[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
مدیریت امور فرهنگی::
واحدهای مدیریت فوق برنامه::
دبیر خانه و کمیته نظارت::
اخبار و رویدادها::
آلبوم تصاویر::
جشنواره ها،همایش و فراخوان::
انجمن های علمی::
خانه نشریات::
پایگاههای مفید::
تماس با ما::
فرم ها::
::

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
   
..
کتاب و آموزش
..
خبر گزاری تخصصی قرآن کریم(ایکنا)
www.iqna.ir
..
:: معرفی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: 1398/2/18 | 


نام : دکتر  حمیدرضا کوه دار
آدرس محل کار : تهران، نارمک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی

پست الکترونیکی:  hkoohdariust.ac.ir

                 

  

زمینه های تدریس:
متالورژی فیزیکی، متالوگرافی، استاتیک، تغییر حالت­های متالورژیکی
 

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه:
خواص فیزیکی مواد، استحاله­ های فازی در فلزات و آلیاژها، آلیاژهای حافظه­ دار، مواد پیشرفته و نانوساختار، ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی مواد

.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

Koohdar, H.Nili-Ahmadabadi, M.Kalahroudi, F.J.Jafarian, H.R.Langdon, T.G., "Effect of post-deformation annealing on the microstructure and mechanical behavior of an Fe–Ni–Mn steel processed by high-pressure torsion", Journal of Materials Research and Technology, ۲۰۲۱, ۱۵, pp. ۱۵۳۷–۱۵۴۶
F. Hosseini Mohammadabadi, S.M. MasoudpanahS. AlamolhodaH.R. Koohdar, "Structure, magnetic, microwave absorption properties of (MnNiCu)۰.۹-xCUxZn۰.۱Fe۲O۴/graphen composite coating", Journal of Alloys and Compounds, ۸۷۸, ۲۰۲۱, ۱۶۰۳۳۷.
S.M. Masoudpanah , H.R. Koohdar, H.R. Jafarian, A.R. Eivani, "the effects of cold rolling and aging conditions on the microstructure and magnetic properties of a semi-hard Fe-Mo-Ni magnetic alloy"Journal of Materials Resarch and Technology, ۱۲, ۲۰۲۱, ۵۲۱-۵۲۹.
H.R. Koohdar, P. Hakimipour, H.R. Jafarian, T.G. Langdon, M. Nili-Ahmadabadi, " Engineering mechanical properties by controlling the microstructure of an Fe–Ni–Mn martensitic steel through pre-cold rolling and subsequent heat treatment", Materials Science and Engineering A, ۸۰۴, ۲۰۲۱,۱۴۰۷۶۰.
H.R. Koohdar, M. Nili-Ahmadabadi, F.J. Kalahroudi, H.R. Jafarian, T.G. Langdon, "The effect of high-pressure torsion on the microstructure and outstanding pseudoelasticity of a ternary Fe-Ni-Mn shape memory alloy", Materials Science and Engineering: A, ۸۰۲, ۲۰۲۱,۱۴۰۶۴۷.
F.J. Kalahroudi, H.R. Koohdar, T.G. Langdon, M. Nili-Ahmadabadi, "Phase evolution and mechanical properties of an intercritically-annealed Fe–۱۰Ni–۷Mn (wt.%) martensitic steel severely deformed by high-pressure torsion", Materials Science and Engineering: A, ۸۰۴, ۲۰۲۱, ۱۴۰۵۱۹.
Javadzadeh Kalahroudi, F.Koohdar, H.Jafarian, H.R., (...), Langdon, T.G.Nili-Ahmadabadi, M., "Corrigendum to “On the microstructure and mechanical properties of an Fe-۱۰Ni-۷Mn martensitic steel processed by high-pressure torsion” (Materials Science & Engineering A (۲۰۱۹) ۷۴۹ (۲۷–۳۴), (S۰۹۲۱۵۰۹۳۱۹۳۰۱۶۳۷), (۱۰.۱۰۱۶/j.msea.۲۰۱۹.۰۲.۰۰۲))", Materials Science and Engineering A۷۶۷,۱۳۸۲۱۳, ۲۰۱۹

F. Javadzadeh Kalahroudi, H. R. Koohdar, H. R. Jafarian, Y. Haung, T. G. Langdon, M. Nili-Ahmadabadi, “On the microstructure and mechanical properties of an Fe-۱۰Ni-۷Mn martensitic steel processed by high-pressure torsion”, Materials Science and Engineering A, ۷۴۹ (۲۰۱۹) ۲۷-۳۴.

H.  R.  Koohdar,  M.  Nili -Ahmadabadi,  M.  Habibi-Parsa,  H.  R.  Jafarian,  T. Bhattacharjee, N. Tsuji  “On the Stability of Reversely Formed Austenite and Related Mechanism of Transformation in an Fe-Ni-Mn Martensitic Steel Aided by Electron Backscattering Diffraction and Atom Probe Tomography”,  Metallurgical and Materials Transactions A, ۴۸A (۲۰۱۷) ۵۲۴۴-۵۲۵۷.

H. R. Koohdar, M. Nili-Ahmadabadi, M. Habibi-Parsa, H. R. Jafarian, H. Ghasemi-Nanesa, H. Shirazi “Observation of pseudoelasticity in a cold rolled Fe-Ni-Mn martensitic steel”, Materials Science and Engineering A, ۶۵۸ (۲۰۱۶) ۸۶-۹۰.

H. R. Koohdar, M. Nili-Ahmadabadi, M. Habibi-Parsa, H. R. Jafarian, “Development of pseudoelasticity in Fe-۱۰Ni-۷Mn (wt %) high strength martensitic steel by intercritical heat treatment and subsequent ageing”, Materials Science and Engineering A, ۶۲۱ (۲۰۱۵) ۵۲-۶۰.

H. R. Koohdar, M. Nili-Ahmadabadi, M. Habibi-Parsa, H. Ghasemi-Nanesa, “ Investigating on the reverse transformation of martensite to austenite and Pseudoelastic behavior in Ultrafine-Grained Fe-۱۰Ni-۷Mn (wt %) Steel processed by heavy cold rolling”, Advanced Materials Research, ۸۲۹ (۲۰۱۴) ۲۵-۲۹.
H. Ghasemi-Nanesa, M. Nili-Ahmadabadi, H. R. Koohdar, M. Habibi-Parsa, S. Hossein Nedjad, S. A. Alidokht, Terence G. Langdon, “Strain-induced martensite to austenite reverse transformation in an ultrafine-grained Fe-Ni-Mn martensitic steel”, Philosophical Magazine, ۹۴ (۲۰۱۴) ۱۴۹۳-۱۵۰۷.
R. Dehghan, S. A. Seyyed Ebrahimi,  H. R. Koohdar, “Optimization of Dynamic CH۴ Gas Heat treatment of Nanocrystalline Strontioum Hexaferrite”, International Journal of Modern Physics, ۵ (۲۰۱۲) ۷۵۲-۷۵۹.
H. R. Koohdar,  S. A. Seyyed Ebrahimi,  A.Yourdkhani, R. Dehghan, F. Zajkaniha,  ”Optimization of hydrogen dynamic heat treatment and re-calcination for preparation of strontium hexaferrite nanocrystalline powder”, Journal of Alloys and Compounds, ۴۷۹ (۲۰۰۹) ۶۳۸-۶۴۱.

S. A. Seyyed Ebrahimi, R. Dehghan, H. R. Koohdar, and A. Yourdkhani, “ Conversion of Conventionally Synthesized Strontium Hexaferrite Powder Into a Nano Size Powder With Enhanced Coercivity Using GTMR Method”, IEEE Transactions on Magnetics, ۴۵ (۲۰۰۹) ۲۶۰۱-۲۶۰۴.

A.Yourdkhani, S. A. Seyeed Ebrahimi, H. R. Koohdar, "Preparation of strontium hexaferrite nano-crystalline powder by carbon monoxide heat treatment and re-calcination from conventionally synthesized powder", Journal of Alloys and Compounds, ۴۷۰ (۲۰۰۸) ۵۶۱-۵۶۴.
A.Yourdkhani, S. A. Seyeed Ebrahimi, H. R. Koohdar, “Optimization of Sr-Hexaferrite  Dynamic Gaseous Heat Treatment by Carbon Monoxide”, International Journal of Modern Physics B, ۲۲ (۲۰۰۸) ۳۱۳۳-۳۱۳۸.
مقالات ارائه شده در مجامع علمی-لاتین
H. R. Koohdar,  M. Nili-Ahmadabadi, M. Habibi-Parsa, H. R. Jafarian, “On the pseudoelastic behaviour in a lath martensitic steel under two discrete processes consist of cold rolling and heat treatment”, the fourth International  Conference  on  Smart Monitoring, Assessment and  Rehabilitation of Civil Structures,  Zurich, Switzerland, (۲۰۱۷).
F. Javadzadeh  Kalahroudi, H. R. Koohdar, H. R. Jafarian, M. Nili-Ahmadabadi, Y.  Haung, T. G.  Langdon, “Effect of High-Pressure Torsion on the Microstructural Evolution and Mechanical Properties of an Fe-۱۰Ni-Mn (wt. %) Lath Martensitic Steel”, ۶th International Conference on Ultrafine-grained and Nanostructured Materials (UFGNSM۱۷), Iran (۲۰۱۷).
H. R. Koohdar, M. Nili-Ahmadabadi, M. Habibi-Parsa, H. R. Jafarian, “EBSD and APT study of the reverse transformation mechanism and pseudoelastic behavior in Fe-۹.۶Ni-۷.۱Mn martensitic steel under heat treatment”, XV International Conference on Inter-granular and Inter-phase Boundaries in Materials, Moscow, Russia (۲۰۱۶).
H. R. Koohdar, M. Nili-Ahmadabadi, M. Habibi-Parsa, H. Ghasemi-Nanesa, “Observation of pseudoelastic behavior in ultrafine-grained Fe-۱۰Ni-۷Mn (wt %) steel due to reverse martensite transformation”, ۳st International Conference on Ultrafine- grained and Nanostructured Materials (UFGNSM۱۱), Iran (۲۰۱۱).
H. R. Koohdar, S. A. Seyyed Ebrahimi, A.Yourdkhani, “Comparision of Strontium Hexaferrite Nanocrystalline Powder Processing by Dynami H۲ and CO Heat Treatment and Re-calcination", The ۲nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference, Beijing, China (۲۰۱۰).
H. R. Koohdar,  S. A. Seyyed Ebrahimi,  A. Yourdkhani, “Preparation of Strontium Hexaferrite Nanocrystalline Powder by Dynamic Hydrogen Heat Treatment and Recalcination”, ۲nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Iran (۲۰۰۸).
H.R.Koohdar, S.A.Seyyed Ebrahimi, A.Yourdkhani, “Processing of Strontium Hexaferrite Nanocrystalline Powder by Dynamic Gas Heat Treatment and Re-calcination", Third Seeheim Conference on Magnetism, Frankfurt, Germany (۲۰۰۷).

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

حمیدرضا کوه دار، سید علی سید ابراهیمی و امین یوردخانی، "بررسی تاثیر عملیات حرارتی تحت اتمسفر دینامیک هیدرون بر مورفولوژی ،ترکیب فازی و خواص مغناطیسی هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش مرسوم"، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعه ریخته گران، کرج، آبان ۱۳۸۷.

حمیدرضا کوه دار، سید علی سید ابراهیمی و امین یوردخانی،"بررسی شرایط تجزیه و احیاء هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش مرسوم تحت اتمسفر دینامیک هیدرون"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۸.
کتب تألیف شده
نام کتاب نام نویسندگان سال چاپ
Cold rolling practice of martensitic steel M. Nili-Ahmadabadi, H. R. Koohdar, M. Habibi-Parsa ۲۰۱۷
دفعات مشاهده: 2722 بار   |   دفعات چاپ: 385 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 4612