[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا اردیبهشت 1396 ::
 | تاریخ ارسال: 1396/3/9 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
۱ ۹۰۴۳۱۱۰۳ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۸۴۸ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲ ۹۰۴۳۱۱۰۳ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۸۴۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳ ۹۰۴۳۱۲۰۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۹۳۷ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴ ۹۰۴۳۱۲۰۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۶۲۹۳۷ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵ ۹۰۵۱۱۱۸۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۲۴۱۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۶ ۹۱۴۱۲۳۲۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۰۱۵ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۷ ۹۱۴۱۲۳۲۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۰۱۵ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۸ ۹۱۴۳۱۰۷۷ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۱۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۹ ۹۱۴۳۱۰۷۷ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۱۴ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۰ ۹۱۴۳۱۵۰۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۵۷۰ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۱ ۹۱۴۳۱۵۰۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۵۷۰ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۲ ۹۱۵۱۱۰۵۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۲۸۰۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۳ ۹۱۵۱۱۰۵۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۱۹۲۸۰۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۴ ۹۱۵۴۱۲۲۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۸۹ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۵ ۹۱۵۴۱۲۲۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۸۹ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۶ ۹۱۹۴۲۰۱۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۵۶۳۵۰۲۵۶۳ فروردین ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۱۷ ۹۲۴۳۲۱۱۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۶۹۴۲ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۹۲۴۳۲۱۱۴ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۶۹۴۲ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۱۹ ۹۲۴۳۳۲۰۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۷۲۷۲ اردیبهشت ۲۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۲۰ ۹۲۴۳۳۲۰۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۰۷۲۷۲ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۱ ۹۲۴۸۱۴۸۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۲۷۵۱۴۴۸۳ اردیبهشت ۲۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۲۲ ۹۲۴۸۱۴۸۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۲۷۵۱۴۴۸۳ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۳ ۹۲۵۳۱۱۰۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۷۸ اردیبهشت ۱۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۲۴ ۹۲۵۳۱۱۰۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۷۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۵ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۶ ۹۲۵۳۱۱۱۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۰۴۸۶ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۷ ۹۲۵۳۱۱۷۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۶۲۰ اردیبهشت ۱۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۲۸ ۹۲۵۳۱۱۷۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۶۲۰ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۲۹ ۹۲۵۳۲۳۱۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۲۸۶ فروردین ۲۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۳۰ ۹۲۵۳۳۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۸۲۴ فروردین ۶۰ ۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۳۱ ۹۲۵۴۱۵۰۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۹۱۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۲ ۹۲۵۴۱۵۰۱ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۹۱۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۳ ۹۲۵۵۱۰۱۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۹۸۹۵۴۱۳ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۴ ۹۲۵۵۱۲۵۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۲۲۰ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۵ ۹۲۹۴۲۰۳۶ مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها دکترا ۵ - عادی ۳۳۹۸۰۵۵۰۳۸ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۳۶ ۹۲۹۴۳۰۲۶ مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۳۰ فروردین ۶۰ ۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۳۷ ۹۳۴۳۱۱۷۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۷۵۶ فروردین ۲۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۳۸ ۹۳۴۶۱۰۲۷ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۱۰۱ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۳۹ ۹۳۴۶۱۰۲۷ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۱۰۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۰ ۹۳۴۷۱۱۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۱۳۸ فروردین ۲۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۴۱ ۹۳۴۷۱۴۳۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۱۵۵۸ فروردین ۷۵ ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
۴۲ ۹۳۴۸۱۳۷۸ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۹۰۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۳ ۹۳۵۱۱۲۵۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۳۰۴ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۴ ۹۳۵۱۱۲۵۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۳۰۴ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۵ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۶ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۷ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۴۸ ۹۳۵۳۲۰۵۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۶۹۸۸ اردیبهشت ۷ ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
۴۹ ۹۳۵۳۲۰۵۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۶۹۸۸ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۰ ۹۳۵۳۲۰۸۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۵۲۶۲ فروردین ۳۵ ۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۵۱ ۹۳۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۶۴۶ اردیبهشت ۷ ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
۵۲ ۹۳۵۳۲۱۳۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۶۴۶ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۳ ۹۳۵۴۱۳۳۳ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۰۹۹ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۴ ۹۳۵۴۱۳۳۳ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۰۹۹ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۵ ۹۳۵۴۱۳۴۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۱۰۲ اردیبهشت ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۶ ۹۳۵۴۱۳۴۲ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۶۱۰۲ فروردین ۸۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰
۵۷ ۹۳۶۱۱۱۸۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۴۲۴۱۳ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۵۸ ۹۳۶۱۱۳۲۲ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۵۲۸ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۵۹ ۹۳۶۲۱۰۷۲ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۵۴۴۶۰۵۴۰۸ فروردین ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۶۰ ۹۳۶۲۱۱۲۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۲۴۶۰۹۲۲۲ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۱ ۹۳۶۲۳۱۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۷۸۸ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۲ ۹۳۶۷۲۰۲۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۳۴۰۲ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۳ ۹۳۶۷۲۰۷۱ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۱۴۸ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۶۴ ۹۳۶۸۵۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۶۲۰۵۴۱۳۳۳ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۶۵ ۹۳۶۸۵۰۸۸ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۶۲۰۵۴۱۳۳۳ اردیبهشت ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۶۶ ۹۳۷۱۱۰۶۲ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۳۶۸۲ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۶۷ ۹۳۷۱۱۰۹۸ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۶۸ ۹۳۷۱۱۰۹۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۶۹ ۹۳۷۱۱۰۹۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۵۸۴ فروردین ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۷۰ ۹۳۷۱۱۵۲۷ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۱۹۷۶۹ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۷۱ ۹۳۷۱۲۰۱۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۰۱۸۷۵۱۹ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۲ ۹۳۷۱۳۰۴۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۴۰۰۶۸۶ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۳ ۹۳۷۲۲۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۵۳۲۵۹۳۲۸۹ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۴ ۹۳۷۳۱۰۷۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۲۸۲۸۰۲ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۷۵ ۹۳۷۳۱۱۶۹ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۷۶ ۹۳۷۳۱۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۷۷ ۹۳۷۳۱۱۶۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۴۹۲۲۱۸۱۳۵ فروردین ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۷۸ ۹۳۷۳۱۱۹۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۵۰۱۴۸۶۸ اردیبهشت ۸ ۲۸۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
۷۹ ۹۳۷۳۱۱۹۶ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۵۰۱۴۸۶۸ فروردین ۵۷ ۲۸۰۰۰ ۱۵۹۶۰۰۰
۸۰ ۹۳۷۳۳۰۴۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۶۶۴ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۸۱ ۹۳۷۳۳۰۷۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۸۱ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۸۲ ۹۳۷۳۴۰۰۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۵۴۰ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۸۳ ۹۳۷۳۴۰۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۰۶۲۰۵ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۸۴ ۹۳۷۳۴۰۳۴ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۰۶۲۰۵ اردیبهشت ۳۶ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰
۸۵ ۹۳۷۸۳۰۱۷ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۱۹۶۴۵ فروردین ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۸۶ ۹۳۹۴۱۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۳۸۸۰۰۰۰۵۳ فروردین ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۸۷ ۹۳۹۴۲۰۰۹ مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۵۳۱۰ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۸۸ ۹۴۴۸۱۲۱۶ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۴۳۷۶ فروردین ۱۲ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۸۹ ۹۴۵۱۱۲۳۴ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۶۶۵ فروردین ۴۷ ۱۵۰۰۰ ۷۰۵۰۰۰
۹۰ ۹۴۵۳۲۰۱۸ مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۶۹ فروردین ۷۰ ۱۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۹۱ ۹۴۵۳۲۰۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۰۷۷ فروردین ۲۰ ۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۹۲ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹۳ ۹۴۵۳۳۱۲۷ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۹۴۰۰۶۴۷۶ فروردین ۳۴ ۱۵۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
۹۴ ۹۴۵۴۲۳۰۱ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۲۰۲۷۰۷۳۲۰۷ فروردین ۶۰ ۱۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
۹۵ ۹۴۵۵۵۰۵۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۳۵۵۳۵۳۲۵ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۹۶ ۹۴۵۵۵۰۵۵ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۳۵۵۳۵۳۲۵ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹۷ ۹۴۵۵۵۱۹۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۴۸۳۲ اردیبهشت ۴۰ ۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۹۸ ۹۴۵۵۵۱۹۹ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۴۸۳۲ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۹۹ ۹۴۵۸۳۰۲۳ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۱۰۰ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ اردیبهشت ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۱۰۱ ۹۴۵۸۳۰۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۴۲۶۴۳۳۴۹ فروردین ۵۸ ۲۸۰۰۰ ۱۶۲۴۰۰۰
۱۰۲ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ اردیبهشت ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۱۰۳ ۹۴۵۸۵۰۲۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۴۹۵ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۰۴ ۹۴۵۸۹۰۱۵ ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۲۸۶۹۱۱۹۶۵ فروردین ۱۲ ۲۸۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰
۱۰۵ ۹۴۶۱۳۲۲۳ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۱۶۱۲ فروردین ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۱۰۶ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ فروردین ۳۵ ۲۸۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
۱۰۷ ۹۴۶۳۲۱۴۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۲۷۱۸۴ فروردین ۶۰ ۲۸۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰
۱۰۸ ۹۴۶۶۴۵۴۲ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۸۳۰۷ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۱۰۹ ۹۴۶۶۶۰۷۷ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۸۴۱۲ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۱۰ ۹۴۷۴۱۱۲۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۷۲۷۷۹۹۶۴۳ فروردین ۲۰ ۲۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۱۱۱ ۹۴۷۶۵۱۲۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۵۰۹۰۳۷۹۱۱۰ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۱۱۲ ۹۴۷۶۵۱۶۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۰۰۰۸ فروردین ۵۰ ۲۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰
۱۱۳ ۹۴۷۸۴۱۵۳ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۸۹۵۰۰۷۹۸۳ فروردین ۵۴ ۲۸۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰
۱۱۴ ۹۴۸۷۱۱۲۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۰۵۲ فروردین ۲۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۱۱۵ ۹۴۹۳۳۰۶۳ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۹۱۵۶۹۳۲۲۸ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۶ ۹۴۹۴۳۰۰۱ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۴۰۹۳۳ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۱۷ ۹۵۲۲۱۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۰۸۱۲ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۱۸ ۹۵۲۲۱۰۸۸ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۰۸۱۲ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۱۹ ۹۵۴۳۱۰۱۸ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۲۳۵۵۷۷۲۰۷ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰ ۹۵۴۳۱۰۱۸ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۲۳۵۵۷۷۲۰۷ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۱ ۹۵۴۳۱۰۳۶ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۹۴۴ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۲ ۹۵۴۳۱۰۳۶ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۹۴۴ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۳ ۹۵۴۳۱۰۹۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۵۲۲ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۴ ۹۵۴۳۱۰۹۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۵۲۲ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۵ ۹۵۴۳۱۲۳۴ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۳۸ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۶ ۹۵۴۳۱۲۳۴ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۳۸ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۷ ۹۵۴۴۱۰۷۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۹۷ اردیبهشت ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۸ ۹۵۴۴۱۰۷۲ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۶۹۷ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۹ ۹۵۴۶۱۴۵۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۲۶ - عادی ۴۵۲۵۷۷۸۱۱۳ فروردین ۲۶ ۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۳۰ ۹۵۴۷۱۳۱۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۰۷۲۰۳ فروردین ۲۶ ۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۳۱ ۹۵۵۲۱۲۷۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۸۹۰۳۷۰۹۴۱ فروردین ۲۶ ۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۳۲ ۹۵۵۵۵۱۰۸ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۵۷۳ فروردین ۸۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
۱۳۳ ۹۵۶۱۱۲۵۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۵۰۵۷ فروردین ۴۰ ۲۸۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۱۳۴ ۹۵۶۱۶۱۲۵ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۰۸۶۸ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۵ ۹۵۶۱۶۱۲۵ ارتباط با مدارس - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۰۸۶۸ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۶ ۹۵۶۳۲۲۱۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۷۳ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۷ ۹۵۶۳۲۲۱۹ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۱۴۷۳ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۸ ۹۵۶۶۶۰۲۵ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۵۶۳۰ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۳۹ ۹۵۶۶۶۰۲۵ ارتباط با مدارس - دفتر  کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۹۵۶۳۰ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۴۰ ۹۵۶۷۶۸۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۳۳۲ اردیبهشت ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۴۱ ۹۵۶۷۶۸۶۲ روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۱۳۳۲ فروردین ۷۰ ۲۸۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۴۲ ۹۵۸۸۶۰۲۴ مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۸۸۹ فروردین ۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۱۴۳ ۹۵۹۱۱۰۲۵ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران دکترا ۵ - عادی ۸۲۹۲۱۱۴۰۳۷ فروردین ۲۲ ۴۰۰۰۰ ۸۸۰۰۰۰
دفعات مشاهده: 3790 بار   |   دفعات چاپ: 852 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد