دکتر علیرضا زاهدی


دکتر علیرضا
 زاهدی
   عضو هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین
گروه سیستم‌های انرژی
دانشگاه علم و صنعت ایران

 تلفن : ۷۳۲۲۵۸۳۷
دورنگار: ۷۳۰۲۱۶۲۳

ساختمان شماره ۲ -دانشکده فناوری های نوین
پست الکترونیک: energysystems۲۳gmail.com
نشانی گوگل‌اسکالر: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=fa&user=Gsjv۲rwAAAAJ


زمینه‌های تخصصی

 1. سیستمهای انرژی و محیط زیست
 2. سامانه‌های نانوپلیمری و نانوکامپوزیتی
 3. سنتر مواد پلیمری


 تحصیلات

 1.  دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۱
 2.  کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۶
 3.  کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۳


 سوابق شغلی

 1.  عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۹۲
 2.  پژوهشگر ارشد پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت، ۹۰-۱۳۸۸
 3.  پژوهشگر ارشد پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه صنعت نفت، ۸۷-۱۳۸۶
 4.  پژوهشگر گروه پژوهش‌های مشتری‌محور شرکت پژوهش و فناوری شرکت ملی پتروشیمی، ۸۴-۱۳۸۱


  سوابق تدریس

 1.  کنترل فرآیندها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2.  مهندسی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران
 3.  اثرات زیست‌محیطی انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 4.  تکنیک‌های آلوده‌زدایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 5.  مدل‌سازی انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 6.  سامانه‌های نانوپلیمری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 7.  نانوکامپوزیت‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران

 
 برخی از مقالات ISI

 1. Tafavogh M., & Zahedi A. (۲۰۲۱). Design and production of a novel encapsulated nano phase change materials to improve thermal efficiency of a quintuple renewable geothermal/hydro/biomass/solar/wind hybrid system. Renewable Energy, ۱۶۹, ۳۵۸-۳۷۸.
 2. Zahedi, AR., Labbafi S., Ghaffarinezhad A., & Habibi K., (۲۰۲۰). Design, construction and performance of a quintuple renewable hybrid system of wind/geothermal/biomass/solar/hydro plus fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, ۴۶, ۶۲.۶-۶۲۲۴.
 3. Taheri, P., & Zahedi, A. R. (۲۰۲۰). Techno-economic analysis of a renewable quadruple hybrid system for efficient water/biofuel production. Solar Energy۲۱۱, ۱۰۵۳-۱۰۶۹.
 4. Zahedi, AR., & Mirnezami, S. A., (۲۰۲۰). Experimental analysis of biomass to biodiesel conversion using a novel renewable combined cycle system. Renewable energy, ۱۶۲, ۱۱۷۷-۱۱۹۴.
 5. Mirnezami, S. A., Zahedi, AR., & Shayan nezhad A. (۲۰۲۰). Thermal optimization of a novel solar/hydro/biomass hybrid renewable system for production of low-cost, high-yield, and environmental-friendly biodieselEnergy۲۰۲۰.۱۱۷۵۶۲.
 6. Razavi, S. H., Ahmadi, R., & Zahedi, A. (۲۰۱۸). Modeling, simulation and dynamic control of solar assisted ground source heat pump to provide heating load and DHW. Applied Thermal Engineering۱۲۹, ۱۲۷-۱۴۴.
 7. Nejad, A. S., & Zahedi, A. R. (۲۰۱۸). Optimization of biodiesel production as a clean fuel for thermal power plants using renewable energy source. Renewable energy۱۱۹, ۳۶۵-۳۷۴.
 8. Amirkhalili, S. A., & Zahedi, A. R. (۲۰۱۸). Techno‐economic Analysis of a Stand‐alone Hybrid Wind/Fuel Cell Microgrid System: A Case Study in Kouhin Region in Qazvin. Fuel Cells۱۸(۴), ۵۵۱-۵۶۰.
 9. Zahedi, A., Timasi, H., Kasaeian, A., & Mirnezami, S. A. (۲۰۱۹). Design and construction of a new dual CHP-type renewable energy power plant based on an improved parabolic trough solar collector and a biofuel generator. Renewable energy۱۳۵, ۴۸۵-۴۹۵.
 10. Mamaghani, K. R., Naghib, S. M., Zahedi, A., Rahmanian, M., & Mozafari, M. (۲۰۱۸). GelMa/PEGDA containing graphene oxide as an IPN hydrogel with superior mechanical performance. Materials Today: Proceedings۵(۷), ۱۵۷۹۰-۱۵۷۹۹.
 11. Esmaeeli, A., Ghaffarinejad, A., Zahedi, A., & Vahidi, O. (۲۰۱۸). Copper oxide-polyaniline nanofiber modified fluorine doped tin oxide (FTO) electrode as non-enzymatic glucose sensor. Sensors and Actuators B: Chemical۲۶۶, ۲۹۴-۳۰۱.
 12. Rahmanifard, R., Katebi, F., Zahedi, A. R., & Gholipour-Peyvandi, R. (۲۰۱۸). Synthesis and development of a vinyltoluene-based plastic scintillator. Journal of Luminescence۱۹۴, ۴۵۶-۴۶۰.
 13. Rezaei, F., & Zahedi, A. R. (۲۰۱۵). Performance of the polyurethane-matrix nanocomposites with different polymer types in polymer/organoclay system. Journal of Composite Materials۴۹(۲۱), ۲۵۷۹-۲۵۸۷.
 14. Zahedi, A. R., & Rafizadeh, M. (۲۰۱۷). Fuzzy Optimization Approach for the Synthesis of Polyesters and Their Nanocomposites in In-Situ Polycondensation Reactors. Industrial & Engineering Chemistry Research۵۶(۳۹), ۱۱۲۴۵-۱۱۲۵۶.

 ثبت اختراع

 1.  زاهدی علیرضا، «ساخت صفحات نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سنگین-خاک رس مقاوم در برابر نشت سوخت با خواص مکانیکی مطلوب»، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱۳۸۸ .

برخی از  فعالیت‌های پژوهشی/صنعتی

 1. تولید پیل سوختی غشاء پلیمری ایرانی، ۱۳۹۸
 2. طراحی و ساخت سامانه توپکرانی تمیزکننده واحدهای خنک‌کننده آب دریا در نیروگاههای حرارتی، ۱۳۹۷
 3. تولید گویچه‌های ارتجاعی پاک‌کننده مسیرهای عبور آب دریا در نیروگاههای حرارتی، ۱۳۹۶
 4. طراحی و ساخت سامانه تولید ارزان بیودیزل برای موتور احتراق تراکمی به کمک سه گانه تجدیدپذیر خورشیدی/آبی/سوخت زیستی، ۱۳۹۷
 5. طراحی و ساخت سامانه تولید ارزان اتانول سوختی موتور احتراق داخلی به کمک سه گانه تجدیدپذیر خورشیدی/آبی/سوخت زیستی، ۱۳۹۷
 6. طراحی و ساخت سامانه ترکیبی بادی- الکترولایزر/پیل سوختی، ۱۳۹۷
 7. طراحی و ساخت سامانه صنعتی الکترولایزر غشائی تولید هیدروژن به کمک منابع سه گانه تجدیدپذیر و ارزان آبی، خورشیدی و زیست توده، ۱۳۹۷
 8. سامانه تشخیص عمر الکترولیت موجود در اطراف سپراتور باتری لیتیوم-یون با استفاده از تلفیق سامانه پردازش تصویر و طیف­سنجی دی­‌الکتریک، ۱۳۹۶

برخی از عناوین پایان‌نامه‌های ارشد (استاد راهنمای اول)

 1.  ساخت و بهینه سازی مجموغه غشاء-کاتالیست در پیل سوختی تبادل پروتون، ۱۳۹۸
 2. مقایسه و تحلیل فنی-اقتصادی روش های رایج تولید اتانول زیستی از روغن ریزجلبک، ۱۳۹۷
 3. طراحی و ساخت سامانه تامین هیدروژن پیل سوختی به روش الکترولیزر غشایی با بهره گیری از برق تولیدی نیروگاه بادی و تحلیل فنی-اقتصادی سیستم هیبریدی، ۱۳۹۷
 4. شبیه‌سازی و ساخت مبدل حرارتی نیروگاهی به همراه سامانه توپک‌رانی و بررسی عملکرد حرارتی و اثرات زیست محیطی بکارگیری توپک¬ها، ۱۳۹۶
 5. طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سامانه هیبریدی کلکتور خورشیدی با دیزل زیستی به منظور بررسی پارامترهای موثر در افزایش راندمان سیستم، ۱۳۹۶
 6. ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم هیبریدی انرژی بادی و پیل سوختی با تامین انرژی هیدروژن به روش الکترولیز و تحلیل فنی و اقتصادی آن، ۱۳۹۵
 7. تولید آزمایشگاهی دیزل زیستی از ریزجلبک به روش های مختلف صنعتی و مقایسه فنی- اقتصادی آن ها، ۱۳۹۶ 

 افتخارات

 1.  انتخاب تحقیقات مقطع دکتری در جمع ۱۶ پژوهش برتر برگزیده در حوزه فناوری نانو از سوی همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو (ستاد نانو نهاد ریاست جمهوری) در سال ۱۳۹۲
 2.  اولین دانش‌آموخته پذیرفته شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره پسادکتری در سال ۱۳۹۱
 3.  دانش‌آموخته ممتاز با کسب رتبه اول در مقطع دکتری
 4.  کسب گواهی صلاحیت و عضویت در کارگروه شاخه پژوهشی در حوزه وزارت نفت در سال ۱۳۹۰
 5.  دانشجوی ممتاز بدو ورود مقطع دکتری
 6.  عضویت در بنیاد ملی نخبگان به عنوان دانش‌آموخته ممتاز
 7.  دانش‌آموخته ممتاز با کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد


دفعات مشاهده: 22829 بار   |   دفعات چاپ: 777 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 11 بار   |   0 نظر