[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزش ::
امور پژوهش::
اخبار دانشکده::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی::
تسهیلات پایگاه::
ارتباط با صنعت::
لینک های مفید::
تماس با ما::
گروه های دانشجویی::
::
مصاحبه تخصصی دکترای برق 98
..
مراکز تحقیقاتی و پزوهشی
مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی

مرکز تحقیقات نانوپترونیکس 

پژوهشکده سبز  

پژوهشکده الکترونیک 

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت 

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت 

مجله مهندسی برق و الکترونیک 

پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران  

آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن 

مرکز مطالعات راهبردی وبین الملل فاوا

..
پیوند با سیستم های دانشگاه

AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
گواهینامه HSE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
کدام بخش از سایت دانشکده مهندسی برق بیشتر مورد استفاده شما قرار می گیرد؟
آموزش و اطلاعیه های آموزشی
پژوهش و اطلاعیه های پژوهشی
اطلاعات دانشکده و اساتید
اخبار
اکثر موارد موجود در سایت
   
..
نظرسنجی
ارزیابی شما از سایت دانشکده مهندسی برق چیست؟
اطلاعات ارائه شده در حد کفایت است.
اطلاعات ارائه شده مطلوب است ولی نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد.
اطلاعات ارائه شده کافی نیست.
   
..
درج نظر
به نظر شما کمبودهای سایت دانشکده برق چیست و برای رفع آن ها چه اقداماتی باید انجام شود؟ برای درج نظر کلیک نمایید.
..
:: Peer Reviewed Journals ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 

1. M. R. Mosavi, K. Mohammadi and M. H. Refan, "Adaptive Neurofuzzy and Positioning Accuracy", GIS Development Magazine, Vol.7, Issue.3, pp.19-20, March 2003.

2. M. R. Mosavi, K. Mohammadi and M. H. Refan, “A New Approach for Improving of GPS Positioning Accuracy using an Adaptive Neurofuzzy System, before and after S/A Is Turned off”, Journal of Engineering Science, Iran University of Science and Technology, Vol.15, No.1, pp.101-114, 2004.

3. M. R. Mosavi, “A Wavelet Based Neural Network for DGPS Corrections Prediction”, WSEAS Transactions on Systems, Greece, Vol.3, Issue.10, pp.3070-3075, December 2004.

4. M. R. Mosavi, “Real Time Prediction of GPS Receivers Timing Errors using Parallel-Structure Neural Networks”, Journal of Geoinformatics, Vol.3, No.3, pp.53-61, September 2007.

5. M. R. Mosavi, “High Performance Methods for GPS GDOP Approximation using Neural Networks”, Journal of Geoinformatics, Vol.4, No.3, pp.9-16, September 2008.

6. M. R. Mosavi, “Recurrent Polynomial Neural Networks for Enhancing Performance of GPS in Electric Systems”, Journal of Wireless Sensor Network, Vol.1, No.2, pp.95-103, July 2009.

7. M. R. Mosavi, “GPS Data Smoothing”, Journal of Remote Sensing, Vol.22, pp.21-35, 2009.

8. M. R. Mosavi, “Neural Networks-based Single-Frequency GPS Receivers Ionospheric Time-Delay Modeling”, Asian Journal of Geoinformatics, Vol.9, No.4, pp.35-40, December 2009.

9. M. R. Mosavi, “Infrared Counter-Countermeasure Efficient Techniques using Neural Network, Fuzzy System and Kalman Filter”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.5, No.4, pp.215-222, December 2009.

10. M. R. Mosavi, “Evolutionary Algorithms Approach for Errors High-Precision Modeling in Single-Frequency GPS Receivers”, Journal of Geoinformatics, Vol.6, No.2, pp.17-25, June 2010.

11. M. R. Mosavi, “Knowledge-based Methods for Optimum Approximation of Geometric Dilution of Precision”, Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol.9, No.2, pp.153-170, June 2010.

12. M. R. Mosavi and M. Sarraf, “Precise Modeling of GPS GDOP using Neural Network”, International Review of Modelling and Simulations, Vol.3, No.4, pp.665-671, August 2010.

13. M. R. Mosavi, “An Effective Method for GPS GDOP Clustering using Ant Colony Optimization Algorithm”, Asian Journal of Geoinformatics, Vol.10, No.4, pp.3-9, December 2010.

14. M. R. Mosavi, A. Nakhaei and Sh. Bagherinia, “Improvement in Differential GPS Accuracy using Kalman Filter”, Journal of Aerospace Science and Technology, Vol.7, No.2, pp.69-80, 2010.

15. M. R. Mosavi, “Applying Genetic Algorithm to Fast and Precise Selection of GPS Satellites”, Asian Journal of Applied Sciences, Vol.4, No.3, pp.229-237, 2011.

16. M. R. Mosavi, A. Ayatollahi and I. EmamGolipour, “Noise Smoothing for GPS Receivers Positioning Data using Wavelet Transform”, International Review of Modelling and Simulations, Vol.4, No.2, pp.661-667, 2011.

17. M. R. Mosavi and H. Nabavi, “Improving DGPS Accuracy using Neural Network Modeling”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol.5, No.5, pp.848-856, 2011.

18. M. R. Mosavi and M. Mirzaee Pour, “Optimal Clustering of GPS Satellites Set using Modified ACO Algorithm”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol.5, No.7, pp.1166-1173, 2011.

19. M. R. Mosavi and H. Azami, “Applying Neural Network for Clustering of GPS Satellites”, Journal of Geoinformatics, Vol.7, No.3, pp.7-14, 2011.

20. S. Tafazoli and M. R. Mosavi, “Performance Improvement of GPS GDOP Approximation using Recurrent Wavelet Neural Network”, Journal of Geographic Information System, Vol.3, No.4, pp.318-322, 2011 .

21. S. Tafazoli, M. R. Mosavi and N. Rahemi, “Comparing GPS GDOP Approximation Accuracy using Recurrent Wavelet Neural Network and ARMA Modeling”, Journal of Information and Communication Technologies, Vol.1, Issue.5, pp.1-6, 2011 .

22. M. R. Mosavi, M. Sadeghian and Saeidi, "Increasing DGPS Navigation Accuracy using Kalman Filter Tuned by Genetic Algorithm", Journal of Computer Science Issues, Vol.8, Issue.6, No.3, pp.246-252, 2011.

23. M. R. Mosavi, A. Rahmati and A. Khoshsaadat, “An ANFIS-Based Neuro-Fuzzy Controller with Supervisory Learning for Speed Control of Brushless DC Motor”, International Review of Modelling and Simulations, Vol.4, No.5, pp.2246-2254, 2011.

24. F. Nakhaei, A. Sam, M. R. Mosavi and A. Nakhaei, “Prediction of XRF Analyzers Error for Elements On-Line Assaying using Kalman Filter”, Journal of Mining Science and Technology, Vol.22, Issue.4, pp.595-601, 2012.

25. M. Pashaian and M. R. Mosavi, “Accurate Intelligent Map Matching Algorithms for Vehicle Positioning System”, Journal of Computer Science Issues, Vol.9, Issue.2, No.3, pp.114-119, 2012.

26. M. Ranjbar and M. R. Mosavi, “Simulated Annealing Clustering for Optimum GPS Satellite Selection”, Journal of Computer Science Issues, Vol.9, Issue.3, No.3, pp.100-104, 2012.

27. F. Nakhaei, M. R. Mosavi and A. Sam, “Recovery and Grade Prediction of Pilot Plant Flotation Column Concentrate by Hybrid Neural Genetic Algorithm”, Journal of Mining Science and Technology, Vol.23, No.1, pp.69-77, 2013.

28. M. R. Mosavi and A. A. Akhyani, “PMU Placement Methods in Power Systems based on Evolutionary Algorithms and GPS Receiver”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.9, No.2, pp.76-87, 2013.

29. S. Y. Alchekh Yasin, A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi and A. Mohammadi, “Modeling and Simulation of the Active Jammer Effect in the Crossed Array Detectors Infrared Seeker”, Journal of Computer Applications, Vol.72, No.4, pp.15-22, 2013.

30. A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi, A. Mohammadi and S. Y. Alchekh Yasin, “Improving the Target Position Detection in the Crossed Array Detectors Seeker by Categorizing the FOV up to the Pulses Distribution”, Journal of Computer Applications, Vol.72, No.4, pp.28-36, 2013.

31. M. Bagheri, M. R. Mosavi and K. Mohammadi, “Improvement of Performance in Design of Digital Combinational Circuits using Evolvable Hardware”, Journal of Intelligent Automation Systems, Shahroodut University, Vol.1, No.1, pp.1-11, 2014.

32. M. Saraf, M. R. Mosavi and K. Mohammadi, “Novel Radial Basis Function Neural Networks based on Probabilistic Evolutionary and Gaussian Mixture Model for Satellites Optimum Selection”, Journal of Aerospace Science and Technology, Vol.9, No.2, pp.71-81, 2012.

33. S. Y. Alchekh Yasin, A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi and A. Mohammadi, "The Flrae Detection in the Two Color Crossed  Array Detectors Infrared Seeker", Journal of Computer Applications, Vol.81, No.4, pp.34-42, 2013.

34. M. R. Mosavi, S. Azarshahi, I. EmamGholipour and A. A. Abedi, "Least Squares Techniques for GPS Receivers Positioning Filter using Pseudo-range and Carrier Phase Measurements", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.10, No.1, pp.18-26, 2014.

35. S. Y. Alchekh Yasin, A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi and A. Mohammadi, "Countermeasure Dectection in the Two-Color Pulsed Infrared Seekers using Pulse Number", Journal of Scientific and Engineering Research, Vol.4, No.12, pp.751-759, 2013.

36. A. Khoshsaadat, M. R. Mosavi, J. S. Moghani and A. Khoshooei, "Design of a Controller with ANFIS Architecture Attendant Learning Ability for SSSC-Based Damping Controller Applied in Single Machine Infinite Bus System", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.10, No.3, pp.212-222, 2014.

37. N. Rahemi, M. R. Mosavi, A. A. Abedi and S. Mirzakuchaki, "Accurate Solution of Navigation Equations in GPS Receivers for Very High Velocites using Pseudo-range Measurements", Journal of Advances in Aerospace Engineering, Vol.2014, pp.1-8, 2014.

38. M. R. Mosavi and H. Nabavi, "Accurate Prediction of DGPS Correction using Neural Network Trained by Imperialistic Competition Algorithm", Journal of Advances in Computer Research, Vol.6, No.2, pp.73-82, 2015.

39. A. Mirmahdavi, A. Amirkhani, A. Ahmadyfard and M. R. Mosavi, "Random Texture Defect Detection by Modeling the Extracted Features from the Optimal Gabor Filter", Journal of Advances in Computer Research, Vol.6, No.3, pp.65-85, 2015.

40. A. Baharmast, S. J. Azhari, M. Rafei and M. R. Mosavi, "Desiagn of Four Quadrant Analog Multiplier with High Robustness against PVT Variations using Genetic Algorithm", Journal of Soft Computing and Information Technology, Vol.3, No.4, pp.38-47, 2015.

41. M. T. Hajiali, M. R. Mosavi and K. Shahanaghi, "Estimation of Project Completion Time-based on a Mixture of Expert in an Interactive Space", Journal of Modern Applied Science, Vol.8, No.6, pp.229-237, 2014.

42. M. R. Mosavi, F. Farabi and S. Karami, "Optimal Choice of Random Variables in D-ITG Traffic Generating Tool using Evolutionary Algorithms", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.11, No.2, pp.101-108, 2015.

43. A. Ebrahimi, A. Amirkhani, A. A. Raie and M. R. Mosavi, "Car License Plate Recognition using Color Features of Persian License Plate", Journal of Advances in Computer Research, Vol.6, No.4, pp.27-38, 2015.

44. M. R. Mosavi and Z. Shokhmzan, "Spoofing Mitigation of GPS Receivers using Normalized Least Mean Squares", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.11, No.3, pp.1-11, 2015.

45. M. R. Mosavi, M. Khishe and E. Ebrahimi, "Classification of Sonar Targets using OMKC, Genetic Algorithm and Statistical Moments", Journal of Advances in Computer Research, Vol.7, No.1, pp.143-156, 2016.

46. M. Pashaian, M. R. Mosavi, M. S. Moghaddasi and M. J. Rezaei, “A Novel Interference Rejection Method for GPS Receivers”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.12, No.1, pp.9-20, 2016.

47. M. Mousavi Moaiied and M. R. Mosavi, “Increasing Accuracy of Combined GPS and GLONASS Positioning using Fuzzy Kalman Filter”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.12, No.1, pp.21-28, 2016.

48. M. R. Mosavi, M. Kavei, M. Shabani and Y. Hatem Khani, “Interevent Times Estimation of Major and Continuous Earthquakes in Hormozgan Region based on Radial Basis Function Neural Network”, Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol.7, No.1, pp.64-75, 2016.

49. M. Safari, M. Eghtesadi and M. R. Mosavi, “A Concurrent Dual-Band Low Noise Amplifier for GNSS Receivers”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.12, No.2, pp.119-125, 2016.

50. A. R. Baziar, M. Moazedi and M. R. Mosavi, “A Wavelet based Spoofing Error Compensation Technique for Single Frequency GPS Stationary Receiver”, Journal of Aerospace Science and Technology, Vol.10, No.2, pp.9-16, 2016.

51. M. R. Mosavi, A. Tabatabaei and M. J. Zandi, “Positioning Improvement by Combining GPS and GLONASS Based on Kalman Filter and Its Application in GPS Spoofing Situations”, Journal of Gyroscopy and Navigation, Vol.7, No.4, pp.318-325, 2016.

52. A. A. Abedi, M. R. Mosavi, K. Mohammadi and M. R. Daliri, “Accurate Determination of GPS Receiver with Different Classification Methods”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.12, No.3, pp.177-186, 2016.

53. M. R. Mosavi, M. Khishe, Y. Hatam Khani and M. Shabani, “Training Radial Basis Function Neural Network using Stochastic Fractal Search Algorithm to Classify Sonar Dataset”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.13, No.1, pp.100-111, 2017.

54. M. Moazedi, M. R. Mosavi and A. Sadr, “Real-Time Interference Detection in Tracking Loop of GPS Receiver”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.13, No.2, pp.194-204, 2017.

55. M. R. Mosavi and A. Rashidinia, “Improving Accuracy of DGPS Correction Prediction in Position Domain using Radial Basis Function Neural Network Trained by PSO Algorithm”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.13, No.3, pp.219-227, 2017.

56. N. Okati, M. R. Mosavi and H. Behroozi, "A Comparison between Different Meta-Heuristic Techniques in Power Allocation for Physical Layer Security", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.13, No.4, pp.310-317, 2017.

57. M. R. Mosavi, A. R. Baziar and M. Moazedi, “De-noising and Spoofing Extraction from Position Solution using Wavelet Transform on Stationary Single-Frequency GPS Receiver in Immediate Detection Condition”, Journal of Applied Research and Technology, Vol.15, No.4, pp.402-411, 2017. 
58. M. R. Mosavi, R. Zebarjad and M. Moazedi, Novel Anti-Spoofing Methods based on Discrete Wavelet Transform in the Acquisition and Tracking Stages of Civil GPS Receiver”, International Journal of Wireless Information Networks, Vol.25, No.4, pp.449-460, 2018.
59. Z. Shokhmzan, M. R. Mosavi and M. Moazedi, “Interference Mitigation of Replay Attacks in GPS Receiver using of Finite Impulse Response Filter”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.13, No.4, pp.318-328, 2017.
60. P. Teymouri, M. R. Mosavi and M. Moazedi, “Delay Spoofing Reduction in GPS Navigation System based on Time and Transform Domain Adaptive Filtering”, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol.14, No.3, pp.222-235, 2018.
61. S. Afrakhteh, M. R. Mosavi, M. Khishe and A. Ayatollahi, Accurate Classification of EEG Signals using Neural Networks Trained by Hybrid Population-Physic-based Algorithm”, International Journal of Automation and Computing, 2018.
62. M. R. Mosavi, A. Ayatollahi, and S. Afrakhteh, An Efficient Method for Classifying Motor Imagery using CPSO-Trained ANFIS Prediction”, International Journal of Evolving Systems, 2019.
63. M. A. Mansoori, M. R. Mosavi and M. H. Bisjerdi, “PSO-Optimized Blind Image Deconvolution for Improved Detectability in Poor Visual Conditions”, Iranian Journal of Marine Technologies, Vol.5, No.4, pp.101-110, 2019.
64. M. Sharie, M. R. Mosavi, and N. Rahemi, “Determination of an Appropriate Mother Wavelet for De-noising of Weak GPS Correlation Signals based on Similarity Measurements”, International Journal of Engineering Science and Technology, 2019.

 

AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 3749 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 3897