[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا اردیبهشت 1394 ::
 | تاریخ ارسال: 1394/3/24 | 

 

ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
1 9264076 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 4856576170 اردیبهشت 15 14400 216000
2 9264076 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 4856576170 فروردین 35 14400 504000
3 83481506 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 - عادی 3690051620 اردیبهشت 80 10800 864000
4 83481506 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 - عادی 3690051620 فروردین 70 10800 756000
5 87551525 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی 71 - عادی 3690131713 فروردین 80 10800 864000
6 87551525 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 - عادی 3690131713 اردیبهشت 80 10800 864000
7 88541194 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690144521 اردیبهشت 80 10800 864000
8 88541194 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690144521 فروردین 80 10800 864000
9 88541372 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی 71 - عادی 3690154608 اردیبهشت 80 10800 864000
10 88541372 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی 71 - عادی 3690154608 فروردین 80 10800 864000
11 89401342 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3642896244 اردیبهشت 80 10800 864000
12 89401342 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3642896244 فروردین 80 10800 864000
13 89412068 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690213167 اردیبهشت 40 10800 432000
14 89412077 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 9243556047 اردیبهشت 80 10800 864000
15 89433066 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690197609 اردیبهشت 80 10800 864000
16 89522148 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690185988 اردیبهشت 80 10800 864000
17 89522148 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690185988 فروردین 80 10800 864000
18 89542443 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3413584255 اردیبهشت 80 10800 864000
19 89542443 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3413584255 فروردین 80 10800 864000
20 89551264 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی 71 - عادی 3690205245 فروردین 40 10800 432000
21 89555216 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690186380 اردیبهشت 80 10800 864000
22 89555243 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690186399 اردیبهشت 80 10800 864000
23 89555243 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690186399 فروردین 80 10800 864000
24 89555252 مدیریت فرهنگی - کانون- مدرس کارشناسی 71 - عادی 3690156775 اردیبهشت 80 10800 864000
25 89555519 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690186348 اردیبهشت 80 10800 864000
26 89556231 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690152397 اردیبهشت 80 10800 864000
27 89764027 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690153245 اردیبهشت 50 14400 720000
28 89764027 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690153245 فروردین 50 14400 720000
29 89764099 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690185899 اردیبهشت 70 14400 1008000
30 89764099 مرکزمشاوره - طراحی و تایپ کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690185899 فروردین 70 14400 1008000
31 90411292 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690161612 اردیبهشت 80 10800 864000
32 90411292 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690161612 فروردین 80 10800 864000
33 90412152 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690162058 اردیبهشت 80 10800 864000
34 90412152 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690162058 فروردین 80 10800 864000
35 90412215 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690162104 اردیبهشت 80 10800 864000
36 90412215 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690162104 فروردین 80 10800 864000
37 90412314 نهاد رهبری - بنر کارشناسی 71 - عادی 3690160322 اردیبهشت 40 10800 432000
38 90431139 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690227184 فروردین 77 10800 831600
39 90431202 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690162937 اردیبهشت 80 10800 864000
40 90431202 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690162937 فروردین 80 10800 864000
41 90432076 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690228563 اردیبهشت 50 10800 540000
42 90432076 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690228563 فروردین 80 10800 864000
43 90432112 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی 71 - عادی 3690163151 اردیبهشت 80 10800 864000
44 90432139 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690163186 اردیبهشت 38 10800 410400
45 90432139 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690163186 فروردین 38 10800 410400
46 90432211 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3642896074 فروردین 65 10800 702000
47 90433094 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690163410 اردیبهشت 52 7800 405600
48 90433094 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690163410 فروردین 22 7800 171600
49 90433175 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 - عادی 3349618914 اردیبهشت 80 10800 864000
50 90433175 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 - عادی 3349618914 فروردین 80 10800 864000
51 90461256 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایت کارشناسی 71 - عادی 3642896104 فروردین 30 10800 324000
52 90461283 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 - عادی 3649589452 اردیبهشت 80 10800 864000
53 90461283 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 - عادی 3649589452 فروردین 80 10800 864000
54 90461292 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی 71 - عادی 3690168307 فروردین 80 10800 864000
55 90461292 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 71 - عادی 3690168307 اردیبهشت 80 10800 864000
56 90461391 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690168412 اردیبهشت 80 10800 864000
57 90471436 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690164611 اردیبهشت 80 10800 864000
58 90472071 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690164786 اردیبهشت 80 10800 864000
59 90472071 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690164786 فروردین 80 10800 864000
60 90481504 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690228601 اردیبهشت 80 10800 864000
61 90482008 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690169273 اردیبهشت 80 10800 864000
62 90482008 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690169273 فروردین 80 10800 864000
63 90521193 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690169672 اردیبهشت 80 10800 864000
64 90521193 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690169672 فروردین 80 10800 864000
65 90522506 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690170182 اردیبهشت 80 10800 864000
66 90541229 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690167157 اردیبهشت 44 10800 475200
67 90541229 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690167157 فروردین 22 10800 237600
68 90542161 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 5398015411 فروردین 80 10800 864000
69 90542215 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690160756 اردیبهشت 80 10800 864000
70 90542215 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690160756 فروردین 80 10800 864000
71 90555054 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690186658 اردیبهشت 80 10800 864000
72 90555054 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690186658 فروردین 80 10800 864000
73 90555072 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690199725 اردیبهشت 80 10800 864000
74 90555072 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690199725 فروردین 80 10800 864000
75 90555153 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 3690199784 فروردین 80 10800 864000
76 90555234 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 9492214660 اردیبهشت 80 10800 864000
77 90555234 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 71 - عادی 9492214660 فروردین 80 10800 864000
78 90845001 مدیریت فرهنگی - نشریات دکترا 5 - عادی 3642895949 اردیبهشت 50 19200 960000
79 90845001 مدیریت فرهنگی - نشریات دکترا 5 - عادی 3642895949 فروردین 50 19200 960000
80 91411383 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 4939575796 اردیبهشت 38 10800 410400
81 91411383 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 4939575796 فروردین 24 10800 259200
82 91412144 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690190825 اردیبهشت 52 10800 561600
83 91412144 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 71 - عادی 3690190825 فروردین 33 10800 356400
84 91412234 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 - عادی 3690190922 اردیبهشت 80 10800 864000
85 91412234 نهاد رهبری - سایت کارشناسی 71 - عادی 3690190922 فروردین 80 10800 864000
86 91431005 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191341 اردیبهشت 40 10800 432000
87 91431005 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191341 فروردین 80 10800 864000
88 91431077 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191414 اردیبهشت 80 10800 864000
89 91431077 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191414 فروردین 80 10800 864000
90 91431113 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191449 اردیبهشت 80 10800 864000
91 91431113 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191449 فروردین 80 10800 864000
92 91431167 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191503 اردیبهشت 80 10800 864000
93 91431167 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191503 فروردین 80 10800 864000
94 91431212 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191562 اردیبهشت 80 10800 864000
95 91431212 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191562 فروردین 80 10800 864000
96 91431509 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191570 اردیبهشت 80 10800 864000
97 91431509 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690191570 فروردین 80 10800 864000
98 91432105 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191686 اردیبهشت 80 10800 864000
99 91432105 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690191686 فروردین 80 10800 864000
100 91461248 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690195754 فروردین 40 10800 432000
101 91461446 طرح و برنامه - ارتباط با مدارس کارشناسی 71 - عادی 3690195959 فروردین 40 10800 432000
102 91522068 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690197056 اردیبهشت 80 10800 864000
103 91522212 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 71 - عادی 3690228407 فروردین 21 10800 226800
104 91522248 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690197250 اردیبهشت 80 10800 864000
105 91522248 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690197250 فروردین 80 10800 864000
106 91533014 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 4013595645 اردیبهشت 80 7800 624000
107 91533014 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 4013595645 فروردین 80 7800 624000
108 91551099 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 3690194200 فروردین 80 7800 624000
109 91614010 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690197935 اردیبهشت 70 14400 1008000
110 91614010 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690197935 فروردین 70 14400 1008000
111 91616009 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690134542 اردیبهشت 70 14400 1008000
112 91616009 نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690134542 فروردین 70 14400 1008000
113 91632014 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690149639 اردیبهشت 70 14400 1008000
114 91632014 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690149639 فروردین 70 14400 1008000
115 91645010 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 9610608253 اردیبهشت 70 14400 1008000
116 91645010 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 9610608253 فروردین 70 14400 1008000
117 91661007 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690134674 اردیبهشت 70 14400 1008000
118 91661007 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690134674 فروردین 70 14400 1008000
119 91661008 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690138572 اردیبهشت 70 14400 1008000
120 91661008 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690138572 فروردین 70 14400 1008000
121 91673011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 5292066793 اردیبهشت 70 14400 1008000
122 91673011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 5292066793 فروردین 70 14400 1008000
123 91711001 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690188855 اردیبهشت 40 14400 576000
124 91711001 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690188855 فروردین 40 14400 576000
125 91711011 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9044556364 اردیبهشت 15 14400 216000
126 91711011 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9044556364 اردیبهشت 55 14400 792000
127 91711011 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9044556364 فروردین 40 14400 576000
128 91731504 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9842685246 اردیبهشت 50 14400 720000
129 91731504 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 9842685246 فروردین 50 14400 720000
130 91732004 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690198826 فروردین 70 14400 1008000
131 91734001 مدیریت فرهنگی - کانون-دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 9807503259 فروردین 70 14400 1008000
132 91734001 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 9807503259 اردیبهشت 70 14400 1008000
133 91746002 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690199733 فروردین 30 14400 432000
134 91746002 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690199733 اردیبهشت 60 14400 864000
135 91746002 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690199733 فروردین 40 14400 576000
136 91770009 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3424895740 اردیبهشت 70 14400 1008000
137 91770009 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 71 - عادی 3424895740 فروردین 70 14400 1008000
138 91811002 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 3890174514 اردیبهشت 70 19200 1344000
139 91811002 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 3890174514 فروردین 45 19200 864000
140 92412154 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690206101 اردیبهشت 80 7800 624000
141 92432051 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690206861 اردیبهشت 38 7800 296400
142 92432051 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690206861 فروردین 24 7800 187200
143 92461069 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690207736 اردیبهشت 47 10800 507600
144 92461105 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690207779 اردیبهشت 46 7800 358800
145 92461105 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3690207779 فروردین 16 7800 124800
146 92471078 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی 69 - عادی 3642895930 اردیبهشت 80 7800 624000
147 92471384 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3642895302 اردیبهشت 80 7800 624000
148 92532087 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 69 - عادی 3690210796 اردیبهشت 80 7800 624000
149 92533042 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 3690211083 اردیبهشت 80 7800 624000
150 92533042 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی 69 - عادی 3690211083 فروردین 80 7800 624000
151 92533258 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی 71 - عادی 3690211326 اردیبهشت 80 10800 864000
152 92541375 مرکزمشاوره - دانشکده ها کارشناسی 69 - عادی 3349510196 اردیبهشت 30 7800 234000
153 92541375 مرکزمشاوره - دانشکده ها کارشناسی 69 - عادی 3349510196 فروردین 30 7800 234000
154 92632041 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 8496192142 اردیبهشت 70 14400 1008000
155 92632041 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 8496192142 فروردین 70 14400 1008000
156 92645077 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690204834 فروردین 70 14400 1008000
157 92663127 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3390828593 اردیبهشت 60 14400 864000
158 92663127 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3390828593 فروردین 40 14400 576000
159 92664067 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142731 اردیبهشت 70 14400 1008000
160 92664067 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142731 فروردین 70 14400 1008000
161 92664112 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690156309 اردیبهشت 70 14400 1008000
162 92664112 نهاد رهبری - بنر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690156309 فروردین 70 14400 1008000
163 92664148 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 8713571297 فروردین 70 14400 1008000
164 92664167 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150645 اردیبهشت 50 14400 720000
165 92664167 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150645 فروردین 40 14400 576000
166 92664238 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690132922 اردیبهشت 70 14400 1008000
167 92664238 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690132922 فروردین 50 14400 720000
168 92687074 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3642895035 اردیبهشت 70 14400 1008000
169 92687074 نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3642895035 فروردین 70 14400 1008000
170 92733509 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3398009362 اردیبهشت 21 14400 302400
171 92745094 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690204311 اردیبهشت 70 14400 1008000
172 92745094 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690204311 فروردین 70 14400 1008000
173 92751038 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690227338 فروردین 60 14400 864000
174 92752076 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690214449 اردیبهشت 55 14400 792000
175 92759064 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 9110898859 اردیبهشت 70 14400 1008000
176 92759064 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد 5 - عادی 9110898859 فروردین 70 14400 1008000
177 92823011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی دکترا 5 - عادی 3690151560 اردیبهشت 100 19200 1920000
178 92823011 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی دکترا 5 - عادی 3690151560 فروردین 100 19200 1920000
179 92861518 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 4727556856 فروردین 28 19200 537600
180 92871017 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران دکترا 5 - عادی 8267082112 اردیبهشت 15 19200 288000
181 92871017 مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران دکترا 5 - عادی 8267082112 فروردین 40 19200 768000
182 93221202 روابط عمومی - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3730905180 اردیبهشت 70 14400 1008000
183 93221202 روابط عمومی - سایت کارشناسی ارشد 5 - عادی 3730905180 فروردین 70 14400 1008000
184 93400065 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی 69 - عادی 9842914474 فروردین 80 7800 624000
185 93531207 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی 69 - عادی 3690221755 فروردین 80 7800 624000
186 93611187 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142413 اردیبهشت 70 14400 1008000
187 93611187 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690142413 فروردین 70 14400 1008000
188 93614144 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 8494176123 اردیبهشت 30 14400 432000
189 93614144 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 8494176123 فروردین 30 14400 432000
190 93623107 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 5096015145 اردیبهشت 70 14400 1008000
191 93623107 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 5096015145 فروردین 60 14400 864000
192 93631089 مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151994 فروردین 70 14400 1008000
193 93645125 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3649913047 اردیبهشت 50 14400 720000
194 93645125 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3649913047 فروردین 20 14400 288000
195 93645134 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3649913055 اردیبهشت 50 14400 720000
196 93645134 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3649913055 فروردین 20 14400 288000
197 93646027 نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690219572 فروردین 14 14400 201600
198 93651027 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690219637 فروردین 15 14400 216000
199 93681025 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 8205616420 فروردین 28 14400 403200
200 93682525 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151889 اردیبهشت 70 14400 1008000
201 93682525 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ارشد 69 - عادی 3690151889 فروردین 40 14400 576000
202 93721089 مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستر کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690152192 فروردین 70 14400 1008000
203 93721089 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690152192 اردیبهشت 70 14400 1008000
204 93731187 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690227907 اردیبهشت 60 14400 864000
205 93731187 مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690227907 فروردین 40 14400 576000
206 93732134 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 9339907673 فروردین 70 14400 1008000
207 93732143 مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690227397 فروردین 6 14400 86400
208 93740015 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690154632 اردیبهشت 10 14400 144000
209 93741125 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150173 اردیبهشت 70 14400 1008000
210 93741125 روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690150173 فروردین 70 14400 1008000
211 93744027 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 4470570887 اردیبهشت 50 14400 720000
212 93744027 مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد 5 - عادی 4470570887 فروردین 50 14400 720000
213 93746034 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151870 اردیبهشت 70 14400 1008000
214 93746034 مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151870 فروردین 70 14400 1008000
215 93751095 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690151781 اردیبهشت 25 14400 360000
216 93775536 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد 5 - عادی 3690154519 فروردین 50 14400 720000
217 93832045 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا 5 - عادی 3690147725 اردیبهشت 100 19200 1920000
218 93832045 مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا 5 - عادی 3690147725 فروردین 100 19200 1920000
219 93911063 اساتید و کارکنان - مراسم ها و مناسبتها دکترا 5 - عادی 3642895558 فروردین 28 19200 537600
220 93941054 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 4388000053 اردیبهشت 50 19200 960000
221 93941054 مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا 5 - عادی 4388000053 فروردین 30 19200 576000
222 93943036 مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا 5 - عادی 5060527166 اردیبهشت 100 19200 1920000
223 93943036 مرکزمشاوره - دانشکده ها دکترا 5 - عادی 5060527166 فروردین 50 19200 960000
جمع کل: ریال 175850400

دفعات مشاهده: 4603 بار   |   دفعات چاپ: 1047 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد