گنجینه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1378 توسط رئیس جمهور وقت آقای خاتمی در دانشگاه افتتاح گردید. در این مکان پروژه هایی که در فستیوال های فراملی موفق به کسب جوایز شده باشند به معرض نمایش گذارده شده اند .

گنجینه از دو بخش غرفه های شمالی و غرفه های جنوبی تشکیل شده است.

غرفه های شمالی گنجینه حاوی دستاوردهای آموزشی دانشگاه و غرفه های جنوبی حاوی دستاوردهای پژوهشی دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای اقماری دانشگاه می باشند.

مکان گنجینه واقع در جنوب شرقی دانشگاه و در طبقه تحتانی مجموعه استادیوم فوتبال می باشد.

" > دانشگاه علم و صنعت ایران - Office OF Industrial and Technology relation - دفتر همکاری‌های علمی صنعتی و فناوری
album album 1/14 album
album
10
Slower
Faster
  گنجينه دانشگاه علم و صنعت ایران   album

گنجینه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1378 توسط رئیس جمهور وقت آقای خاتمی در دانشگاه افتتاح گردید. در این مکان پروژه هایی که در فستیوال های فراملی موفق به کسب جوایز شده باشند به معرض نمایش گذارده شده اند .

گنجینه از دو بخش غرفه های شمالی و غرفه های جنوبی تشکیل شده است.

غرفه های شمالی گنجینه حاوی دستاوردهای آموزشی دانشگاه و غرفه های جنوبی حاوی دستاوردهای پژوهشی دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای اقماری دانشگاه می باشند.

مکان گنجینه واقع در جنوب شرقی دانشگاه و در طبقه تحتانی مجموعه استادیوم فوتبال می باشد.

[دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری ] [فهرست آلبوم‌ها ]