[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی اردیبهشت تا شهریور 1394 ::
 | تاریخ ارسال: 1394/8/9 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
1 89522068 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690150122 مرداد 20 20000 400000
2 89541384 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690150750 اردیبهشت 15 20000 300000
3 89551219 مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690150653 مرداد 20 20000 400000
4 90411409 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690161744 شهریور 18 20000 360000
5 90411409 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690161744 مرداد 80 20000 1600000
6 90412314 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690160322 شهریور 40 20000 800000
7 90412314 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690160322 مرداد 40 20000 800000
8 90431103 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690162848 شهریور 80 20000 1600000
9 90431103 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690162848 مرداد 80 20000 1600000
10 90431202 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690162937 شهریور 80 20000 1600000
11 90431202 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690162937 مرداد 80 20000 1600000
12 90461292 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی 71 - عادی 3690168307 شهریور 80 20000 1600000
13 90461391 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690168412 شهریور 80 20000 1600000
14 90521193 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690169672 مرداد 80 20000 1600000
15 90555153 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690199784 شهریور 80 20000 1600000
16 90845001 مدیریت فرهنگی - نشریات دکترا 5 - عادی 3642895949 شهریور 40 40000 1600000
17 91431005 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191341 مرداد 33 20000 660000
18 91431077 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191414 شهریور 80 20000 1600000
19 91431077 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191414 مرداد 80 20000 1600000
20 91431149 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690191473 مرداد 80 20000 1600000
21 91431149 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 - عادی 3690191473 شهریور 80 20000 1600000
22 91431167 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191503 شهریور 18 20000 360000
23 91431167 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191503 مرداد 80 20000 1600000
24 91541185 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690194642 مرداد 33 20000 660000
25 91542369 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3637589570 مرداد 80 20000 1200000
26 91632014 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690149639 شهریور 70 28000 1960000
27 91632014 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690149639 مرداد 70 28000 1960000
28 91645010 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 9610608253 شهریور 70 28000 1960000
29 91673011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 5292066793 شهریور 70 28000 1960000
30 91731504 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9842685246 مرداد 20 28000 560000
31 91731504 مرکزمشاوره - دانشکده ها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9842685246 شهریور 50 28000 1400000
32 91734001 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 9807503259 شهریور 70 28000 1960000
33 91734001 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 9807503259 مرداد 70 28000 1960000
34 91764014 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690189436 شهریور 70 28000 1960000
35 91764014 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690189436 مرداد 70 28000 1960000
36 91811002 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 3890174514 مرداد 20 40000 800000
37 91814002 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690197498 شهریور 100 40000 4000000
38 91814002 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690197498 مرداد 100 40000 4000000
39 92461033 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 5168611422 مرداد 33 20000 660000
40 92471384 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3642895302 مرداد 47 20000 940000
41 92471474 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690208708 اردیبهشت 15 20000 300000
42 92481384 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690205261 شهریور 55 15000 825000
43 92481384 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690205261 مرداد 80 15000 1200000
44 92531015 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 5223552481 مرداد 45 15000 675000
45 92532069 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690210761 اردیبهشت 15 20000 300000
46 92532087 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690210796 خرداد 15 20000 300000
47 92532168 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690210885 مرداد 45 15000 675000
48 92532204 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690210923 مرداد 38 20000 760000
49 92542199 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690212144 مرداد 45 15000 675000
50 92664067 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142731 شهریور 70 28000 1960000
51 92664103 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690213434 مرداد 20 28000 560000
52 92664112 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690156309 شهریور 70 28000 1960000
53 92687074 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3642895035 شهریور 70 28000 1960000
54 92687074 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3642895035 مرداد 70 28000 1960000
55 92745094 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690204311 شهریور 70 28000 1960000
56 92823011 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690151560 شهریور 100 40000 4000000
57 92823011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی دکترا 5 - عادی 3690151560 مرداد 100 40000 4000000
58 93400065 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 69 - عادی 9842914474 شهریور 80 15000 1200000
59 93411405 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 4432567791 مرداد 20 15000 300000
60 93412013 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690220996 اردیبهشت 20 15000 300000
61 93412427 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690221429 مرداد 52 15000 780000
62 93441009 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690222263 مرداد 45 15000 675000
63 93441072 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690222352 مرداد 45 15000 675000
64 93471054 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690223006 مرداد 45 15000 675000
65 93471297 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690223251 مرداد 45 15000 675000
66 93481099 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690223596 مرداد 45 15000 675000
67 93481099 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 69 - عادی 3690223596 شهریور 80 15000 1200000
68 93511036 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690224088 مرداد 45 15000 675000
69 93511099 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3642897887 مرداد 45 15000 675000
70 93521162 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 69 - عادی 3690224495 مرداد 80 15000 1200000
71 93521162 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 69 - عادی 3690224495 شهریور 80 15000 1200000
72 93522216 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 69 - عادی 3690224827 مرداد 80 15000 1200000
73 93522216 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 69 - عادی 3690224827 شهریور 80 15000 1200000
74 93532108 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690225289 مرداد 65 15000 975000
75 93611322 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151528 شهریور 70 28000 1960000
76 93631089 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151994 شهریور 70 28000 1960000
77 93741125 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150173 شهریور 70 28000 1960000
78 93741125 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150173 مرداد 70 28000 1960000
79 93746034 مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151870 مرداد 70 28000 1960000
80 93746034 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151870 شهریور 70 28000 1960000
81 93942009 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3690155310 شهریور 100 40000 4000000
82 93943036 مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا 5 - عادی 5060527166 شهریور 30 40000 1200000
83 94784135 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690164786 مرداد 70 28000 1960000
جمع کل: ریال 115250000
دفعات مشاهده: 4410 بار   |   دفعات چاپ: 1022 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد