دفاعیه دکتری در دانشکده معماری و شهرسازی

 

AWT IMAGE

 

آقای مهدی اخترکاوان، دانشجوی دکتری دانشکده معماری و شهرسازی، سوم مهرماه سال جای از رساله خود با عنوان «مدل­سازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه­های مرمتی» به راهنمایی دکتر اصغر محمدمرادی دفاع خواهد نمود.

  جلسه دفاع از رساله این دانشجو، ساعت 11 صبح در محل آمفی‌تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می‌شود.

  چکیده این رساله به شرح زیر است:

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و استخراج عوامل و متغیرهای کمّی و کیفی مؤثر در ارزیابی و انتخاب پروژه­های مرمتی، مدلیابی روابط رگرسیون، ارزش­گذاری و تعیین وزن عوامل و متغیرهای مؤثر و همچنین، مدل­سازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه­های مرمتی انجام پذیرفت. بر این اساس، روش تحقیق استفاده شده، بر اصول روش تحقیق همبستگی استوار گردید. به عبارت دیگر، روش انجام تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش شامل روش تحقیق پیمایشی (زمینه­یابی) و بر اساس روش ترکیبی (کمّی و کیفی) بود ه است. در این روش، پس از انتخاب جامعه آماری تحقیق و تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، جمع­آوری داده­ها به شیوه­ مصاحبه و پرسشنامه­ای انجام پذیرفت و پس از تجزیه و تحلیل داده­ها، با استفاده از روش تحلیل عاملی متغیرها و عامل­های مؤثر در تحقیق استخراج شد و مدل­یابی روابط رگرسیون میان عوامل و متغیرهای یافته شده به کمک روش تحلیل مسیر انجام پذیرفت. این مدل، متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را شناسایی نمود و میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل و متغیرها را بر یکدیگر مشخص ساخت. جهت ارزش­گذاری و تعیین وزن هر یک از عوامل و متغیرها نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و به کمک این روش، مدل سلسله مراتبی ارزیابی پروژه­های مرمتی به دست آمد و نتایج تدوین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، سه مدل مهم نظیر مدل افزایش بهره­وری؛ مدل افزایش پایداری و مدل ارزیابی و انتخاب پروژه­های مرمتی را شامل می­شود. عواملی مانند اصول عمومی حفاظت، به عنوان متغیر مستقل و مدیریت بهره­برداری به عنوان متغیر وابسته از مدل اول و همین­طور منابع و فنآوری به عنوان متغیر مستقل و پایداری اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیر وابسته از مدل دوم شناسایی شدند و سایر عوامل نیز به عنوان متغیرهای وابسته میانجی به دست آمدند. از مدل اول تحقیق، هشت و از مدل دوم، چهار عامل مهم به همراه متغیرهای تشکیل­دهنده­ آنها شناسایی شد و وزن آنها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد.

  در پژوهش حاضر، جهت تست مدل­های به دست آمده و اطمینان از قابلیت اعتماد به آنها نیز از انواع آزمون­های برازندگی نظیر شاخص برازش خی­دو، نسبت خی­دو به درجه آزادی، شاخص خوبی برازندگی و ضریب نرخ ناسازگاری استفاده شد. بررسی­ها نشان داد که مدل­های به دست آمده از ضریب اطمینان بالایی برخوردارند و دارای درجه­ بالایی از قابلیت انطباق با شرایط موجود در جامعه می­باشند. در ادامه تحقیق، فرضیه­های تبیین شده­ پژوهش نیز بر اساس فرضیه صفر ارزیابی شد و درستی یک به یک آنها اثبات گردید.

 

 


دفعات مشاهده: 12961 بار   |   دفعات چاپ: 4694 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 358 بار   |   0 نظرCAPTCHA

  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.