[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره قطب::
معرفی افراد::
آزمایشگاه های تحقیقاتی::
فعالیتهای پژوهشی::
پایگاه دانش فنی راه آهن::
تسهیلات پایگاه::
اخبار::
تماس با ما::
::

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

»« منــــابع دیجیتالی »«

AWT IMAGE

ISI JCR SCIENCE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
برگزاری کنفرانس

AWT IMAGE

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای

اخیر در مهندسی راه آهن
28 و 29  اردیبهشت 1400

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
دانشکده مهندسی راه آهن
..
:: دکتر پریسا حیسینی تهرانی ::

  Parisa Hosseini Tehrani

  School of Rail Way Engineering

  Iran University of Science and Technology

  Narmak Avenue Po. box 16488

  Tehran, Iran, 15914

  E-mail: Hosseini_t@iust.ac.ir

  Fax Number +9821-77491030.

  Tel. Number +9821-77491029

 

  EDUCATIONS :

 

  Ph. D. : Mech. Eng., Amirkabir University of Technology(Tehran Polytechnic), 1994-1999.

 

  EMPLOYMENTS:

 

  · - Sharif University of technology, teaching assistant of Mech. Eng. , 1986-1987.

  · - Vazneh company, Design Eng. In Design office, 1987-1989.

  · - Lead and zinc company, Mech. Eng. In mech. Section, 1989-1991.

  · - Amirkabir University of Technology, teaching assistant, of solid mechanics, 1995-1998.

  · - Iran University of Science and Technology, railway engineering department, associate professor, since 2001.

  ·

 

  COURSES TAUGHT:

    · - Machine Design.

  · - Continuum Mechanics.

  · - Plasticity.

  · - Fatigue and Fracture.

  · - Elasticity.

  · - Advanced vibration.

  · - Impact mechanics.

  · - Advanced Mathematics.

  · - Advanced numerical methods.

  · - Design and analysis of vehicle structure.

  · - Bearing and lubrication.

  · - Brake design.

 

  AREIAS OF RESERCHE

    - Impact mechanics

  - Thermoelasticity

  - Fatigue and fracture

  - Crashworthiness

  - Structural design

 

    ISI JOURNAL PUBLICATIONS:

    1 - Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., “Tow- dimensional dynamic coupled thermoelasticity analysis by BEM formulation ”, J. of Eng. Analy. With Boundary Elements, 22 (1998) 245-250. (Abstract)

   2 - Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., “ Boundary element analysis of coupled thermoelastic problem with relaxation times in finite domain”, AIAA J., 38, No. 2, (2000), 534-541. (Abstract)

  3- Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., “Boundary element analysis of Green and Lindsay theory under thermal and mechanical shock in a finite domain”, J. of thermal Stresses. 23 (2000) 773-792. (Abstract)

  4- Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., “ BEM analysis of Thermal and mechanical shock in a two-dimensional finite considering coupled thermoelasticity”, J. of Eng. Analy. With Boundary Elements, 24 (2000) 249-257. (Abstract)

  5- Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., daghyani, H.R., “ Dynamic crack analysis under coupled thermoelastic assumption”, Transn. ASME J. of Applied Mech.68 (2001) 584-588. (Abstract)

  6- Hosseini Tehrani, P., Hector, l.G., Hetnarski, R.B., and Eslami, M.R., “ Boundary element formulation for thermal stresse during pulsed laser heating”, Transn. ASME , J. of Applied Mech. 68 (2001) 480-489. (Abstract)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  7- Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., “Boundary element analysis of finite domains under thermal and mechanical shock with the Lord-Shulman theory”, IMECKE, J. of strain analysis. 38, No.1, (2003) 53-64. (Abstract)

  8- Hosseini Tehrani, P., Moghaddam Jahangiri, F., “Three dimensional principal solution for generalized thermo elasticity by boundary element method ”, J. of Mechanical engineering. 4, No.1, (2003) 50-59. (Abstract)

   9 - Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., and ., Shojaee-fard M.H. “ Generalized themoelastic analysis oflayer interface excited by pulsed laster heating ”, J. of Eng. Analy. With Boundary Elements. 27 (2003 ) 863-896. (Abstract)

   10 - Hosseini Tehrani, P., Hosseini Godarzi, A.R. “ Dynamic crack analysis under thermal shock considering Lord-shulman theory ” , Int. J. of thermal sciences, 43, (2004) 1003-1010. (Abstract)

  11- Hosseini-Tehrani, P., Hosseini-Godarzi, A. R., and, Tavangar, M., “ Importance of inertia term in dynamic crack problems considering Lord-Shulman theory of thermoelasticity ”, J. of Thermal Stresses, 28, (2005)267-283. (Abstract)

  12 - Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., “ stress and temperature distribution at laser interface excited by pulsed laser heating”, IMECKE, J. of strain analysis, Vol. 40 No.5 (2005) 395- 402. (Abstract)

  13- Hosseini-Tehrani, P. , Hosseini-Godarzi, A. R., and, Tavangar, M., “ Importance of inertia term in dynamic crack problems considering coupled theory of thermoelasticity ”, J. of Eng. Analy. With Boundary Elements 29, (2005) 232-240. (Abstract)

  14- Hosseini Tehrani, P., Eslami, M. R. and Azari, Sh. “ Analysis of thermoelastic crack problem using Green and Lindsay theory”, J. of Thermal Stresses, 29, (2006)317-330. (Abstract)

  15- Hosseini Tehrani, P., Nikahd, M. “ Two materials S-frame representation for improving crashworthiness and lightening ”, Journal of thin- walled structures, 44,(2006) 407-414. (Abstract)

  16- Hosseini Tehrani, P., Nikahd, M., “ Effects of ribs on S-frame crashworthiness ”, IMEKE, Journal of Automobile engineering vol. 220, (2006) 1679-1689 . (Abstract)

  17- Hosseini Tehrani, P., Pirmohammad, S. “ Collapse study of thin-walled polygonal section columns subjected to oblique loads ”, IMEKE, Journal of Automobile engineering vol. 221, (2007) 801-810. (Abstract)

  18 . Hosseini Tehrani, P., Pirmohammad, S. and M. Golmohammadi “S tudy on the collapse of tapered tubes subjected to oblique loads ”, IMEKE, Journal of Automobile engineering vol. 222, (2008) 2025-2039. (Abstract)

  19- - Hosseini Tehrani, P., Asadi, A. “Effects of new materials on crashworthiness of S-Rail’s”, IMEKE, Journal of materials: design and applications, vol. 222, part L.(2008)  (Abstract)

  20 - P. Hosseini-Tehrania; A. Nankalia " Study on characteristics of a crashworthy high-speed train nose" ,International Journal of Crashworthiness ,Vol. 15, No. 2, April 2010, 161–173 (Abstract)

  21- P. Hosseini-Tehrani ∗ and V. Bayat ," Study on crashworthiness of wagon’s frame under frontal impact " , International Journal of Crashworthiness , Vol. 16, No. 1, February 2011, 25–39  (Abstract) 

  22-Parisa HOSSEINI TEHRANI, Amir NANKALI ," STUDY ON HIGH-SPEED TRAIN NOSE UNDER FRONTAL AND SIDE IMPACT " POLLACK PERIODICA, An International Journal for Engineering and Information Sciences , Vol. 5, No. 3, pp. 99–121 (2010)  (Abstract) 

 

 

  مقالات علمی پژوهشی

  1-پریسا حسینی تهرانی، احسان صبوحی " مفهوم سپرهای فعال" مجله مهندسی مکانیک، شماره 17،سال1389، (چکیده)

 

 

  CONFERENCE PUBLICATIONS:

 

  1- Eslami, M.R. Hosseini Tehrani, P., “ Tow- dimensional time harmonic dynamic thermoelastic analysis by BEM formulation in a finite domain”, Third word conference on Integrated design and Process Technology ( IDPT), Berlin, July 6-9, (1998) 250-257.

  2- Eslami, M.R. Hosseini Tehrani, P., “ propagation of thermoelastic waves in coated vessels ”, Third Int. Con. on Thermal stresses june 13-17, Cracow, Poland , (1999) 557-560 .

  3- Hetnarski, R.B., Hector, l.G., Hosseini Tehrani, P., and Eslami, M.R., “ Thermal stresses due to laser pulse train, coupled solution ”, Third Int. Con. on Thermal stresses june 13-17, Cracow, Poland, ( 1999) 61-64.

 4- Hosseini Tehrani, P., Eslami, M.R., daghyani, H.R., “ Fracture evaluation of cracked bodies under thermal shock”, 5 th Biennial conference on engineering systems design and analysis, ASME (2000) Switzerland, 73-77.

  5- Hosseini Tehrani, P., Hector, L.G., Hetnarski, R.B., and Eslami, M.R., “ Thermal stresses due to laser pulse, considering Lord and Shulman model”, Fourth international congress on thermal stresses, Thermal Stresses 2001, June 8-11, Osaka, Japan, 313-316.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  6- Hosseini Tehrani, P., Shojaee-fard M.H. and Khorshidi, K., “ Laser surface hardening considering coupled thermoelasticity”, 10 th Annual (international) Mechanical engineering Conference, May 25-27, ISME 2002, Tehran, Iran. 512-516.

  7- Jaafari, A.A., Hosseini Tehrani, P., and Rastgoo, M. “ Computation of crack intensity factor under thermal loading in a thick cylinder”, 10 th Annual (international Mechanical engineering Conference, May 25-27, ISME 2002, Tehran, Iran. 2099-2110.

 8 - حسینی تهرانی, پریسا. شجاعی فرد, محمد حسن. خورشیدی, کوروش. " بررسی میدانهای تنش و حرارت ترمو پلاستیک در سختکاری سطوح با استفاده از اشعه لیزر" یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسی مکانیک مشهد 23-25 اردیبهشت 1382 .

 9- Hosseini Tehrani, P., Shojaee-fard M.H. and Khorshidi, K. “ Laser hardening process considering finite element method”, 5 th annual manufacturing and production conference, Feb 17-18 (2003). Tehran, Iran

 10- Hosseini Tehrani, P., Hosseini Hashemi, S. and Khorshidi, K. “ Study of stress and temperature thermoplastic shock fileds in laser surface hardening, considering boundary element method”, 3th international conference on internal coumbustion engines, Feb (2004). Tehran, Iran. pp107-115.

  11 - حسینی تهرانی, پریسا. حسینی گودرزی, علیرضا."بررسی رشد دینامیکی ترک تحت شوک حرارت با فرض ترموالاستیسیته کوپل" دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مکانیک, تهران دانشگاه تربیت مدرس 29-31اردیبهشت 1383.

  12 - حسینی تهرانی, پریسا. زمانی, شهرزاد. جاوی,حبیب."بررسی تاثیر تنش پسماند و تغییر خواص مکانیکی مواد در مدلسازی جوش مقاومتی نقطه ای", دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مکانیک, تهران دانشگاه تربیت مدرس 29-31اردیبهشت 1383.

 13 - حسینی تهرانی, پریسا. زمانی, شهرزاد. جاوی,حبیب."معرفی المان بهینه جهت مدلسازی نقطه جوش با روش المان محدود در زمینه آنالیز تنش تحت نیروی کششی-برشی", دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مکانیک, تهران دانشگاه تربیت مدرس 29-31اردیبهشت 1383.

  14 وحدی همدانی, عبدلرضا, حسینی تهرانی, پریسا. سلطانی, آزاد."تتحلیل نویز داخلی یک محفظه بسته بوسیله روش المانهای مرزی", دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مکانیک, تهران دانشگاه تربیت مدرس 29-31اردیبهشت 1383.

  15- Hosseini Tehrani, P., Hosseini Godarzi, A. R., “ Dynamic crack analysis under thermal shock”, 21st International congress of theoretical and applied mechanics (2004) Warsaw, Poland.

  16 - Azari Sh., Hosseini-Tehrani P., Hagh -Panahi M.,”Determination of weld dimensions and residual stresses in pulsed laser spot welding”, the Sixth   International Congress on Thermal Stresses (TS2005). Austria

  International Journal of Crashworthiness ,

 

   17- Hosseini-Tehrani, P., Tavangar M., “ Moving crack analysis under thermal shock by BEM’’ , International Congress on Thermal Stresses (TS2005) Austria

   18 - Azari Sh., Hosseini-Tehrani P., Hagh-Panahi M.,” A Finite Element Model for Thermal Analysis of Stationary Continuous Wave Laser Beam Welding of AISI 304” 13 th Annual (international Mechanical engineering Conference Iran, Isfahan

  19 - Azari Sh., Hosseini-Tehrani P., Hagh-Panahi M.,” Determination of residual stresses in laser spot welding by finite element method” 13 th Annual (international Mechanical engineering Conference Iran, Isfahan

   20 - نیک عهد, موسی و حسینی تهرانی, پریسا." بهبود قابلیت جذب انرژی وکاهش شتاب وارده به سرنشین در سازه بدنه خودرو ",چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسی مکانیک, اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 27-29ادیبهشت 1385.

   21 - اصبوحی, احسان, حسینی تهرانی, پریسا."تتحلیل خستگی میل لنگ بوسیله روش المانهای محدود ",چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسی مکانیک, اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 27-29ادیبهشت 1385.

  22- Hosseini Tehrani, P., Nikahd M, “ Two materials S-frame representation for improving crashworthiness ”, 8 th Biennial conference on engineering systems design and analysis, ASME (2006) Turin, Italy .

  23- Asadi, A., Hosseini Tehrani, P., “Effects of forming process on energy absorption ability of S-Rail”, The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, SEMC(2007) Cape Town, South Africa.

  24 - Golmohammadi, M., Hosseini Tehrani, P., “Optimum design of seatbelt for occupant safety”, The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, SEMC(2007) Cape Town, South Africa.

  25- حسینی تهرانی, پریسا. مجتبی فلاحتی. بهینه سازی تنشهای پسماند حاصل از فرایند کشش عمیق کاسه رینگ خودرو ریو , پانزدهمین کنفرانس بینالمللی و سالانه انجمن مهندسی مکانیک, تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر 27- 25 اردیبهشت 1386

  26- پیرمحمد، سجاد، حسینی تهرانی, پریسا. بررسی اثر ریلهای با مقاطع چند ضلعی در قابلیت جذب انرژی تصادف. پانزدهمین کنفرانس بینالمللی و سالانه انجمن مهندسی مکانیک, تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر 27- 25 اردیبهشت 1386

  27 - علی کیماسی خلجی، پریسا حسینی تهرانی، محمدعلی رضوانی بابلی، یافتن اتصالات مهم شاسی< /i> لکومتیو G16 ، شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2008 ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 24-26 اردیبهشت 1387.

  28 - پریسا حسینی تهرانی ، عرفان اسعدی ، بررسی آثار مواد جدید در عملکرد S ریل، شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2008 ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 24-26 اردیبهشت 1387.

  29 - Hosseini Tehrani , P., Pirmohammad , S., Crashworthiness improvement of longitudinal rail in vehicle structure, 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008 May 14-16, 2008, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

  30 - Hosseini Tehrani, P., Nikahd. M., “use of magnesium for lightweight and crashworthy S-frame,”, 22st International congress of theoretical and applied mechanics (2008) ADELAIDE, ASTERALIA .

  31 - محمد حسین ساکت ، پرسا حسینی تهرانیتخمین عمر آغاز ترک های خستگی ریل های راه آهن تحت بار گذاری واقعی چند بعدی با استفاده از شبیه سازی تماس در نرم افزار المان محدود ، هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 ایران، تهران، دانشگاه تهران اردیبهشت ماه 1388.

  32- P Hosseini Tehrani, M Saket ,Fatigue crack initiation life prediction of railroad, 7th international Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis September 2009 Cambridge, UK .

  33- A. Nankali , P Hosseini Tehrani, An investigation on using foam in high speed trains nose. ICRARE-2009, IUST Tehran I.R. Iran.

  34- عامر علیزاده ، پریسا حسینی تهرانی ، تاثیر شگل دماغه قطارهای سریع السیر بر تصادفات . ICRARE-2009, IUST Tehran I.R. Iran.

  35- Parisa Hosseini Tehrani, Sajad Pirmohammad , STUDY ON CRASHWORTHINESS CHARACTERISTICS OF SEVERAL CONCENTRIC THIN WALL TUBES, 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis , July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey, (Abstract)

 

View: 2137 Time(s) | Print: 621 Time(s) | Email: 85 Time(s) | 0 Comment(s)
دفعات مشاهده: 5154 بار   |   دفعات چاپ: 1043 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4612