه های مترو شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ، فرنوش راشد

 2. توسعه مدل ارزیابی و اندازه گیری رضایت مسافرین در شرکت مترو تهران ، محبوبه عبادی یکتا

 3. برآورد ناوگان مورد نیاز خط ۳ مترو تهران بر اساس کوتاه ترین سر فاصله موجود و تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری مورد نیاز ، کیارش طالب پور

 4. تدوین استراتژی توسعه ترانزیت ریلی بار در راه آهن ج.ا. ایران با استفاده از روش SWOT ، سید علی سادات حیات شاهی ، محمد سعادت نوری

 5. تدوین شاخص های کمی سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت حمل و نقل ریلی ، حسین قاسمی نراقی

 6. ارزیابی عملکرد شرکت قطارهای مسافری رجا با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن ، فرشته واعظی

 7. ارزیابی عملکرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و روش تصمیم گیری چندمعیاره موزون ، حسین امینی کسبی

  سال 1391 :

 1. ارزیابی آمادگی سازمانی شرکت قطارهای مسافری رجاء جهت استقرار نظام ERP ، داود غلام پور ، احمدرضا آل حکمت

 2. ارزیابی رضایت مشتریان حمل و نقل ریلی در مسیرهای بین المللی در شرکت قطارهای مسافری رجا ، ثائر سلیمان

 3. توسعه مدل ارزیابی و اندازه گیری رضایت مسافرین در شرکت قطارهای مسافری رجا ، صدیقه ایمانی

 4. ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد تولید تراورس بتونی مورد نیاز راه آهن جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، مسعود واهبی

  سال 1390 :

 1. برآورد ناوگان مورد نیاز مترو تهران به منظور بهبود سر فاصله (هدوی) قطارهای اعزامی در سطح متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، مجید حیدری

 2. ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تو لید کانتینر های تجاری در ایران و تحلیل نتایج ، زهرا میر محمد علی

 3. بررسی منابع درآمدی و قابلیت ترانزیت ریلی از کریدور های عبوری از خاک ایران ، عبدالله سپاهی ، حسن حاجی عیدی

 4. پیش بینی تقاضای ناوگان ریلی در برنامه پنجم توسعه و تحلیل بازار آن ، شادان سیف الهی

 5. ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد تولید ریل مورد نیاز راه آهن جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، سعید عبدالهیایان

 6. بررسی روش های کاهش هزینه ردووانس در راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سوگل صارمی ، زهره فروتن

 7. بررسی روش های کاهش نرخ تعرفه حمل ونقل ریلی بار و افزایش رقابت پذیری در برابر حمل و نقل جاده ای ، احسان ابوطالبی ، مهدی بقایی سریزدی

 8. بررسی و ارزیابی نقش فناوری اطلاعات ( IT ) در موفقیت و شکست پروژه های مهندسی مجدد فرآیندها در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ، ندا پور رضا

 9. بررسی و شناسایی دلایل کاهش سهم حمل ونقل ریلی در ترانزیت بار ، مریم مرتضی زاده

 10. اولویت بندی اجرای پروژه های بهبود سازمانی در شرکت قطارهای مسافری رجاء ، ایمان سلیمانی میگونی ، بهنام مندی نوش آبادی

 11. ارزیابی آمادگی شرکت قطار های مسافری رجا برای استقرار نظام مناسب فناوری اطلاعات ( IT ) ، علیرضا توفیق سعادتی

 12. بررسی اثرات پیوستن ج.ا. ایران به سازمان تجارت جهانی بر متغیر قیمت سوخت و تأثیر آن بر بخش حمل و نقل ریلی بار ، میثم فراشی ، سیروس بهاوری

 13. مهندسی مجدد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت قطارهای مسافری رجا ، مبین مهری ، مظفری

 14. ارائه مدل تعرفه حمل بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، احسان نوری فرد ، مجید خشکرودیان

 15. ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ، سماعودباشی ، نگارسنگتراش

  سال 1389 :

 1. بررسی روشهای تامین مالی پروژه های حمل ونقل ریلی در چند کشور منتخب و ارائه توصیه های برای راه آهن ایران ، سینا فخار منش ، امیر سید علیخانی

 2. تخمین نیروی کشش موردنیاز شبکه ریلی کشور جهت دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه ، سعید طالبی ، مصطفی سالاری

 3. تعیین سهم هزینه­های نیروی کشش از کل هزینه های بهره برداری در یک مسیر منتخب ، مریم عبدی ، فاطمه کرشی

 4. برآورد منابع مالی لازم برای تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات کانتینری در سطح سه میلیون TEU در بندر شهید رجایی ، حامد خادمی ، امین رشیدی

 5. ارائه برنامه نوسازی شبکه ریلی راه آهن ج.ا.ا در یک مسیر منتخب با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی ، حسین حاجیلو، داود رنجبر مشتقین

  سال 1388 :

 1. ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، کامران فراحی ، محسن مومنی

 2. ارائه برنامه نوسازی ناوگان باری راه اهن ج.ا.ا با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی ، سعید حسین ابادی فراهانی ، محمد جواد سلیم

 3. ارزیابی فنی اقتصادی احداث یک واحد تولید قطعات پلاستیکی تخصصی روسازی راه آهن ، محسن هداوندی

 4. بازنگری در ساختار سازمانی شرکت ماشین سازی پارس و پیشنهاد یک ساختار سازمانی ماتریسی بر اساس استاندارد PMBOK ، فرهاد پناهیان ، سید سجاد مختاری حسینی

  سال 1387 :

 1. بررسی قابلیت های راه آهن ج .ا .ا در توسعه حمل و نقل ترکیبی در کریدور شمال – جنوب ، مهدی میر افشار

 

کتب منتشر شده :

 1. نصر ، اصغر ؛ احدی ،حمید رضا ؛ راهنمای بارگیری باربندی و حمل ایمن کالا در راه آهن ، پژوهشکده حمل و نقل ،1389
 2. Ahadi, H.R. (2006), "Business Process Reengineering: The Role of Organizational Enablers and the Impact of Information Technology ", Advanced Topics in Information Resources Management, Vol. 5 , Chapter 14, Idea Group Publishing, Hershey, PA 17033-1240, USA.

 

آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی :

 1. کسب لوح تقدیر برای مقاله برگزیده در دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ، تهران 3-2 آبان 1389

 2. کسب لوح تقدیر برای مقاله برگزیده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی در حمل و نقل ریلی ، تهران ، ایران ، سال 2000

 
طرح های تحقیقاتی:

 1. همکاری در تدوین برنامه راهبردی دانشکده مهندسی راه آهن ؛ 1399-1395

 2. تدوین سند ملی چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی ، 1389

 3. طراحی ساختار سازمانی شرکت صنایع حمل و نقل ریلی ، 1388

 4. تدوین دستور العمل ملی بارگیری بار بندی و مهار کالا در راه آهن ج.ا. ایران ، 1387

 5. بررسی الگوهای حمل و نقل ترکیبی و ارائه الگوی مناسب برای کشور ، 1386

 6. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، 1385

 
عضویت در انجمن های تخصصی :

 • عضو پیوسته کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار حمل و نقل ریلی

 • عضو پیوسته انجمن آموزش مهندسی ایران

 • عضو پیوسته انجمن حمل و نقل ریلی ایران

 • عضو پیوسته جامعه حمل و نقل ایران

 • عضو پیوسته انجمن لجستیک ایران

دفعات مشاهده: 19594 بار   |   دفعات چاپ: 3584 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 206 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.45 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 3921